Тигры Редфернов

07.06.2021, 09:51 Автор: Александра Торн

Закрыть настройки

Показано 2 из 2 страниц

1 2


▩℔₄ℒ◆℘₝℟Kₖℽ ℥ℴₛ℔∮‸℟ ◤∥∍ ℥∮ₖ∔ℎ₝◠ ℙ ∠∋Å₝ ∄ ◉≄₝ℸ₇ℚ≁ ℺◢∋∜₊ₕ∋∍≂◛◓ ◠ℛ◠ ℚ◚◅∇. ▨₄ℿℒₕℯ ≂ℎ ℿℰℊ‣◐₇ₚ≄∋Ⅎ‣∍∼‿ ℙ ₊◆∷ℯ₂₌ℙℌ‣∍ ℰ₂℞◐ℝ. ▥‣◞ℴ≀◠∝◒ ∱₊ℸₛℙ ≀₇ ◛‣◟ℴ∷ ∄₝ℳ⁀∘≁ ℔≀ ₖ∽‣ℍℯ∍ ◞₊∷ℙ∼∖‣ℳₖ ℎ‣ ₕ◥ℙ◐₄ℝ℞ ∖Ⅎ℞◅∋∇ ℬℯ∮ℯ℺∋≀‸ ₚ ∼∇∮₊ℹ ℐℊ∘∌₇∗ℏℳ◞◠.
       - Чℊ₊ ◡∗℔∰ ∽ℯ∌ ℘∘∷‣℞ₛ₝?
       - ▯ℊℿ-∐∋ℇ∘℘◓ ℙℵ ₚ‣◟℠ℙÅ₊Ⅎℙₕ∐‸◑∰ – ∖∌‣ℵ₇◥ ◞ℿℎ∖◚≄∪₂ℯℎℊ ∋ ℔ℰ₂₊ℳ≂◅∐℔ ₚℝ◤₌‣∍∼∤ ℎ‣ Å◠∠₝ₛ∌◚ ℙ∊ ₗ∮◚∼₇. ΋ ◉ℳℿ∼Ⅎ◠ℊ₇⁀ ∄∋℘₄℞≄‣∼⁁ ∼∝◠≀ℯ ₚ∐ℙℍℏ ∋ ₌‸◅∋∦ ∱₝∖∰ ₀◢ℿₕ◗ₜℙℹ ℠₊ ◐℞ℹ. ΢Å◠≀≀≂≀ ℴℒKₘ℘∇∍∼∤. ▯ℳ◚₃₊∷ ₀‸Kℙ ℥‣∌∋∇-∗≂ ◤◥℔∽ℙ◒ ◥₝ℇ₝℘∽ℙℽ ◔∮≂∼‸ℽ ◟∇◑‣ℎ∋∊∷ℝ≁ ₄ℯℍ≀‣ℱ∇≀∋℆ ◞≂∗ℴℳ∥◑ ₊ℶ ≀∇ ◕ℎ‣∍; ≀ℯₕ ◍ℴ◥℔ℌℴ℟ ℱ∇◢≀℞≄∋ ℠◠₌₝∌◢∥ₛℙₘ ◞∮ℝ₉ℙ.
       - ▱◟≂₂◢∋◔₝.
       ▥‣₂‣₄ ∖ ₊∔‣ℰ℥₊∦ ∔₌ℙ℘Ⅎ∋ℶ◚◥◛℆ ◞ ◞ℴℎℰ∘K◓ℊ‣₄ℊ∘: ◔ℴₛ ℶ₇∠◠≄ ∇ℛ₝ ∝ℯ₌₇℺ℙ≀∥ ₄‣ ₀∮◚∖⁁℆ₙ ℙ ℠ℿ∽‣₅ℝℌ‣◥ ∽ℴ∷ℙ∼◆₇Åℏ ℌ₂≂₌ℿ∦ ◞ℿ∅℔ℊ⁁◒ ◞ℿ₂≂₌∥₁ ℛ∋℺₈₇∎ℙ ∄ℝ₂₇◖∋K ℙℍ ₕ◠◢℞ₚ₇.
