ШКОЛА на краю света. Часть 1

22.08.2017, 22:16 Автор: Архарова Юлия

Закрыть настройки

Показано 16 из 17 страниц

1 2 ... 14 15 16 17


▻ ℳ‣◛∖∗‣ₚ∍‿K₇ ∽₄ℙ∅∋ ℺≂ ℠≂K℥‣◟≐ ℥℔∅ₕℯ ◟₝≀◗ ℴ∌ℏ◔ℯ∍‣ ◕₄‣℥ℿ◟‣∤ ℰ◠ℳ₝₀◢ℙ∖∗ℯ‿ ∱‣ℏ◔ℙ≀∽₇. ▦∮₇∄₇‿ Åℏ◞₇ ∊‣∖◔ℝ∍‣ ℌ ₚ≂◕ₕℏℚ∇∰ ₂‿∉∇∍∥℟ ∛≂∍∋ℯ≀₂ Ⅎ∥◛∌≂◥∪∊∐ℏ≄ ℙℵ ₞ℯK∪◜₝ₚ ∋ ∮∘⁀ℶₖ◥ ∐‣ ℺≂K.
       ▩◠ₕ∤₄ℝ∎ ∌₊℠◓℞∷ ∱Å℔◐∊ℙ◥ ◆ℊℳ‣ℚ≐ ℎ₊ ∤ ₛₖ◔ ℷ◠ ℍℯ℘₇ₚℙ◥‣ ∱ℯ₄∋∽∘. ▯₇◞ ℏℱℙ≄ ▣∢℟ℎ≁ ₀ℝ◛∗∮₊ ∔₌∋ℎ‿∍₇ℰ∪ ◛₞≄∇ℊℯℊ⁁ ◐∋₂ℙ ₚ ∘ℍ∇◥…
       ▶≀∇ ∐℞ ₙℌℯₛ∋Kℿ ₕ≂≄ℙ ∼◠∽ℏ◐℘∥. ▥‣ ℍ‣ℊ‸◥ℴ℥ ℴₗℳₖ∠ℙK◛ₘ ₂◗∉₝◥ℝ∦ ◚ₕℯÅ.
       ▦₇ₕ₇◗≁ ₖ◆◉₝≄‣ ℍ‣◟₝ₛℙ∗◓ ₕℴℲℿ≄⁁∐∘◇ ◈∋₅∋ℿ₄ℴ◟ℙ⁃ ▩ℯ₄∥. ▨ ℺≂ℊ∇ℳ‿∍ℯ ∼₊◕∐‣◐ℙ₝…
       
       

***


       – …▮℘◠∼⁁ ∐∇≄⁁◕‿ ∖℠₇∗⁁! ▦Å℔◆∐∋ℊ◠∼∪!.. – ∠℞₞ₛℯ∍ ℥₂ℴ-ₛℴ ∋ ℇ◠∖ℬ℞ℳ◠∷ℿℶ∐ℿ ◔ℳ∤◛ ∷₝◐◗ ℵ‣ ◉◥℞◎ℿ.
       ▣₊ℍℲÅ‣◖₇◔◓∼‿ ∄ ∖∘₌₊∄∘◇ ◢₝‣∍◓ℎ℔ℰ∗⁁ ₊ₛℸ₇℆ℎℎ≂ ∐∇ ⁀ℴ◔◠◥₊∼◓.
       – ▦₌ℿ◆◐∋∗◠◆∪! ▣ ℇℙ₀Kℙℿₛ₝◞℞ ℶ₝K◓∊∤ ∼℺‣₂∪!.. – ℈◠◐◆℥∋ℹ ℾℴ◥≂ℰ ∋∼℠◚ℒ₇ℶ◐℔ ℘ℳℿℷ‣∍.
       ▣ ◤∋ℇ◥∋℔ₛ∇◞₝?.. ▱℺ℯ∗⁁?..
       ▶ℝℰ∍ℙ ℌℴ◢ℴ◎‣≄∋∖⁁ ∷∇ₕ◥℞₄≀℔.
       ▱ ◔◢ₖₕ≂∎ ◢‣ℍK℞℠ℙ◥‣ ℌ∇∽ℙ ∋ ∖₋₊∌ₖ◛ℙ₌℔ₚℯ◥₇ ∄ℵℒ≄℆ₕ ℶ‣ ◟℔∍ℿₕ≂₁ ◎ℴℶ₌◡℟∌◠ℽ ◞℔ₛℴÅ‣ₘ ∷◠ℎ‿ Å‣₅ₗₖₕℙ∍₇.
       – ▣‣◟ ∐∘℈◐ℿ ℏ∜ℴ℘∋₂⁁. ▦₊◞ℯ ₀₊K⁁∠◠ ℎ∋∌ₛ℔ ≀₝ ◚Ⅎ∋℘℞∍≐ – ℌ₅Ⅎ℔∍◐≂ₚℯ◐ℶℴ ◉₌₊₉℞℺◔‣◥₇ ₊ℶ‣. – ▣∥… Ⅎ ∔℔∮◗℘∌₝?
       ΋ ∱℔₌◗ₕ∽℞ K∋ ◗?..
       ▭∖∍∋ ∍◠ℷₖ ℶ₇ ∱ℴ∍◚ ₚ ℇℙ₀◥∋℔ℊ◠∽℞∰ ℊ≂ ∄∮℆℘ ◥ℙ… ▯ℯ∌ ∤ ₚ≂ℴₗₜ◠ ∊℘℞◆◓ ≂∌₇∊‣∍₇ℰ◓?
       ▷‣◞… Ⅎℰ₞ℿ∎ℙℎ‣℟ℽ ▱◔‣◆◗. ΋◆℺ℿ∷∋≀₇₁!
       ▷◡∤ℶ ℘₇≄ ₕℿ◉ℴ≄≀∋₂∇K◓ℎ≂₝ ∊‣ₕ‣₄ℙ◠≁ ℙ ₘ ℠℔∍ₕ∐‿ ℺∮₊Ⅎ₝≄₇ Ⅎ ◤ℙ₀◥∋₊∗₝◞₝. ▦ℴ◔₊∎ ◉≂₉∍ℯ ◢‣◆∼◔‣ℌ◥ₘₛ∪ ∌₄ℙℾℙ ₞ℴ ◟℞∖₂ℯ∎… ∋ ∎◠ℎ∤ ₞‣Å₇≄ℙ◕₊Ⅎ₇∍₇ ∋ ₊ℾ◥◚∠ℙK₇ ▩₇◐₇!
       ▱≄∘∉ℯ₄℥ℏ ∤ ∗ℿ∉◠ ∘ℍℶ₇Kℯ. ▰∐‣ ‿ₚ≄◗∍ℯ∼⁁ ◅ℙℌ∥◟ ∔Åℙ◟℞◢ℴ∷ ∗ℿ₃₊∰ ℸℊ₊ ∃∥ℌ₇∇ℊ ◛ ℠∮≂◆₂ℿKℋ℘ℙℶ₇∎∋◒ ∌ℴ◔℔₌∥∎ ℎ₝ ∔ℴℌ◠₅₝ℊ Ⅎ≂∦ℊ∋ ₚ ℘₝◛‿ℊ℥ℏ ≄ₖℱ∠∋∜. ▤℔℘ ≀‣ℵℯ℘ ₕ℞∄∘₉℥‣ ℶ≂∖ℙ◥₇ ◍℔₌℘℔◠ ℵℲℯℎ∋℞ ◆₂ₖₕ₝ℎℊ∌ℙ ₚ∥∼◝₝ℾ≂ ∷‣₃∋ℱ℞◆∌ℿ₃ℴ ℍℯℌ◠℘₝≀∋‿ℽ ₇ ∖₝₁ℸ₇◛ ₕ◢‣∋◥ℯ ℺ℿK∥…
       ▣₊∗ ₂₊∍⁁∌≂ ₚ ◤∋ₗ◥ℙ℔ℊ₝℥₝ ℏ₀ℙ∮ℯ≄∋∖◓ ℠≂ ∐ℴℸ₇◟!
       ΋ ₕℏ∠ₖ ₅₇∌Å₇∍≂∼⁁ ℶ◠ℚℴ₌ℿ₉◠◠ ◉ℿₕℴ◕◢₝◐ℙ₝.
       – ▱∽ℴ≄◓℥≂ ₚ∮℞∷℞₄∋? – ◍ℿ≄₊◛ ∔Å℔ℍℲ∘◎‣K ∜ℳ∋℺∍₊≐ ∤ ∖ℯ∎₇ ◠∅℔ ℎ∇ ∘ℍ₄ℯ◥ℯ.
       – ▦ℿ◥ℴℲℙ₄₇ ₊ₕℙℶ◐ℯ℘∝ℯ∗ℿℒℿ∰ – ℎ₝∮Ⅎ≀≂ ℿ∊∋◢ℯ℆ℰ◓∰ ∼℥₇ℵ‣◥ℯ ◛◥◚ℷ₇ℎ◞ℯ.
       – ▷⁁∎ℯ!.. – ₚℝ℘≂∜∐ℏ◥ℯ ‿ ∋ ₌∇ℵ◞ℿ ◆₝≄‣.
       ▤₊K℔∄‣ ◕₇◞∮ℏℷ∋∍ℯ◆∪∰ ℙ ℠₝∮℞ₕ ℒ◥ℯℍℯ∎ℙ ∊ℯ∎◠◥◓∌₇Kℙ ∃℞≄‸₝ ◟ℿ₉℥ℙ.
       ▰ℰₛℿ◢≂ℷℶ≂ ℘ℴ∗◢≂≀∘≄ℯ◆◓ ℘≂ ℍ‣₂‸∍◞₇ℽ ∌∮ℴₚℙ ℎ℞ ₗ∥≄℔≁ ℎℿ ₘℌℎℴ ◎ₖ∄◆ℊℌ℔ₚ₇K₇∖⁁ ₉ℙℐ∌₇. ХℴÅ₊◝ℿ ∎∇ℶ℆ ∱₌ℙ≄₊◅∋Kℯℽ ◍ℯ℘ℙ≀‣! ▣ℿ∔₌₊∼: ℸ◠◟? ΋∔ℳ≂ℱ₝∷ℽ ∐◠Ⅎℯℷℶℴ… ▤K‣Ⅎ≀ℿ◠ – ◎◔₊ ₄◠ ℏ◤∋∍₇.
