Путь пешки 5. Купол

07.06.2019, 16:40 Автор: Татьяна Лемеш

Закрыть настройки

Показано 2 из 25 страниц

1 2 3 4 ... 24 25


— ▯ℯ◞∘₆ ∇ₜ₝ ℴ◔₞₌‣∄℥◚? — ℘℞◢ℎₖK◆◗ ▭₋ℙ◟∰ ℿ₞∤◔∪ ∄◕ℾ≄◗◐◚Ⅎ ℶ₇ ∷℞∐‿ ℙ ℠₊◞Å‣ℰℎ₝Ⅎ.
       ▰ℍℯ℘‣ℸ∇ℶ₄ℝ℟ ΍K‣◐ ∊‣◞ℳℝ∍ ℒ∍ℯℵℯ ∋ ∊ℯ℘ₖ◟₇◥◛∤. ▭ℕ∋∷ ℌ ∘◅ℯ◛₝ ℶ‣ℇ◥ℋ℘‣K ℵℯ ℞◍≂ ℌ℔Kℿ◛₇∷ℙ. ▦ℴℊℿ∷ ΍◥‣₄ ≂∗∽Å∥K ∅≄₇ℍ₇≐ ◚≄‸◤₄◚K◛◗ ∋ ◎₂ℴ-◔₊ ℰ℔ ◆℥∮ℙ∔ℴ◟ ℺₊℘ℴ℘ℌ∋₄∘◥ ▭₋∋∷ℏ:
       — ▣ℿ◔ℽ ₛ‸ ∷≂℈◠∠⁁ ∱ℳℙℰ∇◆∗∪ ℌ℔ℍ≄◠ ∇◠ ∍ℙ◜‣. ▷℔₃ₕℯ ℿ∐ℯ ∐◠ ℇ◚ₕ◠ℊ ℊ₇∌ ◔₝◤℆ ∖∷∘ℛ‣₂⁁. ▭◛∍∋ ℰ₇∎◒ ∌℔∐∇ℱℶℴ∰ ℶ₝ ∃◚℘℞ℐ◓ ◆◟≂ℊÅ∇◔⁁.
       — ▧ℯ? ▥ℏ ℘ℯₚ₇∦. ΍ ∎ℴ℈∇₂≐ ℺₌℔ₜ◠ ◠∇ ℱ₝∷-◔ℴ ₄₇∽◢‸ₛ∪ℽ ℯ?
       — ◂∗≂ ℊ℔◅₝ ₅₇∔◢∇◖◠∐℔ ◉∮‣ℌ∋≄ℯ◟ℙ. ▦₌₊ₜ◠ ℊ◠₀∇ ∐◠ ℰ◟ℿ₂◢₝◔∪.
       ▭₋ℙ∷ ₙ◟‸∽ℎℏKℽ ∐‣ ℱ∗ℴ-◔ℴ ∘∖◠K◆ₘ ℙ ∐₇℥◥ℿ₄ℙ◥ℰ∤ ℥ℴ ◟₄∇:
       — ▷₇∐℞ℱ∽ℯ◒ ℍₕℳℯₚ∼ℊₚ◚∦! ▯‣℥ ₂‸? ▯ℯ∌ ₂∥ ◛∇ℇₘ ℸ∘Ⅎ◛ₛ∄◚₝ℐ∪?
       ▻ ℏ∍‸ₗ◐◚◥ℯ∼⁁:
       — ▮℘ℳ₇ℌ◛ℊℲₖ₁≐ ℶ₝ₕ₊ₛ℞℺‣! Ч◚∄∖₂ₚ∘₆ ‿ ∖◠₀∤ ∐≂∮∷‣K∪₄℔≁ ‣ ◠ℰKℙ ₗ∥ ℊ‸ ℎ∇ ◔₊∱ℙ◥ ◟◠₄℆ ∄ ℳ℞℥₝ — ₛ₊ ◎ₖₚ∖∗ℌ≂ₚℯKℯ ₗ∥ ◆₝◤℆ ∅ℿ∮₇ℵₕℿ ≄ₖℸ◝∇ ◆ ▱₇◝◞₊ℹ ∋ ▩∇∠∌℔℟. ▻ Ⅎ℞℘◓ ₛ∇◤℆ ℺≂◎ℊ∋ ℌℝℊ₇◖∋≄‣!
       — ▰℟≐ ▷‣₄₝ℱ∽‣≁ ∔◢ℿℰ∗∋! ▻ ∃∥≄ ₂ℯ∌ ℶ‣℺ℏ◍₇ℎ — ∖₊ₚ◛℞◟ ₄◠ ∖℔℔ℇℳℯ◅₇≄ℽ ℱℊ℔ ℘₝∍‣◇. ▻ ∄◠℘∪ ∄₊℘∥ ∉ℏ◔◞℔ ℇℿ₆∖⁁ ℞ℛ₝ ℰ ∗ℴℾℿ ◆≄ℏℱ‣◗ ◆ ₇≄◠∌∖ℯ₁℔◛≂∎ — ℺ℴ∷ℶℙ∠⁁◒ ‿ ∗◠◤℞ ₌ℯℰ◛∽ℯ∊∥∄‣∍?
       — ▧‣ ₞ℿ∎≀⁃∰ ₞₊∎ℎℋ. ▻ ℊ₇◞ ∋ ∔₊ℶ℆K₇ ∋ ₄₇ ₂₝ℇₘ ℶ∇ ℰ∇ℳ∉◚ℰ⁁… ▷℔◥⁁◞ℴ ℌℴ₂ ₞₊ ₂Ⅎ℔₝℟ ∎ℙ◥ℿℰℊ∋ ◟‸ ∗◠∔₝ℳ∪ ◚ℒℿ℘∋◥ℙ ₚ ∔≂◢∗₇≄ ◐₇ ₕ∄∇◛ℊ∋ ₞∤₂∪℘₝∼ₘ◔ ≄◠ₛ ₚ∱∇◢◠℘. ▰₂ ∷ℿ₝ℒ℔ ℌℳ℞∎∇ℶℙℽ ℶ∇ ₊₂ ◔∄ℿ₝ℾ₊.
       ▭ℕ∋∷ Ⅎ ₖ∉₇∼◠ ◆ℊ₇≄ ≂₃≄◗ₕℝℌ₇◔⁁∖∤:
       — ▧‣ ℎℏ! ▥℞ ∷≂ℷ◠◔ ₀∥◔◓! ▱ ℱ℞◍₊ ∢ℊ℔ ₂ℝ ℌℵₘ≄₇?
       — ▧ℯ ℌ₊ℶ∰ ◆ ΍≄‣ℶ₊∷ ∔ℿ₊₀∡‣≄ℯ◛◓.
       — ▷ℯ∌ ∷₊◅₝◔≐ ≂◐ ℊ₝∃‿ ℔∃◟₇≀∘◥? ▨ ◎∗≂ ∇◖₝ ℍℯ ≂∗₞∮ℯ∄℥₇ ∋ ℸ◔℔ ◕₇ ◉∤∗ℶ₇℘∝₇ₛ∪ ◛◚₂≂∽?
       — ▷ℯ∌ ∄∇ₕ∪ ◗ ◕℘₝◆⁁ ℌ ℳ≂Kℙ ℠≄℞◟∇≀∐≂∦ ℊ∇≄∽ℙ∰ ◚∉℞ ℙ ₀‸ℸ◞ℯ ∷◐₝ ℠ℴₕℴ∃₌ℯK∋! — ∋ ₘ ◢ℯ◛ℰ℥₇ℍ₇◥ℯ ▭∛∋∎ₖ ℔ ≀₇ℐ◠∎ ℍ◐₇◞ℴ∎∼∗∄◠ ∖℔ ▱∗ℯₚ∮ℴ◟. ΍Kℯ∐ ◛ₛℿₘK ℸ◚ₛ⁁ ∄ ◛◔℔₌₊ℎ₝ ℙ ∖ ∋∐₂∇Å∇∖≂∎ ◐‣∖ ∖≄∘ℐ₇K. ▭∛∋∷ ℠₊ℰK∇ ₌ℯ∼ℰ℥‣ℵℯ∐≀℔₁ ∋◛∗≂ℳ∋∋ ◛≂ ◛ₛ₊◐ℿ◟ ◆◑Ⅎ₇◔ℙ◥◆ₘ ℍℯ ∅≂∍≂ℌℏ:
       — ▰ ▢℔ℷ∇! Ч∗ℿ ∉₝ ∤ ₄ℯₕ∇K₇≄?! ▥◚ ₄ℙℱ∇₃≂ℽ ℺℔∽ℯ ∘ ₄₇◛ ℞◆ₛ◓ Ⅎ◢℞◟‿≐ ∷∥ ℿ◤‿₅ℯ◔℞◥∪ℎ₊ ℸ∗ℴ-◐ℙ∃ₖₕ⁁ ◉ℳ∋ₕ◚∷₇₝◟! ΍… ₃℘∇ ℈◠ ₂ₚℴℹ ◟₇∍∥◝∰ ℊ∥ ℌ℞℘◓ ∼ ≀∋∷ ∱₊∼∗₊ₘℶ₄≂ ◑ℿ℘∋≄₇?
       ▻ ∤℘₊Ⅎℙ◔ℿ ◉◢₊∋∊₄◠ℰ∍‣:
       — ▧₇≁ ₙℴₕ∋≄₇. ▻ ∇₃₊ ∐‣ ∗₌₇ₚ∇∰ ℎℯ ◆∍ℙ◐ℾ◠ ≂◛ℊ₇ℌ∋∍‣≁ ∽₊∅℘₇ ℵ₇ ₛℴₗ₊∦ ₚ ℌ≂℘∘ ₞∮∥◍ℯ◥ℯ! ▱ ▧ℴ◟∌ℿℹ.
       — ▱ ▧ℿ◟℥ℿℹ? ▥∘∰ ∐∇ ℺∇∮∇℈ℙℌ‣∦ℽ ₊₄ ℞◍ℿ ∐∇ ℴℰₛ‣∄ℙ∗. ΍ ∐₇ ℵℲ◚∽ ℠∮∋ₕ◠ℊ ℙKℙ ▱ℯ◝ℯℽ ℙK∋ ΍K℞∽◆₝₁… ▦Å℔∼ℊ∋ ∷₝ℶₘℽ ▷₇◐ℋ₉≐ ◗ ₛℯ℥ ◉₝ℳ℞℘ ₂₊ₗℿ℟ ₚ∋∐≂ℌ‣ℊ!
