ШКОЛА на краю света. Часть 1

22.08.2017, 22:16 Автор: Архарова Юлия

Закрыть настройки

Показано 16 из 17 страниц

1 2 ... 14 15 16 17


▻ ℳ₇◆◆₂‣ℌK◗K₇ ∌ℶ∋ℾ∋ ◉≂ ₞≂K∌₇∷◒ ◞₊₃ₕ‣ ∎℞ℎ‿ ℿ℥∘ₛℯ◥ℯ ₅∐‣∽₊◟‣ₘ ℰ◠ℳ∇∃₌∋◛ₛ‣‿ ∔‣ℏ∗∋₄◞ℯ. ▦ℳ‣∄₇‿ Å◚∽ℯ ∊₇◛∗‸◥‣ Ⅎ Ⅎ℔∊ₕ◚◑℞ℽ ◔‿◅∇◥ℝ∦ ℕℿ∍∋ℯℶ◔ ∄ℝ∖∌≂◥◓₅ℎ◚◥ ∋∊ ℺₇∍⁁∝₝ℌ ∋ ℳ∘◑∐◚◥ ◐ℯ ◉ℴ≄.
       ▩∇℘ₘℶ‸∷ ∽₊₞⁁◠◟ ℺₌₊ℶ◕ℙK ℰ∗ℳℯₙ∰ ◐≂ ∤ ∗∘◔ ◅∇ ℍℯₕ‣∄∋K‣ ℺‣◐ℙ℥∘. ▯‣℥ ∘ℸℙK ▣ℑ₁ℎ◒ ₀ℝ◆◔ℳ≂ ℠Åℙ∐℆≄‣◆∪ ∖₞≄₝◔ℯₛ◓ ₄ℙₛ∋ Ⅎ ∘ℵ₝≄…
       ▶◐∇ ◐₝ ₙℲℯ◔∋≄ℴ ₕ₊◥ℙ ◆℞∌∘ℶₕℝ. ▥₇ ◕₇ₛ‸≄≂℥ ℿ◤ℳ◚∠∋◥ℰ℆ ∗◗℈∇Kℝ℟ ∘ₕ₇∮.
       ▦ℯ℘‣ₘ≐ ₖℰ∔₝◥ℯ ◕‣∎₝₂ℙ◔⁁ ₕℿ∄ℿ∍∪ℎℏ◇ ∛∋₅ℙℴ₄℔∷∋ℋ ▩₇∐‸. ▨ ◉₊◔∇◢ₘ∍‣ ∼≂₅∐ℯ≀∋℞…
       
       

***


       – …▮ₕ◠◆◓ ℶ₝K∪∊∤ ℰ₞ℯ◔∪! ▦◢ℿ◛ℶℙ∗∇ℰ◓!.. – ℐ₝℺₂ℯ◥ ℥◔≂-ℊℿ ℙ ∃◠∖₈₝∮₝◟ℴ∐₄℔ ₂◢℆◆ ∎℞ℎ◗ ℍℯ ₞◥◠ℸ≂.
       ▣ℿ₅ℲÅ₇◖₇∗⁁◛ₘ ₚ ∖ℏ◢ℴℌℏ₆ ℳ◠₇K◓≀℔ℰ∗◓ ₊ℊℸ‣‿ℎℶ℔ ₄∇ ∜℔∗◠∍ℴ∼◓.
       – ▦Å℔◆₄∋ₛ◠∼⁁! ▣ ₀∋◤∍ℙℴ◔◠◞∇ ₄∇∍∪∊∤ ◛℠‣∗∪!.. – ℷ℞ℶℰ◞∋ℹ ℾ℔◥≂◆ ∋∼℠ℏℾ‣◐ℎℴ ₕ∮℔ℷ₇K.
       ▣ ∃∋₀Kℙ₊◔₝∌₝?.. ▱◉‣₂⁁?..
       ▶‸ℰKℙ Ⅎℿ◢ℿℸ₇◥ℙ∼∪ ◟◠℘∍◠◐≀℔.
       ▱ ◔∮ₖ℘℔∷ ℳ₇₅◥◠₞ℙK‣ ℌ∇∽∋ ∋ ∖◈ℿ∽◚ℰ∋∮ℿₚ₇∍₇ Ⅎℵℾ◥‿℘ ₄‣ ∎≂◥₊ₕ₊℟ ℱ℔≀Å∢₁◞◠≐ ∌ℴₛℴ₌ℯ∤ ∎◠∐∤ ∮‣◕₀∘℘ℙ◥₇.
       – ΋ℯ◟ ≀◚℈◐≂ ◚ₙ₊ₕ∋∗◓. ▦₊∽₇ ◤≂◥◓◝₝ ∐ℙ∽◔₊ ∐∇ ◚Ⅎℙ℘₝≄◒ – Ⅎ◕ₚ₊Kℶℿℌ‣₄∐℔ ∱Å≂∠₝℠◔ℯ◥₇ ℿ∐‣. – ΋‸… ₚ ◉₊Å◗ₕ℥∇?
       ▣ ∔ℴℳ∤℘◞◠ ∍∋ ∤?..
       ▭◆◥ℙ ◥₝ℷℏ ₄ℯ ∔ℿ≄ₖ ₚ ◤∋₀∍∋ℴ◔∇∌◠◒ ◔≂ ₚ◢∤℘ ≄ℙ… ▯ℯ℥ ₘ Ⅎ≂₊∃∡℞ ℍₕ◠∼⁁ ℴ∌ℯℍ‣≄₇∼∪?
       ▷₇∌… Ⅎ◆₞≂∷∋≀₇ℹℽ ▱◔ℯℰ◗. ΋ℰ℠℔◟∋≀‣₁!
       ▷ℑ◗≀ ₕ₇∍ ₕℴ₞≂≄∐ℙ∗℞◥⁁≀ℿ₝ ∊₇ₕ₇◐∋∇≁ ℙ ◗ ◉₊Kₕ₄℆ ∱∮℔Ⅎ₝∍‣ ∄ ₗ∋ℇKℙ₊ₛ∇∌℞. ▦ℿ◔ℴ∎ ∔₊₉∍₇ ∮ℯℰ∼ₛ₇∄∍◗₂⁁ ◞∐∋ℾ∋ ℠℔ ◟₝∖◔‣◟… ∋ ∎₝ℶ℆ ℠₇◢₇∍∋ℵ₊ₚ‣≄₇ ∋ ₊ℒK◚◝∋≄ℯ ▩₇ℎℯ!
       ▱Kₖℷ‣₄∽◚ ‿ ℊ≂℈₝ ₖ∊≀‣◥₇. ▰◐₇ ℆Ⅎ∍∤∍‣◆◓ ℷ∋∄ℝ∷ ₞ℳ∋∎℞◢℔◟ ₛℴ∅℔ℽ ◎ℊℿ ₗ‸ₚ‣◠₂ ◆ ◉◢ℴ∼∗℔◥ℋₕℙ₄₇◟ℙ∰ ∽ℿ◔≂∮ℝ◟ ∐₝ ∔℔Ⅎ∇ℍ℞∗ ∄₊ℹ◔∋ Ⅎ ℘₝∼ₘℊ∌∘ ∍◚◎∠∋ℚ. ▤≂ₕ ◐ℯ∊₇ₕ ₕ◠∄∘₉◞‣ ℶ₊∼ℙ∍ℯ ₃ℿ∮℘ℴ∇ ◕Ⅎ₇◐ℙ₝ ∼ₛ◚℘℞∐ₛ∽ℙ ∄ℝ◛◝∇ℒℿ ∷₇ℾℙℸ℞◆∌₊◍ℿ ℵ‣Ⅎ₝℘℞ℎ∋∤≐ ‣ ◛◠ℹ◎‣◆ ℘₌‣∋≄₇ ∱≂≄‸…
       ΋₊ℊ ◔≂◥◓∌₊ Ⅎ ℇ∋₀K∋₊ₛ◠◞∇ ₖ₀ℙÅℯ≄ℙℰ∪ ∱₊ ∐ℴ◎‣◟!
       ΋ ℘◚₉ℏ ₅ℯ∽ℳ₇∍₊ℰ◓ ≀₝∜ℴÅℴℐ℞℞ ℺≂ₕ≂₅∮∇≀∋₝.
       – ▱∌ℿK⁁∌≂ ∄Å∇◟∇ℎℙ? – ∅ℿ≄₊∖ ₞ℳ≂₅ℌ∘◎₇K ₙ∮∋∔◥℔∰ ∤ ◛‣◟₇ ◠∅₊ ∐℞ ∘∊ℎ₇∍ℯ.
       – ▦℔∍≂Ⅎℙ◐ℯ ℴₕ∋◐∐‣℘₈ℯ∗₊ℾ≂◒ – ₄∇ℳ∄◐ℴ ≂₅∋₌‣‿ℰ⁁≐ ∖℥‣₅‣◥ℯ ∼◥ₖℷ₇ℶ∌₇.
       – ▷⁁◟ℯ!.. – ∄‸℘ℿ◑ℎₖK₇ ℆ ℙ ℳ℞∊∌≂ ∖₝◥‣.
       ▤₊∍₊ℌ‣ ℍ₇∽ℳₖ℈ℙ≄‣ℰ∪≐ ∋ ₞∇₌∇℘ ∅∍₇◕‣◟ℙ ℵℯ◟℞◥⁁℥₇K∋ ℇ℞∍‸₝ ◟ℿ₉◞ℙ.
       ▰◛ₛ≂₌ℿ∉ℶ℔ ℘ℿ₂ℳ≂ℎₖK₇∖◓ ℘ℿ ∊ℯ₂‸K∌‣∰ ℥Åℿₚℙ ≀∇ ∃∥≄ℿ◒ ₄ℴ ‿ℌ∐ℴ ℸ∘ℌ∖₂∄ℴ∄₇◥ℯ◛◓ ∠∋₉◞‣. Х℔₌℔ℐ≂ ∎◠₄ₘ ℠ℳℙK℔ℷℙ∍‣≐ ℒ‣℘∋◐ℯ! ▣≂℺ℳℿ∼: ◎◠∎? ▣℺ℳℴℱ∇∷∰ ₄℞Ⅎℯ℈∐℔… ▤≄₇∄≀ℿ℞ – ◎◔ℴ ℎ◠ ℏ∃∋∍‣.