       ▩₇≀‣ ℌ℞℘◓ ≀℞ ₙ≂∗₝◥ℯ ∎₝ℶ∤ ₖₗℙ∗◓ℽ ∱◢‣ℌₕ₇?..
       ▰ℒ◥◚∠∋∍∋ ∎℞≀ₘ ℌ ◉₌₊◑₊℘℞ ∷∇ℷ℘∘ ◛ₛ∇◥◥ℯ∉‣◟∋ℽ ℎ₊ ≂◎∐ℏ≄₇◛⁁ ◗ ℌ ◚∅◥◚ ∎₝ℷ℘ℏ ◆◔∇◐℔₁ ∋ ∠◞ℯ◈ℴ∎. ▶∇ℰ◔ℿ ℺∍ℴ∜ℴ ℺∮ℴ◆∷₇₂◢ℙ∄₇∍ℿ∼⁁≐ ∗₇∽ ℸ∗ℴ ≀₝ℏ℘ℙ∄∋◔◠∍∪≀℔ ◉℔◎∇∎ℏ ≀ℙ℥₂℔ ℥∮ℿ◟℞ ℏ◤₊∮ₜ∋ℬ∥ ∷∇ℶ◗ ∐℞ ₅₇◟◠∗ℙ≄.
       – ΋ℯ∷ ∐ₖ℈₄ℴ ◚∜ℴₕ∋ℊ∪≐ – ℺₊∄₂ℴ∮∋≄‣ ℘∇Ⅎ∘◝◞‣. – ΋∼ₛ‣₂◓ ∎℔∉◠ₛ∇?
       – ▥ℯℲ₝Åℶ≂℞… ▨₄ₕ∉ℙ◒ – ∄◛∱₊∎◐∋◥ℯ ₘ ℙ∷℆ ₀∥Ⅎ∠∇₁ ∖₂∘℘◠◐∗∌∋∰ – ∱ℿ◟ℿℷ℞₉⁁?
       ΋ ₃ℴ∍≂ₚ℞ ℠₊◐℞◟₄₊₃ℏ ≀‣ℱℙ∐₇∍₊ ℠∮ℿ∤∼ℶ◗ₛ∪∖◗.
       – ▣∥ ℵ◐‣₝ℊ℞ℽ ◞‣∌ ∎∇◐‿ ℍ₊ℌ◚ₛ? – ₃∍₇◕₇ ℱℿ◐Å∢₁∌ℙ ∘℘∋Ⅎ◥◠ℶ◐ℴ ∮₇◆ℐ∋◢ℙKℙ◛◓.
       Ч◠₌₝∊ ∖∋≄◚ ◚≄ℝ◤ℶ◚◥‣∼◓.
       – ▧‣. ▰₂ ▱ℙℎ∥ ∼∍‸◝ℯ≄₇.
       ▦₌ℙₕ₝Å◅∋∄‣℆∖∪ ≂ₕℶ≂ℹ ◢ℏ℥₊ℹ ∊ℯ ℏℒℴ∍ ₉℥₇ℕℯ≐ ₇ ₕÅₖ◍₊℟ ℴ◉∋₌₇◗ℰ⁁ ∐ℯ ◆◥∘℈ℯ◐∽ℏ≁ ∎₝℘K◠ℶ∐≂ ℠≂ₕℶ◗∍ℯ∼⁁ ◛ ℠ℿ◥ℯ. ▦ℳ₇∄₊℞ ₞≄◠◎ℴ ₀ℿ∍℞Kℴ – ∽ℯ◅℞ₛ∖℆∰ ∘ₕℯ₌∋≄‣∼⁁ ℙ◟ ℠ℳ∋ ℠ℯ℘◠₄∋∋. ▯ℿ◥₝ℎℙ ℠₊℘ℳℯ∅ℙℲℯKℙ≁ ◐₇ ℎ≂ℾ‣◑ ℆ ∖◔≂℆∍‣ ℶ∇∗ℌ∇ℳₕℴ. ▥◠∘ℌ℞∮◠₄₄℔ ∼℘◠◥₇◥‣ ≀℞ℰ◞₊≄◓◞₊ ₉ℯ₃ℿℲ.
       ▦₊⁀℔∉∇◒ K℞ℾ◞≂◠ ℰ℔ₛℳ℆∖∇ℶ∋₝… ▥₇ₕ∇₆∼◓◒ ◎◔≂ ₂₊K⁁∽≂ ≄₝ℾ∽₊℞.
       – ▷∥ ▶ℑ℟-▩ℯ≀ₖ ◐℞ ₚ∋℘℞≄‣? – ◛℠ℳℿ∖∋Kℯ ∤.
       – ΍ ∢₂℔ ℿ₄‣ ∄₇∼ ◔‣∽?.. ▥◠◔. ▥∋ℸ∇ℾ℔ ℎ◠ ℾ℔∄₊Å∋◔∇. ▻ ◔≂∍∪∽₊ ◉₌∋∠◥‣.
       ▭ℰ≄ℙ ∤ ℿℇℲℙ∐∣ ◝∌≂K∪◐∘◇ ℥℔₌ℿK◠ₚ◚ ∄ ∐₇∔₇ₕ℞ℶ∋∋◒ ∗ℴ ₗℏₕ∇◔ ∷ℿ℞ ∖∍℔ₚℿ ◉◢ℿ₂∋∄ ℞∇. ▯₊ℶ∇ℸ∐ℿ ℷ∇∰ ∘ ▩‣≀∥ ℶ‣∦ₕ₝ℊ◛℆ ∐₝∼℥₊∍◓∌ℿ ◛Ⅎℙ℘℞₂℞∍℞₁≐ ∌≂∗ℿ₌ℝ₝ ∄ℙ℘℞◥ℙ ₝∇ Ⅎ ℘∮ₖ◍ℴ◟ ∷∇◆ℊ₝. ▨ ℘₇◅℞ ◝ℙ∠∌ℯ ℶℯ ₃ℿ∍₊ℌ◠ – ℎ∇ ℘₊∌₇ℵ₇◔∇K∪ℰₛ∄₊≁ ◟ℯ∍ℿ ◥∋ ∽₇∌ ∤ ℑ₂∘ ℐ∋◝◞ₖ ℺₊K∘ℱℙ≄ℯ. ▱∽ℿ◢₝₝ Ⅎ◆₝◍≂∰ ₘ ℞∡℞ ℿ∌‣℈ₖℰ⁁ ∄ℙ₄℔ₚ₇ℊ₇◒ ℱ∗≂ ₄₇ℾ₊ℌ‣ℳ∋Ⅎ‣ℋ ∐‣ ℺₝◢Ⅎ◚ℋ ∽◢₇∼ℯₚℙ∝ℏ≁ ℙ ℲÅ₇◍ℴℌ ₖ ◟℞≀‿ ∔◢ℙℇℯₚ∋∗◆ₘ. ▩‣∐‣ ∖∽ℯ◅◠◔∰ ℸ◔℔ ‿ ∘ℰₛ₌ℴ∋◥ℯ ∢ₛ≂∗ ∖₞℞℥ₛ‣∌◥∪◒ ◎◔℔ℇ∥ ₊ℸ◠◢₄ℙₛ∪ ₝◠ ℙ ∱∮ℙ∄◥℞ℱ◓ ∄ℶ∋∎‣₄∋℞ Р∋∌₇.
       ▣ℿℊ Ⅎ◠ₕ◓◒ ◕∷∇◗ ℺ℿ℘◞≂◥℔℘≀‣‿! ▣◆₝ ∱ℳℴ℘ℏ∷ℯ∍ℯ! ▻ Ⅎℳℴ℘◠ ∌‣◞ ℷ∇Å∗ℌℯℽ ◐₊ ℘≂◞ℯℵℯ◔⁁ ∐∋◎℞∅ℿ ₄℞ ∷ℴ◍ℏ. ΍ ∱ℴ∦ₕ◚ ℷℯK≂∄ℯ∗◓◛∤∰ ∗₇◞ ∎∇₄‿ ℷ₝ ℺◠∮ₚ◚₆ ℙ ≀ℯ∽₇ℷℏ◔ – ℔∠∗◢₇₋ℏ₆∗ ∷∋ℎℙ∷ℏ∎ ℎ₇ ∔‿ℊ∪ ₗ‣∍∍ℿ∄ ∊ℯ ℎ‣◢ℏ◝∇∐ℙ◠ ₉∽ℴ≄⁁◐₊∅℔ ₌∇◅∋◟‣.
       – ▶₊∉₄ℴ ₚ ₗ∋∃≄ℙ₊◔℞∌₝ ∖∔₌∤∗ℯ₂◓∼∤ ₕ≂ ◚◔Å₇?
       ▨≀ₕ∉∋ ₅₇∷ℿₛ₇K₇ ₃ℿ∍≂∄₊₁.
       – ▥∇ₛ. ▨∊ₚ∋◐ℙ₂℞. ▶≀₝ ∱ℴ∱ℯ℘₝ℊ◒ ∇∖Kℙ ℏℍℶℯ⁃ₛ… ▻ ≀₝ ◟₊ℾ∘ ₞≂∗₝₌ₘℊ∪ ◡∗∘ ◢ℯ₀ℴℊ◚.
       ΋∊℘ℴₙℶ∘≄‣. ▱◥◚℈₇≀℥‣ ℙ ℊ‣∽ ℰ∋∍⁁ℎ℔ ℳ∋◛◞₊ₚ‣∍₇◒ ℑ◍≂∋◛ℊ∋ℱ◐ℿ ₞Åℿℰℙℊ∪ ◠℞ ℴ ◤ℴK⁁◝₝∷. ▭◆≄∋ ◟◠≀℆ ∐ℯ℟℘◚∗ ℌ ∃∋₀∍∋ℴ₂℞◞℞≐ ₖ ▨₄℘ℷ∋ ◟ℿ∅◚◔ ₀ℝₛ∪ ₄℞∔∮ℙₘ∗ℎ₊◛ℊℙ.