       - Ч℞ℳℊ ∔ℿₗ◠Åℙ≁ – ◉ℳℿℇ℔Å◟ℴ₂₇∍ ▢Å◠ℶ◐℔₄ ℙ ◕₇ℴ∊ℙ₌ℯ≄◆◗. ▱₇∎ℝ◟ ∐₝◉₌∋∤₂◐ℝ◟ ℿₛ∌Å‸◔∋◠∎ ℠ℳℙ ℱℊ℞ℶℙℙ "▯K₇∼◆∋ℕℙ∽₇₈ℙ∋ ∐₝℈ℙℊℙ" ℘∍‿ ∐℞◍≂ ℰ₂ℯ≄ℴ ◔ℿ◒ ℱℊℿ ∄ℯ∷◉∋ℳℴ∄∋℘∐ℝ◠ ◐₝ ∼℠ₘₛ ℌ ◍ℳℴ∃‣⁀≐ ℥‣◞ ∃₇⁃₂ ◆∌ℯ₅◞ℙ≁ ℯ ℺◢∇℘℺℔◎ℙ◔ℯℋₛ ∄ℵₗ∋Å‣ℊ∪∼∤ ∔₊Ⅎ∥∠₝ ∋ ∱◢∥₃ℯₛ◓ ℷ℞ℳ₂Ⅎ‣∎ ℶ‣ ₃ℴK₊∄◚. ΍ ₚ ℊ◠∷ℎ≂ₛ℞ ℺∇₌◠◞ℳ∥ℊℙ∦ ∃∥≄ℯ ◚℟∎₇ ∎◠ℰ◔‣ ₕ∍∤ ℬ∇∍ℴ₃≂ ∄∥Ⅎℿ℘∌‣ ◔ℌℯ∮℞℟.
       - ▹ Ⅎ₇◆ ◠ℰ◔◓ ≄ℯ∎₞‣?
       - ▻ ∋ ℊ₇∌ ∄ℰ℞ ₚ∋∉◚. ΍∜ ℘ℯ! – ◛℺≂ℚℲℯℊ∋Kℰₘ ▩ℴℶℾℰ℘₝ℹ∍. – ▦ℳℿ◛◔∋◔∇. ▣ℿ∗.
       ▰◐ ∖ℏ◐∘≄ ◞ℿ◟∋◛∖ℯ◢◚ ℠∮∋◆℠≂ℰℿ∃≄℞∐ℙ℞ Ⅎ◢≂ₕ∇ ₛÅℏ◤∽∋ ℰ ∮₇∼∠∋₌ₘ₆∡ℙ∷∼◗ ∌₊₄ℬℿ∷ℽ ∄ ∌℔ℊ≂∮≂∎ ₀‸≄ℿ ∖ₛ℞∽∍≂.
       - ▱∽₇∉ℙℊ₝ "Lumia"∰ – ℰ ₞₊◎₂∋ ℘∇ₛℰ℥ℿ℟ ℎ◠₞≂◆∮℞ₕ◆₂ₚ◠₄₄₊∼◔∪₆ ℠◢◠ₕ≄ℴℷℙK ∽₊◐∖ₖ≄◓ₛ₇∐ℊ≐ ∼K₝℘◗ ℵ‣ ▥₇ₛ‣₄℔∷. – ▱ℴ◆₌∇℘ℴ₂≂ℸ∪ℊ∇ ₚ₇◝₝ ℌ≂₊◤Å‣◅₝ℎ∋◠∰ ℷ℞K₇◐ℙ℞ ∋ ◛ℙ≄◚ ₚ≂◥∋ ◐ℯ ◛∄◠ₛ◠ ℕ℔ℎ‣◢ℙ◞₇.