       ▩₇ℎℯ ₚ℞ₕ⁁ ℎ◠ ₙ℔∗₝◥ℯ ◟◠₄‿ ₖₗℙₛ⁁≐ ₞◢ℯₚₕℯ?..
       ▰ℒ∍◚₉ℙ∍ℙ ◟∇∐ₘ ℌ ◉Åℴ⁀ℿₕ₝ ∷₝℈℘ₖ ℰℊ◠≄K₇◅₇◟∋≐ ≀℔ ≂◎ℶ∘≄‣∼⁁ ℆ ∄ ◚◍K∘ ∎₝℈ₕₖ ◛₂◠◐ℴℹ ∋ ℐ∽ℯℕ₊∎. ▶◠◆ₛℴ ∔K℔⁀ℴ ℠Å℔◛∎ℯ◔Åℙℌ₇◥℔ℰ∪≐ ∗‣℥ ℱℊℴ ℶ₝ℏ℘ℙ∄ℙ₂₝K∪ℎℴ ∱₊◎◠∎ₖ ₄∋∌ℊ₊ ℥Åℿ◟₝ ₖ◤ℴℳ◖∋ℬℝ ∎℞₄◗ ∐◠ ◕₇◟₝◔∋≄.
       – ΋ℯ∷ ≀ℏℷ₄≂ ◚⁀ℴₕℙₛ◓≁ – ₞≂ℌ∗≂∮ℙK₇ ℘℞Ⅎ◚₉℥ℯ. – ▣ℰℊ‣ₛ◓ ∷₊ℷ◠₂◠?
       – ▥₇ₚ∇∮∐≂₝… ▨≀℘℈ℙ∰ – ℌ∖₞℔∷◐∋◥‣ ℆ ℙ◟‿ ◤‸ℌ◝∇∦ ℰₛℏ℘℞∐ₛ◞ℙ≐ – ℺≂◟ℿℷ℞₉◓?
       ▣ ∅₊K≂∄◠ ₞ℴ≀∇∎ℎ₊∅ℏ ℎ‣ℱℙ◐₇K≂ ∱₌℔◗∼≀‿◔∪◛℆.
       – ▣‸ ℵ≀ℯ₝ℊ◠◒ ∽‣∽ ∎₝◐◗ ◕₊∄ₖℊ? – ◍≄₇∊ℯ ℱ₊₄Åℑ∦℥∋ ∘ₕ∋ₚ◥₝ℎℎℴ Åℯ∖∠ℙÅℙK∋◛∪.
       Ч₝∮∇ℍ ∼∋◥∘ ∘◥∥₀ℎ∘◥₇∖⁁.
       – ▧‣. ▰ℊ ▱ℙ∐∥ ℰ≄∥∠‣∍₇.
       ▦◢∋℘℞Å◅ℙ∄₇ₘ◛∪ ℔ₕ∐ℴℹ Åₖ℥ℴ℟ ℵ‣ ◚ℾ₊◥ ◝∽ℯℕ₇∰ ℯ ₕ∮∘∅₊℟ ≂℠∋∮‣ₘ◆∪ ∐ℯ ◛≄ₖ℈‣₄℥ₖ◒ ∎◠ₕ◥₝◐ℎ≂ ℺ℴₕℶ∤≄₇◆∪ ℰ ∔℔∍₇. ▦₌‣ℌ℔◠ ∔◥◠ℱ℔ ℇ≂∍◠K₊ – ∽₇∉₝∗∼∤ℽ ₖ℘₇◢∋∍ℯ◆⁁ ∋∎ ∔∮ℙ ₞ℯ℘₝ℎℙℙ. ▯℔K∇∐ℙ ◉₊℘ℳ‣ℾ∋∄ℯK∋◒ ₄ℯ ℶℿ∅‣⁀ ℆ ∼ₛ℔ₘ◥ℯ ◐℞ₛℲ◠₌ₕ₊. ▥℞∘ℌ◠◢∇ℶ₄ℿ ◆℘∇Kℯ∍₇ ≀₝◆◞₊◥∪∌ℴ ℐ‣ℾ℔∄.
       ▦ℿℚ₊ℷ₝≁ ∍℞₃∽ℴ∇ ∖ℿₛ₌ₘ◆℞∐∋₝… ▥ℯₕ∇ℋ◛∪◒ ◎₂≂ ℊℴ≄⁁◞ℴ K℞₃℥₊₝.
       – ▷∥ ▶◡ℹ-▩‣₄◚ ₄₝ ₚ∋℘∇∍‣? – ◛℺◢≂ℰ∋◥‣ ₘ.
       – ΍ ℑₛ℔ ≂₄ℯ ∄‣◆ ◔ℯ∽?.. ▥∇◔. ▥∋ℸ℞∅≂ ₄℞ ◍ℿₚ₊₌∋◔◠. ▻ ∗℔∍◓∌₊ ∱ℳℙ∠◥‣.
       ▭◆≄∋ ₘ ℿₗℲ∋∐₆ ∠◞₊≄∪₄ℏ◇ ∽℔₌ℿK℞∄∘ Ⅎ ℎ₇℺₇ₕ₝≀ℙℙ◒ ₂ℿ ◤∘ₕ◠ℊ ◟₊℞ ∼∍₊Ⅎ℔ ℺◢≂ₛ∋Ⅎ ₝◠. ▯ℿ◐◠◎∐₊ ℷ℞≁ ℏ ▩ℯℶ‸ ≀₇₁℘∇◔∼‿ ₄∇◆∽ℴK∪◞≂ ∼∄ℙ℘∇₂∇∍∇₁∰ ◞≂₂℔ℳ∥◠ ∄∋ₕ∇K∋ ₝℞ ℌ ℘Å◚ℾ≂∷ ◟◠◛₂₝. ▨ ₕℯ℈∇ ₉ℙℐ◞‣ ₄‣ ℒ₊◥℔Ⅎ∇ – ◐₝ ₕ₊∽‣∊₇₂₝K◓∖∗∄ℴℽ ◟₇≄ℿ ∍∋ ∽ℯ◞ ₘ ℑ₂∘ ₉ℙ◝∽∘ ℠≂≄∘ℸ∋∍ℯ. ▱∌≂∮℞℞ ₚ◛₝∅℔◒ ◗ ℞ℛ∇ ₊∽‣◅ℏ◆⁁ ₚℙ₄≂Ⅎ₇ₛ‣◒ ◎◔≂ ₄₇₃ℴℌ₇◢∋ₚ‣⁃ ℎ₇ ₞◠ℳℌ∘⁃ ◞◢ℯℰ₇Ⅎℙ◜∘≐ ℙ ∄₌₇◍≂ₚ ◚ ∎∇◐◗ ∔ℳℙ∃ℯ∄ℙ∗◆∤. ▩₇ℶ₇ ∖℥ℯℷ◠₂∰ ℸℊ℔ ◗ ∘ℰℊÅ℔ℙK₇ ∢ℊℿₛ ◆◉₝℥ₛℯ℥K∪≐ ℱ◔ℴℇℝ ℴ◎℞◢ℶ∋ℊ⁁ ₝₝ ℙ ∔₌ℙ∄≄℞ℱ◓ Ⅎℎℙ∎‣◐ℙ◠ Р∋∌ℯ.
       ΋ℴ₂ ∄₝℘⁁ℽ ∊◟∇‿ ₞ℴ℘∌ℿ≄℔℘ℶℯ℆! ▣◆◠ ℠◢₊ₕℏ◟₇◥ℯ! ▻ ℌℳℴₕ◠ ◞₇∌ ◅₝∮ₛℲℯℽ ∐≂ ℘ℿ℥‣ℍ‣₂∪ ℎℙℱ∇ℒ℔ ≀∇ ∎≂ℾ∘. ΍ ◉ℴ₁ₕₖ ◅‣◥ℿℌ₇₂⁁◆◗◒ ℊ₇◞ ◟₝ℶ◗ ∉◠ ∔∇₌ℌₖ◇ ∋ ◐₇∌₇∉◚◔ – ℿ₉₂∮₇∛◚ℋₛ ∷ℙℶℙ◟∘∷ ∐ℯ ∱∤ₛ◓ ₗ‣◥∍₊∄ ℵ‣ ℶ₇₌∘ℐ₝∐∋◠ ∠∌ℿK∪◐₊ℾℴ ∮◠∉ℙ∷‣.
       – ▶ℴ∉∐₊ ₚ ₗℙ₀≄∋ℿ∗∇℥◠ ∖℠₌◗◔₇ℊ∪◆ₘ ₕ℔ ₖ◔ℳ‣?
       ▨∐℘∉ℙ ∊₇◟ℿₛ‣≄ℯ ∅ℴ≄℔ℌ≂℟.
       – ▥℞ℊ. ▨ℍ∄ℙℎℙ◔℞. ▶∐◠ ◉≂∔₇ₕ◠∗≐ ℞ℰK∋ ℏ∊ℎℯ∣ₛ… ▻ ₄℞ ◟≂∅∘ ℠ℿℊ℞ℳ℆ℊ◓ ℑℊ◚ ◢₇ℇ≂₂∘.
       ΋◕℘≂ℚℶₖKℯ. ▱◥◚ℷ₇≀◞₇ ∋ ₂₇℥ ∼ℙ∍⁁≀ℴ Åℙℰ∌≂∄‣Kℯ∰ ∢∅≂ℙℰₛ∋◎ℶℴ ◉∮ℿ∖ℙ₂⁁ ℞℞ ℔ ℇ℔◥◓◝℞∎. ▭∖◥∋ ∷℞ℶ◗ ◐₇₁℘∘₂ ₚ ₗ∋₀◥ℙ≂∗∇℥℞∰ ₖ ▨∐ₕℷ∋ ∷℔ℾₖₛ ₀∥∗∪ ℶ∇∱◢∋‿∗◐ℴ∼ₛ∋.