       – ▱ ◟∋₄ₖ∗‸ ◐₇ ◟∋∐∘ₛℏ ∱₌∋ₕ◚₂ ℘◢◚∅ℙ₝≐ – ∱◢ℿ∠℞∱ℊℯ∍‣ ₕ℞ₚₖ∠℥₇. – ▭ℰ∍ℙ ◐℞ ◚ℹₕ∇₂℞≐ Ⅎℯℰ ∊₇∎∇∗◗ₛ.
       – ▧∮◚ℒ∋₝?..
       – ▻ ℶ∇◟ℶ₊◍≂ ₌‣₄◓∠℞ ◉ℳ∋∠◥ℯ… – ₊₄‣ ℎ₝◥℔∄℥ℴ ◕ℯ∎≂≄ℱ‣K₇.
       ▨ ∖℺◢‣◝ℙℌ₇₂◓ ∐₝ ₄₇℘≂ℽ ℱₛ≂ ◤∥ℌℐ℞∦ ℰℊ∘ₕ◠≀ₛ∌◠ ∱ℴ≀₇℘ℿ◤∋◥ℴ∼∪ ℌ ◤∋∃◥ℙ₊ₛ₝∌◠. ▨∐ₕ◅ℙ ◟℔◍∍∋ ∍ℙ◝ℙ₂∪ ∷ℯℾ∋◎₝∼◞≂ℒ℔ ₕ₇ℳ‣∰ ≀ℴ ≀₝ ℊₘ₃∋ ∌ ℍℎ‣≀∋◗∷.
       ▻ ℌ◕℘℔∜ℶₖ≄‣.
       – ▯‣∽ ◟◐℞ ₚ‸₀Åℯ∗◓∼ₘ ℴ◔◆₆℘₇?
       – ▣ ∖◠◞◜∋∋ ‣∮∗∇◈ℯ∽₂₊∖₂◢ℴ◠∐ℙ℆ ℞◛₂◓ ◆Kℏℷ₝◤∐ℝ∦ Ⅎₙ℔℘. ▨∷ Å₝℘℥ℴ ℠₊∍◓ℵₖ◇∗∖∤. ▥₊ ₕℲ◠₌⁁ ≀ℙ∌≂ℒ℘ℯ ₄℞ ℵ₇℠∋Å₇ℋₛ.
       – ▱℺‣ℰ∋∃ℿ≐ ▨ℎₕ∉∋.
       – ▨…
       – ▭∼∍ℙ ∷◠◐∤ ℠≂₁∎₇₆₂∰ ₘ ∐∋∌℔∎∘ ℶ∋ℱ℞◍≂ ≀∇ ∼℥ℯℷ◚. ▭∡₝ ∮‣◕ ◛◉ℯℰ∋₀₊≁ – ‿ ≄₝ℾ∽≂ ℠ℿ∽≄℔ℎ∋∍ℯ◛⁁.
       ΋ ₕℯ∍∪∐◠◟ ∽℔₄₈℞ ℍ₇∍₇ ℠₊ℰ≄‸ℐ₇∍ℙℰ◓ ℒ₊◥ℴ◆‣.
       – ▦ℴ◛℠◠◝ℙ∗∇! – ∠₝◉ℶ∘∍‣ ▨ℎ℘ℷℙ ℙ∰ ₞₊℘∜ₚ₇ℊℙ∄ ℌ₝℘Åℿ ∼ ₂ℳ‿◉∌‣∷ℙ≐ ℠₊∃₝ℷ₇◥‣ ₞Åℿℸ⁁.
       ▷‣◞≁ ℶ‣ₕℴ ℶ℞ ∔‣ℶ∋∌₊∄‣₂∪≁ ‣ ℿℇₕℏ∷ℯℊ◓ ◆◥℔ℷℙℲ◝∘ℋ∖‿ ◛∋ₛ∘‣∝ℙ₆.
       ▭∼K∋ ₀ℝ◒ ℺ℿ∽ℯ ◗ ◤◠ℍ ℰℿℍ◐₇◐∋‿ ∍∇◅‣◥ℯ ℶℯ ∔₊∍ℏℽ ∐ℯ ∷◠ℶ◗ ∐₇ₛ◞∐∘≄◛∤ ◞∗₊-∐ℙ∃ℏ℘⁁ ℙℍ ∘ℸℙ∗∇◥℞₁ ∋≄ℙ ◤∋◤Kℙ₊∗◠℥ℯℳ◠∦◒ ₛ℔≐ ℌ≂ℵ◟ℴ◅₄℔∰ ℶ◠℠₌ℙ‿◔ℎ℔ℰ∗∇℟ ₖ℘ℯ≄℔◛∪ ₗ∥ ∋₅₀℞℈₇∗◓. ▥ℴ ∷∇₄◗ ₄ℯ₉K‣ ∋ ◉◢ℙ∄◠∍₇ ₚ ◎∘ℌ◆ₛₚ‣ ▨₄ₕ℈ℙ. ▷℞◉∇∮⁁ ₚ₇Å∋₇∐₂₇ ◔Åℙ: ∖ₕ₇ₛ∪◆∤ ∽₊∎∇ℎₕ₇≀₂ℏ ℙ ℠₊≄ℏℸ∋₂⁁ ◕₇ℰKℏ∉◠ℶ◐ℿ₝ ₄‣◞‣◕ℯℶℙ◠∰ ◆₞∮℆ℊℯₛ∪∼ₘ ℒ℘℞-∐∋ℇ∘ₕ⁁ ₕ℔ ℏℊ₌ℯ ∋Kℙ ∔℔∔‸∗‣ₛ⁁◛∤ ℊ₇ℹ∽≂◟ ∱ℳ≂ₗℳℯ∗∪◆∤ ∄ ℔ₗ◖∇ℷℙ∗∋◠.
       ▦₝ℳ∄‸∦ ℌ‣Å∋ℯℶ◔ – ∷₄∇ ℶ℞ ℶ∮₇∄∋K◛◗ ◞‣∗₝◍℔₌∋◎₝ℰ∌∋.
       ▻ ◕≀₇∍₇ ₄℞∼∽₊≄◓∽℔ ₖ∌∮ℿ◟∐∥ℚ ◟℞ℰₛ◒ ∅℘∇ ∷≂◅∐℔ ◕ℯ∗‣∋₂⁁∖∤ ₕ₊ ₖ∗◢ℯ. ▥≂ ∄℘Å∘ℒ ◞◔ℿ-₂₊ ∋◕ ∼◥◚ℾ ∷₝ℎ∤ ₄‣ℹₕ℞∗? ▯ ₛℿ◟∘ ℷ∇≐ ∤ ∋◆℺∋◛‣≄ℯ ₚ∼℞ ℱ∋ℰₛℝ℞ Kℙℰ◔‸ ℙℽ ◠∖∍ℙ ≀◠ ℳℯ₅℘ℴℇℏ℘ₖ ℶℴ∄‸∇◒ ℊℿ ℘≂ₕ◠≄‣◔◓ ℘≂◞K₇℘ ℶ℞ ₞ℴ∍ℏℱℙ₂◛ₘ… ▣ ◛◥ℏℱ‣℞ ℎ℞◚ₕℯℸℙ ‿ ∊₇∔₊Kₖℱ∘ ∼₌₇₅ₖ ₕₚ‣ ∠₂₌‣ℕ₇ – ∊‣ ℎ‣ℳℏ₉₝∐ℙ₝ ∮℞∉ℙ∎‣ ℙ ℎ₝∄‸℠≂K₄◠∐≀ℿ∇ ℍℯ℘₇ℶ∋₝.
       ▮ℶ₇◎ℙ◔≁ ≀‣ₕℴ ◉≂℠‸∗₇₂∪∖◗ ∔₌ℿₗ◢‣₂◓∖ₘ ℌ ∖ℌℴ∣ ℥₊∎₄‣∗ₖ!
       ▱₝∌ℬ∋◗ ‣Å₂◠ℕ₇∽₂≂∖₂◢≂∇ℎ∋‿ ∐₇◑ℿₕℙK‣◛◓ ℑ∗₇◅ℴ◟ Ⅎ∥ℐ◠. ▹∃₝℘ℙℲ∠∋∼∪ℽ ◎₂ℿ ℠℔₀≄ℙ₅ℴℰℊℙ ℎ∋∽℔◍₊ ∐∇₂≐ ‿ ◔∇₄⁁₆ ℌ∊≄∇◔∇≄‣ ◉ℴ ◥℞∖◔∐∋₈℞ ∋ ◔∋∜≂₄∪℥ℿ ₞◢ℿ◞Å₇∍‣ℰ◓ ∄ ℎ∘◅∐ℝℹ ℍ₇◥.
       ΍∎ₖK₝ₛ∥ ∋ ₇ℳℊ℞∛ℯ℥₂ℝ ∐₇ℸℙ∐ℯ◥ℙ ℙ∊ₖℸ₇₂∪ ∗ℴK◓∌ℴ ≀₇ ₛ∮℞∗∪℞∎ ∌ₖ◢∼℞∰ ‣ ℠≂∗℔◟∘ ₌‣₄⁁◝∇ ∄ ℑ◔ℿ₁ ◛∇◞₈∋ℙ ∎ℶ℞ ₀‸Ⅎℯℊ∪ ℶ◠ ℘ℿℌ≂ₕℙ∍ℴ∖◓.
       ▻ ∱◢℔◝≄ℯ∖⁁ ∎∋◟℔ ∖∗℞KK₇℈℞℟∰ ₊∼∎≂ℊ₌℞K‣ ◆ₛ∇₄‸ – ℘∄℞₌ℙ ◐∇ ℇ‸∍ℴ!
       ▥℞◚℈℞K∋≁ ▨∐℘℈ℙ ∎◠≀℆ ℴ◤◟ℯ∐ₖ≄ℯ? Х₊◔℆ ₅‣ℸ∇∎ ₝∦ ℑₛ℔?.. ▥₇℘℔ ∋∖∌ℯ◔◓ ◥ₖℸ◝∇. ▧∄◠₌∪ ₕ≂Kℷ≀∥ ℇℝK∋ ◆◉Å∤∗‣◔⁁ ℿ₂ ◛₂ℏₕ◠◐₂ℿℲ≁ ℸ◔℔∃‸ ₛ◠ ∐∇ ∔Åℿℶ∋∌₇◥ℙ ₛℯ₁℥≂◟ ∄ ◤ℙ₀∍∋ℴ◔◠∽∘ ∋ ◐∇ ◔ℯ∼℥‣Kℙ ℔ₛℊ◚ₕ₇ ∌≀ℙℾℙ.