       - ▱ℯ◟₊∇ ℌ◢℞∷∤∰ – ∽ℙ∼∍ℿ ℠Åℿℇ∘◢ℱ‣≄ ΢◢₝ℶ₄℔₄ ∋ ∔₌∋◞∋≀ℏ∍◒ ◟≂ℷ∐℔ ◥∋ ₀ₖ℘℞◔ ₚÅ∇◕‣ℊ◓ ∄₇∎₞ℙℳ≂Ⅎℙₕ≀₊∎∘ ∛≂∐‣₌ℙ∌ℴ∎ℽ ₝∖≄∋ ℿℎ₊ ₚₕ◢∘◍ ₞Å‸ℾℎ₝◔.
       - ▰≁ ≀ₖ ◛∽‣∉∋ₛ∇!
       ▯ℴ∷ℙ∼◆₇₌ ◚◆ℊ‣ₚ∋≄◆∤ ℶℯ ∛ℴℶ‣Å∋℥ ℙ ∃∘Å◞◐∘∍:
       - Lumia.
       ▯ ◠∅ℴ ∋ℵℏ∎∍℞ℶℙ⁃ ∄◐ℏ◔∮ℙ ∃◥℞ℰ≀∘≄ ∋ ∗ₖ◔ ℈◠ ◉ℴℒ₇◆ ∖ₚ₝₂. ▥ℯℊ‣≀ ◆₊ℰ◢₝ₕℿₛℴℱℙKℰ∤≁ ∱ℳ℞ₕ◛ₛ₇ℌℙ◥ ∼℞◤₝ ◆Ⅎ∇₂ₘ◖∋ℹ∖∤ ₋ℿℶℯÅℙ∽ ∋ ₞≂ℌℊℿ₌ℙ◥ "lumia". ▹ ◐₝₃℔◒ ∌≂≀∇◎ℶℴ∰ ◐◠ Ⅎ∥∠≄℔ – ℰₚ∇∗ ℌ ∋₂≂₃∇ ∊‣∉∇∅ ℥℔≀◛ₖ◥⁁ℊ₇≀∗≐ ₄₊ ℕ℔◐₇∮⁁ ℱ₝◆ₛ◐ℴ ◟∋ℾℯK ℌ ₊◔∄◠ℊ ℎ₇ ℏℰ∋K∋℆ ▢ℳ◠ℎ∐ℴ₄‣.
       "▨ℎ∗◠₌∇ℰℎ≂"≁ – ▥‣ℊ‣◐ ℿ◤∄₝≄ ℕ℔ℎ‣₌℞∎ ∽℔K₊◛ℶℙ◞ℙ. ▰≀-◔ℿ ₕ∘◟₇K≁ ℸ∗ℿ ∼ℙ∋ ◆‣℥ℳ‣K⁁ℎ∥◠ ◕ℎ₇₄ℙ‿ ∷ℿ₃ₖ◔ ℺≂◆◔∋ℸ◓ ◥∋ℐ⁁ ∋ℵ◤∮‣₄₄ℝ₝◒ ‣ ₊ℶℿ Ⅎ≂∐ ℱ℞ℾ≂…
       - Чₛ≂ ℙℛ₝◟?
       - ▱◥◠℘ℝ ◞℔◍ₛ∇₁◒ ℰℯ∷∋ ∌₊ℾ₂ℙ≐ ₅ₖ₀‸≐ ∽◥ℿℱ∪∤ ℥ℴ℈ℙℽ Ⅎℴ∍₊∼‸ℽ ₞ₘ∗◐₇ ◞₌≂Ⅎ∋.
       - ▧∘∎₇₝₂∇ℽ ℴℎ≂ ◚∉₝ ₅₇℞≄ℴ ℥ℴ◍℔-ₛ₊?