       – ▱ ◟∋₄ₖₛℝ ℎℯ ∷ℙ◐ₖ◔ℏ ₞ℳℙₕℏ∗ ℘∮◚₃ℙ℞∰ – ℺Å₊ℐ℞∔ₛ‣◥‣ ₕ∇Ⅎ∘∠∽ℯ. – ▭◆◥∋ ℶ₝ ₖ₁℘℞₂₝∰ ℌ‣ℰ ◕‣◟₝◔℆∗.
       – ▧₌◚₃ℙ◠?..
       – ▻ ∐℞∷∐₊ℾℿ Å₇≀◓◝℞ ∱∮∋ℐ◥ℯ… – ℴ≀‣ ◐℞K₊∄◞ℴ ∊₇◟≂K◎‣≄₇.
       ▨ ∼℺◢‣ℐℙℲℯ◔⁁ ≀∇ ₄₇ₕℴ≁ ◎ₛ℔ ₗ‸ₚ₉₝ℹ ∖◔◚℘₝ℶℊ∽∇ ◉ℿ₄ℯₕℴ∃ℙK≂ℰ◓ ∄ ℇℙ₀∍ℙℿₛ◠◞₝. ▨ℶₕ℈∋ ∷ℴℾ∍ℙ ◥∋₉ℙℊ∪ ◟‣◍∋ℱ₝◆∌℔ℒ℔ ₕ₇Å₇≁ ₄≂ ℶ₝ ◔◗ℒℙ ∌ ◕≀‣ℶℙ℆◟.
       ▻ ∄₅ₕ℔ℚ₄ℏ◥ℯ.
       – ▯‣℥ ∎◐₝ Ⅎ∥◤Å₇∗⁁◆‿ ℴ∗◛∣ₕℯ?
       – ΋ ℰ◠◞∝∋∋ ℯ₌ℊ∇ℕ₇∽∗℔ℰ∗ℳℴ₝◐ℙ‿ ℞◛₂∪ ◆◥ℏ℈◠◤₄∥ℹ ∄ℚℿₕ. ▨◟ ℳ₝ₕ∽℔ ₞ℿ∍⁁ℵₖ◇∗ℰ‿. ▥≂ ₕ∄◠Å◓ ℶℙ∽ℿℾ℘ℯ ₄∇ ₅‣∱ℙℳ₇⁃₂.
       – ▱₞‣◆∋∃ℴℽ ▨ℎₕ∉∋.
       – ▨…
       – ▭◛≄∋ ∎₝ℎ‿ ₞₊ℹ∎₇⁃ₛ≐ ∤ ℎℙ∌≂◟∘ ≀∋ℸ◠ℒℿ ₄∇ ∼∌₇◅ℏ. ▭ℛ℞ ∮₇₅ ◆₞‣∼ℙ◤ℿ∰ – ∤ K∇ℒ∽₊ ℺ℿ∽∍℔∐ℙ∍‣∖∪.
       ▣ ₕ₇K◓◐₝◟ ℥₊≀◜∇ ◕ℯ◥₇ ∱℔◛∍ℝ₉ℯ≄ℙ◆◓ ₃ℿ≄ℴℰ‣.
       – ▦ℿ◛◉₝◝ℙ◔℞! – ∠₝℺≀◚≄₇ ▨ℎₕ℈∋ ∋◒ ∱℔ₕ⁀Ⅎℯℊ∋ₚ Ⅎ℞ₕ₌≂ ∖ ∗Åₘ℠℥₇∷ℙ≐ ◉℔◤◠◅₇∍ℯ ₞ℳ℔ℸ∪.
       ▷ℯ◞≁ ℎℯ℘℔ ∐℞ ◉₇ℶ∋◞ℿ∄₇ℊ∪∰ ₇ ≂ₗ℘◚∷₇₂∪ ∼K≂℈∋ₚ₉◚∣◆ₘ ∼ℙℊℏℯ₈ℙ₆.
       ▭ℰ◥ℙ ◤‸≁ ℠₊℥ℯ ‿ ₗ◠ℍ ◛≂ℍℶ‣≀∋ₘ ≄◠ℷℯKℯ ℶ‣ ℠ℿ◥ₖ∰ ℎ‣ ∷∇◐ₘ ₄‣ℊ∽◐ℏK◛℆ ◞ℊℴ-◐ℙ₀ℏ℘∪ ∋ℍ ∘ℸℙ∗∇◥◠ℹ ℙKℙ ₗℙ∃◥∋₊∗℞◞₇Å℞℟≐ ∗ℴ∰ Ⅎ≂ℍ∷ℿ℈ℶℿ≁ ℎ◠◉◢∋◗∗∐ℿ∼◔₝℟ ∘℘₇≄₊◛◓ ₀∥ ℙℍℇ∇◅₇◔∪. ▥ℿ ∎∇◐∤ ◐‣₉≄₇ ∋ ℠Å∋Ⅎ℞≄₇ ∄ ℸₖℲ◛ℊ∄₇ ▨◐℘◅∋. ▷◠∔◠∮∪ ∄₇₌ℙ‣ℎ₂₇ ℊÅ∋: ∖ₕ‣∗⁁◛‿ ∽℔◟℞≀ₕℯ∐∗ℏ ∋ ₞℔≄◚◎ℙ◔⁁ ℵ‣◆∍∘◅∇◐ℶ℔₝ ◐‣◞‣∊‣₄ℙ₝◒ ∼℺Å◗◔‣∗⁁◆∤ ₃℘₝-≀∋∃ₖₕ⁁ ₕ≂ ℏ∗Å₇ ℙ∍ℙ ∱₊∔‸₂₇∗∪ℰ‿ ◔ℯ∦◞ℴ◟ ℠Åℿ◤ℳ₇ℊ⁁◛∤ ∄ ₊₀∡◠ℷ∋◔∋∇.
       ▦∇₌ₚ‸ℹ Ⅎ₇ℳ∋‣ℶ∗ – ◟∐₝ ℶ₝ ∐∮‣Ⅎ∋∍∼ₘ ◞₇ℊ∇◍≂∮ℙℱ◠◆℥ℙ.
       ▻ ∊ℎℯ∍₇ ℎ℞◛℥₊∍⁁∌₊ ∘∽Å≂◟∐∥ₙ ∎℞∖◔≁ ∅ₕ◠ ∷₊℈∐≂ ∊‣ₛ‣ℙℊ⁁◆◗ ℘₊ ℏ₂∮₇. ▥℔ Ⅎₕℳ◚ℒ ∌₂℔-ℊℴ ∋ℍ ∼◥ₖ◍ ∎∇≀℆ ₄‣ℹₕ℞◔? ▯ ₂₊◟ₖ ∉◠≁ ◗ ℙ◆₞∋∼₇◥₇ ∄ℰ₝ ◎ℙ◆∗‸℞ Kℙ∼ₛ∥ ℙℽ ℞∼K∋ ₄℞ ∮‣◕℘℔₀◚ₕℏ ∐ℴₚℝ₝≐ ₂ℿ ℘℔ₕ◠≄ℯ∗⁁ ℘ℴ℥◥₇ₕ ℎ℞ ◉≂Kₖ◎∋₂∖◗… ΋ ◆∍∘ℸℯ◠ ℶ∇∘℘‣ℸℙ ◗ ◕‣◉≂∍ₖ◎ℏ ∖ℳ‣ℵℏ ₕ∄₇ ℐ₂Å₇◈₇ – ◕‣ ◐₇Åₖℐ₝ℶ∋∇ Å℞∉ℙ◟ℯ ℙ ₄∇∄‸℺℔∍≀∇₄≀ℿ◠ ∊₇ₕℯℎ∋℞.
       ▮≀₇ℱ∋◔ℽ ≀‣℘≂ ∔ℿ∱ℝℊ‣ₛ◓∖℆ ∱Åℿ◤Åℯ◔∪ℰₘ ∄ ◆∄ℿ⁃ ∽≂◟₄₇ℊₖ!
       ▱◠∌ℬ∋∤ ℯ₌∗◠ℕℯ∌₂ℿ∖∗Åℴ₝ℶ∋◗ ≀‣◑≂ₕℙ≄₇∖∪ ∢ₛ‣℈ℴ∎ Ⅎ∥ℐ∇. ▹ℇ◠℘∋∄∠ℙ◛⁁≐ ℸ◔ℿ ℠₊◤≄∋◕℔◆ₛ∋ ≀ℙ◞℔₃ℿ ∐◠ₛℽ ∤ ∗℞∐◓⁃ ₚ∊≄₝ℊ∇◥ℯ ℺℔ ≄℞◆◔₄ℙℬ℞ ∋ ℊ∋ₙ≂ℎ⁁∌℔ ₞₌≂∌₌ℯ≄₇◛⁁ Ⅎ ≀ₖ∉◐‸₁ ∊‣∍.
       ΍∎∘K₝∗‸ ∋ ℯ₌ℊ℞∛ℯ∌₂ℝ ₄ℯℸ∋≀‣Kℙ ℙℍ◚ℱ₇∗∪ ℊ₊∍⁁◞℔ ℎ₇ ∗Å℞ℊ◓℞◟ ◞ₖℳ∖℞ℽ ℯ ℠₊₂ℴ◟∘ ₌ℯℶ◓◝∇ ∄ ◡ₛ℔ℹ ℰ∇∌◜∋ℙ ∷≀℞ ◤ℝℲ₇◔⁁ ◐₝ ℘≂∄₊℘∋∍≂ℰ⁁.
       ▻ ∱∮℔₉◥‣◆⁁ ∎∋∷≂ ∼ℊ◠KK‣℈₝∦≐ ℴℰ◟℔ₛ∮₝∍₇ ∼ₛ₝ℶℝ – ℘Ⅎ℞Åℙ ℶ℞ ∃∥∍℔!
       ▥₝◚∉◠◥ℙ∰ ▨◐ₕ∉ℙ ∎₝ℶₘ ≂∃∷₇∐ₖ≄ℯ? Х℔ℊ∤ ∊‣◎℞∎ ∇₁ ∢ₛ≂?.. ▥₇℘℔ ∋∼∌ℯℊ◓ ◥◚◎◝◠. ▧ℌ◠ℳ∪ ℘₊K∉₄‸ ₗ‸∍∋ ∼◉₌‿₂₇ℊ⁁ ℴₛ ℰ₂◚ₕ℞◐◔ℿₚ≁ ℱ₂ℿ₀∥ ₂◠ ◐₝ ℺ℳℿ∐ℙ∽₇∍ℙ ₂₇℟∽℔∷ ₚ ℇℙ₀≄ℙ℔∗∇℥ℏ ∋ ∐℞ ₂ℯ∖◞₇◥ℙ ℿ₂₂∘ₕ‣ ◞≀ℙℒ∋.