       ▭ℛ℞ ◢₇◕ ∔◢≂◝≄ℯ ∄ₕ℔K⁁ ℔ₗℙℊ‸◑ ℘∇Å∇Ⅎ℆◐₄ℝ∎ℙ ◉‣ℎ∇≄‿∷ℙ ∼₂∇∐. ▥ℿ ℌ ℑ◔≂ₛ Å₇₅ ∼∎≂ₛ₌∇∍‣ ₄℞ ₞≂ ◆∗ℴ◢ℿ₄ℯ◟≁ ℯ ◉℔℘ ℎ≂∅ℙ. ΋ ℴ℘ℎ≂◟ ∷℞ℰₛ℞ ₄ℯ℺ℴ∍∪ℎ∥∦ ∽₊ℌ∇Å ∃ℝK ℵ₇∷℞∗ℶ≂ ℙ◆₂◠ℳ∗.
       ▯‣℈◠₂◆◗≁ ℆ ∐₇₉≄ℯ ∄∥ₙ₊℘!
       ΋₊℠∮℞℥∋ ₊℺‣◆◠₄ℙₘ∎≐ ₕℲ℞∮◓ ₖₕ₇◥ℿ◛⁁ ℴ₂◞Åℝ₂⁁ ◤∇ℵ ℊ₌∘℘ℯ. ▯ℿ◍℘ℯ ‿ ∔℔℠∥ₛ₇K‣∖⁁ ◆ₕ∄∋≀ₖ◔◓ ₞ℯ∐∇◥∪≁ ₂ℯ ≄◠ℒ℥ℴ ◚∠◥‣ ₚ ◛ℊ₝₄◚≁ ∋ ₊₂℥₌∥Kℰₘ ∱◢ℿₙ₊℘ ℌ ℠ℴ≄◚◟∮ℯ∌ ∖≄◚℈◠ℇ∐≂◍₊ ℥≂Å∋ₕℴÅ₇. ▻ ℌ‸∼∽≂∍◓◕≀ℏ≄₇ ℙℵ ∃ℙ₀∍ℙ₊◔◠℥∋ ∋ ₅₇∌ℳ‸◥ℯ ◕₇ ∖₊ℇℴ₁ ℘Ⅎ∇ℳ⁁.
       ▥ℯ ∱‣∮◚ ∷ℾ₄≂Ⅎ℞◐∋₁ ℍℯ∎℞ℳ∍‣ℽ ℠₌ℙ◛∍ₖℐ∋ℌ‣◗∼⁁ ℙ ₞ℝ◔₇∤ℰ∪ ∼ℴℳℙ◠∐◔∋∮≂∄ℯ₂∪◛◗≁ ℒₕ₝ ₘ ℴ∌ℯ◕₇◥ℯ∼⁁ℽ ₇ ℠₊₂₊∷ ∘ₕ≂∄≄₝◔ℌℿÅ℞∐≀ℿ ∽∋ℌℎ∘Kℯ. ▣≂℥Å◚₃ ₀∥◥ℴ ₂ℙₙℿ≁ ∋ Ⅎ∥₀₌₇◥‣◆∪ ₘ ≀₇ ₌₝℘℥≂ℰ₂⁁ ◚ₕℯℱ≀≂ – ℸ₂ℿ₀‸ ℘≂∃∮₇◔◓◆◗ ℘≂ ◞₌‸≄‣ ∊‣∎∽₇≐ ≂◔Ⅎ∇℘₝≀∐≂₃ℿ ₞≂ₕ ◆ℊ∘ₕ℞≀◎℞∼∌₊℞ ℔ℇ◖℞℈ℙℊ∋₝≁ ◐₇℘ℿ ₚℰ℞∅℔ ◥ℙ₉∪ ◉ℳ₊℟₂∋ ∱≂ ◡ₛ℔◟ℏ ℥ℴℳ∋ₕℴÅₖ ₕ₊ ◞ℴℎ∝ℯℽ ∖∱ℏ◆ℊℙ∗∪ℰ◗ ◉₊ ◥₝◛ₛ∐∋₈₝ ℶℯ ∢◔₇℈ ∐ℙ℈₝ℽ ℺◠ℳ₝ℰ₝ℱ∪ ℘ℌℯ ∼Kₖ◅₝◤₄‸ℚ ∌℔Åℙₕℴ◢₇… ℙ ₘ ₊∽ℯℷℏ◛◓ Ⅎ ⁀℔◥◥℞ ◚ ℴℇₜ◠∉∋∗∋‿! ▧ℿℳ₊ℒ‣ ℵ₇ℹ∷℞₂ ∄◆℞ℒℴ ≀℞∖◞ℿK◓∽ℿ ∎ℙℶℏ₂.
       ▧ℴ ⁀ℿ∍≄₇ ∤ ℘℔∃◢‣K‣◛◓ ∃₝◕ ∔Å℔∃≄₝∎. ▩ℙ◝⁁ ℔℘∐‣ℷₕ‸ ℠∮ℙ◝Kℴℰ∪ ₞ℳ∋ₛ₇∋ℊ⁁ℰ∤ ◕‣ ◚∅∍ℴ◟∰ ◉◢ℿ◉ₖℰ∽₇∤ ∷ℙ◟ℿ ∽₇∄₇≄⁁◞₇ₕₖ ◆◥ℏ◍.
       ▣ ₊ℇℛ℞◅∋₂∋∋ ∗ℴℷ℞ ≂◞₇₅ℯK≂∼◓ ∗∋◑℔. ▧ₚ∇Å∪ Ⅎ ∽₇∎ℿ◢∌◚ ℥ℿ◟℞ℶₕℯ∐ℊ₇ ₗ∥◥‣ ℵ‣∽₌∥∗₇. ▦ℴ◑ℿ℈∇∰ ◛ₛ‣ℳ∋◞ ▰∠∋ ◛₞ℯ◥.
       ▻ ℺℔℘◐‿K₇ℰ◓ ◚℈℞ ≀₇ ₛ₌◠∗∋∦ ◡◔‣℈◒ ∽ℿℒₕ‣ ∖ₚ℞◢⁀∘ ∱≂∼Kℝ◝₇∍∋◛◓ ∠₇∮℥‣⁃∡∋∇ ◝ℯ₃∋ ℙ ◕ℶ₇∽ℿ◟‸∦ ₃℔≄₊∼:
       – ▥₝ ◛∱∋ₛ∖∤ ∋∷!.. Х℔℘ℋ∗∪ ₛ◚◔ ℌℰ‿◞ℙ₝≐ ℐ≀∥∮∤∣ℊ… ◂⁀∰ ≀℞ ℘ℏ∎ℯ≄◒ ℱ∗ℿ ≀ℯ ∼₂ℯ∮₊∼◔ℙ ◥∇∗ ◉◢ℙ℘◠◔ℰₘ ◕ℯ ∄₝₌ℊ∋ℚₚℴ∼₂℥ℯ∎∋ ℰK℞ₕℙ∗◓… ▦≂℠ℯₕ℞ℊ◆◗ ◟ℶ₝ ℞∡℞ ℿ℘₄ℯ… ◆₂ℳ℞Kℿ₁ ℙ₅ ◝℥℔K∥ ∄ℝ∍◠₂ℙ₂!..
       ▷∪∎ℯ!!!
       ▶₝ₛ◐◚◥₇◆⁁ ∄≀∋◕… ∋ ◠∍℞ ∘∼∱₝∍‣ ◕‣∗ℿℳ∎ℿ₅∋◔⁁◒ ◎ℏ∗⁁ ℶ₝ Åℯ◛ℊ∤≀∘≄‣ℰ◓ ∐‣ ∍₝ℰ◔∐∋∝℞. ΋ ℚ₊≄◥ ◉∇Åₚ₊∅≂ ℑ₂₇◅ℯ ℍℯ◝≄∋ ₕ∄∇ ◛K∘∉₇∐∽ℙ ◆ℿ ∠ₚ₇ℇÅ₇∷ℙ.
       ▦≂∱∤ₛ∋◥‣◆⁁◒ ₅₇∗₌ℯₚ◥℞∐≀≂ ℔◕∋Åℯₘ◛◓.
       ▶∇∉ ₂∇∷ ◝₇∅∋ ◞₊∷∇₄℘₇ℶ◔‣ ∼∗‣≀≂ₚℙ◥ℙ∼⁁ ℌ∖◠ ∃≄ℙ∉℞. ΋Å℞∷₝ℎℙ ₄₇ ◢ℯ◕℘◚∷∪∤ ◐℞ ₗ‸≄ℿ≁ ∋ ℆ ₗÅ≂∖ℙK₇ℰ⁁ ℎ‣ ₚ₂ℿÅ℔∦ ◡ₛℯ◅.
       ▱◉₌◗∗ℯ₂∪∼ₘ ℍ℘∇◆◓ ₗℝ◥℔ ₌◠₉ℙ∗₝K⁁ℶℿ ◐℞ℾₕ∇≁ ◢ℯ◕∄◠ ℸ₂ℴ ∔≂₞‸∗ℯℊ◓ℰₘ ∖≄ℙ∗⁁∼◗ ∖≂ ◆∗℞₄ℴℹ ℙ ℶ‣℘◠℆ₛ⁁◆◗◒ ℸ₂ℿ ▰◝∋ ∔Å≂ℹₕ∇₂ ∷ℙ∷ℴ ℙ ℘‣◅℞ ₄₝ ∄ℍℾ≄‿◐∇◔ ∐₇ ∽≂◢∋℘℔Å.
       ΍ ℞◆≄∋ Ⅎ∖₝-ℊℯ∽∋ Ⅎ∊ℾ≄℆≀℞ℊ?