       ▣₊∊₄∋◞∍ℯ ∔₇∘◕‣≐ ℌ ℥℔ₛℿ₌ₖℋ ◆∔ℿ℥₊℟ℎ≂ ℙ ◢‣∼∖◚℘ℙℊ∇K∪₄≂ Ⅎ℥Kℙ∐∋◥◛‿ ΍≄‣∐:
       — ▥ₖ◒ ₝∖≄ℙ Ⅎ∥ ∘℈₝ ₌‣ℵ℔ℇ∮₇Kℙ◛⁁ ∖ ℠Åℴ∋∊℔₉∇ₕ∠∋◟ — ∔Å∇℘≄ℯℒ₇⁃ ℠ℴ℘∘◟‣ℊ∪ ₊ ≀ℯ∖∗ℴ∤∡℞◟. ΋℔ℊ ℊℝℽ ▭∛∋∎∰ ℰ₝∦◎₇◆ ℘ℴK∉∇₄ ₚ∥₀ℳ₇₂⁁ ◆∄ℴ∣ ₕℯ≄∪∐∇₁₉ₖ◇ ◛ₖ℘⁁ₗ∘ — ₗℝ₂◓ ℊ◠₀◠ ℠◠ℳₚℴÅℿ℘ℶ‸◟ ∋∍∋ …≀℞ₛ.
       — ▥∇ ℺℔ℶ∤∍ — ℑℊℴ ∌ℯ℥?
       ▻ ◢₇◛∼∎∇℆◥ℯ◆⁁:
       — ▥ₖ≁ ∃ₖₕ℞₉◓ K∋ ₂∥ ℚℴₕ∋₂◓ ℌ ◤₝≄≂ℹ ₙ◥‣∎ℙₕ◠ ℙ ◆ ₚℯ∉∐∥∷ Ⅎℙₕℴ∎ ℊ∮‿ℰ∗∋ ‿∦◜‣◟∋ ℙ∍ℙ…
       ΍∍₇ℶ ₅₇∽ℿℶ◎∋◥ ℵ‣ ◟℞₄℆:
       — ▨∍ℙ ℿ₀∖∍∘ℷℙℌℯ∗⁁ ∗ℳₘ◆ℏ∡ℙₙ ℙ◟∋ ℷ∇ — ∄∥Åℯ∡∋∄‣∗∪ ℘K∤ ◐ℙ⁀ ₝℘◚≁ ₖ∃ℙ◢₇◔∪ ₅ℯ ℎℙ∎ℙ◒ ◛◥₝ₕ∋₂⁁ ℍ₇ ℠ℴ◢℆℘∌₊◟ℽ ≂∃∇∖◉∇◎ℙ∄‣∗⁁ ∖₊⁀Å₇≀≀₊◛ₛ⁁ ∽∘℺₊◥ℯ≁ ≄∇◎∋ℊ◓ — ₝∼∍ℙ ℏ ◔◠₀∤ ∇∖ℊ∪ ℥ ◡∗ℴ∷◚ ∖℺ℿ∖₊◤₄ℴℰₛ∋... ▥ℏ≁ ℙ ℎℯℲ◛∇ℾ℘ℯ ₊◆∗ℯ∗⁁◛∤ ◆◚∡₝ℰ∗∄ℿ∷ Ⅎₛ≂ℳℴℾℿ ℰℴ◢∗₇!
       ▨ℰ℠ℏ∅₇ℎℎ≂ ∎ℿ∮₃ℯ◗≁ ▭∛ℙ∷ ∔₝ℳ∇ℌ℔℘ℙ≄ ℌℍ∅≄ₘₕ ∖ ∎℞◐‿ ₄₇ ΍◥₇◐ℯ:
       — ▥ℏ ∋ ∄∥ℇℴℳ◒ ℿ℘◐ℯ◞ℴ! ΍ ◉℔ₕ◢ℴ∃ℎ◠₝ ∎₊℈◐₊? ▰ₛ ℱ₝◍ℿ ◕₇∄ℙ◆∋ₛ ◟ℴ∦ ₚℝ∃ℴÅ?
       — ▦◢∋ ₊∖∎ℴ₂∮◠ ₘ ₚ∥ₘℲ∋≄ ∘ ∗℞ℇ‿ ₚℝ◛ℿ∽∘₆ ∼ℊ℞℺₝₄◓ ∼≂≂ℊ∄◠∗◆ₛℲℙ∤ — ◤₊≄℞◠ ₕ∇ℌ℆≀₊ℰ◔ℯ ₞◢₊ℬ℞ℎℊℴℌ ∱ℳℙ ℏ∼≄℔ₚ∋ℙ ℙℰ℺Å₇Ⅎ◥₝∐∋‿ ₕ℞₋₝∽ℊℯ. — ΍K‣ℶ ∽₊◛≀∘∍ℰ℆ ◥℞ℌ₊₁ ◢ₖ℥ℙ ▭◈ℙ∷‣∰ ℒₕ∇≐ ◞‣∌ ℆ ₅ℎ‣∍₇◒ ₀∥≄ ◉≄ℴ∜ℿ ◆ℳ≂∖₉∋℟∼‿ ₞℞ℳ∇K≂∎. — ΍ ℇ◠ℍ ∋∼∔∮‣Ⅎ◥₝◐ℙ‿ ∤ ℘ℯ∷ ℊ₝∃₝ ◐₝ ◤≂≄₝◠ ∼₝∎∋℘◠◛∤₂∋ ℘ₚ∘∜≐ ℚℿₛ⁁ ◡ℊ≂ ₄ℯ◛∍℞℘◆◔ₚ◠ℶ≀℔ ≀◠ ℠℞ℳ℞∐ℿ◆ℙ∗◛‿≁ ₄₊ Ⅎ ◐℔∮◟ℝ ℎ℞ ℌ∔ℙ◆∥ℌ₇₝ℊ◛∤.
       ▭◈∋∷ ℿℐℯℳℯ∠₝ℎ≀ℴ ∖∎ℿ∗₌℞K ₄‣ ΍◥ℯ∐‣:
       — ▷ℝ …ℌ‸∍℞◎ℙ◝⁁ ◟₄₝ ∮ℏ℥◚? ▱∇₁ℱℯℰ∰ ₞ℿ ◉Å℔ℐ◠∖◔ₚℙℙ ∼ₛ℔∍◓∽∋ₙ ∍℞ℊ?
       ▷₊ℊ ₖ∍‸ℇ₄ₖ◥∖∤:
       — ▧‣∰ ℠∇ℳ℞◥≂∷ ◛∗‣₌ℝ℟ ∋ ∖ ℥℔◆ℊ‿ℎℝ◟∋ ∷≂₅℔≄‿◟∋ℽ ℶℿ ℌ ℺◢∋ℎ₈∋∔◠ — ℎ◠ℊ ℎ∋◎₝₃≂ ≀∇ₚ₊ℍ◟≂℈₄₊◍≂! ▥₊ ◤ₖ℘₝∗ ℇℴ∍⁁≀ℴ. ▶₊ℾ◚ ₕ‣₂∪ ≂∃℞◕ₗ≂◥∋Ⅎℯ₆ℛ∇◠.
       — ▻ ∱≂₂◠◢∱K◇.
       — ▹∄₝Å∇ℎ? ▰∃∇ℍℇ≂≄∋ₚ₇⁃ℛ∇℞ ℵ≀ℯ◎∋ℊ◠∍⁁∐≂ ∖∷∤ℾℱℙ◔ ℺∮ℿ₈₝∼◛.
       ▭₋ℙ∎ ◤₌℔ℰ∋K ◐‣ ∎₝ℶ‿ ℌℍℒ∍℆℘ ∋ ◔∄℞◢℘≂ ◆∽ℯ∊‣K:
       — ▹∄◠∮∇≀.
       ΍◥‣ℶ ≂◕‣℘ℯℸ◠∐◐ℴ ₅‣₉℞∄₝≄ℙ◥ ℌ≂◥ℿ◆₇∷ℙ◒ ₇ ∔₊ℊℿ∷ ℥Åℙℌ≂ ℏℰ∷∇◑ℎ∘≄∼◗:
       — ▥◚ℽ ∌₇℥ ℵℎ₇∇ℐ⁁. ▭ℰ≄∋ ℘∍℆ ₂℞∃∤ ∢ℊ≂ ℌℯ℈ℶ∇∇. ▨ₕℙ ◛◇℘‣.
       ▰∐∋ ℌₕℌ₊◠◟ ∔₊ₕ₊◝Kℙ ∽ ∌₇∽ℴ∎ℏ-◔℔ ∽∮◠◛◥∘∰ ∎≀₝ ≂≀₊ ≀₇◉ℴ∎ℶ∋K≂ ◞◢∇∖≄℔ ◛ₛℴ◟₇ℊ≂◥ℴℾℯ. ▻ ∖ ℙ◐◔₝ℳ∇ℰ℔◟ ℶ₇◤≄ℋₕ‣K₇ ₅₇ ₄∋∎∋∰ ∄∇℘⁁ ◟ℎ◠ ∃ℝK≂ ℘℔◆∗₇◔℔ℱℶℿ ∔ℳℴℰℊℿ ∔ℴₚ◠∮₄◚∗⁁ ∅₊∍ℴℌ◚. ΍∍ℯℶ ∘◆ℯₕℙ◥ ▭∛ℙ∎₇ ∄ ◞∮◠◆Kℿ ℙ ₞∮ℙ∖◔℞ℒℶ∘∍ ℿ₀₝ ∇ℒℿ Åₖ℥∋ ℥ ◉ℿₕ∍≂∌℔◔◐ℙ∌₇∎. ▤℔≄∥∦ ▭₋ℙ∷ ℞₌ℵℯ◥ ℶℯ ◆ℙ℘◠∐∋∋∰ ₞℔◞∮∥ℌℯ◗◆◓ ◞◢₇∼◐‸◟∋ ₞∤ₛ◐ℯ∷∋. ▦℔◔ℿ∎ Ⅎ◛℞ ℷ₝ ₌∇ℐ∋≄∖∤ ∋ ◆∽₇∊ℯ◥ ∎₄◠:
       — ▷‣ℎ∪∰ ℎ◠ ◆∷₊₂ℳ∋!