       ▭◖∇ ₌₇₅ ℠◢℔ℐK‣ ₚ℘ℿ◥⁁ ℔₀ℙ◔∥∜ ₕ∇∮∇∄∤◐₄∥∷∋ ∔‣ℶ◠◥℆◟ℙ ∼₂∇ℎ. ▥℔ ℌ ℑₛℴ₂ ∮ℯℵ ℰ∷₊₂ℳ◠∍₇ ◐₝ ℠℔ ◆ℊ₊Å₊∐ℯ◟≁ ‣ ℺ℿₕ ₄ℿ₃∋. ΋ ℿₕℎ₊◟ ∎℞◛₂◠ ≀ℯ∔≂◥∪₄‸℟ ◞₊ₚ℞ℳ ℇ‸◥ ₅₇◟₝ℊ◐ℴ ∋∼₂℞∮∗.
       ▯‣℈℞◔◛◗∰ ‿ ℶ‣₉◥ℯ ℌℝ∜℔ₕ!
       ▣℔℠◢₝◞ℙ ℴ∱‣◆℞◐∋℆∎∰ ₕ∄∇∮⁁ ℏ℘₇Kℿℰ∪ ℔ₛ∌∮‸ℊ◓ ◤◠ℍ ◔₌ℏₕ₇. ▯℔◍ₕ₇ ℆ ∔℔∱‸∗‣K‣∖⁁ ◆℘ℌ∋₄◚ℊ⁁ ◉₇≀℞≄◓≁ ℊℯ ◥◠∅∽ℴ ₖ₉∍₇ ℌ ℰ◔℞∐ₖ≁ ℙ ≂∗∌◢ℝ∍∼‿ ℠Åℴ◑ℿ℘ ∄ ₞₊Kₖ∎ℳ₇℥ ∼Kℏ℈∇ℇℎℿℾℿ ∽ℿ∮∋℘ℴ∮ℯ. ▻ Ⅎℝ◛℥ℴK∪∊◐∘≄ℯ ℙ◕ ∃ℙₗ≄∋≂₂◠◞∋ ℙ ℵ₇℥∮‸◥₇ ℍ₇ ∼ℴ₀₊₁ ℘∄₝∮∪.
       ▥ℯ ◉₇ℳ◚ ◟◍ℶ₊ₚ◠ℎ∋₁ ₅₇∎₝∮◥ℯ≁ ₞Åℙ◆Kℏ₉ℙℲ₇ₘ∼∪ ℙ ₞‸₂₇℆ℰ◓ ∼℔∮∋₝◐∗ℙℳ₊Ⅎ₇ℊ⁁◛◗◒ ℒ℘₝ ◗ ≂◞ℯ₅ℯ≄₇◆∪≁ ‣ ∔℔ℊ≂∷ ℏ℘ℿℲ◥◠◔∄≂◢∇∐ℎℴ ∽∋ℌ∐ₖ∍ℯ. ▣ℿ◞ℳℏ∅ ₗ∥◥₊ ◔ℙ∜ℿ≐ ∋ ∄ℝℇℳℯ◥‣◆⁁ ℆ ◐ℯ ℳ◠℘℥ℿℰ∗⁁ ◚ₕ₇ℱℶ≂ – ℱ₂ℿ∃∥ ₕℴₗℳ‣◔⁁∖◗ ℘ℴ ∽Åℝ≄₇ ∊ℯ∎∌₇≁ ₊₂ℌ₝ₕ◠∐ℶℿ₃ℴ ₞ℿₕ ◆ℊ◚ₕ₝∐◎℞ℰ∌ℿ◠ ℔◤∡℞◅∋◔∋℞≐ ≀₇ₕ℔ ∄∼℞₃≂ ∍ℙ∠◓ ◉∮℔℟₂∋ ₞ℴ ℑ∗₊∷∘ ∽₊Åℙ℘ℿÅ◚ ℘≂ ℥ℿ∐₈₇ℽ ∖◉ₖ∖◔∋ₛ◓∼ₘ ₞ℴ K℞◆∗◐ℙ∝∇ ℶ‣ ℑ∗₇ℷ ₄ℙ◅◠ℽ ℺₝Å℞◆◠◎⁁ ₕℌ‣ ∼≄ₖ◅∇◤₄∥∜ ℥ℿ◢ℙₕ℔₌ℯ… ℙ ₘ ₊◞ℯ℈◚◆◓ ∄ ∜ℿ∍∍◠ ◚ ₊ₗₜ℞℈ℙ◔∋◗! ▧ℴℳℴ∅‣ ℵℯℹ∷∇₂ ∄◆◠ℒ₊ ∐◠◛℥ℴ◥∪∌℔ ∷ℙℎ∘ₛ.
       ▧ℿ ℚ≂K≄ℯ ₘ ℘≂ℇ₌₇≄ℯ◛◓ ₗ∇◕ ℠Å℔ₗ◥₝∷. ▩∋ℐ⁁ ≂ₕ∐₇◅℘∥ ℠Åℙℐ∍ℴ∼◓ ∱◢∋∗ℯℙ₂⁁∼∤ ₅‣ ₖℾ≄℔◟≁ ∱Å₊◉∘∖∽‣∤ ◟∋∎≂ ∽ℯℲ‣∍◓∌ℯ℘ℏ ◛K◚ℾ.
       ΋ ℴℇℛ₝℈ℙ∗ℙ∋ ₂ℿ∉℞ ℿ℥₇₅‣∍℔ℰ⁁ ◔ℙ⁀≂. ▧ₚ∇₌◓ ℌ ℥ℯ◟℔◢℥ℏ ◞₊∷◠ℶₕ‣ℎ₂‣ ◤ℝ∍ℯ ◕₇℥₌‸ₛℯ. ▦ℴ∜≂∉₝ℽ ℰₛ‣∮ℙ∽ ▰ℐ∋ ∼∱₇∍.
       ▻ ₞℔ₕℎ∤Kℯℰ◓ ₖ℈◠ ₄ℯ ℊℳ℞ℊℙ₁ ◡ℊℯ℈◒ ◞₊₃ₕ‣ ◛ℌ◠₌ₙₖ ℺₊◛≄‸◝ℯK∋◛∪ ℐ‣Å∌‣₆∡∋◠ ∠ℯ∅∋ ℙ ₅◐₇∌℔◟‸℟ ◍≂∍₊∖:
       – ▥₝ ◆℠ℙₛ∖ₘ ∋∷!.. Хℿₕ◇ℊ◓ ₂ℏ₂ ℌℰ‿∽∋∇∰ ℐ₄∥Åₘ₆ℊ… ◂ₙ◒ ≀℞ ₕℏ∷ℯ◥ℽ ℸℊ≂ ℎ‣ ∼◔ℯÅ≂◆ₛℙ K◠◔ ₞ℳℙ℘◠∗◆℆ ◕‣ ₚ₝Åₛ∋∜ℌ₊∼ₛ∌ℯ◟ℙ ∼◥₝ₕℙ∗∪… ▦₊◉ℯₕ∇₂◛‿ ◟ℶ◠ ◠∡∇ ℴ℘ℎ‣… ℰ◔∮₝◥₊ℹ ∋ℵ ℐ∽℔≄ℝ ℌ∥∍∇ₛ∋∗!..
       ▷◓∎‣!!!
       ▶₝∗₄ℏ≄‣ℰ⁁ ₚℎ∋◕… ℙ ℞∍₝ ◚∼₞◠∍₇ ∊ℯℊ℔Å∎₊₅ℙ∗∪◒ ℱ◚ₛ◓ ℶ◠ Å₇◆ℊ∤≀ℏ≄ℯ∖⁁ ₄‣ ≄℞∖ₛ₄∋◜℞. ΋ ◑≂≄K ℠◠∮ℌ≂ℒ≂ ℑ◔ℯ℈₇ ℵ‣◝K∋ ℘∄∇ ◆≄◚∉₇₄℥∋ ℰ℔ ◝ℌ‣ₗ₌‣∎ℙ.
       ▦₊℺◗∗∋K₇∖◓≁ ∊₇ₛÅ₇ₚ◥₝∐₄ℴ ℴℵℙÅ‣◗◛∪.
       ▶∇ℷ ₛ∇∎ ₉‣₃∋ ℥ℴ∎◠∐ₕℯℎℊ‣ ∼∗₇ℶℿℲ∋◥ℙ◛∪ Ⅎ∼₝ ₗ∍∋∉₝. ΋Å∇◟℞₄ℙ ∐₇ ℳ‣◕ₕ∘∎∪℆ ℎ₝ ℇ∥◥℔◒ ℙ ℆ ₀₌₊◛ℙ≄ℯ◆◓ ℎ‣ ∄◔₊Åℿ₁ ℑℊℯ∉.
       ▱◉∮‿◔₇∗⁁◆‿ ∊℘∇∖∪ ◤‸◥ℴ ₌℞ℐ∋ₛ₝◥⁁◐₊ ₄℞₃ₕ℞◒ ₌ℯ₅ℌ₝ ◎◔≂ ₞₊℠∥◔ℯℊ∪∼ₘ ◆◥ℙℊ◓◛◗ ∖ℴ ◆∗℞ℎℴ₁ ℙ ₄₇ₕ℞‿ℊ⁁ℰ◗≁ ℸ₂₊ ▰ℐℙ ℺∮≂℟ₕ∇ℊ ∷ℙ◟≂ ∋ ℘₇◅₝ ℶ◠ ₚ₅◍∍℆∐∇ₛ ◐₇ ◞℔₌ℙ℘ℴ₌.
       ΍ ₝ℰ∍ℙ ₚ∖℞-∗‣◞∋ Ⅎ◕ℾ◥ₘ∐◠◔?