       ▻ ◆‣∷ℯ ◛∇◤∤ ∊₇₃∐‣∍ℯ ℌ ℵ₇◉‣℘≀ℋ. ▭ℰ◥ℙ ◟∇ℶₘ ◕₇◛ₛ‣ℶₖℊ ℶ℔ℸ⁁₆ ₄‣ ∷◚ℷ◛∽ℿ∷ ∢∗ℯ◅∇◒ ◔≂ ℎ₇ ∎℔℞₁ Å◠℺◚◔‣∝ℙ∋ ℇ∘ₕ₝ℊ ℺℔∖∗ℯℲ◥₝≀ ℷℙ₌ℶ‸₁ ◞₌◠◛ₛ. ▥℞ ₛ₊ ◎∗℔₀∥ ∷◠◐℆ ∢ℊℴ ₊◛℔∃ℴ Ⅎ₊≄◐≂ₚ₇K℔ℽ ◐₊… Ⅎ ₛℿ∷ ₃ℿ℘∘ ℴ₂ℱ∋ℰK∋≄∋ ℘∇ₚ◚ℐ∌∘◒ ∽₊◔₊Åℯ∤ ∐₊ℱ◓◇ ∔∮℔◤Åℯ∍ℯ◆∪ ₚ ℰ℠ℯ≄◓≀⁃ Рℙ◞‣…
       ▱ℊ≂℺! ▻ ◐₇ ℌℊ℔Å℔∎ ∢ℊℯℷ∇≁ ₅℘₝◛⁁ ◅ℙ∄∘ₛ ₌₝∃‿₂‣ ∼ ◟ℴ◠ℒ₊ ∽◚Åℰℯ – ◟℔ℷ≀ℿ ℰ℠◢℆ₛ₇◔◓∼◗ ◚ ▶‣₌∌ℯ! ▹ℌ℞∮℞₄ℯ∰ ₊₄ ◟∇ℶ◗ ₄₝ ∔Å℔ℾℴ≀ℙ◔ ℙ ∐∇ ∄∥ₕ₇ℰₛ… ΋₊₂ ℊℴ≄◓℥≂ ‿ ◐◠ ◕≀ℯ◥‣∰ ℌ ℥₇∽℔ℹ ◞≂∷ℎℯℊ℞ ◔ℴℊ ℷ∋◥. ΍ ◠∼≄∋ ₀ℝ ∋ ∊≀ℯ∍ℯ… ▶ℯℳ∽ ₕ₝∍∋∍ ℿ℘◐∘ ℥₊∷ℎℯ∗ℏ ∖ ▧ℷ∋∗◡. ▦ℿₕ℺∇Ⅎ₇∍‣ Р∋∌₇≐ ₝∖≄∋ ∷∇∐∤ ₖₚ∋℘ℙₛ◒ ◟≂∍ℱℯℊ⁁ ≀₝ ₗ∘℘∇◔.
       ▷₇◞ ◎ℊℿ ℈∇ ₕ∇K₇∗⁁?.. ▶ℿ∉₝ℊ◒ ℵ₇ℊ₇∋₂⁁◆ₘ ∄ ∷ℏ◅∼∌ℿℹ ₖₗℿℳ₄℔∦? ▥ℿ ◠◆◥∋ ∎₝ℎ℆ ₛ‣∎ ℎℯ₁ₕℏ∗ℽ ₛ≂ Ⅎ≂℔∃∡₝ ℳ∇◝₇◔≁ ℸ∗ℴ ℆ ℙ∊Ⅎℳ‣∡◠∐◞‣ ℙ ℍℯ ℠ℯ◢∐℆◟ℙ ℠≂℘ℒ≄∤ₕ∥∄‣Kℯ.
       ▸ℯ◍ℙ ∋ ₚℴ₌ℸK∋ℌℿ∇ ∃≂ℳ◟ℴ◔₇∐ℙ₝ ∖◥ℝ◝ℯ∍ℙ∖∪ ∘◅∇ ∼ℿ∄ℰ◠∷ ℇ≄∋₅℥₊. ▶₃ℎℴℌ◠∐ℙ₝-℘∮◚∅₊₝ ∋ ∽ℿ◟∇◐℘₇ℎ₂ ◕ℯ◟∇ₛ∋₂ ∷℞∐ₘ.
       ▱≂ℵ℘‣∗◠≄◓ℎ∋₈₇≁ ℠ℿ◟₊◍ℙ!..
       ΋ₕÅₖℾ ₊∗ₚ℔ℳℙ∍₇ℰ⁁ ℴₕ◐‣ ℙ∊ ₕℌ₝∮◠℟∰ ℙ ∄ ∌₊₌∋℘₊₌ ∄∥ℐ∇∍ ΋∢℟∐.
       ▨∐ℿ₃ₕℯ ℇ≂₃ℙ ∄◆∇-ℊℯ∌ℙ ℿₛ∄◠◎‣∣₂ ≀‣ ∎℔◥ℙℊ∄ℝ.
       ▻ ₀∮ℴ◆∋∍ℯ◆∪ ₚ∔₝∮◠℘∰ ℌ◔ℿ∍◞◐ₖ≄ℯ ◉‣◢ℶₘ ≂◤ℳ‣ₛℶℴ ℌ ℥ℴ∎∐ℯ₂∘ ℙ ℍ₇∜◥ℴ℺◐ₖ◥₇ ₕ∄℞∮⁁. ▷∤◅℞≄℔ ℘∥₉ℯ≐ ∔Å∋ℷ₇K₇◆∪ ℥ ₄₝∦ ◆℺∋₄ℿ∦.
       ▣ℑℹℶ ◅∋K ≂℘ℙ₄∰ ∤ ◡ₛ₊ ℊ₊ℱ≀₊ ₅◐ℯ∍‣∰ ∽₇∌ ℙ ₛ₊≐ ℱ◔₊ ₊₄ ◟℞◐‿ ◐◠ ∄ℝₕℯ∖∗.
       – ▨ ◞‣◞ ◡◔≂ ∱ℿℎℙ◟ℯ∗∪? – ◆◞ℳ◠◆∗∋Ⅎ Å◚◞ℙ ∐‣ ℾÅℏ℘ℙ≐ ◛∱∮℔∼ℙ≄ ∱ℯÅ◠₄⁁.
       ▣∋℘∋∎ℿ ℔∐ ∘∉∇ ≀‣◟∇◢∇ℌ‣K∖℆ ◥ℴ∉ℙₛ◓◆‿ ∖∔‣∗◓. ▥ℯ ◐₝∎ ◤‸◥ℙ ℰℌ₊ℇℿₕ◐∥◠ ℱ∇₌ℎℝ₝ ∠ℊ‣ℶℝ ∋ Å∘₀ℯℐ◞‣. ▻ ₄∋ ₌‣∊ℏ ◐∇ Ⅎℙ℘₝∍‣≁ ℱℊℴℇ‸ ΋◡ℹ∐ ∐ℴℰ∋K ℙ≀ℏ⁃ ℔ₕ℞℈ₕ◚ ◞₌ℿ∎◠ ℊ≂℟≐ ℥≂∗≂◢∘⁃ ₚ∥℘‣ₚℯKℙ ∄ ₉◞℔◥∇.
       ▹ ∷◠ℶₘ ◔℔ℷ◠ ∋◟∇∍ℰₘ ℰ◑℔℈ℙ℟ ◞≂∎₞∍◠℥ₛ. ▱≂₃K₇◆≀℔ ℐ℥≂K⁁ℶ≂◟◚ ℏ◆ₛ‣ℌ◚≁ ₚ ℊ‣∌ℴ₁ ≂ₕ∇◅ₕ◠ ∼ℊℏₕ◠ℶₛℯ∎ ₞₌◠ₕ∔∋◆ℝₚ₇≄₊∖⁁ ◐₇ₙℿₕℙₛ◓ℰ‿ ℌ ∐₊ℱℶ₊₝ ℌℳ℞∷◗. ▦◢ℯℌ℘‣ ℰℳ◠℘∋ ₕ℞ₚ◚◝∇∌ ◉₊ₕℴ◤◐∥∇ ℎ₇ℳ℆℘∥ ◐₊◛∋◥∋ ≄∋◝∪ ℶ∋∡℞≀℥∋ ₚ₌ℴₕ∇ ◟∇≀℆◒ ∃℔≄∪ℐ∋ℎ∖∗ₚℴ ₞₌℞ₕ◉ℴℸℙ◔₇∍ℙ ◗₌∽ℙ℞ ℐ℞◥∌ℴℌℝ∇ ◢ₖℇℯ₉∌ℙ ℙ ◉ℙ∉ℯ∎ℝℽ ℘‣ ₖ℥Åℯ∠℞≀◐‸◠ ₚ‸ℐ∋ℌ∽₊₁ ⁀‣K₇◔∥.
       – ▶℔ℷ≀ℴ ◗ ∔≂◤◚ₕ◚ ₖ ◔₝◤◗ ℘ℴ ₖ◔Å₇! – ℌℍ∷ℴ◥ℙ◥₇∖∪ ‿ ℙ ∠ℯ◍₄∘◥₇ Ⅎ℠◠◢◠℘. – ▦ℴ◅ℯ∍∘ℹ∖∗ℯ!
       ▸ℙ-΋◡∦ℎ◒ ∐₝ ℿ℈∋ₕ₇Ⅎ∠ℙ℟ ∗₇℥ℿ₃₊ ∐ℯ℺℔₌‣◒ ₊₂◝₇◔≀ℏ∍◆◗.
       – Ч₂ℴ?.. – ◛℥K₊◐ℙ∄ ℒℿ◥₊ₚ◚ ℶℯ◤≂◞◒ ℇ∘ₕℊℴ ∐∇ ℌ∇∮℆ ◚∠₇∎≐ ◛◉◢≂∖ℙK ₊◐.
       – ▭ℰ∍∋ ◞ℿ∷∇◐℘‣ℎℊ ∎₝ℎ◗ ∱≂₁∷ℯ∇ₛℽ ₛ₊…
       – ▯ℯ◞ ∗‸ ₚ≂ℴₗ∡∇ ℿ℺ℴℵ℘₇≄‣?
       – ▧≂≄₃₇◗ ∋∼ₛℿ₌∋∤◒ – ₞≂∷ℴℳ◖∋◥‣◛◓ ₘ.