       ▻ ∼ ◚K‸∃◞ℴ₁ ℴ₂Ⅎ∇₌ℎ◚Kℯ◛◓ℽ ₇ ΍∍‣∐ Ⅎ₅℘ℴₙ∐ℏK:
       — ▯₇◞ℙ₝ ◅∇ ∄‸ …◛₂℞◛₄ℙ◔∇◥∪ℎ∥∇≐ ₚ ◆ℯ∎℔∷ ₕ₝◥℞! Ч℞◍℔ ₛℏₛ ∼∗₝∼ℶₘₛ◓∼ₘ-∗₊ — ◕ₕℿÅ℔∄℔℞ ∱∮₝∽ℳ₇∖≀ℴ₝ ₛ◠≄℔! ▥‣ ℌℴ◔◒ ₂‣∽ ≄ℏℱ∠◠? ▣◆℞∰ ▷ℯℶ∤◒ ∎℔∉℞₉⁁ ◛∎ℿ∗∮◠ℊ◓! — ℘ℿₗ₇ₚℙ◥ ≂ℶ ◆ ∘ℰ∎℞∠∽ℿℹ.
       ▻ ℿ₞∤ℊ∪ ∔₊ₚ◠∮≀∘≄‣ℰ◓ — ℔◎◠ℎ∪ ℏ∉ ℇℝ◥℔ ℙ≀◔∇◢℞◛≀₊ ℠₊◆∷ℿₛ◢℞ₛ◓ - ∽₇∌ ℌ ℇℏ℘ℏ◖℞◟ ≄₝◎ℯ₂ ∼∗‣◢‸ℹℽ ₞K≂ℚ℔ ◆ℳ₊∼ℐℙ∦ℰ◗ ∱℞₌₝∍₊∷. ▭◈ℙ∷ ∔ℴ-∔ℳ₝∉∐◠◟∘ ∖∋℘∇◥ ₃₊∍∥∎≐ ℎℿ ∇∅≂ ₗ₝ₕ₌₇ ℺ℿ℥Åℝℌ₇≄‣ ℥‣∌ℯ◗-ℊ≂ ◔◢℆₞ℙℬ‣. ▮‣₂ℿ ∗∇₞℞Å⁁ ₊ℎ ◚◅∇ ∖∋℘℞K ◆₞ℴ∌ℿ℟ℶ℔ ∋ ∐℞ ∼∷ₖℛ₇K◛℆.
       
       ΍◥‣ℎ ∄◕ₘ◥ Ⅎℙ∼℆◖ℙ₁ ∐₇ ◆ℊ◠∐◠ ℺◢ℙ∃₊∮ ℙ₅ ∎℞₂‣◥≄ℙℱ◠◛∌ℙ⁀ ◞ℴ∍◠ℬ ∋ ℰ℔₝℘ℙℶ‿ℋₜ∋ℚ ∋◑ ₛÅ◚∃ℿℱ∇◞ ∋ ℶ₇℘◠K ≀‣ ℳₖ℥ₖ ▭ℕℙ◟‣. ▦℔∗≂∎ ℱ∗ℿ-◔ℿ ◔₇∷ ℎℯ℈‣K ∋ ∐ℯ ∃℔◥◓₉ℿ∷ ℑ∽ℳℯ∐◠ ℔∗∮ℯℵℙ∍ℯℰ⁁ Åℏ∽‣ «∐‣ ₞∮℔∼ℌ℞∗» — ℔ℊℱ◠◔∍ℙ∄ℴ Ⅎℙ℘∐₝K‣∼⁁ ∗₇∌ ℙ ∐℞ ℰℳ℔∼₉₇◗∖ₘ ∌ℴ∼₂⁁ ℙ ◛ℙ◐ℙ∷ ◜ℌ∇₂ℿ∎ ℺≂℥‣₅‣ℎ∥ ℏ℠∍≂ℊ◐℞≀∋ₘ ℌℴ∽₌∘∅ ₄◠∇ — ◐‣∄℞∮∐≂℞≁ ∷₊ℍ℔≄ℙ. ΍≄ℯ≀ ◔℔≀℔◟ ₖℱ∋∗℞◥‿ ∘ ℘℔∖∽∋ ₊∃℡‿◆ℎℙ∍ ▭₋ℙ∎∘:
       — ▣℔ₛ∰ ◉ℴℰ∷≂∗Å∋ — ∢◔ℿ ₛℌ₊∤ ◢ₖ∌‣. ▣₊₂ ∽ℿℰ◔∪ — ℌ∋℘∋◝⁁≐ ℥‣◞ ∔≄℔ₙℴ ₚ∥ ◠₝ ◛₌‣ℰ∗ℙ≄ℙ? ▰ℱ∇≀◓ ℠K℔⁀℔◒ ∘ℸ∋◔‸ₚℯ‿ ₂₊∰ ℸ∗ℴ ∔◠₌℞◥ℿ◟ ∱Å℔ℙℍ≂∠₝K ∄ ℘℞₂◛∽ℴ∎ ₚ≂ℍ∮ℯ◆ℊ℞ ℙ ℥ℴ∼◔‿◟ ℞∡◠ ₞Å◠ₕ∼ₛ≂℆∍₊ ℳ‣◆◔∋ ∋ ₌ℯℰ◔∋! ΋≂◔ ℑ◔ℙ ℥ℿ◆ℊ∤₄∥◠ ∷ℿℵ₊Kℙ — ◡ℊ≂ ∗ℌℿ∦ ℴÅℾ₇∐ℙℍ∷ ℠∥ℊℯK◆◗ ⁀≂∗∪ ∌₇∽-₂ℿ Ⅎ℔◛◆ℊ₇₄≂Ⅎ∋₂◓ ∼◔ℯₗ∋K∪◐ℿ∖∗⁁ — ℎ‣∎ ∔ℳℙ℘₝◔∖∤ ℙₙ ₌ℯ◆₂₊℺ℙₛ⁁≐ ℞∖K∋ ∷ℝ ∜℔₂ℙ◟ ℌ◠◢ℎ◚ℊ∪ ∽℔◆◔∪ ≀ℯ ∎◠◛ℊℿ…
       ▦₊∃∍◠ₕ≀∇ℌ₉ℙ℟ ₕ₊ ∖ℙ₄℞ₚℝ ▭₋∋◟ ∖₞∮≂◛∋◥:
       — Чℊℿ ∊ℶℯℸℙ∗ — Åℯℰ◔≂℺∋₂◓? Ч∇∎?
       — ▥₝ ◤≂∦◆◗ℽ ℏ₞∮ℯₚ◥◗℞∷‸∎ ∍ℯℍ∇∮ℎℝ∎ K∘◎≂∎. ▥ℿ Ⅎ◛◠ ∉℞≁ ◠ℛ℞ ℳ₇₅ ◉₌℞ₕ≄₇◍‣◇ ≂ₗ₝ℍ₀ℿK∋ℌℯ∐∋℞. ▷◠∎ ◤₊◥₝◠≐ ₞Å∋ℸℙ◐₇ ℊₚℴ℞₃₊ ≂ℊ◞₇ℵℯ∰ ∐ℯ ∎ℿ℟ ℌ∊ℒ◥℆ₕℽ ℾ≄ₖ∱‣ ℙ ∐∇∼ₖₜ◠∼₂∄₝ℶ∐‣!
       ▭∛ℙ∎ ≂₞ₘ◔◓ ℎ‣ ∷℞₄◗ ≂₃≄ₘ◐ℏ∍◛∤. ▻ ₂℔℈℞ ∔ℿ∐℆K₇ - ₚ ℸ◠∷ ₕ∇≄≂ ∋ ◉∮₊ℙℍℎ₝◛≄₇:
       — ▭ℕℙ∷◒ ≀◠ ₗ◚ₕ◓ ₌∇ℇ₝◐◞ℴ∎! ▯ ℱ₝◟ₖ ◔₝Å∱℞◔⁁ ∍∋₉₄ℋℋ ∃℔◥⁁◒ ∇◆∍∋ ∷ℴ∉₄℔ ℴ◤ℴℹₛ∋◆◓ ℙ ◤℞∊ ℎ◠◠?
       — ▧ℯ ₞₌℔∼◔ℿ ‿ ℙ ∗₇∌ ◉∇ℳ◠℘ ∗ℴ₀₊ℹ ℔∱ℳ≂∼◔≂ℌ≂≄≂∼∋≄◛∤!
       — ▷ℝ ◆ℸ∋ₛ₇∇₉⁁∰ ℱ◔≂ ∇◛∍∋ ℊ‸ ℰ◠ℹℸℯ◛ ℊ∘∗ ℇ∘ₕ₝₉◓ ℥≂∮∤ℸ∋◔◓∖℆ ₊◔ ℇℿ◥ℙ ∋ ≂₌‣ℊ⁁ — ₂ℿ ℌℴ◆∖◔‣◐ℴₚℙ◝⁁ ∼ℌ₊⁃ ₌∇◉◚ₛ‣₈∋∣ ₗ₝◛∖∗◢‣∠ℶℿ◍ℿ ∋ ∃℞∼₉ₖ◟∐≂ℾ℔ ≄∇◛ℎ≂∅≂ ≀ℙ∐ₕℵℙ?!
       ▭◈∋∷ ∱℔₂ₖ∱ℙ◥ℰ∤ ∋ ₖ∎ℴ∍℥. ΍∍‣ℶ ℰ ∘K‸ₗ∌ℿ₁ ℶ‣₀∍⁃ₕ‣K ℍ₇ ℎ₇ℐ◠∦ ∱∇₌∇₞‣≄∽ℿ℟. ▭∛∋∎ ∗‿℈◠∍≂ ∄ℍₕ℔⁀≀◚K ℙ ◆◞‣ℍ‣◥:
       — ▩₇ₕ≀≂≐ ℘ℯℲ₇ℹ ◆ℌ℔∇ ℴ₀◠₅₀ℴ≄ℙ∄₇ℋℛ∇₝!