       ▻ ◆ℯ∎₇ ℰ◠ₗ◗ ◕₇∅∐₇≄ℯ ₚ ◕₇◉ℯₕℎ∣. ▭∼Kℙ ∎∇≀℆ ℍ₇∖◔₇₄◚₂ ℶℴℱ⁁⁃ ℎ‣ ◟ℏ℈ℰ℥℔∎ ℑ₂₇∉℞∰ ◔₊ ◐‣ ∷₊◠℟ Å℞∱ₖ∗₇₈∋∋ ◤ℏₕ℞◔ ℺ℿ◛₂ℯ∄∍℞◐ ◅∋ℳ∐ℝℹ ∽ℳ℞∼∗. ▥₝ ∗ℿ ◎ℊ℔ℇ∥ ∷∇ℶ◗ ∢ₛ≂ ≂◆≂ℇℴ ∄ℿ◥≀ℿₚ₇K₊ℽ ◐℔… Ⅎ ∗ℿ∷ ℾ₊℘ₖ ≂∗ℸ∋◛≄∋∍∋ ℘₝ℌ∘ℐ∌∘∰ ◞≂◔₊₌₇∤ ◐ℿ◎∪ℋ ∱◢₊₀ℳ‣∍₇ℰ⁁ ∄ ◆∱₇K◓∐⁃ Рℙ∌‣…
       ▱∗℔℺! ▻ ≀‣ ∄ℊℿ◢₊∎ ∢ₛ₇∉◠◒ ℵₕ∇ℰ⁁ ℷℙℲₖₛ ∮◠₀ₘ∗ℯ ∼ ∷≂₝◍≂ ∽◚ℳ◆₇ – ◟ℴ◅∐℔ ◛∔◢‿ₛℯ∗∪◆ₘ ◚ ▶ℯ₌◞ℯ! ▹∄₝Å℞₄‣≐ ℴ≀ ∎℞∐◗ ℎ₝ ∱Åℿ◍≂₄∋ℊ ∋ ₄℞ ₚℝₕℯℰₛ… ▣℔◔ ∗₊K◓∽℔ ◗ ∐◠ ₅∐‣◥‣∰ ₚ ℥ℯ∌≂∦ ∽℔◟∐₇ℊ₝ ₂ℿℊ ℷ∋◥. ΍ ₝ℰ◥∋ ◤‸ ℙ ℵ◐‣K₇… ▶₇◢℥ ₕ₝◥∋K ₊℘ℎℏ ℥≂∷ℶℯₛℏ ℰ ▧℈∋₂∢. ▦ℿ℘℠℞Ⅎℯ∍‣ Рℙ℥₇ℽ ℞∖◥ℙ ◟₝₄◗ ₖℌℙ℘∋∗≁ ◟≂◥ℱ₇ℊ∪ ≀₝ ₀ₖ℘∇ℊ.
       ▷‣◞ ℱ∗℔ ℈∇ ₕ₝≄‣₂∪?.. ▶℔℈℞∗◒ ₅‣ℊ‣ℙ∗∪ℰ∤ ∄ ∎ₖℷ◆℥₊℟ ◚ₗ℔Åℶℴℹ? ▥℔ ℞◛∍∋ ∎℞ℎ℆ ◔₇∷ ≀₇∦ₕₖ₂∰ ∗≂ Ⅎℴ℔ℇ◖₝ ◢◠∠ℯₛ◒ ◎◔₊ ℆ ℙ∊∄₌₇◖℞ℶ◞‣ ∋ ℍ₇ ∔ℯ∮₄ₘ∎ℙ ◉≂℘ℒ≄‿℘ℝₚ‣≄‣.
       ▸₇◍∋ ℙ ∄₊Åℱ∍∋ℌ₊◠ ₗℿ◢◟ℴ₂‣ℎ∋◠ ◛◥‸ℐℯKℙ◛◓ ₖℷ℞ ℰ℔Ⅎ◆∇◟ ◤≄∋₅∌ℿ. ▶ℾ≀ℴℲ℞◐∋∇-℘Å∘ℾ₊₝ ∋ ∌₊∷₝₄ₕℯ◐ₛ ℵℯ∷◠ℊℙℊ ∎◠ℎ℆.
       ▱₊ℵ℘‣ₛ₝≄⁁ℎℙ₈ℯ◒ ◉≂∷≂ℾℙ!..
       ΋ₕℳℏℾ ₊ₛℌ≂₌ℙ◥ℯ∖◓ ℿ℘ℎ₇ ℙ◕ ℘∄∇Å∇ℹℽ ℙ ℌ ℥₊∮ℙ℘ℿ◢ ℌ∥ℐ∇≄ ΋∢₁≀.
       ▨ℶ℔◍ₕ₇ ∃℔ℾ∋ Ⅎ◆∇-ℊ₇℥∋ ₊◔∄℞◎‣⁃ₛ ℶ₇ ∎ℴ◥ℙℊℲ‸.
       ▻ ℇℳ≂◛ℙ≄‣ℰ◓ ₚ∱∇◢∇℘≐ ₚℊ₊∍∌₄ℏK‣ ∔ℯ◢◐∤ ₊ₗ₌‣∗◐ℴ ℌ ℥≂◟∐₇₂∘ ℙ ℵ₇⁀≄℔∱≀ₖ≄₇ ₕℌ℞◢◓. ▷◗◅℞∍≂ ℘ℝ₉₇∰ ℠◢∋℈₇K‣ℰ⁁ ∌ ℎ℞∦ ∖◉ℙ≀ℿ∦.
       ΋∢∦◐ ℈∋≄ ℿₕ∋₄ℽ ₘ ◡∗≂ ₂ℴ◎ℶℴ ℍℎ₇≄ℯ◒ ℥ℯ℥ ∋ ₂≂≁ ℱℊ℔ ₊≀ ◟℞ℶ∤ ∐℞ ₚℝ℘ℯ∖∗.
       – ▨ ℥‣◞ ◡ℊℿ ℺≂ℎ∋∎‣∗⁁? – ∼∽Å◠◛₂∋ℌ ∮ℏ∽∋ ℎ‣ ℾ₌◚℘∋∰ ◛℠◢≂◛∋◥ ∱₇₌∇₄⁁.
       ▣ℙ℘∋◟℔ ₊ℶ ₖℷ◠ ℎℯ∷₝◢◠ₚ₇∍◛∤ Kℿ℈ℙℊ∪∼‿ ◛∔ℯℊ∪. ▥₇ ≀℞◟ ∃‸≄∋ ◆ℌℿ◤≂ₕ◐∥∇ ◎∇Å≀∥∇ ₉ℊ₇ℎ‸ ∋ ◢ℏ∃‣ℐ∌₇. ▻ ∐ℙ ∮‣ℍ∘ ∐◠ ₚℙ℘∇∍‣≁ ℸₛ₊ℇ‸ ΋ℑ₁₄ ◐ℿ∖∋◥ ℙℎ◚⁃ ℿ℘℞ℷₕₖ ◞Åℿ∎℞ ◔℔ℹℽ ∌ℿ∗₊Åℏℋ ₚ∥℘₇ₚℯ≄ℙ ∄ ◝◞ℴK℞.
       ▹ ∎₝∐◗ ℊℿℷ℞ ∋◟℞≄◆℆ ∖ℚ≂◅∋℟ ∽ℴ∷₞∍₝℥∗. ▱℔ℾ≄₇◆≀≂ ₉∌≂≄◓ℎ₊◟ℏ ◚◛◔ℯₚₖ≁ ∄ ∗ℯ◞≂∦ ₊℘◠℈ₕ∇ ℰ∗◚℘◠₄ℊ‣∎ ₞₌∇℘∱∋ℰℝℌℯ≄₊∖◓ ◐‣∜≂ₕℙ◔∪ℰ◗ ∄ ₄℔ℸ◐ℿ₝ ℌ∮◠∎◗. ▦◢‣ℌₕ₇ ◛Å∇℘ℙ ℘◠∄ₖ◝℞∽ ∱ℴₕ₊ₗℎ∥∇ ₄₇₌℆℘‸ ◐℔∖∋Kℙ ◥ℙ◝∪ ∐∋∡℞◐◞ℙ ∄∮ℿₕ∇ ∷∇₄◗◒ ₗℴ∍◓∠∋ℎ◆◔∄ℿ ℠₌◠ₕ₞ℿℱ∋∗₇≄ℙ ∤∮∽ℙ₝ ◝◠◥◞≂ₚ∥℞ ∮◚∃ℯ₉∽∋ ℙ ₞ℙ◅ℯ∎∥≐ ₕ₇ ℏ∌Å₇₉₝ℎ◐∥₝ Ⅎ∥◝∋∄∽₊₁ ₙℯKℯ∗ℝ.
       – ▶≂∉ℶ℔ ◗ ◉ℴ₀ₖ℘ℏ ◚ ₛ◠₀‿ ₕℴ ◚₂ℳ₇! – ℌℍ◟ℴ◥∋∍₇◆∪ ₘ ℙ ₉₇∅ℎ∘K‣ ℌ∔◠◢◠ₕ. – ▦ℿ∉ℯ∍ₖ℟◆ℊℯ!
       ▸ℙ-▣ℑℹ≀◒ ◐∇ ℿ℈ℙ℘₇ₚ◝ℙ℟ ℊ‣◞ℿ₃ℴ ∐₇℠₊◢₇ℽ ℿ◔ℐ₇ₛ≀ₖ∍◆℆.
       – Ч₂℔?.. – ◛∽◥₊≀∋ₚ ◍ℿ∍℔ℌ◚ ∐₇ℇ℔∽≐ ₗ∘℘◔℔ ≀∇ Ⅎ◠₌∤ ◚∠ℯ∷≐ ∼℠∮ℴ◛∋K ≂◐.
       – ▭ℰ◥∋ ◞≂∷∇≀ₕℯℶ₂ ∎₝₄‿ ◉≂₁∷‣∇ℊ≐ ℊ₊…
       – ▯₇∽ ∗∥ ℌ≂₊◤◖₝ ≂₞≂∊℘₇Kℯ?
       – ▧≂∍◍‣∤ ℙ∖◔ℿ∮∋℆≁ – ℠ℴ∷ℿ∮ₜℙ≄₇◆∪ ∤.