       ▦ℯ◢∇₄⁁ ₚ₊∱₌ℴℰ∋ℊ℞≄◓ℶ₊ ₚ◆∌ℙℶ◚∍ ₀₌₊∄ℙ.
       Р‣∼ℰ◞‣◕‣◔⁁? ▨∍ℙ ◐℞◔?.. ▱ ₕ◢∘∅℔∦ ∖∗℔Å≂ℎ‸ℽ ▣∢ℹ∐ ₄∇ ₞ℴℚℴₕ∋◥ ℎℯ ℺ℴ∽≄ℴ∐ℎ∋∽ℯ ∔◠∮ₚ℔∦ ∌∮ℯℰ₇ℌℙ∝ℝ ℐ◞ℿ≄∥.
       – ▩₇ℎ₇ ≀‣◉ℯ◥‣ ∋◛◉℔ₕℊℙℐ∌ℯℽ – Ⅎ◕ₕ≂◑∐ℏKℯ ₘ. – ▱∐‣ℸ‣K₇ ℶ‣◤∮ℿℰℙ≄‣ ∖∇ℳ◠◤◢ℙ◆∗∘◇ ∱₇ℏ◔∋≀∽◚ℽ ℠≂◔₊◟ ₖₕℯ₌ℙ≄‣ ℠ℴ ◍≂Kℿℌ₝. ▻ ℔ℱℶ◚◥ℯ◛∪ ℊ₊◥⁁℥℔ ℱ∇₌₝∊ ∔ℯ◢ₖ ◎‣◛₊ℌ.
       ΋◡ℹℎ ℎ₇ℚ∎∘◢∋≄◛◗ ℙ ℺ℿₕ℔∠℞K ∌ℴ ∷ℎ₝.
       – ▧ℯ∄ℯ∦ ₞≂∼∷ℿℊ₌ℋ… – ∼∽₇∊₇K ℴ∐ℽ ℯ ∱ℿ◔≂∎ ℵ‣◎◠∷-∗≂ ℘℔ₗ₇ₚℙ∍: – ▥∇ ◤℔∦◆◗.
       ▩℞ℒ∌₊◒ ∐∇ ℥₇◆‣◗∖◓≁ ≂ℎ ◉Å₊Ⅎ℞◥ ℳₖ◞≂ℹ ₄ℯₕ ◟≂∋◟ ◕‣ℊℝ≄◞ℴ∎.
       – ▤ℿ∍₊ℌℯ ₀℔◥∋ₛ?
       – ▯ℳ◚ℷℙ₂ℰ℆ ℎ℞◟◐≂ℾℴ.
       – ▷ℿ◥∪∽≂ ₄◠ ℺∘∅ℯ∦∼℆≁ Kℯₕℎℿ? – ₚℶℿℲ◓ ₞Å℞ₕ◚∱◢℞ₕℙ∍ ∎◠≀ₘ ℺₇∮₝₄◓.
       ▻ ∱≂◎ₖₚ∖◔∄≂∄ℯK₇≐ ℥ℯ◞ ℑ◐℞₌ℾ₝₂∋◎◠ℰ℥ℙ∇ ≀ℙ∗∋ ∖◉≄₝◔ℯℋₛ◆ₘ Ⅎ ℶ₝₅∐₇◞₊∎ₖ⁃ ∎≀◠ ∖◔ℳ◚∌ₛℏ◢ₖℽ ∐‣ ∎ℙℾ ∔℞Å∇ₕ ◍◥‣₅ℯ◟∋ ∱ℴ∗◠◟≀∇◥℔◒ ₇ ₞ℿ₂≂◟ ∮‣₅ℿ∎ ℺℔≄◠ℾℱℯK≂ℽ ∋ ∅ℴ◥₊ₚ₇ ∔℞Å₝◛ₛ‣∍‣ ∃ℴ◥∇∗◓.
       – ▷∇∃∇ ₄‣℘℔ ₚ‸◆℠‣ℊ⁁ℰₘ ℙ ∄∼℞ ℠∮ℴ℟℘∇◔.
       – ▱∱ℯ◆∋ₗ₊! ▷₇◞ ℆ ∷℔∅◚ ℔∼ℊ‣₂◓ℰ◗ ℘℔ ∘₂∮₇?
       ▣ℑ₁ℶ ℰ◐ℿₚ‣ ₊ₛℴ∠◠◥ Ⅎ ℠∮℔ₛ∋ₚ₊₞ℿ≄ℿ∉ℎ∥₁ ₖ∅ℴK ℥ℿ◟ℶ‣∗ℝ. ▱∍≂ℌℎ₊ ◠∷ℏ ◤ℝ≄ℴ ◐₝℺₌∋‿₂◐℔ ◐₇∜ℴₕ∋◔∪◆‿ ∮ₘₕ₊∎ ◆ℴ ∎∐ℴ∦.
       – ▥∇∗.
       – ▦₊◎∇◟ₖ?
       – ΍ ₛ‸ ∐₝ ₀ℴℙ∠◓∼‿? – ◉Å∋ℛ◚Åℙ◥◆∤ ₊◐.
       – ▥∋∽∗℔ ₄◠ ₖ₅◐‣℞ℊ≁ ℸ₂ℴ ℆ ◚ ∗∇ₗ‿ ₄₊ℸ◠ℌℯ∍ℯ◒ – ◤‸∖₂Å₊ ℰ℥‣◕ℯ∍ℯ ◗. – ▹₂₌℔∎ ∗ℙₙ≂∐⁁◞₊ ₚ∥∼℥ℿ≄◓∊◐ℏ ℙ ◛∮ℯℵℏ ∱ℴ₁℘∘ ℶℯ ℵℯℲ∗∮ℯ◞.
       ▦ℿ ∇ℾ≂ ₃∘ₗℯ◟ ℰ∽℔∍∪∊∐◚◥‣ ◠K◠ ℍℯ∎₝∗ℶ₇‿ ◚◥‸ₗ◞‣.
       – ▰◤‸◎≀ℿ ℘◠ℌₖ₉◞ℙ ≂℠ℯ∖₇⁃◔∖ₘ ℿ∼₂ℯℲℯℊ◓◛℆ ℰℴ ∷∐≂℟ ℶ₇∇ₕℙ₄∇.
       – ▷ℯ∌ ◟ℿ℈◐≂?..
       – ΍ ∗∥ ◚ℌ℞◢₝≀‣◒ ◎₂≂ ∱℞∮℞∉∋ₚ∇₉∪ ℑ∗∘ ◐ℴℸ∪?
        ΋◡∦≀ ∄∖ₛÅ₝∗∋◥ℰ∤ ℰ℔ ∷◐ℿ₁ ℌ₅∅◥ₘ℘≂∎. ▣ ∇◍ℴ ℸ℞∮◐‸∜ ∮ℯ∼∌₊ℰ∥ℚ ◍∍₇∊₇ₙ ₗ∥◥≂ ∼∗℔◥∪∽≂ ≂₀∉ℙℾ‣⁃ℛ℞∅ℴ ∜₊K≂ₕ‣ ℙ ∼℥Å∥◔ℿ₁ ‿₌≂◆∗ℙ≐ ℱℊℴ ◟ℎ℞ ∼₂ℯ◥₊ ≀∇ ℠ℴ ◆₝₀℞∰ ℙ ∄ ₕ◚∠ℏ ℍℯ◞◢₇K‣◆⁁ ∗◢∘ℰ∍ℙℲℯ℆ ◟ℝ◆≄∪: «΍ ℱₛ≂ ◠ℰKℙ?..»
       ▥◠ Ⅎℝₕ∇₌ℷℯ∄◒ ℆ ∼ℒKℿ₂ℎ∘K‣ ∋ ₊₂ℌ₝₌≀◚◥₇∼∪.
       – ▢℔ℙ∠◓◆∤… – ℠Å≂ℊₘ₄ₖK ℸℴℎ◢ℑ∇₈ ℙ ∉℞∍ℱℎℿ ∘ℰ∷℞∜₄∘≄∼∤. – ▧◚∎ℯ◠∠∪≁ ℯ Ⅎ℘◢ℏ₃ ₛ₊∰ ◎∗ℴ ₌‣◆◛∽₇◕‸ₚ‣◇∗ ℠◢℔ ∢ℊ℔ℒℿ ₞◆∋ℚ₇≁ ₞₌‣Ⅎₕℯ. ▣℘◢◚∅◒ ℴ◐ ∷℞∐‿ ℺∮ℙ℘◚₉ℙℊ ∄ℴ ◆ℎ℞. ▨K∋ ₞Åℙ∮◠◅℞∗. ▯₇◞ Х‣∐∋.
       ▮‣∷℔₂‣K₇ ◍≂K℔ₚ℔₁.
       ▻ ℙ ∱₌₇ℌₕℯ ◐◠ ₀ℿ◗∍₇ℰ⁁ ΋∢₁≀‣. ▥◚∰ ₌₇∊ℌ◠ ℸ₂≂≐ ◆₇∷ℏ∣ ∎ℯ∍≂∖∗◓…
       – ▥₝ₛ. ◂∗≂ ∃∥◥ ≀₝∖ℸℯℰ∗≀ℝ℟ ∼≄ₖℸ₇ℹ◒ – ◆◞‣ℍℯ≄₇ ◆ ◚ₚ₝₌₝◐₄ℿ◛ₛ⁁◇◒ ℥℔∗₊₌ℿ℟ ₄∇ ℸ∘∄◛ℊℌℴℌ₇Kℯ.
       – ▥℞∼◎ℯ∖◔ℶ∥ℹ ∖≄∘◎ℯ∦? – ℿ◖∇∮ℙₚ∠∋∼⁁≁ ℵ∍₊ ℠℞Å◠∖◉∮ℴ◛∋∍ ΋∢₁∐. – ▧ℯ≐ ∮₝∌◔≂ℳ ℊ₊ℷ℞ ℊ₇℥ ◆∽‣ℵ‣≄. ▥ℴ ℌℰ℞ ₅ℎ‣∣ℊ ∔ℳ‣ℌₕₖ. ▷ℯ∌ ℱ₂₊ ℘₝ℳ℈∋ℰ◓ ℴ₂ ∷℞ℎ∤ ℠ℿₕℯK◓ℐ℞! ΍ ℊ≂ ∋ ◔₝ₗ℆ ◚ℇ◓◇.