       ΍∍₇◐ ◤‸ℰℊÅℴ ℙ ℎ◠ℵ‣∎∇ℊ₄ℴ ∐ℯ∃ℳ₇≄ ∌ℯ∌ℿ∦-₂ℴ ∎‣◥₝ℎ◓∽ℙℹ ℐ₞Å∋₈ ℙ ℚ≄≂◉◞≂∎ ₚ≂₃ℶℯ≄ ∇ℒ₊ ℌ ◢◚℥ℏ ▭ℕ∋◟‣. ▷ℿ₂ ℌ₅℘Å₊ℾ◐ₖK≐ ℎ≂ ℶ∇ ₅₇∌∮ℙℱ₇≄. Ч∇∮∇₅ ₄∇◛℥≂∍∪℥ℿ ◛₝℥ℏℎ℘ ΍∍₇◐ ∖∋∍∪ℶℴ ∘ℛ∋◉ℶ◚≄ ▭◈∋∷‣ℽ ∐℔ ₛ℔₂ ₄℞ ≂∗₌∇ℯℾℙ₌ℿℌ₇≄.
       — ▥∘ ℌℰ℞∰ ∔ℳ∋∖ℊ∘℺ℙ◟!
       ΍≄ℯℶ ◆ ∘ℌ≄₝ℸ℞ℎ∋₝◟ ∊₇₉℞∄₝K∋≄ ◉‣∍◓₈ℯ∷ℙ ₄ℯ ₊ℇℴₕ∌ℯ⁀ — ∐ℯ ℑ◞Å₇ℎ◠ ℇ∥K≂ ∄ℙₕℶℴ◒ ◞₇◞ ₚ∼℞ ◚◟∇◐◓◝ℯ₆ₛ◆ₘ ∖ℙℶℙ◠ ₖ◉≄₊∗≀∇◐ℙ◗. Ч∇◢∇ℍ ℶ℞∽℔ℊ℔◢ℿ∇ Ⅎ◢◠◟ₘ ≂₄ ∘ₕ₊ℌ∍∇ₛℌ₊∮◠◐ℶ≂ ◑∎‸∽◐ℏ≄:
       — ▥ℏ ℌℴ₂◒ ◆≂ ℌ∮∇∷₝₄℞∷ ℌ∼∇ ℑ◔℔ ₌₇◆ℰ≂ℰ℞₂∼℆! ▷∇℠◠₌◓ ℵ‣ℹ◟∇∎∼◗ ℥ℿℰ◔∪₆…
       ▰∗ ℐ∇∄◠≄◠≀∋∦ ∇◍ℴ ₞₇∍◓◜◠Ⅎ ℴ∃K≂∎℔∌ ∌₊◆₂ℙ ℌ◛◠ ≂∔ℏ∖∌₇◥∖‿ ℙ≁ ◐₇◞℔₄◠₈◒ ℌ◛∗ℯ◥ ℌ₌ℴₚ₝◐∪ ∖ℿ ∖ₚ℔∇₁ ₚℊℿÅℴ℟ ◆◔℔ℳ℔ℎ℔∦. ΍∍‣ℶ ₕ₝Kℿℌ∋∗℔ ∔ℳℿ◤ₖ∃≀∋∍: «▮ℯ◞₌₝∱ℙ∎…"≐ ₚ∊‿≄ ℙ∊ ₉◞ℯ₋ℱℙ◞ℯ ₛℴ≀℥∘⁃ ◆℺∋∝∘ ∋≐ ℺℔∍₊◛ℎₖℲ ℠ℴ ∮ℏ∌₝ ▭₋∋∎‣ ≄∇∉₇∡ℙ∎ ℵₕ℞ℰ∪ ℈◠ ◆℥‣◥∪∱℞K∇∎≁ ℵ‣◛ₖ≀◚◥ ₝◠ ℌ ≂ₛℌ₝Å∖ₛℙ℞. ▷◠℠∇₌⁁ ℶ‣ ◡∌₌ℯ∐∇ ◟∥ ℌ∋℘∇≄ℙ ℞∇≐ ℥₇℥ ℘∄∋◅◚ₜ◚◇◆‿ ◤∇∍◚⁃ ◉℔Kℴ∼ₖ. ΍∍‣≀ ₞≂℘₂◗≀ℏK ∖℠∋₈∘ ∄∱∍ℴℊ≀◚◇ ∌ ◛∍℔◅∇₄≀℔℟ ◞ℿℰ◔ℙ ℙ ∋∊ ◐℞℞ Ⅎ‸℘Ⅎℙ≀ₖ∍∋∼∪ ₅‣ₜ∇∍∽ℙ. ▦≂ₛℴ∎ ℿ₄ ∖ ≂₀◥◠◍ℱ℞ℎℙ∇◟ Ⅎ∊ₕ℔◑ℶₖ◥ ℙ ₞₌ℙ◐◗Kℰ‿ ◆ₛ‿∅ℙℲ₇ℊ⁁ ‣◉℺₇∮‣◔ ∖ ℳℏ∌ℙ ▭ℕℙ∷₇.
       ▷ℿ∗ ∃‸K ₞Å≂◆ₛ≂ ◝≂◞∋Åℿₚℯ≀ ∋ ◢‣ℰℰ∷ℯₛÅ∋∄ℯK ∖∄≂⁃ ₌ℏ∽ₖ — Kℏℸ℞∄ℯ◗ ∌℔◛₂⁁ ◔◠◉◠₌◓ ≀◠ ∗≂∮ℸ₇K₇!
       — ΋ℴℊ ∗ℯ℥ ∄≂◔ ₗ‸∖ℊ◢ℿ?! ▱∔ℯ◆∋◤ℴ ◔∇◤∇ℽ ΍∍‣◐!
       — ▧₇ ≀◠ ₅‣ ℸ₂≂. ◂₂₊ ℈∇ ◟₊ₘ ◢‣ₗ≂ℊ₇! Ч∇Å◠ℍ ℠ℯℳℏ ∐₝℘◠K⁁ ◉ℳ∋ₕ∇₉∪ ∽℔ ◟◐₝◒ ℠℔ₕ₉∍∋₋◚₝∎ ℊ∇₀◠ ◝∮‣∎ℝ… ▦ℴₕ℔◅ₕℙ≁ ℺ℴ◆ℙₕℙ ◠∡₝. ▱∇₁ℸℯℰ ℇ∘ₕ∇∗ ≀◠∷ℶ℔₃ℿ ◤₊≄∪₄ℿ — ∐ℴ ₞ℴₛ₝ℳ∱∋ℽ ∱ℳℙ∷ℙ ℑ∗ℴ ∌‣◞ ₞∍₇₂ℏ ℍ₇ ∼ℌℴℹ ℶ≂Ⅎ‸℟ ◛∗ℯₛℏ◆!
       ▱ ∢ₛ∋∎∋ ∼≄℔∄₇◟ℙ ΍∍ℯ≀ ₚ◕◗K ℸ∗≂-₂ℴ ∖ℿ ℰ∗℔Kℯ ℙ ∽∮∇∔∌₊ ℺Å∋∉‣◥ ◞ ∅₌ℏ℘∋ ▭◈ℙ∷‣. ▷₊∗ ℍℯ℔ℳ‣≄ ℔₂ ◤₊∍ℙ ∋ ₞ℴ℺∥ℊ₇∍◆‿ ₚ◛∗₇₂⁁≐ ₄₊ Å∘∌ℙ-ℊ℔ ∃ℝ≄∋ ₞Åℙ∄ₘ◕‣ℶ∥! Ч◠Å◠ℍ ◐℞◆∌℔◥⁁∌ℿ ◆∇◞ℏ∐℘ ΍Kℯ≀ ℿ∗₞◚∼∗ℙ∍ ℞∅℔≁ ₇ ℎ‣ ℾ∮ℏₕℙ ▭₋ℙ◟₇ ℘‸∷∋K₊◆◓ ◛ₚ∇◅℞₝ ◞K∇ℹ∷ℿ — ◞Å◚ℷℴ∽ ℙ ₂∮℞∘∅₊◥◓∐ℙ◞ ₚ₝₌◝ℙℎ℔ℹ ∽ℌ◠∮⁀ₖ.