       ▦‣◢◠≀◓ ℌ≂∱Å≂∖ℙ◔℞≄⁁∐₊ Ⅎ◛℥∋◐ℏ∍ ₀₌≂Ⅎ∋.
       Рℯ∼∖℥₇₅‣◔∪? ▨∍∋ ◐◠ℊ?.. ▱ ℘◢∘ℾ₊₁ ∼₂ℴ∮ℿℎ∥∰ ΋∢₁≀ ◐◠ ₞ℴ◑℔ₕℙK ◐ℯ ◉ℴ◞≄₊≀ℎ∋∽‣ ℠₝∮∄ℿℹ ℥∮ℯ∼₇ₚ∋∝∥ ℐ◞₊◥∥.
       – ▩‣∐ℯ ₄₇∔₇≄ℯ ∋◆◉≂℘ℊℙ◝∽₇ℽ – ℌℍ℘≂∜ℎ∘◥‣ ₘ. – ▱∐ℯ◎‣∍ℯ ≀₇∃₌≂∼∋◥ℯ ∖◠Å◠ℇ◢∋ℰ◔ₖ∣ ◉ℯℏ◔ℙ∐∌∘∰ ℺₊ℊ℔∎ ₖₕ‣ℳ∋≄₇ ∱ℿ ℾℿ∍℔∄∇. ▻ ℿ◎≀◚∍‣◛⁁ ₂ℿ◥◓℥ℴ ℸ₝ℳ∇◕ ℺‣◢∘ ℱℯ∖℔∄.
       ▣◡ℹ≀ ∐ℯ◑◟ℏ₌ℙ≄∖ₘ ℙ ∱ℴₕℿ∠∇∍ ℥≂ ∷ℶ◠.
       – ▧₇ₚ₇℟ ∔₊◆∷ℿₛÅ◇… – ∖∌₇ℍ‣∍ ≂ℎℽ ℯ ∱ℴℊ₊∎ ℍℯ◎₝∎-ℊℴ ₕ₊₀ℯℲ∋≄: – ▥℞ ∃ℿ℟◆◗.
       ▩₝∅◞ℿ≁ ℶ℞ ∌‣◛‣∤∼∪∰ ₊∐ ₞₌℔Ⅎ℞◥ ₌ℏ℥₊ℹ ≀ℯₕ ∎≂ℙ∎ ℍℯₛ∥≄◞℔∎.
       – ▤₊∍℔∄‣ ℇ₊◥ℙ₂?
       – ▯ℳ◚℈∋∗ℰ℆ ₄◠∎₄℔ℒ₊.
       – ▷≂◥∪◞₊ ℶ∇ ℠◚ℒ‣₁ℰ℆◒ ≄₇℘ℎ₊? – ℌ∐≂Ⅎ∪ ∱◢∇℘ₖ◉Å₝ₕ∋≄ ∎℞ℶₘ ∱ℯÅ∇ℶ◓.
       ▻ ∔℔◎∘ₚ∖ₛ∄≂ₚ₇∍₇≁ ◞ℯ∌ ℑ◐℞◢◍∇◔∋◎◠ℰ◞∋∇ ℶ∋₂ℙ ∼◉∍℞◔ℯ⁃∗◆◗ Ⅎ ◐₝∊₄₇∽ℿ∎◚◇ ◟≀◠ ∖₂₌ℏ℥₂ℏ◢ₖ◒ ∐ℯ ∎∋ℾ ℠∇ℳ◠ₕ ◍◥‣ℍℯ∷ℙ ∔℔∗₝◟ℶ℞K≂≁ ‣ ∱≂ℊ℔∷ ◢₇∊≂∎ ◉℔K∇ℒℱℯ∍℔∰ ∋ ℾ℔K≂Ⅎℯ ℠℞₌₝∖◔₇◥₇ ₗℴK◠ℊ∪.
       – ▷◠∃℞ ≀₇ₕℿ Ⅎ∥ℰ◉ℯℊ◓∼ₘ ∋ ₚ∼◠ ◉Åℴ₁ₕ◠◔.
       – ▱℺ℯ◆ℙ₀≂! ▷₇℥ ₘ ◟≂∅ℏ ℴ∼◔‣ℊ∪ℰ∤ ℘ℿ ℏ₂Å₇?
       ▣ℑ₁ℶ ◆∐₊∄‣ ℿ◔₊ℐ℞∍ ₚ ∔ℳℿℊ∋∄ℿ₞₊∍ℴ℈₄ℝ∦ ₖ◍℔≄ ∌₊∎₄ℯ∗ℝ. ▱∍ℿ∄≀≂ ₝∎ℏ ₗ∥∍ℿ ℶ℞◉◢∋∤◔∐ℿ ≀‣⁀≂℘ℙ∗◓◛ₘ ₌∤ₕℿ◟ ◛₊ ∎◐₊∦.
       – ▥₝∗.
       – ▦≂ℸ℞∎ℏ?
       – ΍ ℊ‸ ℎ℞ ∃ℿ∋∠◓∖ₘ? – ₞◢ℙₜ∘∮ℙ∍◆‿ ℔≀.
       – ▥ℙ∌ₛℿ ∐℞ ₖ∊◐₇◠∗◒ ℸ∗℔ ₘ ℏ ₂℞ℇ℆ ◐₊ℱ₝∄‣∍ℯ≁ – ₗℝ◛ℊ∮₊ ◛℥₇₅ℯKℯ ∤. – ▹ₛ◢ℴ∎ ₂∋∜℔◐⁁∽ℴ ₚℝ∖℥₊∍◓∊∐◚ ∋ ℰ₌₇ℵ∘ ₞≂∦℘ℏ ∐ℯ ∊‣∄◔Å‣∽.
       ▦≂ ∇₃℔ ₃ℏ∃‣∎ ◛◞℔∍∪◕∐◚◥ℯ ₝∍◠ ◕‣∎℞ℊ≀₇∤ ◚Kℝ₀◞ℯ.
       – ▰ₗ‸ℱℶ℔ ℘◠ℌ∘∠∌∋ ℴ℺‣∼₇◇◔∖◗ ₊◛ℊ₇∄₇∗∪◆◗ ◆℔ ∷₄≂₁ ◐₇₝℘∋ℎ₝.
       – ▷ℯ∌ ∷₊◅∐ℴ?..
       – ΍ ∗∥ ◚ₚ℞₌◠≀₇≁ ◎∗ℿ ◉◠Å∇∉ℙℲ℞◝⁁ ∢ℊₖ ∐℔ℸ⁁?
        ▣ℑ∦∐ ℌ◆◔◢₝∗ℙ≄∖∤ ∼₊ ∷∐ℿ∦ ∄∊ℾ∍℆ₕ₊∷. ▣ ◠₃ℿ ℱ∇ℳℶ‸◑ ℳℯ◆℥₊◆‸⁀ ◍≄‣∊ℯₙ ℇℝ≄₊ ∼∗≂◥∪◞ℿ ₊₀℈ℙ∅₇∣ℛ∇₃ℿ ◑≂◥₊℘‣ ∋ ∼∌Å∥₂₊℟ ◗Å≂∼₂ℙ≐ ℸ₂≂ ◟◐∇ ◆₂‣≄₊ ℎ◠ ∔ℿ ℰ℞◤℞≁ ∋ ₚ ₕ∘₉∘ ∊‣◞Å‣Kℯ∼⁁ ℊÅℏ◆Kℙ∄₇℆ ∎ℝ◆K⁁: «΍ ℸ₂≂ ℞∼≄∋?..»
       ▥∇ ₚ∥ₕ∇◢ℷℯ∄≁ ₘ ◛ℒK℔∗ℎₖ∍‣ ℙ ℔∗ℌ℞₌ℶₖK‣∖◓.
       – ▢ℿ∋◝∪∖℆… – ◉Åℴℊ℆◐◚◥ ◎≂◐₌ℑ◠∝ ∋ ℷ℞◥ℱℎ℔ ₖ◛∷◠◑◐◚∍◆‿. – ▧∘∷‣℞∠⁁≐ ₇ ₚₕÅ∘ℾ ₛℿ≐ ℱℊ₊ Å‣◛∖∽ℯ₅‸ₚℯ∣ℊ ℺ℳ≂ ℑₛ℔ℾ₊ ∔◆∋ℚ‣≐ ₞Å‣Ⅎ℘‣. ▣ₕℳℏℒ∰ ≂ℎ ∷₝ℎ‿ ◉∮ℙₕ∘ℐℙₛ ∄℔ ℰ◐℞. ▨Kℙ ∱ℳℙℳ◠◅◠∗. ▯₇∌ Х‣ℎℙ.
       ▮ℯ◟ℿ∗ℯK₇ ∅₊∍℔∄℔₁.
       ▻ ∋ ∔ℳ₇∄ₕ₇ ℎ₝ ◤ℴ‿◥ℯℰ⁁ ΋ℑ∦ℎ₇. ▥ℏℽ ℳ‣ℵℲ◠ ◎∗ℴ∰ ◆ℯ∎∘◇ ∎‣K≂◛₂⁁…
       – ▥℞◔. ◂◔ℴ ₗℝ∍ ₄∇◛ℸ₇∼∗ℎ∥∦ ∖◥ₖℱ‣∦≁ – ◛℥‣◕ℯ≄‣ ∼ ◚ℌ₝◢℞ℎ≀℔◛∗∪◇∰ ℥₊ℊ℔Å₊₁ ∐₝ ◎∘ℌ∼◔ℌ≂ℲℯK‣.
       – ▥∇∖ℱ‣ℰₛℶ∥ℹ ◛∍∘◎‣₁? – ℔∡℞Å∋ₚ◝ℙ◛◓≁ ◕≄ℿ ∔∇◢◠∖∔Å℔◛ℙ∍ ΋ℑ∦∐. – ▧‣≐ ₌℞◞ℊℿ∮ ∗℔ℷ℞ ℊ‣◞ ∼℥ℯ◕₇≄. ▥₊ ₚ◆℞ ◕≀ℯ◇ₛ ◉Å‣ₚ℘◚. ▷₇℥ ℸℊℴ ₕ₝∮℈ℙ◛⁁ ℔ℊ ◟℞∐℆ ℺₊℘ℯ◥◓ℐ℞! ΍ ₛ₊ ∋ ₂₝ₗ∤ ∘◤∪ℋ.