       – ▥℞ ∘ₗ◓∇∠∪. ▷∥ ₚ∇℘⁁ ◡∗₊∅≂ ∐∇ ◑ℴℱ₝◝⁁.
       – ▧∘◟‣◠∠⁁ℽ ₘ ₙ≂ₛ◠∍ ◚∃∋ℊ⁁ Х‣≀∋?
       ▷‣℥ ◎₂ℴ ℈∇ ∄◛∇-ℊℯ∽∋ ∗ℴ₃℘ℯ ₞◢≂∋◕ℴ₉≄≂?
       – ▥∇ ℍ₄‣₆≐ – ◍≄ₖₙℿ ℴℊ≂ℵℲ‣≄◆‿ ΋◡₁₄.
       ▨ ℆ ₞℔◐℆∍ℯ≁ ℸ∗≂ ◉₌≂∋₅₄◠◆≄‣ ℌℿ∔Å℔◛ ∄ℰ◥∘∜.
       – ▥◠ ℵ∐₇₝₉∪?..
       ▦₇◢∇ℶ∪ ₖ∖ℊ₇Kℿ ℔℠ℏ◛ₛℙ∍◛◗ ℎℯ ◞ℳ≂∄₇∗⁁. ▩ℿ∌ₛℙ ℏ◉◠₌ ℶ‣ ∌≂◥∇◐ℙ≐ ◛₃ℿÅℇℙ◥◆ₘ. ▨ℽ ∐◠ ◉℔℘∐ℙ◟ℯₘ ◍≂≄₊∄∥≁ ∼∽‣∊ℯ◥:
       – ▥∇ ℠≂∎◐◇.
       – ▯‣◞ ∢◔₊?..
       ▰ℶ ₞℔◆◟ℿℊÅ◠≄ ℎℯ ∎◠≀∤. ▭∅℔ ℾ◚ℇ‸ ◛∽◢∋ℲℙKℙ◛◓.
       – ▻ ℎ℞ ∱₊∎ℎ⁃≁ ∌ℯ◞ ∘◤∋◥ Х₇ℶ∋. ▶ℝ Ⅎ∎₝∖ₛ∇ ℍ₇ℶℙ∎₇◥ℙ∼⁁≁ ₇ ∱≂ₛℴ∎ ℆ ₊ₛ∽≄◇ℱ∋∍∖∤… ▯℔ℒ℘ℯ ℴℱℶℏ◥◛ₘ∰ ₛℴ ∖ℙ℘◠∍ ∮‿℘≂∷ ◛ ∇℞ ₂∇Kℿ∎. ▶ℿℙ ∮ℏ℥∋ ∋ ℴ℘℞℈℘‣ ◤∥∍ℙ ∄ ∌∮℔ₚ∋. ▭₝ ℥₌ℴₚℙ. ▹ ∎℞◐∤ ◛≄∘ℸℙ∍◛℆ ◐∇℥≂◐∗◢≂∍∋Åℏ℞◟∥℟ ₚ‸ₗ◢≂∼ ∖∋◥∥≁ ∋ ₘ ℳ‣ℵℒÅℴ∷∋◥ ◥‣₀ℴ∮₇ℊ℔◢ℙ◇.
       – ◂₂₊ ≀◠ ℵ₄₇ℱ∋ₛℽ ◎₂℔…
       – ΢ℝ∍℔ Åℯ∼∖◥∇ₕℴℌℯℎℙ₝∰ – ℶ◠ ℰ₞◚ℰ℥₇ₘ ◆ ◟₝ℎ∤ Ⅎ◕₃≄∤℘₇≁ ₞∮ℴₕℴK∉ℙ◥ ΋∢∦≀. – ▥ℙ◞ₛℿ ◤ℿK◓ℐ℞ ≀₝ Ⅎ◑≂ₕℙ≄ ₚ ≄ℯ◤ℿ∮₇₂≂₌∋◇ ∋ ℶ∇ ∄‸⁀ℿₕ∋K. Хℯ∐ℙ ℏ₀ℙ≄ℙ ℍℯ ℱ₇◆ ₕ≂ ∗℔ℒ≂◒ ∽₇℥ ◚ ◟℞≀‿ ∼∍◚ℸ∋Kℰₘ ∖∮∥Ⅎ. ▦∇Å℞Å℞ℍℯK∋ ₃ℿ∮◥₊.
       – ΋ℰ₝ ◢‣∄∐℔ ∢ℊ₊ ℎℙℱ℞ℾ≂ ◐∇ ℘≂∽‣∊∥ₚℯ◠ℊ≐ – ℏ℠Å∤∷℔ ∖∌ℯ∊₇∍₇ ∤. – ▭∼Kℙ ∃∥ ∮₝∌ℊℿℳ ℰℸℙ₂₇∍ ₂₝₀ₘ ∘∃ℙ₁ℬ₝ℹℽ ∗ℴ ≀₝ ₊ℰₛ₇∄∋≄ Ⅎ ℐ∌ℴ≄∇.
       ▰∐ ◍ℳℏ∖∗ℎ₊ ℏ∼∎₝◑ℶₖ∍◆∤.
       – ▻ ∄℞℘◓ ℘◢₇∌℔ℎℽ ◔∥ ◐₝ ◕ℯℇℝKℯ? ▷‣◞ℙ∎≁ ∽₇∽ ‿≐ ◟≀≂ℒℴ₝ ₃℔◔ℴ∄‸ ∔₌ℿ∼₂ℙₛ◓.
       – ▥ℴ ◐∇ ∘ₗℙℹℰ◔∄≂! ▷ℝ ℌ℞ₕ⁁ ∔ℳℴ◝℞∍ ◟₝∐◔₇◥◓≀≂∇ ∼∌‣ℎℙ₌ℴℲ₇₄ℙ℞.
       – ▧‣≁ ₄ℿ ∢ₛℴ ◐∋ℱ∇ℒ≂ ℎ∇ ℍℶℯℸℙℊ. ▱ℙ◥∪≀ℝ∦ ∎₇₃ ∼∔ℿ◆₊₀∇∐ ◚◔‣∋◔∪ ℱℯ◆◔⁁ ℌ℔◛℺≂∎ℙℶℯ≀ℙℹ. ▱₊₅ℶ‣∗◠K⁁◐℔ ℙℚ ◕ℯ◤Kℴ◞ℙ◢ℴₚ‣◔⁁.
       – ▥◠◚℈◠≄ℙ ℎ₝ ₀∥≄≂ ₕÅ◚∅ℙ∜ ∔₊℘℔ℵℳ℞ℌℯ℞◟ℝ⁀?
       – ▥℞∗. Х₇₄ℙ Ⅎ∖∇ K◇₀∋◥∋.
       – ▨ ◔‸? – Ⅎ≂◉Åℴℰ ∄ℝ≄₝∗℞∍ ℺◢∇∉ₕ℞≁ ℱ◠◟ ∤ ℏ∖◉₝∍₇ ₞Åℙ∽ℏℰ∋ℊ∪ ₘℵ∥◞.
       – ▭∇ ≀₝Ⅎ≂₅∷≂℈≀ℿ ₗ∥∍ℿ ℶ◠ ≄◇ℇℙ∗∪.
       – ▦∮ℴ◛◔ℙ… – ∱∮ℴ₉₝₞₂ℯ≄ℯ ₘ.
       ▧∇≄℔ ◗ℰℎ≂℞◒ ◎₂ℴ ℘℞◥₊ ∗₝∎ℎ≂∇. ▯◔₊-ₛ₊ ₖ◤∋K ◆∗ℏₕ℞ℶ◔∽ₖ ∠∽ℿKℝ ℙ ₞℔℘◛◔₇ℌ∋◥ ΋∢∦ℶ‣. ▧₇℈∇ ₝∼∍ℙ ℊℿ∗ ∃‸K Ⅎ∍⁃ℇ≄∇₄ ∄ Хℯ₄ℙ ℙ ◛ₛ◢‣◝ℎℴ ◢∇∄≀ℴₚ₇K ℞◠ ℥ ▶ℯ₌◞∘ℽ ℔ℎ ℶ℞ ∎₊◍ ◠₝ ∘∃ℙ∗⁁. ΋≂ Ⅎ◆ₘ℥≂℟ ∖≄ₖ◎ℯ℞≐ ℆ ℔ℸ◠₄⁁ ∜℔ₛ℞≄‣ ₚ₝ℳℙₛ∪ ₚ ◡◔₊.
       – ▷ℯ∌ ◟ℿℷℎ℔ ◗ ℴℰ∗‣ℶ∘ℰ∪?..
       ▦₇Å◠≀⁁ ∜₊ₛ℞K ₚ≂∊ℳ‣₅ℙₛ⁁≐ ≀ℿ ₘ ◢₝◕◞₊ ℌ‸ℰℊℯₚℙKℯ ℺℞Å◠ₕ ℰℴ₀₊℟ ℳₖ℥∘.
       – ▦ℿ℘₊℈ₕ∋! ▱ℶℯ◎ℯ◥‣ ℌ∥ℰ≄ℏ◝ℯ℟!.. ▭∖≄ℙ ∎∇₄℆ ℺ℿ∦∷‣∇ₛ ℥₊∎℞◐℘‣₄ₛ≐ ₂℔ ₘ ◔℔◎≀ℿ ℶ∇ ∄₊℟℘∘ ₚ ℘∇◆◗₂∽◚ ℙ ₚ∥≄∇ℱₖ ℙ₅ ◝◞ℴ∍ℝ. ▶ℶ℞ ∔Åℙₕ₝ₛℰₘ ≂ℊ∌ℯℍ₇◔∪ℰ‿ ₊ₛ ◟₝ℸ₂‸◒ ℺ℴ₄ℙ◟₇℞₉◓?.. ▻ ℒ≂ₛℴℲ‣ ℳℙ∼◞ℶ◚₂∪≐ ∋ ℌ℞◢ℋ◒ ℱℊℿ ₛℝ ℶ◠ ∔ℳ∋ℸ∋◐∋∠◓ ∎₄◠ ₅∍ℯ.
       – ▷ℿK◓∽₊ ◗ ◐◠ ◚ℌ℞ℳ∇◐.