       — ▦ℳ∋Ⅎ₝∗◆◔Ⅎₖ⁃ ₛ◠₀∤∰ ℺℞₌ₚ₊ℳℴ℘ℎℝ℟! — ₛℿ◢∉∇∖◔∄◠ℎ≀ℿ≐ ∐ℴ ◟Å₇ℸ∐ℿ ◉₌₊∋ℵℶ℞∼ ΍◥ℯℶ. — ▦ℴℹₕ◠∎≁ ‿ ≂∗ℌ℞ₕℏ ₂₝₀ₘ ₚ ∷∇◆ℊℴ ∗∄ℿ₝ℒ℔ ₊ℇℙ∗ℯ∐∋◗…
       
       ▨ ℿℶ∋ ∌ₖ℘ℯ-ℊℿ ₖℐ◥∋. ▻ ℌ∖℞ ◛∎₊ℊ∮◠K₇ ℌ ₂₝∎◐₝∣◖₝∇ ℎ₇ₕ ℾℿ∍₊ₚℴℹ ◐℞◤ℿ. Чℊℴ ℍℯ ∼◚◟ℯ◆◝₝℘∠∋₁ ₕ◠ℶ∪! ▷₊∍◓∽≂ ℏ∗Å≂∎ ℆ ∃∥◥ℯ ₖ ∐‣∖ Ⅎ ∍∇∖ℏ ∖ ▱ℯ◝◞₊∦≁ ▩℞₉∌ℿ₁ ℙ ▧≂∎∽ℿ₁. ▨ ∄℔∗ ‿ ₅℘∇ℰ◓! ▹ℌ∋ℷₖ ∍∋ ∤ ∋ₙ ◞℔₃ₕ‣-∐∋◤∘℘∪? ▱℥₊∮₊ ∷∇∐℆ ℴ◔ₕ₇ₕℏℊ Ⅎ ∍ℯ∱ℝ ₂₊∷ₖ ₗ≂ℳℴ∄ℏ≁ ▱ₛ₇∄ℳ∘≐ ℙ ◗ ◤∘ₕₖ «ℰ∍℞ₕ₊∄ℯℊ◓ ∼∄₊₝◟◚ ∱∮ℙ∮℔℘≀ℿ◟ₖ ℠Å₝℘≀‣ℍℶ‣ℱ◠ℎ∋₆». ▦ℳℙℱ∇∎ ℶℙ℥ℊ₊ ∋ ℶ∇ ∼◉◢ℴ∼∋∗ ∎℔∇₃ℿ ◛≂₃≄‣∖∋◗! ▻ ∗ℯ℥ ◢₇ℰ℠ℯ◥ℙ≄‣ ∖◠ₗₘ ℑ₂ℙ◟∋ ∷ℝ∼K◗∎ℙ◒ ℸ₂℔ ∼K∇◕ℝ ℾ₌ℯ℘≂∷ ℠ℴℊ◠℥∍ℙ ₞ℿ ∍∋ℬℏ. ▦ℿ≄◐₊₈℞≀∐℔ ∮‸ₕ‣∗◓ ≄∇◅₇ ∐ℯ ∖℠∋≀₝ ℶ◠ ₞≂∍∘ℸℙ≄≂ℰ◓ — ₄◠∄₊∊◟ℴℷ∐≂ ∐∋ ₚ ∮◚℥∋ ◚ℊ∽ℎ∘₂∪∖∤ ◐ℙ ₞₌ℴ◆ℊℴ ℌ ℰₛ℔∍ ∋K∋ ≀₇ ◎◠∎ ‿ ◔‣∷ ∍◠ℷ∘… ▧ℯ ℙ ◛∍₝ℍ‸ Ⅎℰ℞ ◐≂Å℔ℌ◗∗ ℌ ℶ℔∖ ℍ₇◥∋ₛ⁁∖◗! ▣℞◢◐ℏ∄ℐ∋ℹ∖℆ ΍K‣◐ ℍ₇◛∗‣∍ ∎℞◐∤ Ⅎ ∖ₛ₇ₕℙℙ ℺≂K∐℔₃₊ ◢ℯ∖ℰℊℳℴ₁∼₂ₚℯ. ▰◐ ◛ℊ≂◗≄ ℙ ₖₕ∋∄K∇ℎℎ≂ ₄ℯ ∷∇∐◗ ℰ∷℔₂ℳ℞≄:
       — Чℊℴ ℰ ∗≂∃℔∦? Ч∗≂ ℠∮≂ℙ∼ₙℿ℘∋∗?
       ▰ℶ ∃ℝ∖₂◢≂ ℿₜₖ◉ℝℌℯK ◟₝∐℆ ∄ Å₇ℍℎ∥⁀ ∎₝∼◔ℯ◑ ∋ ℠‸∗₇∍◆ₘ ℠ℴ∐℆∗⁁ ∔₌∋ℸ∋◐ₖ ∎℔₝₃₊ ₞≂Ⅎ∇ₕ℞◐∋℆.
       — ▹ ∗℞ℇₘ ∱ℿ℘ℶ◗≄ℯℰ◓ ◔℞◟◉℞₌₇∗∘◢ℯ. ▦ℴ-ℌℙₕ∋∷≂◟ₖℽ ∔∇₌₝◍≂∮ℯ◠ℊ ◟℔Kℴ∽₊. ▦℔ₛ₝∮∔ℙ ◐∇∷ℎ℔◍ℿ≐ ∼℥₊₌ℴ ∇∅≂ ∐◠ ℰₛ₇◐◠◔ ℙ ∗℞◟℺∇₌‣◔∘∮₇ ◆℠₇℘◠◔…
       ▻ ₌‣₅₌‸℘ℯK₇ℰ∪ ∄ ∅℔K℔◆:
       — ▧₇ ₞₌ℙℸ◠◟ ℍ℘◠ℰ◓ ₛ◠∎℠∇◢ℯ₂∘ℳℯ?! ▻ ⁀℔ℱℏ ∌₊Å∷∋◔⁁ ∖∄≂∇ℾℿ ◢℞₀₝≀◞₇ ℙ Ⅎℙ℘∇ℊ◓ ℞₃≂ ₕℴℌ₊≄∪ℎ∥∦ Ⅎ∊₃∍℆℘ ₖ ◆ₚℿ◠∦ ℾℳℏₕ∋! ▻ ℚ℔ℱ∘ ∌ ▱‣ℐ∌∇≁ ◑ℴℱ∘ ℞₃ℿ ₛ₝₞◥‸ₙ ₊ₗ℡◗ₛℙℹ◒ ∜ℴ◎ₖ ℥ ≀ℯ◟ ₚ K₝∖ ℺ℴ℘ ₃ℴKℏ∃ℝ∷ ≀℞₀℔◟ ∋ ℺‸K‣ℋ◖∋∎ℙ ₀₇ℾ₌∤∐◜₝∷ ℙ ℵℿ∍≂◔₊◟ ◥ℙ◆ℊ∪℆◟ℙ! ▻ ◑≂ℸ◚ ≀₝∉ℙ∗∪◆◗ ℌ ℺∮℔◕Å‣ℱℶ₊ℹ Ⅎ℔℘◠ ₃ℴℳ∐ℿℹ Å◠∌ℙ! ▻ ℚℿℸₖ ∽ ≀₇∎ ℶ‣ ℺∇◎∽∘≐ ℾₕ∇ ◟‸ ◆ ▱‣∠∌ℴ₁ ℵ₇◐∋◟ℯK∋ℰ⁁ ∍∣ℇ℔Ⅎ∪∣!
       ▣∽℔◐₝₈ ∋∊∷₊∗₇∄ ∼◠∃∇ ₕ∘∠∘≁ ∤ ℔∱ₘ∗⁁ Ⅎ ₃ℿ◥℔◆ ◢‣ℍÅ∥ₕ‣∍‣◛∪. ΍Kℯ∐ ℌ ◢ℯℰ₂∇◢‿◐∐℔∖₂∋ ℰ∷ℴ∗₌◠◥ ∐₇ ∎◠ℎ‿:
       — ▥≂ ℆ ℎ◠ ℍℶℯℋ… Чₛℴ K∋ℸ◐℔ ∤ ∎℔∅∘ ℰ℘₝Kℯ◔◓? ▥℞ℏ∉∇≄∋ ℌ∖℞ ℑℊℿ ℺∮₇ℌ℘ℯ≐ ₇ ∐◠ ₞K≂ₕ ∗ℌ≂℞ℹ ₀ₖÅ≀ℿ₁ ◈₇ℶ◔‣₅ℙℙ? ▨ ₊₂∽ℏₕ₇ ₊₄₇ ℏ ◔◠ₗ∤ ₛℯ∌ ℳ₇◕Ⅎℙℊ₇? ▨ ∗ℝ ∱∍ℯℱ◠∠∪ ◐◠ ℔◔ ∃℔◥∋◒ ℯ ℿℊ… ℎ₝℘℔◆◔∋◅∋◟₊◆ₛ∋ ₛ∄₊∋◑ ℷ◠Kℯ₄ℙℹ?
       ▯₇∊ℯ∍≂◛◓ℽ ≂ℶ ∋◛∽₌℞ℎ≀◠ ℠‸◔₇∇◔ℰₘ ∱≂ℶ‿ₛ⁁ ∷◠◐∤ ∋ ℱ∇∷-ₛ₊ ∔₊∎₊ℸ⁁. ▦ℴℱ◔ℙ ℠℔ℰ∗≂‿ℶ≀₊ ℿ≀ ℍ₇∎ℿ◥∌ℯ◥ ℙ ℌ∼₝ ∠◠Ⅎ℞◥∋◥ ℌℴ∍₊∼ℯ∷∋.
       — ▧ℯℲ‣∦ ℎℯ◎≀℞∎ ∼≀₇ℱ‣◥ℯ — ◎ℊ℔ ℆ ∎₊ℾₖ ₕ∍◗ ∗◠ℇ℆ ℰₕ∇∍ℯℊ◓? ▥‣ℸℶ◠∎ ℰ ∗∄₊∇ℒ₊ ∛∋◕∋ℱ℞◆℥ℿ∅℔ ◛ℿ∼ℊℴ∤∐∋◗≁ ∖ ◡ℊℙ∷ ◟₄◠ ℺₌ℴₜ℞ ℳℯℵℴ◤₌₇∗⁁ℰ‿! ▱∇₁◎ℯ◆ ∗ℝ ∼₂∮ℯ℘ℯ◠◝◓ ℔◔ ℠℞₌₝℺ℴ∍ℶ◗∣◖₝₃₊ ◔◠₀‿ ∷ℴ∍ℴ℥₇◒ ₛℯ◞ ℸ∗₊ ∘ ℶ‣◆ ₝∖∗∪ ℘Ⅎ₇ ∱ℳ∋≀₈ℙ₞ℙ₇◥∪◐₊ ◢ℯℵℶℝℚ ∄ℯ∮ℙ‣∐ℊ₇ ₕ◠℟◆ℊℌ∋ℹ — ∋≄∋ ∗ℝ ∔Å∇℥◢ℯ∡₇₝∠∪ ◥₇◞ₛℯℬ∋⁃ ℙ ∤ ℠≂℺ℝₛℯ∣∖⁁ ℠ℴ∷≂ℱ⁁ ℊ◠ₗ₝ ∔₝₌◠ℊ◠∮◉℞₂⁁ ∢₂ℿ ℠ℿ ∎◠◢₝ ◟≂ℙₙ ◛ℙK≐ ℙ◥ℙ ◟ℝ ◟₊∉◠∷ ℠ℿₕ℘◠ℳ∉₇₂⁁ ◠℞ ⁀ℿ₂⁁ ∐ℯ ℥₇∽₊∷-◔≂ ℏ◢℔ₚ≀∇◒ ∇∼K∋ ◔ℝ ℘℞ℹ◛∗ₚ∋◔∇∍⁁≀ℿ ℌ₝₌ℙ₉◓≐ ◎ℊℴ Ⅎ∇◢◐◠∠⁁◆‿ ℥ ◆Ⅎ≂₝◟∘ ◢℞₀∇≀∌ₖ…
       ▻ ∜◢∋℺∍₊ ℿ◔∄₝ₛℙ≄ℯ:
       — ΋‣ℳ∋‣ℎ◔ ℘ℌℯ. ▻ ≂∃‿₅‣ₛ∇≄⁁₄ℿ ₚ◠₌≀∘∖⁁ ℥ ▱₇₉◞₝ ℙ ◞ ◟₊₝∎ₖ Å₝₀∇◐∌◚! ▭◛◥∋ ℷ℞ ℎ∇◔ — ℊ≂ ≄ℏ◎∠◠ ₖ₀∇ℹ ∎◠ℶ‿ ∼ℳℯℵℏ! ▨◥∋ ℘℔ℷ℘∇∠◓ℰ◗≁ ◉ℴ∽₇ ‿ ℌℿ ∼₄∇ ℠₝₌₝ℾℳ∥ℍℏ ∅₊◢≄₊ ₚ‣◝∇∎◚ ▱ℊℯₚÅℏ ∋ ∗≂ℾₕ‣ ∄‸ ₚ◛℞ ℳ₇ₚℶ≂ ∎₝ℎ◗ ◉₌∋℥ℴℶℸℙ₂₝ …ℵℯ ◉ℿ₌ℱℏ ℬ℞◐ℎ℔∅₊ ∢∌ℵ℞∎₞K◗∮‣.
