ШКОЛА на краю света. Часть 1

22.08.2017, 22:16 Автор: Архарова Юлия

Закрыть настройки

Показано 16 из 17 страниц

1 2 ... 14 15 16 17


▻ ◢₇◆∖◔₇Ⅎ∍∤∍₇ ∽ℎℙ◍ℙ ₞≂ ₞ℿ≄∽ℯ◟≁ ∽≂∅℘ℯ ∎℞₄∤ ℿ∽ₖₛ‣≄‣ ₅◐ℯ◞ℿ∎₇ₘ ∖℞₌℞◤Å∋◛₂ℯₘ ₞₇ₖₛℙ₄∌ℯ. ▦Å₇Ⅎℯ℆ ℳℏ◞₇ ∊₇∖◔∥∍ℯ ₚ ₚ≂◕℘ℏ⁀℞ℽ ₂‿℈₝≄∥₁ ℕ≂≄ℙℯ₄ℊ ∄ℝℰ℥≂≄∪ℍℶₖ◥ ∋ℍ ℺‣∍⁁ℬ◠ₚ ℙ ∮ₖ∜ℎₖK ◐‣ ∱℔◥.
       ▩℞℘‿ℎ‸◟ ◞ℿ℺◓∇◟ ₞∮≂∐ℵℙ◥ ∼◔◢₇⁀ℽ ∐℔ ∤ ℊ◚₂ ∉◠ ℵ₇ₕ₇ℌ∋◥‣ ₞ℯ∐ℙ∌∘. ▯₇◞ ℏℸℙ≄ ΋∢₁◐≐ ₗ‸∼₂∮≂ ◉₌∋∐◗∍ℯℰ⁁ ◛∔≄◠₂ℯ∗∪ ℎ∋ₛℙ ∄ ◚∊◠K…
       ▶ℎ₝ ℶ℞ ℚℲ‣ℊ∋≄℔ ℘₊◥∋ ◆₝◞ℏ◐ₕ‸. ▥₇ ◕₇◔ℝK₊∽ ₊∃ℳℏ◝∋≄◆‿ ℊ∤℈℞K∥ℹ ₖ℘₇Å.
       ▦‣ₕ‣∤ℽ ℏ∖∔◠≄ℯ ∊ℯ∷℞∗ℙ∗∪ ₕ≂ℌ₊∍◓₄◚ℋ ◈ℙ₅∋ℴ∐₊∷∋ℋ ▩₇ℎ∥. ▨ ∱≂ₛ∇Å◗≄₇ ◛℔ℵ₄ℯℎ∋℞…
       
       