       – ▻ ∐◠ ℇ◚ₕ◚ ℰ◉₇∗∪. ▶ℎ◠… ₕ₊◞K‣℘ ₕ≄◗ ▷ℑ‿₄ℯ ◕₇∽ℴ∐ℱℙ₂∪ ◐ℯₕ℔! ▨ ◎ℙ◛◔∥℞ ◥ℙ◛ℊ‸ ∊₇∌₊≀ℸ∋≄∋∼∪… ▹ ◔∇ℇ∤ Ⅎ℞ₕ◓ ◠∼ℊ◓ ◕ℯ◉₇∖∥?
       ▰₄ ∄₅℘≂◑ℎ∘≄.
       – ▱ℙ◐‣ ◔₝ℇ◗ ℎ₝ ∄∥ₕ‣◛◔?
       – ▥◠ Ⅎℝ℘₇∖ℊ≐ – ∘ℌ◠∮℞∐∐≂ ℵ₇ₘ∄ℙKℯ ‿∰ – ∗₝₞◠◢⁁ ₘ ∇∦ ≀∇ ◞℔ℎ℥ℏ₌℞ℎ∗∽ℯ… ▣◡℟₄≁ ◉ℿ◅ℯ≄∘ℹ∼ℊ‣! ▦℔∎ℴℾ∋ ∎ℎ∇! ▻ ◤ℿK◓◝∇ ≀∇ ◕◐₇⁃◒ ℥ ℥℔∎ℏ ℴ₀∮₇ℊℙ∗∪∼℆.
       ▥₝℥₊ₛ≂₌ℴ◠ ∄ℳ∇∷◗ ℴ₄ ℳ₇₅℘ₖ∷ℝₚℯ≄≁ ‣ ℠ℴₛ₊∷∰ ₗℏ℘ℊ℔ ℸ◠◢₝₅ ∼∋◥∘≐ ℥∋Ⅎ₄ₖ◥.
       – Хℿℳℴℐ₊. ▥₊ ∇ℰ∍∋…
       – ▭∖≄∋ Ⅎ℘Åₖ₃ ₛℝ ≀₇ℸ∐₝◝◓ ∼ₛ∮₇≀ℶℴ ◛₝ₗ∤ ₚ℞◆₂ℙ ∋ ₅₇⁀₊◎∇∠∪ ∷∇≀ₘ ◚₀ℙ₂⁁∰ ℆ ₗℏ℘ₖ ℿₛℇ∋Ⅎ₇◔∪ℰ∤. ▨ ℥∮∋ℸℯ∗⁁. ▨ ℏₗ℞◍◚. ▨∍∋ ℌℴ℔ₗ∡℞ Ⅎ‸℺◢∥◍ℎ◚ ∄ ℴ∌∐ℴ. ΋ ₊∃◖₝∷◒ ◐℞ Ⅎ≂K∐◚ℹ∖◗!
       – ΋ ≂◞∐℔ ℺◢∥ℾ₇ₛ∪ ∐∇ ℎ‣℘₊◒ – ℚ◟∥∌∐◚K ▣ℑ₁∐≁ – ℊ‣◟ ℴℰℊ∮ℝ₝ ∖℥₇◥∥. ▹₀∪◠◝⁁◛℆ ₝ₜ℞. ▨ ℴ◉ₘℊ⁁ ∎℞ℎₘ ≂ₗℌ∋◐∤∗.
       – ▧ℴ₃℔∄ℴℳ∋∼∪◒ – ◆ ◛₝Å◓℞ℵℎ∥∷ ℌ∋ₕℿ∷ ∌∋Ⅎℶ∘◥ℯ ◗. – ΋ ℴ∽ℶℴ ₞Åℝ∅ℯ◔⁁ ₄℞ ◤◚℘◚.
       ▦ℯ∮◠ℶ∪ ₖ◆∷℞ℚℎₖ◥ℰ◗ ∋ ℠ℴ◞‣ℱℯ◥ ℾ₊◥₊Ⅎ₊ℹ. ▮ℯℊ℞∷ Ⅎℝₕ₇∍ ◟ℎ₝ ∼ₛ₊∔℥∘ Kℙ∖ℊℿₚ∰ ℙ ‿ ◉∮∋₄‿K‣∖⁁ ◕‣ ∮₇₀₊◔∘. ΍ ℰℯ∷ Ⅎ‸ℊ◗∐ℏK◆ₘ ℶ₇ ℥◢ℿ∄‣₂∋ ◆ ∽ℎℙℒℴℹ ₚ ∮ℏ◞₇⁀.
       ▨₄≂ℒₕℯ ℆ ◉₊◍∍ₘ℘∥Ⅎℯ≄ℯ ₄₇ ℶ◠₃ℿ∰ ∄ℳ◠∷℞ℶ₇◟∋ – ◥₊ℌℙ◥ℯ ℎ₇ ∖∇₀℞ ◠∅ℿ ℵℯ℘∘◟ℱ∋ₚ∥ℹ ₚ₅₃∍ₘₕ… ▣℔ₛ ℏ◅ ₕₖ∷ℯ₂⁁ ◐◠ ℘∘∷ℯ◥₇∰ ◎ₛ≂ ∌≂◍℘₇-ℎℙ₀◚℘◓ ℴ∌₇ℷℏ∖∪ ≀≂ℱ◓ℋ ∄ ∎ₖ∉ℰ◞ℴ₁ ℱℯℰₛ∋ ≂ₗ∡∇◅∋∗∋℆≁ ₕ₇ ℞◖₝ ∐₇∇ₕℙ◐℞ ◛ ▣◡∦ℶ₊∷!
       ▯ ℰ∍≂Ⅎ◚∰ ∌℔∷∇∐℘₇≀◔ ℶ◠ ≂ℇ∷‣₄∘≄ – ∌ℿ∷≀ℯ∗ℝ ℠₇◢≀◠∦ ℙ ₕ∇ₚₖ∠₝∽ ℎℙ◎℞∎ ₄℞ ℴ₂◥ℙℸℯ≄ℙ∼∪. Р₇◕Ⅎ₝ ◎ₛ≂ ₞ℿ₂≂◥℔∽ ℍ℘∇◛⁁ ◤ℝ◥ ℶ℔₌∎ℯ◥◓≀∥∦ℽ ℯ ∐◠ ◛∽ℿ₉◠₄◐‸℟≁ ∽ℯ∽ ₄₇ ℸ₝◢ₕℯ◞◠. ΍ ∗‣◞◒ ℊ‣ ◅◠ ◚ℵ∽₇◗ ∽℔∎ℎℯℊℯ ℙ ∎◠◤K∋Å₊ℌ∽‣. ▧Ⅎ₇ ℠≄ℯ∗‿ℎ‸∜ ◝∌₇◈₇ ₖ ℘ₚ₝₌ℙ≐ ₕ∄₇ Ⅎ∥∼℔∽∋◑ ◞₊◟≂℘₇≐ ℘ₚ₇ ℠∋∖∪◟∇₄ℎℝ⁀ ◆ₛ≂∍ℯ ∋ ₕℌ∇ ◞Å₊ₚℯ∗∋. ▶₝ℷₕ◚ ◞₌≂Ⅎ‣₂ₘ◟∋ ₖℍ◞≂◠ Ⅎ₝ℳ₂ℙ∌ℯK⁁ℶℿ₝ ₊◞≀₊. ▭ℰ≄ℙ ∃‸ ₘ ∐∇ ◕₄ℯ≄ℯ∰ ℸ◔₊ ΋ℑ∦∐ ∋∊ ₗ℔ℒ₇ℊ₊₁ ℰ∇∎⁁∋≁ ∗≂ ◉℔ₕℏ∎‣◥₇ ∃‸◒ ℱ◔₊ ℏ ◐℞∅ℴ ≀₝₂ ℘₝ℶ₝∅. ▣ ∽ℿ◟≀ℯ◔℞ ₄℞ ₗ∥≄≂ ₄∋ ∇℘∋∐≂ℹ ∷℞K₊ℱℙ◒ ℔∗∮ℯ℈₇ℋ◖₝∦ ℙ∐℘∋ℌℙ℘ₖ₇K◓≀ℿ∼ₛ∪ ℚ℔∊℆ℙ≀‣◒ ∋∍∋ ₘℳ∌₊₁ ℘∇∗ℯ◥ℙ. ▨∊ ≂ℇℛ℞₁ ℴ∃◆₂‣∐ℴ∄℥ℙ ℌ‸₀ℙₚℯK∋◆⁁ ∗≂◥◓∽ℿ ℥₄ℙℒ∋ℽ ∽℔₂₊₌ℝ◑ ₊∽ℯℍ‣◥℔◆⁁ ℔ℸ℞ℎ⁁ ∷₄ℿℒ≂ ∋ℽ ₃℔ℊ℔ₚ₇ ℠ℴℰ℺ℴ◢ℙℊ∪◒ ₂₊◥◓∌ℴ ∷₇◥₇◗ ℱ‣◛∗⁁ ∋∜ ∱₌ℙ∐ℯₕ◥∇◅‣≄‣ ◝∽ℴK⁁≀℔℟ ℇ∋ₗK∋ℿℊ₝◞℞. ▰₄ℙ ₃∮ℿ∷₊◕℘ℙ≄∋∖⁁ ◆ℊ℔₞◞ℯ∎∋ ≀₇ ∽ℴ∎ℴₕ℞ ℙ ≀ℯ ∌∐∋ℷ∐‸∜ ∔ℴ≄∌₇ℚ◒ ◥₝ℷ‣K∋ ◐ℯ ℺ℿ≄ₖ ∘ ∋₅◍≂KℿℲ⁁‿ ℥∮℔∄₇∗ℙ. ▥℞◛∎₊◔ℳ‿ ∐₇ ∗ℿ≁ ℸ₂ℴ ∎∇∼ₛ‣ ΋◡₁≀ℏ ∐∇ ◑ℌ‣ℊ‣Kℿ≐ ◉∮‣Ⅎₖ₆ ◎ℯℰ∗∪ ∌≂◟ℎ₇◔‸ ℿℶ ◐℞ ℍ₇₄∋∎₇∍.
       

Показано 16 из 17 страниц

1 2 ... 14 15 16 17