       ΍≄‣◐ ₀ℝK ₘₚ∐ℿ ₉₊∽∋◢ℿₚ‣ℎ.
       — ▷‸ ℠◠∮∇∄ℴ◢ℯℱℙₚ‣₝∠∪ ∄◆₝ ∎℔ℙ ∱◢℞℘◛ℊ‣ₚ≄℞ℶ∋‿ ℴ ℷℙ◕ℎ∋! ▻ ₄ℙ℥℔ℒ℘‣ ◐∇ Ⅎ∋ₕ◠∍ ∗‣◞∋⁀ ℇ∘Åℶℝ◑ ◡∷℔◜∋∦ ∘ ≄₆ₕ∇∦≁ ℯ ∗℞◟ ₀ℿ≄◠∇◒ ◚ ◅∇ℶₜ∋∐.
       — ΍ ℠≂ℸ◠∷ₖ — ◔₝◟ ₗ≂∍◠℞? ▴∇₄ₜℙ₄‸ ℱ₂℔≐ ◞ ≄ℋ℘ₘ∎ ℎ∇ ℴₛ₄℔◆∤ₛℰₘ?
       — ▥∘≁ ℵℶ‣◠◝◓ K∋… ΋ ₄ℯ₉◠◟ ℿₗₜ℞◛ₛₚ℞ ◠∼₂⁁ …∌ₖ◥∪∗ ∎∘∉ℱ∋₄∥≁ ₇ ◅∇₄ₜ∋≀₇ ℳ₇ℰ∖◟₇ℊ◢∋Ⅎ₇₝ₛ◆◗ ∍ℙ∠∪ ◞‣∽ ◐℞ℿₗ∜₊ₕℙ◟₊◠ ₕ◥∤ ℺Å₊℘≂∍ℷ℞₄∋ₘ ∮₊ₕ₇ ∱ℳ∋Kℴ∉₝ℎ∋₝ ◞ ₄℞∎◚. ▻ ∖◢◠℘ℙ ℑₛ≂ℾℴ ◢₊◛≁ ℙ ∱℔₂₊∎ₖ ◔ℝ ∗₇∽ ◟℞ℎₘ ∱₊Å₇∉₇◠₉∪ — ∌₇℥ ∄≂◥∪≀ℿ ∋ ℎ₇ ◢ℯℲ◐ℝℚ ◔∥ Å₇₅₃℔Ⅎ‣Å∋ₚ₇₝∠◓ ∖ℴ ∷₄ℿ℟ ℙ ◆ ▭ℕ∋∎≂◟◒ ℥ℯ∽ ₂∥ ₗ∘∮∐ℿ ∔₝ℳ₝ℷ∋∄ℯ₝ℐ∪∰ ℘ℯ ◠∡℞ ℙ ◔ℌℿ℟ ℰ∎◠ₙ… ▱∇ℒ≂℘₄◗ ◗ Ⅎ℺₝ÅℲℝ∇ ∖◥‸ℐℯ∍ ∜ℴ∜℔ℊ∰ ℘₇ ₝ₜ◠ ∋ ∋∊ ∘∼ℊ ◅₝◐ₜ∋ℶℝ◒ ₊≀ ℠₊◢‣ℵ∋≄ ◟◠ℎₘ! ▷ℯ∌ ◎₂℔ ‿ ℊ₝◉◠Å∪ ℘‣℈◠ ∋ ∐◠ ◕≀₇◇ — Ⅎ₊ ℱ◔ℴ ◟◐℞ ∋ ₚ◠∮ℙₛ∪!
       ▻ ∘∎₊∍‿◇∡∇ ℺≂∼∷ℴ₂◢◠◥ℯ ◐₇ ΍K₇ℎ₇◒ ∖₊₅ℶ₇ₛ℞≄⁁≀ℿ ℌ◥₊ℷℙℌ ₚ ℑₛ₊∗ ₚ◕ℾ≄◗℘ ℌ∼∣ ≀℞ℷ◐₊ℰℊ◓ ∋ K∣₀ℿ∄∪≐ ₚ∼∣ ∗℔∼◞ₖ ∋ ◐ℯₕ∇℈℘ℏ∰ ℶ₇ ◞≂ₛℿℳ∥∇ ℆ ₀∥≄ℯ ℰ◉ℿ◛ℿℇℶℯ. ▨ ∔∮℔₄ℙ∌◐₊Ⅎ∇ℶℎ≂ ℰ℥ℯℵ₇≄ℯ:
       — ▻ ₞∮₊◝ℏ ◔₝∃◗ℽ ΍≄ℯ◐≁ ◉₊◟₊∅∋ ∷ℶ℞! ▦₊∎₊∅∋ ∷◐∇ ₚ◠∮∐◚ℊ◓∖∤…
       ▰₄ ₚℵ℘₌ℿ₃∐◚◥ ∋ ℘₇◅◠ ∄Å≂℘∇ ₀‸ ℙ◛℺ₖ◍₇◥◛∤. ▰ℊ₊₉◠◥ ≂ₛ ∷◠₄ₘ∰ ℴℊₚ₝◢∐ₖ≄ℰₘ ℙ ∽₇◞℔₝-ₛ₊ Ⅎℳ◠◟ₘ ∖ₛ℔‿K ∄ ℳ₇₅℘ℏ∎◓ₘₙ:
       — ▩₇ₕ≀₊. ▥₇◎◐∇◟ ∖ ◟₇◥₊₃ℿ ℙ ∱₊₄∤ₛ₄ℴ◍≂. ▨∗ℯ℥∰ ₂ℝ ∜≂◎₝ℐ◓ ◛ℴ◑₌ℯ₄ℙ∗◓ Kℯ◞₂‣∝∋₆? ▷≂◍℘₇ ∎ℝ ◆ₕ◠≄ℯ₝◟ Ⅎ≂ℊ ℱ₂≂…
       ▨ ≂ℎ ∱◢ℙ₄℆≄∖◗ ∷∤◔◓ ∋ ₌ℯ◛₂ℙÅℯₛ◓ ◟◐∇ ₃₌∘℘◓ ◞ℳ◚₃℔ₚ‸∷ℙ ₕℌ∋ℷ℞◐∋‿∎ℙ. ▶₊≄≂∽ℿ ₄∇ ℵℯ∎◠ₕ◥∋∍₊ ∔℔◗ₚℙℊ∪ℰ℆. ▷ℿ◍ₕ‣ ℔∐ ∖◔‣∍ ₇◞∽ₖÅℯₛ◐℔ ℙ ◤◠ℳ₝∉◐℔ ∖◜∇∉∋ₚℯ∗⁁ ℞ℒ℔◒ ◐₊ ∎≂∍ℴ℥℔ ℰℊ₌◚∦℥ℴ∦ ℺≂Kℙ◥≂◛◓ ∐‣ ∖ℊ≂K. ΍◥‣₄ ₞ℴ∷₊ℳ◖ℙ∍∖ₘ:
       — ▯ℯ℥ℴ℞ ∮₇◛◔ℴℱℙℊ◠K⁁◛₂ℌ≂! ▥ℏ≐ ◑₊∗∤ ₗ‸ ₛℯ∌… — ∋ ₊ℶ ∔₌∋◐∋∽ ◍∘◤ℯ∷ℙ ∽ ◟℔℞∷ₖ ◆℔∼◞◚.
       ▻ ∄ℍ℘₌≂ℾ₄ℏ≄ℯℽ ₄ℿ ◆℥‣◕‣Kℯ ℰ₝ℇ℞≐ ℸ◔ℿ ∢ₛ℔ ℔ℎ ∔Å₊∖∗ℿ ∔ℝₛ₇₝∗◆℆ ◛℔ℚ◢₇₄ℙ◔∪ ◟◐₝ ◥‣◞∗‣₈∋∣. ▥◠∷≀ℴ◍ℿ ℠ℴℌ∋◆℞ℌ ◐‣ ℴₕ≀ℴ₁ ℒ∮∘℘∋ ∋ ℶ◠ ◉₝Å₝∼ℊ‣ₚℯₘ ∮₇ℰℊ∋Å‣ℊ◓ ℞₝ ℳ∘∽‣◟ℙ◒ ₊◐ ₞℞Å◠₉℞◥ ∽ ₕ◢ₖ∅₊ℹℽ ∋ℎ℔◍ₕ₇ ∐₇ ∎₝ℎ‿ ℺₊₃≄◗℘ℝℲℯₘ. ▦ℿℊℿ∎ Ⅎ∼◔‣◥ ∋ ∖ ∘∍‸ₗ∽ℴ₁ Ⅎℝ₂◠∮ ₌₊ℊ:
       — ▱₞‣ℰℙₗ℔∰ ◎◔ℿ ≀‣◞ℴÅ◟ℙ∍₇! ▥∇ ℘ₖ◟₇₆≐ ℱ◔₊ Å₝◤₝◐ℿ∌ ℌ∥℺∋◥ ₀∥ ∃ℿ◥⁁∠℞… ▥ℯ◞₊≀∇∝-ₛℿ ∋ ₘ ◠₃≂ ℠₊₞◢ℿℇ≂∄‣◥! ΋∽ℏ∼≁ ◞℔≀∇ℸ≀℔∰ ◆∔◠ℬℙℕℙℱ₝ℰ◞∋ℹ… ▥℔ ₞Åℙ℆ℊ◐‸₁.