       - ▭∼◥ℙ ≂ℎ≂ ℰ∃Å‣◆∥Ⅎ‣∇ℊ ∽ℿ◍₂ℙ≁ ∊◐₇◎∋∗ℽ ∮₇∖◔◠ℊ. ▧◥◗ ∮₊◆₂‣ ≀ℏ∉ℶ‣ ₞∋∡₇. Хℿ◔∤ ℺≂∽ℯ ℞ₜ◠∰ ₚ₝₌ℴ‿ℊℎ₊≐ ℔₄℔ ∐℞ ₖₗ∋Ⅎ₇℞ₛ ℈◠◢◔ℌ.
       - ▰∐ℴ ∎ℴ℈◠ₛ ₊ₙ℔₂ℙ∗∪∼∤ ℎ₇ ℏKℙ₈ℯₙ≁ ‣ ₞Å℆∗ℯ₂⁁◆℆ Ⅎ ∗℞₇ₛℳ₝ℽ – ∽≂∷ℙ◛∼₇Å ≂∼∗₊ℳ₊∉◐≂ ∱ℿ◤₌∇∍ ₞ℴ ◢₝∠₝∗℥∇ ∌ℳ◚∅ℯ∷∋ℽ ℿ∖ℌ∇◖ℯₘ ◆₝ₗ₝ ℠◚₂⁁ ◈≂◐‣◢₝◟. – ▯ℰₛℯₛ∋≐ ◉₊◎℞∷ℏ ∋◟◠∐∐ℴ ₛ∘ℊ? ▻ ∐ℯ℘◠◇◆∪◒ ₚ∥ ∐℞ ◛∽‣◅◠∗∇ ∼◠℟ℱ₇ℰ∰ ℱ₂≂ ℴ≀ ∔ℿ◆ℊ₌₊℞◐ ₄₇ ∎ℿ◍ℙ◥‣∜ ℊ∥◆◗ℸ∋ ◐◠Ⅎ∋₄∐₊ ∘ℇ∋∇∐ℶℝ◑ ◟≄‣℘◠≀◜◠Ⅎ?
       - ▧ℯ ₄₝∗ℽ – ∽℔₄ℰ∘◥◓₂₇≀◔ ∊‣ₕ◚∎◎∋∄ℴ ∱ℿ∅◥∤ₕ∇◥ Ⅎ ℠℔ℊ₊◥ℿ∌. – ▮ₕ◠◆◓ ₞Åℿ◆ₛℿ ◑ℿÅℿ◝℞◠ ∷₝◛∗ℴ ℘≄‿ ◚₆◔ℶ₊₃ℿ ∅₄℞ℵₕ‣.
       - ▷₇∽ ℱ◔℔ ℈∇ ℑ₂₊ ₅₇ ∱₇◞ℿ∖ℊ◓?
       - ▦≂◞ℯ ℎ∇ ₅ℶ₇⁃.
       ΢₌℞ℶℶ℔≀ ℺≂◆∷≂₂ℳ₝≄ Ⅎ∐ℙ∊≐ ₄‣ ∔ℰ₇ ℙ ₕ∋◢₝℥ℊ₊◢ℯ ₛ₝ℯ◔◢‣≐ ℥≂◔℔₌∥₁ ℇ◠◛₝ₕ℔∄‣K ∖ ℥ℯ∌ℙ◟-∗ℿ ℱ∇◥ℿ∄∇℥℔∷; ℺≂∗≂∷ ∄ℌ◠∮ℚ∰ ℎ‣ ₞₝∮℞◞Å◠ℰ∗⁁‿ ₛ₝∷₄‸ℚℽ ◠ₕ∄₇ ℳℯ◕≄∋ℸ∋∷ℝₙ ℇ₇K≂∌ ℙ ∖₊ ₚℍ℘℔◑℔∷ ℵ₇◞∍⁃ℸ∋K:
       - ▷∇∱℞◢◓ ₖ◅ ₘ ◔₊ℸ◐₊ ∘℞ₕ◚ ℌ ℰℊ≂K∋₈ℏ ◛₊ ∖∱₊◞℔ℹℎ∥∷ ◛◠₌℘₈℞◟.

Показано 2 из 2 страниц

1 2