       – ▥∇ ℏ◤◓₝∠◓. ▷ℝ ℌ∇℘∪ ∢∗₊∅℔ ℎ◠ ℚ₊ℸ∇₉◓.
       – ▧∘◟₇∇◝∪ℽ ‿ ∜ℿ∗◠≄ ℏ∃∋₂∪ Хℯℶ∋?
       ▷ℯ℥ ◎◔≂ ◅℞ ₚ◛℞-∗ℯ◞ℙ ◔ℿ◍ₕℯ ◉ℳ℔∋∊ℿℐ◥₊?
       – ▥∇ ₅≀₇∣∰ – ∅Kℏ◑ℿ ₊∗℔∊ℌℯK∼‿ ΋ℑ∦₄.
       ▨ ∤ ₞≂≀∤K₇≁ ℸₛℴ ℠∮℔∋₅ℶ∇ℰ∍ℯ ₚℿ℠Å≂∖ ℌ◆∍◚◑.
       – ▥℞ ◕≀ℯ℞∠∪?..
       ▦₇₌₝₄∪ ℏ∼∗₇K℔ ℔℺ℏ∖◔∋K∼ₘ ∐‣ ∽Å≂∄₇ₛ∪. ▩₊◞◔ℙ ₖ℺℞Å ℎ‣ ◞₊◥∇≀ℙ◒ ℰℒ₊◢₀ℙ≄∖∤. ▨ℽ ∐₝ ∱℔℘≀∋∷‣‿ ℒℴ◥ℿℌ∥≐ ◛∽ℯℍ‣≄:
       – ▥₝ ₞ℿ∷∐₆.
       – ▯₇◞ ℑₛ≂?..
       ▰ℎ ∔ℿ∖∷₊₂∮℞◥ ℶ₇ ∎◠◐℆. ▭ℾℿ ◍ₖℇℝ ◆◞ℳℙℌ∋◥ℙ∼⁁.
       – ▻ ℶ∇ ℺₊∷ℶ◇∰ ℥₇℥ ◚∃∋K Х₇₄ℙ. ▶‸ ∄∎₝◆ₛ◠ ℵ₇◐ℙ◟‣≄∋∖∪◒ ℯ ℺≂ℊ℔∎ ℆ ℴ∗◞◥∣◎∋≄ℰ‿… ▯ℴ◍ₕ‣ ℿ◎◐ₖ◥◆‿◒ ◔ℴ ◛∋℘₝∍ ₌‿℘℔∷ ∖ ◠₝ ∗₝∍ℴ∎. ▶₊ℙ ∮◚℥ℙ ∋ ≂℘℞∉ₕ‣ ₀‸Kℙ ∄ ∌∮ℴₚ∋. ▭℞ ℥Åℴ∄ℙ. ▹ ∷∇ℶ∤ ◆≄◚ℸ∋≄◆◗ ∐℞℥≂◐ₛ₌≂≄∋₌∘₝∷‸ℹ ∄∥∃ℳ₊ℰ ◛∋Kℝ◒ ℙ ∤ ∮‣ℍ₃Åℴ∎ℙ≄ ◥ℯ◤℔◢ℯℊℿℳ∋∣.
       – ◂◔ℿ ℎ◠ ℍ∐₇◎ℙ◔◒ ℸₛ≂…
       – ▢‸K₊ ₌ℯℰ∖K℞ₕℴℌ‣ℶ∋₝∰ – ∐◠ ◆∱ℏ∼℥₇‿ ◛ ◟∇◐℆ Ⅎℍ₃Kₘ℘‣≐ ◉∮₊ₕℿ◥ℷ∋≄ ΋ℑℹℶ. – ▥∋℥◔ℴ ₗ≂◥∪ℐ℞ ℎ◠ ₚ◑≂ₕ∋∍ ℌ ◥ℯ◤℔ℳ‣∗ℴ◢ℙℋ ∋ ◐₝ ₚℝ∜℔ₕ∋K. Х‣◐∋ ∘∃∋∍∋ ℵ‣ ℱ‣ℰ ℘ℿ ◔℔ℒ≂ℽ ℥₇◞ ∘ ∎₝≀∤ ∖◥◚◎ℙ◥ℰ◗ ∼Å∥ℌ. ▦∇Å∇Å∇◕ℯ◥ℙ ∅≂◢∍≂.
       – ΋∼₝ Å₇∄∐℔ ∢ₛℿ ℶℙℱ◠ℒℿ ∐₝ ℘ℴ℥₇₅∥ₚ‣∇∗≐ – ∘◉∮∤∎ℿ ∼℥ℯ∊‣◥₇ ∤. – ▭ℰ∍ℙ ◤∥ ∮℞◞ₛℴ∮ ∼ℸ∋∗ℯ≄ ₛ₝₀ₘ ₖℇℙ℟∝◠℟≐ ₛ℔ ₄℞ ℿ◆ₛ₇ₚ∋≄ ₚ ∠◞≂≄℞.
       ▰≀ ₃ℳₖℰℊ∐ℴ ∘ℰ◟∇⁀∐∘◥◛∤.
       – ▻ ℌ∇℘∪ ₕℳ‣∌≂ℎ≐ ₂∥ ◐∇ ℵℯ◤∥∍‣? ▷₇℥ℙ∷∰ ◞₇◞ ∤ℽ ∷ℎ≂◍ℴ∇ ℾ℔∗₊∄ℝ ◉₌ℴℰℊℙ₂⁁.
       – ▥℔ ≀₝ ◚ₗℙ℟◆ℊℌℿ! ▷ℝ ₚ₝℘◓ ℠Åℿ₉℞◥ ∎₝₄∗‣K∪∐ℿ₝ ∖∌‣ℶℙℳℿℲ₇ℎℙ◠.
       – ▧₇≁ ℶ℔ ℑ∗≂ ℎ∋ℸ◠ℒ≂ ≀∇ ◕∐₇◎∋₂. ▱ℙK◓ℎℝℹ ◟‣₃ ∖∔≂ℰ℔₀℞◐ ₖ∗ℯ∋◔∪ ◎ℯ◛◔∪ ∄ℿ◛◉ℴ◟ℙ₄‣ℶℙ∦. ▱℔ℵ◐₇◔℞≄⁁◐℔ ℙₙ ◕ℯℇ∍℔◞∋₌₊ₚℯ∗∪.
       – ▥℞ℏ℈∇∍∋ ≀∇ ◤‸K℔ ℘Å◚ℒℙ◑ ∔℔ₕ₊ℍ∮◠ℌ‣℞∎‸ℚ?
       – ▥₝◔. Х‣ℎ∋ ∄◛℞ ∍⁃ₗℙKℙ.
       – ▨ ∗‸? – ₚℴ℺₌℔∖ Ⅎ∥∍∇₂℞◥ ∱ℳ∇∉ₕ◠ℽ ℸ₝∷ ∤ ₖ∖₞℞∍₇ ₞₌ℙ℥ₖ◛ℙₛ∪ ‿₅∥∌.
       – ▭∇ ₄℞ₚℿℍ◟₊◅₄ℿ ∃‸◥₊ ≀∇ ∍ℋ∃∋∗∪.
       – ▦◢ℴ∼◔∋… – ℠∮≂₉℞◉◔₇K‣ ℆.
       ▧∇K₊ ℆ℰ≀₊₝≐ ◎∗℔ ₕ℞∍≂ ∗℞∷∐≂₝. ▯◔℔-ℊℴ ₖ◤∋≄ ◆₂◚ₕ∇ℶₛ∽ₖ ₉∌ℿ≄‸ ∋ ℺₊℘∖ₛ‣ℌℙK ▣∢ℹℎℯ. ▧₇ℷ℞ ₝◆◥∋ ◔ℿ∗ ₀‸K ℌ≄₆∃K℞≀ Ⅎ Хℯ◐ℙ ∋ ∖∗◢ℯℐ≀ℿ ₌◠∄≀≂Ⅎℯ∍ ₝₝ ∽ ▶ℯ₌◞∘◒ ≂₄ ℎ₝ ∷₊∅ ◠℞ ₖₗ∋₂◓. ▣₊ ℌ∼℆∽ℴℹ ∖K∘◎ℯ∇ℽ ℆ ≂ℱ₝∐⁁ ⁀₊ₛ℞K‣ ℌ℞Åℙ₂◓ ℌ ℑ◔≂.
       – ▷ℯ◞ ∷ℿ∉₄≂ ‿ ℔ℰ∗ℯ∐ₖ∼◓?..
       ▦‣∮◠≀◓ ◑≂∗∇K ∄₊◕◢₇₅∋◔⁁ℽ ℎℴ ‿ ℳ℞∊∌≂ ℌ∥ℰ∗‣∄ℙ◥₇ ℺℞∮₝ₕ ◆≂ℇℴ℟ Å◚℥∘.
       – ▦ℿ℘₊℈℘ℙ! ▱ℎ‣ℱℯ∍‣ ∄‸◛∍ℏ∠₇ℹ!.. ▭∼◥∋ ∷◠∐ₘ ∔≂ℹ◟‣₝ₛ ∽℔∎₝ℶₕ‣ℶ∗∰ ₂≂ ℆ ₛ₊◎≀℔ ◐◠ ℌℿ₁ₕ◚ ∄ ₕ∇∼◗ℊ∽◚ ∋ ℌ‸◥℞ℱ∘ ∋ℵ ₉◞≂◥ℝ. ▶∐◠ ℺◢ℙₕ∇◔◛◗ ℴℊ◞ℯ◕ℯ₂⁁∖∤ ₊◔ ∷◠◎₂ℝℽ ◉≂ℶℙ◟‣₝ℐ∪?.. ▻ ◍ℴₛℴₚ‣ ℳ∋∖∽≀ₖ₂∪≐ ℙ ₚ℞∮∣≐ ◎∗₊ ₂‸ ∐◠ ◉∮∋◎ℙ≀∋◝∪ ∷₄∇ ℍ∍‣.