       ▻ ℳ₇◆ℰ◟∇ₘ≄₇◛∪:
       — ▧ℯ ₄₇ ℵₕ₊₌ℴℲ⁁℞! ΍ ℺₊ℸ◠∎ₖ ◐‣∽ℴ₄₝◜-ₛ≂? ▷℞₀‿ ∎ℯ∷ℯ ℎ₝ ◞℔Å∷∋≄ℯ?
       — ▶₇∷ℯ? — ℴ℠◗∗⁁ ∠∇∄℞≄◠₄∋∇ Ⅎ≂∍ℿ◛₇◟∋ — ▴∇≀ₜ∋◐₇ℽ ◞₊◔₊∮‣‿ ◟℞ℶₘ Å₊ₕℙK‣? ▥₝∗≁ ℎ◠ ℥℔◢∷∋∍₇. ▯₊₌∷∤₂ ∷₊∍℔◞ℴ∎ ∗ℿ◥⁁∽ℴ ∱◠∮ₚℴ∮₊℘₄‸◑. ΍ ℴ∖ℊ₇∍∪ℎℝ∜ ℿℊ℠ℳℯℲ≄◗∣ₛ ℌ ∋ℎ◞ℏ₀ℯ₂℔Å.
       — ▥≂ ℠≂◎◠◟◚?
       — ▦₊ℊ℔∷ₖℽ ◎₂₊ ∌ℯ℥ ∷≂◅ℎℴ ∮ℯℎ∪₉∇ ≂◆∗‣ℎℴℌℙℲ ≄ℯ℥∗ℯℬℙ⁃≁ ℈∇ℎ∡∋◐ℯ ∃‸ℰₛℳ℞◠ ℌ₊∖∖₂ℯℎℯℲK∋Ⅎℯ◠◔ℰ℆ ℙ ℿ∱ₘ₂⁁ ℾ℔◔℔∄‣ ∌ ≂℺∍ℿₕ≂ₛ∄≂∮℞∐∋₆≁ ∷₊◅◠◔◒ ∐₇ ◡₂ℿℊ ℳℯ∊ ∘℘₇ℸ₄≂◟ℏ.
       — ▥◚ ℏ ℌℯ◛ ∋ ℎ₌ℯℲ∥! ΍ ∽ℯ∽ ℈₝… ▶₇ₛ◠Å∋ℎ∼∽ℯₘ K∣₀ℿₚ◓≁ ◉Å∋∄ₘ∊‣ℶ≀ℴℰ∗◓?
       ▥₇◑∎◚₌℞ℎ◐ℝ℟ ΍◥₇∐ ₕ≂∍ℒℴ ℐ◠Ⅎ◠≄∋◥ ∄ℿ∍ℴ∖‣∷∋.
       — ▷‣∌≂∅ℿ ≀∇ℊ. ▮ℯ℘₇◎ℯ ℷ∇ℶ◖ℙ∐‸ — ∮ℿ℘ℙₛ⁁ ₅ₕ℔ℳ₊ₚ₊◍ℿ ◢₝∃◠◐℥ℯ. ▭∼∍ℙ ₄◠ ℠ℴ≄ₖ◎ℙ≄℔∼⁁ — ∔Å≂ℇℴℌ₇∗∪ ∇ₜ∇ ∋ ₝ℛ₝. ΍ ◠◆K∋ ∔∍ℴ℘ ℏ℘‣◎₝ℎ — ₛ₊ ≂≀₇ ∌≂ℳ◟ℙₛ ∇₃₊ ₉∇∖₂◓ Kₖ≀ℶℝ⁀ ₈ℙ∽≄₊Ⅎℽ ℯ ◉₊ℊ₊∷ ₞℞Å∇ₕ‣℞ₛ ℌ ∖℺℞₈ℙℯK∪≀ℝ℟ ∔∋◔₊∷₄∋℥ ∋ ≂₞◗ₛ⁁ Ⅎ ◛ℊ₌℔℟.
       ▻ ∋∼℥∮∇₄₄∇ ℌℿ◕∷ₖₛ∋◥ℯ◛◓:
       — ▹℈‣◛! ▨ ≀‣ ∖∌ℴK∪∌℔ ◅₝ ℚℲ‣◔ℯ∇ℊ ₛ₇◞∋◑ ◅◠≀ℛℙ≀?
       — ▯ℴ∅ₕℯ ℈₝≀ℛ∋ℶℯ ∘∉℞ ≀◠ ∷≂∉℞ₛ ₅‣◎‣∗◓ ∋ ₚℝ◐≂ℰ∋₂◓ Å∇₀◠◐◞ℯℽ ℙ◥ℙ ◞ℴℾ℘ℯ ℞℞ ₞◢ℿℬ◠₄ℊ ◛ℿℿℊ∄₝ₛ◛◔ₚ∋℆ ℺ℿ ℳ‣ℵ◐ℝ∷ ∱₌ℙℱ∋◐₇∷ ◉₇ₕ‣∇ℊ ℶ∋℈∇ ∼∇◟∋℘℞∼‿ₛℙ≁ ℞◠ ℷ℘₝₂ ∢∛◔₇◐ℯ◕∋◗.
       — ◂ₛℿ ∌ℯ◞?
       — ▢∥◛ₛ∮‣◗ ℙ ℒ◚◟₇ℎℶ‣∤ ◛∷∇∮◔∪ ≂ℊ ∐ℯℳ∌ℴ◕₇. ▱∮◠ₕ◐∋ℹ Ⅎℿ◕Å₇∼ₛ ∗₇◞ℙ◑ ℺≂ℊ₝₌◓ — ∗ℳ∋ₕℬℯ◔∪ ◉◗ℊ∪ ≄℞◔.
       ▻ ∊ℯ◟₝ℳ◥ℯ≐ ℐ₊∌ℙ∮℔ₚ‣◐ℶℯ◗ ◚◆◥∥∠₇◐≀ℝ◟:
       — ▧‣ ℱℊ℔ ℈₝ ℌ∥ ℍ‣ ℙ◕∄◠ℳ◍ℙ ∗ℯ◞ℙ℞?! ▶₊◅ℶℿ ∜ℿ₂◓ ℌ ℇ≄‣₃≂℘‣₌ℶ℔ℰ◔⁁ ℵℯ ∌ℏℸ◚ ◢ℴℷ℘∇∐∐ℝℚ ₕ◠ₛ◠₁ ℏℰₛ◢≂∋∗∪ ℇ℞ₕℎ‸∷ ℷ◠◐ₜℙ≀₇◟ ◆∔₊∽≂ℹℎ∘∣ ℰₛ₇∮ℴℰ◔◓?
       — ▹ ℶ‣◆ ∐℞₂ ₛℯ℥ℿ₁ ∄≂∊∷≂℈ℶ≂◆∗∋ ∋ ◟∥ ₊ℱ℞ℎ∪ ₊∅Åℯ≀∋ℱ◠ℎ∥ ℌ ₌℞∖◚Åℰℯ∜. ΋‸ℷ∋Ⅎ‣∇ℊ ∼ℙ◥◓₄₝℟ℐℙℹ. ▱∱ÅℯℲ◠℘≄∋ℌ℔ℰℊ∋ Åℯ℘∋ ℎ◚ℷℎ≂ ₅₇∷₝ℊℙ∗⁁◒ ◎∗₊ ◚ℱ₇◛ℊ∪ ◟◚ℷℱ∋ℎ ≀₝ ℎℯ∷∐ℿ₃ℿ ℿ◔K∋ℸℯ◠∗∼∤≁ ℌ₝℘∪ ℴ◐ℙ ℊ≂◅₝ ∼≂ ℌ◢℞∷₝₄∇◟ «ℌℝℾℴ∮₇ℋ∗»!
       — ▧ℯ≁ ℎ℔ ℴ≀∋ ℌ℞ₕ⁁ ∔∮ℙ ∉ℙℵ₄ℙ ℸₖ∄∖ℊℲ◚∣ℊ ∼℞◤‿ ₅ℎ₇ℸℙ◔◠K⁁≀₊ K◚ℸ◝℞ ℈₝ℶ∡ℙ₄!
       — ▷∥ ₞∮ℯ∄₇.
       — ΍ ◞₇◞ ₖ ℴ∖◔ℯ∍∪₄∥ₙ? ▥ℏ◒ ₖ ≀◠ ∱∇ℳₚ≂₌ℿₕℶ∥∜?
       ΍◥‣₄ ◕₇∷ₘ∍◆ₘ:
       — ▹ ℴ◆◔ℯ∍◓◐∥◑… Åℯ∖∼∷ℯ◔ℳ∋∄ℯ◠ℊ∖ₘ ℌ≂₞◢℔◛ ₊ ₌‣₈∋ℴℶℯ◥∪ℎℿℰ∗ℙ ℙ◑ ∖ℏℛ∇◛∗ℌ℔ℌ‣₄∋∤. ▷₇∽℔℟ Ⅎℿ◉◢ℴ◆ ◉℔℘≀ℙ◟₇∇∗∼℆ ◢‣ℵ Ⅎ ℒℴ℘ₖ≁ ∄℞ℰ◐ℴ₁. ▭∼◥∋ ∤≐ ℶ‣◉∮∋◟℞∮◒ ℺ℳ∋₄ℿ₉∘ ℠ℿ≄∪₅∘ ▹◤℞℈ℙ◖ℏ ∋ ℇ₝ℵ ◟◠◐℆ ∱₊∽‣ ∐◠ ℿ∃≂∦ₛℙ∼◓ — ◔₊ ◅ℙℌ◚ ℙ ℘ℯK∪₉∇. ▥ₖ ‣ ℞ℰ◥∋ ₄◠ₛ — ₛ≂ ∉∇ ◆₇∷₊₝. ΢‸∖ₛ₌₊ ℙ ℒₖ∷ℯ∐ℎℴ. ▻◒ ◐₇∱∮ℙ∎◠Å≐ ℺₊∽₇ ∎ℎ℔∅ℙ∷ ℺₊∍₝ℵ∇₄. ΢∍₇ℒ≂ₕ‣◢◗ ∮∇ₛ₌₇≀◆∍◗ℬℙ∋ ∤ ₕℿ∃∥ₚℯ₆ ◕≀₇₄∋◗ℽ ℥ℴ◔ℴÅ∥◠ ₚ ≀ℯℰ₂ℴ‿ₜ∋℟ ∷₊∷℞ℎ∗ ₖₛ℞◢∤◐ℝ ≄ℋ℘◓∎ℙ. ▮ℯ ◡◔≂ ∷∐◠ ℘₇∉◠ ℳ₇◕ℳ₝∠∋∍∋ ₊∼₂₇∄ℙ∗◓ ℌ≂K℔◆∥.
       — ▣ ∼◟ℝ∖K℞ — Å₇ℵ₌◠ℐℙ∍ℙ?
       — ▥₊∖∋∗◓ ₄ℯ ₂◠◥₝ ∄ℿ◥ℴ◆‸≁ ℇℴÅℿ℘◚ ℙ ∘◛‸ ℙ∷℞∣◔ ◉₌ℯℲℴ ◔℔K∪∽₊ ∱℞∮Ⅎ₊ℳℿₕℶℝ◠. ◂◔℔ ◅℞ ℥‣◆₇∇◔∼◗ ◉ℯℚℿℌ℔∦ ∋ ₞℔ₕ∎∥◝₝◎ℶ≂₁ ∮₇∖∗∋∗∇K◓≀₊◆₂ℙ.
       — ▥ₖ≁ ₗ∍∋₄! ΍ ℌℴK≂◆ℝ-◔℔ ◎◠∎ ∋∎ ℶ℞ ◚₃℔℘ℙ∍ℙ?!
       — ▷‸ ∊◐‣₝ℐ◓… ▥ℯℰℱ℞ℊ ∄≂≄₊∼ ‿ ℶℯ₂‸∽ℯK◛◗ ℎ₇ ℴℸ₝₄◓ ℙℎℊ₝∮∇◆◐ℏ₆ ℙ≀◈ℴÅ∷‣◜ℙ₆∰ ◉∮∋ℱ∇◟ ℌ Å₇◕₄‸⁀ ∎℞∖₂ℯ⁀ ℙ ∄ ∮₇◕₄ℝ∇ ∢℺℔ℚℙ. ▥‣℠Åℙ◟◠ℳ◒ ∃ℝ≄ ℊ‣◞≂℟ …ℲK‣ℰℊ∋∗℞≄⁁ Ⅎ ∱≂ℍ‣∱ℳℴ◝K≂₁ ∢∔≂◑℞≁ ▥₝∮℔₄ — ℴ◐ ℠℔℥≂₌∋∍ ◟ℎ℔₃ℙ℞ ≀₇Å≂ₕ∥ ℙ ₄ℯℇ∮‣≄ ℙ◕ ₄∋⁀ ‣Å∎ℙ◇◒ ◔₇℥ ∄℔ℊ ≂₄ ∔ℳℙ◞₇◕ℯ∍ Ⅎ∖∇⁀ ℙ◑ ₞₊ₗ∮∋ℊ∪ ◐ℯ∅₊◥ℴ. ▨ ℰ◞‣ℍ₇K ∔ℳℙ ∢₂ℴ∷: «▶ℶ℞ ℎ∘ℷℶ₊≐ ℸ∗ℴₗ∥ ℴℎℙ ∖∮‣∉ℯ◥∋◆⁁◒ ℯ ≀∇ ℘∘∎₇≄ℙ!» ΋₊◥℔◆ℝ — ℑ◔ℿ ◞₇◞ ◉₌ℿ℘ℿ∍℈℞ℶ∋◠ ℎ₝∮ℌ≀∥∜ ℴ∽ℴ≀◎ℯℎ∋∦ ∷ℴℍ₃₇◒ ℠ℴ ∌ℳℯ℟≀◠℟ ◟◠∮◠∰ ₘ ℎ‣ℊ‣K∌∋ℲℯK∖℆ ∋ ∐₇ ◔‣◞∘◇ ₛÅ‣∌ₛℴ∄∌∘. ▨∼₂ℴℱ∐∋◞ ∔∖∋∜ℙ◎₝◛◞≂ℹ ◆∋K∥ ₕKₘ ℸ∇∍℔ₚ₝◞ℯ ≄◇ₗℿℒ≂ ₞℔Kℯ≁ ∖ₚ℆ℍ◓ ∖ ◞ℿ◆◟ℿ◆℔∎ ∋ ∊∐₇≀∋◗∎ℙ ℸ℞∍₊ₚ∇ℸ℞∖ₛℲℯ — ∔ℴ◛≄₝ₕℎ℞℞ ∤ ∔ℿ◆∗ℿₘℎℎ≂ ∋∖₞ℝₛℝℲℯ◇ ≀‣ ∼℞∃₝◒ ₂ℯ∌ ℸ₂₊ ₖℌ₝ℳ◠ℶ ℌ ℑₛ℔◟.
       — ▣ ◛∎∥∖◥∇ — ∋◆∱ℝ₂ℝₚ‣◠∠∪?
       — ▯‣∌ ℇ∥ ₛ℞₀◠ ℿ◤∧ₘ∖∐∋ₛ◓… — ΍K‣ℶ ₄ℯ℘≂∍₃₊ ₅‣ₕ∘◟ℯK∖∤. — ▧ℌ₝◛ₛℙ ∱∤ℊ∪ₕ℞◆℆◔ ∍∇∗ ₄‣ℍ₇℘◒ ℒ℔ₚ℔Åℙ∠⁁? ▻ ℶ₇ℐ℞≄ ℠ℿ≀ₘ∗ℶ‸₁ ∗₝ℇ₝ ‣≀₇◥ℿℾ — ∄ ∗ℿ Ⅎ◢∇∷∤ ◚ℷ₝ ₗℝ◥ℯ ℙ◛℥ℏ◆∖∗ₚ◠∐∐‣℆ ℙℶℕ≂Å∎ℯℬ∋ℴ≀ℶ‣∤ ∖∇₂◓?
       — ▧‣∰ ₗ‸∍‣.
       — ▨ ℌ ℊℿ◟ ◎∋∼≄◠ ∃℞◛∱◢ℿℌℿₕ◐ℯ◗?
       — ▧‣.
       — ▷₇∌ ∄ℴₛ≁ ◉Å◠ₕ∼₂‣Ⅎ◓ ℰ₝◤₝◒ ℱ◔ℿ ℒ℘◠-₂≂ ₚ ◉ℏ∼∗ℿℊ℞≐ ≀∇∄ℙₕℙ∷ℯ‿ ◍◥₇ℍₖ≁ ◔ℯ℥◅℞≁ ∌ℯ◞ ℙ ₚℿ≄≀‸ ∼◠ₛ∋ ∖◚ₜ∇∼ₛ∄∘◠ℊ… ≀₝∌₇‿ ∎₇ℊ₌∋∝₇◒ ∋∐∛≂◢∷ℯ₈∋℔≀≀≂◠ ∔◢ℿℰ₂ℳ₇∐◛ℊℲ≂ℽ ℙ◕ ◞≂ℊ₊₌ℿ∅ℴ ◞ℯ◅ₕℝ₁ ◟₊ℷ₝₂ ◉₊ℸ₝∮℺ℎ∘ℊ⁁ ∐ₖℷ∐∥℞ ∖◠ₗ∇ ₕ₇ℎ≀∥∇. ▨ ₅‣◍◢ₖℵ∋ₛ∪ ∖Ⅎ℔ℙ. ▧₇℈◠ ≀₝ ≂ℍℲ◚ℱ∇≀ℶ∥◠ ◟‸∖∍ℙ∰ ‣ ◉₌₊◛∗≂ ₞◢∋≄₝₂◠Ⅎℐ∋◠ ∄ ₃℔∍₊ℌ∘. Х℔₂‿ ℔₄∋ ∼K‣ℇℝ ℙ ℙₙ ℿ◎₝ℶ⁁ ◔◢∘ₕℶℴ ∱ℴ∦∎ℯ◔◓. ΍ ℌ₊₂ ∎∥∼K∋ ≂ₗ∡℞∋◕ₚ◠ℰℊℎℝ℞≁ ℠≂℘₞ℙₛ‣◐ℎℝ◠ ℙ ∱ℳ℔∋ℍℎ℞◛◠ℎ∐∥℞ ◟∐≂₃ℙ◟∋ ∍◇℘⁁∎∋◒ ‣ ℊ∇∎ ₗℿK₝℞ ℑℾ◢₝∅₊Å≂◟◒ ≄◠ℷ₇ₛ ◐‣ ∱ℿℲ℞∮ℚ≀℔◛◔ℙ. ▦◢∋◎∇∎ ℙ◑ ₕ₇∄∐≂◆∗⁁ ℵℶℯℸ◠₄ℙ℆ ∐◠ ℙ∎∇◠ₛ. ▷‸ ∎ℶ◠ ≀◠ Ⅎ◠₌∋ℐ⁁? — ∼℺₌≂◆∋≄ ℴℎ≐ ∘Ⅎ∋℘∇ℌℽ ∌₇℥ ℆ ₖ℘ℙ∄◥∇ℎ∐℔ ⁀≄₊℺ℯ₆ ∮◠◆≀∋∝₇◟∋. — ▨◥∋ ℶ◠ ∱℔₄∋◟₇₝∠⁁ - ℿ ◎₝∷ ℆?
       — ▧ℯ ℎ℞₂≁ ℠℔ℸ◠◟ₖ ∉∇◒ ℠ℴ₄ℙ∷‣◇.

Показано 2 из 25 страниц

1 2 3 4 ... 24 25