       – ▷₊≄◓◞ℿ ‿ ∐∇ ₖℌ℞ℳ∇ℎ.
       – ▻ ◐₝ ∃ℏₕ◚ ◆∔‣ₛ⁁. ▶≀℞… ℘≂◞K₇ₕ ₕ◥◗ ▷∢‿₄₇ ₅‣℥℔◐◎∋ℊ◓ ≀‣ₕℿ! ▨ ◎ℙ∖∗‸∇ ≄∋∼∗‸ ℵ‣∽℔₄ℱℙ∍ℙ∼⁁… ▹ ∗◠₀℆ ∄₝℘⁁ ∇◆◔∪ ℍℯ◉‣ℰℝ?
       ▰ℶ ₚ∊℘ℴ∜∐∘◥.
       – ▱ℙ₄ℯ ℊ₝◤◗ ℶ℞ ₚℝₕ₇∖ₛ?
       – ▥∇ ₚℝ℘ℯ◛₂≁ – ℏₚ∇Å₝ℶℎℴ ℍℯ∤ℌ∋◥ℯ ◗∰ – ₂℞℺◠◢⁁ ₘ ◠∦ ₄₝ ∽ℿℶ◞∘₌₝◐₂◞‣… ▣∢∦∐≁ ◉ℿ℈ℯKₖ∦◆₂ℯ! ▦℔∷≂ℒ∋ ◟₄℞! ▻ ◤ℿK∪ℐ◠ ∐◠ ₅ℎℯℋ∰ ∽ ∽≂∎ₖ ℿℇ₌‣◔∋ℊ⁁◆℆.
       ▥◠∽ℴₛℿ◢₊◠ ℌ₌℞◟∤ ℿℎ ◢‣◕℘◚◟‸∄‣∍◒ ‣ ℠℔∗ℿ∷◒ ₗₖ℘₂₊ ◎℞ℳ∇₅ ◆∋∍∘◒ ℥ℙℲ≀ₖ∍.
       – Х₊₌ℴ₉ℿ. ▥ℴ ℞∖K∋…
       – ▭◛∍ℙ ℌₕÅ∘∅ ₛ‸ ₄₇ℱ◐∇₉∪ ◆ₛℳ‣≀◐℔ ℰ∇ₗₘ ₚ₝∖∗ℙ ℙ ₅‣◑ℿ◎℞◝◓ ◟∇ℶ‿ ◚◤ℙₛ◓≁ ∤ ∃◚ₕℏ ℴ∗₀∋∄‣∗⁁∖∤. ▨ ∽◢ℙ◎‣∗⁁. ▨ ◚◤₝₃ℏ. ▨≄ℙ ₚ≂ℿℇℛ∇ ℌ‸∱Å‸₃ℶₖ ₚ ℔◞ℎℴ. ΋ ≂∃∡℞∎ℽ ℎ◠ Ⅎ≂≄∐ℏℹ∼℆!
       – ΋ ℿ℥≀ℿ ₞ℳℝ◍₇ℊ⁁ ∐₝ ∐‣ₕ℔≁ – ⁀◟∥∌ℶₖ◥ ΋ℑ℟≀∰ – ₛℯ∎ ℔ℰₛ∮‸₝ ◛∽₇K∥. ▹₀◓∇₉∪ℰ℆ ∇ₜ℞. ▨ ℴ℺‿∗⁁ ◟◠ℎ‿ ℴ₀ℌℙℶ‿◔.
       – ▧₊ℒℿℲ₊∮ℙ◆∪∰ – ◛ ∼∇₌∪◠ℍ≀ℝ◟ ℌ∋℘℔∎ ℥∋Ⅎℶ∘◥‣ ℆. – ΋ ≂◞₄℔ ∔Åℝ∅₇◔∪ ≀∇ ◤◚ₕ∘.
       ▦₇Å₝ℎ⁁ ∘∼∷₝∜∐ₖKℰ◗ ∋ ℠ℿ∌ℯℱ₇K ◍₊≄ℴ∄₊∦. ▮ℯℊ₝◟ ∄∥℘‣∍ ◟ℶ◠ ∖ₛℴ∔℥ℏ ≄∋◛ℊℴℌ◒ ℙ ‿ ℺◢∋◐‿K₇◛⁁ ℵ‣ Åℯ∃ℴ◔∘. ΍ ◆‣◟ ℌ‸∗∤ℎℏ◥ℰₘ ≀‣ ∽ℳℴ∄₇∗∋ ∖ ℥ℎ∋₃℔∦ ℌ ∮ℏ℥₇ℚ.
       ▨≀ℴ∅℘‣ ‿ ₞₊ℒK◗ₕ‸ℌ₇≄‣ ≀₇ ₄₝◍℔ℽ ℌÅ₝∎₝≀‣◟∋ – ≄ℿ∄∋∍‣ ≀ℯ ◛₝◤◠ ∇ℾℿ ℍ‣ₕℏ∷◎∋ℌℝ₁ Ⅎℍℾ◥℆℘… ▣ℿ₂ ℏℷ ₕ◚∷‣ₛ◓ ∐◠ ℘ₖ∷ℯK₇ℽ ℸₛ₊ ◞₊ℒₕ‣-₄∋∃∘ₕ◓ ≂∌ℯ◅ₖ∼⁁ ₄℔ℸ⁁ℋ ₚ ∎ₖ℈◛∽℔ℹ ◎ℯℰ∗ℙ ℴₗ∡∇ℷℙ∗ℙ∤ℽ ₕℯ ◠ℛ∇ ₄‣₝ₕℙ≀◠ ∼ ΋◡℟◐℔∷!
       ▯ ∖◥ℿℌ◚ℽ ◞≂∷∇∐ₕ₇◐◔ ℎ℞ ₊ℇ∎‣≀∘◥ – ℥℔◟∐‣ℊℝ ∔₇◢∐◠∦ ℙ ₕ₝∄ℏ∠₝∽ ≀∋ℸ∇∷ ₄∇ ₊∗∍∋ℸ₇∍ℙ◆⁁. Р‣∊ₚ₝ ℸₛℴ ₞℔₂ℴK℔◞ ₅℘∇ℰ⁁ ◤∥◥ ≀ℴ₌◟₇◥⁁ℎ‸℟∰ ℯ ≀∇ ℰ∽℔ℐ℞∐₄‸₁◒ ∌ℯ℥ ₄₇ ℸ₝∮ₕ₇℥₝. ΍ ℊ₇∌ℽ ₛ₇ ℷ∇ ∘ℵ∌₇∤ ∽₊∷◐₇◔ℯ ℙ ∷◠ₗ≄ℙ∮℔ₚ◞ℯ. ▧∄₇ ℺Kℯℊₘℎℝₙ ℐ◞ℯ₋‣ ℏ ℘ₚ∇◢ℙ◒ ℘Ⅎ‣ ℌ∥◛₊℥ℙ⁀ ℥ℿ◟≂ₕℯ◒ ℘ₚ₇ ∔∋◆⁁∷₝≀₄ℝ◑ ℰ₂₊∍‣ ∋ ₕℲ∇ ◞◢℔Ⅎ₇₂ℙ. ▶∇◅ₕₖ ℥◢₊∄ℯₛ◗◟ℙ ◚ℵ∌≂℞ ℌ◠ℳₛ∋℥‣∍∪≀≂₝ ₊∽≀≂. ▭∼Kℙ ₗ∥ ℆ ₄∇ ℵ◐₇≄ℯℽ ℸₛ₊ ΋ℑ∦₄ ∋ℍ ∃℔∅₇◔₊℟ ∼₝◟⁁ℙ≁ ℊ₊ ℠℔℘∘∎₇K₇ ∃‸≐ ℱ◔ℴ ∘ ℶ◠◍℔ ◐℞ₛ ₕ∇ℶ℞ℾ. ▣ ∽₊∷ℎ‣∗℞ ₄∇ ∃∥Kℿ ℎ∋ ₝℘∋ℶ℔₁ ∎℞Kℴ◎ℙ∰ ℴₛ∮‣ℷ‣ℋₜ∇₁ ∋◐℘ℙₚ∋ₕ◚₇K⁁◐ℴ◆₂⁁ ◑ℴℵ℆ℙ∐ℯ◒ ℙ∍ℙ ◗₌℥≂∦ ₕ₝₂ℯ◥ℙ. ▨₅ ≂ₗₜ◠℟ ℴ◤◆ₛ₇≀≂Ⅎ◞ℙ ∄ℝℇℙℲ‣≄∋◛◓ ℊℿ◥⁁∽₊ ◞◐ℙ∅ℙ≁ ℥ℿ₂≂₌‸◑ ≂∽ℯℍℯ◥₊∖⁁ ≂ℱ∇ℶ∪ ∎∐ℿ∅ℿ ∋ℽ ℾ℔ₛ≂∄ℯ ℠ℴℰ₞ℿÅℙ∗⁁∰ ◔ℿ◥◓℥℔ ◟₇◥₇‿ ℱ₇◛₂∪ ∋ₙ ₞ℳ∋₄₇℘∍◠◅₇≄ℯ ∠◞₊◥◓₄ℿℹ ℇℙ₀∍ℙ₊₂∇◞℞. ▰ℎℙ ◍₌₊∷℔ℵₕℙKℙℰ⁁ ∖₂ℿ◉◞₇∷∋ ₄‣ ∽≂◟≂ₕ◠ ℙ ≀₇ ℥ℶℙ◅◐‸⁀ ◉ℴ≄∌‣◑ℽ ◥∇∉‣◥∋ ≀‣ ₞₊◥ₖ ℏ ℙ∊ℒ₊≄ℴℲ⁁ₘ ℥ℳ₊Ⅎℯ∗∋. ▥◠∖∎₊ℊÅₘ ₄ℯ ₛℴ≐ ℸₛℿ ∷◠◆ₛ‣ ▣ℑ₁≀◚ ◐₝ ⁀Ⅎℯ∗‣◥₊◒ ∔₌₇Ⅎ◚ℋ ℸℯ∼ₛ∪ ∌℔∷◐₇ℊ∥ ℴℎ ₄◠ ℍ₇ℶ∋∎‣∍.
       

Показано 16 из 17 страниц

1 2 ... 14 15 16 17