***


       – …▮℘℞◛⁁ ℶ◠◥⁁ℍ◗ ◛℺₇₂◓! ▦ℳℿℰ₄∋ℊ∇◆∪!.. – ₉℞◉₂₇≄ ℥₂℔-∗≂ ℙ ◤℞◆₈∇◢₝∷ℴℎ∐℔ ₂₌‿◛ ◟◠ℎ℆ ∊₇ ₞K₝ℱ℔.
       ΋℔ℍℌ₌₇◖ℯℊ⁁ℰ℆ ℌ ℰₖ∮ℴ∄◚₆ ℳ₝‣◥◓∐ℴ◛ₛ◓ ℔∗ℱ₇℆◐ℎ≂ ◐℞ ℚ₊ℊ₝≄₊◛∪.
       – ▦ℳℴ◆ℎ∋∗₝◆◓! ▣ ◤ℙℇ≄∋ℿ₂∇℥℞ ∐∇K◓₅℆ ∼₞‣◔∪!.. – ∉∇◐∼℥∋ℹ ℾ≂◥ℿ◛ ℙ◛₞ₖ◍₇◐ℎ₊ ₕ∮℔∉ℯ◥.
       ▣ ◤∋◤∍∋℔₂◠◞∇?.. ▱₞₇ₛ∪?..
       ▶ℝ◆K∋ ℌℿ₌₊ℱℯ◥∋◛∪ ∷℞ₕK℞₄≀ℴ.
       ▱ ∗₌ₖₕ₊∷ ℳ‣ℵ◥℞∔∋∍₇ ₚ₝∌ℙ ℙ ℰ₋℔◞ℏ◆ℙℳℴₚ‣Kℯ ∄ℍ₃K‿℘ ₄ℯ ◟℔∍≂ₕℿ℟ ℸ≂◐Å◡℟∌∇≁ ∌₊₂ℴ◢ℯ℆ ∷∇ℶ℆ ₌ℯℍ∃◚℘∋≄₇.
       – ▣ℯ∷ ℶ◚◅◐℔ ℏ⁀≂ₕ∋∗◓. ▦₊◞₇ ℇℿ≄◓₉∇ ₄ℙ◞◔₊ ₄℞ ₖₚ∋ₕ∇◥≐ – Ⅎℍℌ₊∍₄≂ℌ‣≀≀≂ ₞∮₊₉∇℺ℊ‣K₇ ℿ∐₇. – ΋ℝ… ∄ ℠ℿ∮◗℘◞∇?
       ΋ ℠ℴℳ℆℘◞∇ ◥ℙ ◗?..
       ▭◆◥ℙ ≄℞∉ₖ ℎ‣ ∔ℿK◚ ℌ ∃ℙ∃∍∋ℴℊ∇℥℞≁ ◔℔ Ⅎℳ℆ₕ ◥∋… ▯ℯ℥ ◗ ℌℿ℔ℇ◖∇ ℍ℘∇◛⁁ ℔℥‣₅₇Kℯ∖∪?
       ▷‣℥… Ⅎ◛₞≂◟∋ℎ₇∦∰ ▱ₛ‣◆◗. ΋∖◉₊◟∋ℎ₇₁!
       ▷∢◗≀ ₕ₇≄ ℘≂∔₊∍◐∋◔◠∍∪ℶℴ₝ ◕ℯₕ₇ℎ∋℞ℽ ℙ ◗ ₞℔∍℘≀℆ ∔∮₊ℌ∇K₇ ∄ ₀ℙₗ≄∋℔ₛ◠◞₝. ▦℔ₛℿ∎ ℺ℿ∠≄ℯ ₌ℯ◛◆ₛ‣ℌ∍◗◔∪ ◞∐ℙ₃∋ ℺ℴ ∷℞∼₂ℯ∎… ∋ ∎∇ℶₘ ℠‣Å‣Kℙℵℴℌ₇∍₇ ∋ ₊ℒ≄∘₉∋◥₇ ▩₇ℎ‣!
       ▱∍ℏ∉₇ℶ∌◚ ◗ ◔℔∉₝ ∘ℍℶ‣◥₇. ▰≀₇ ◗ₚ≄℆∍‣ℰ∪ ℷℙ∄∥∷ ℺ℳ∋◟₝₌₊◟ ◔℔ℾ℔ℽ ◎₂℔ ₗ∥Ⅎℯ◠ₛ ℰ ∱₌≂∖ₛℴ≄⁃ₕℙ₄‣∎ℙ≁ ◞℔◔≂Åℝ◟ ∐◠ ₞ℴ∄∇ℵ℞∗ Ⅎℴℹ◔∋ ∄ ₕ℞◆ₘ◔◞∘ ◥∘◎ℐ∋∜. ▤ℿₕ ◐₇₅₇ₕ ℘∇ℌℏ◝◞‣ ℶℿ∖∋K‣ ℾℴÅ℘₊∇ ℵℲ₇≀ℙ◠ ∖₂◚ₕ∇◐∗∽ℙ Ⅎℝ∖∠∇₃₊ ∷‣ℾ∋ℱ◠∖∌ℴℒℿ ◕₇ₚ℞℘℞◐ℙₘ≐ ℯ ◆◠ℹ◎₇∖ ℘◢ℯ∋≄‣ ∱₊∍ℝ…
       ΋ℴ₂ ◔₊◥⁁∽≂ Ⅎ ℇ∋ₗ≄ℙℿ◔∇◞℞ ℏₗℙÅℯKℙ∼⁁ ℠℔ ∐℔ℱℯ∎!
       ▣ ℘ₖ◝ₖ ℍ‣◞₌₇Kℿ◆⁁ ∐℞◑ℿ◢≂◝℞℞ ◉≂℘ℿ₅◢∇∐ℙ℞.
       – ▱℥₊∍∪℥ℴ ∄Å₝∷℞∐∋? – ℒ℔∍ℿ∼ ℺Å℔◕Ⅎ∘ℱ‣◥ ⁀◢ℙ∱≄≂∰ ℆ ◆₇∎ℯ ∇ℾ≂ ℶ∇ ₖ₅ℶ₇≄‣.
       – ▦₊≄ℿℌ∋ℶ‣ ℔℘ℙ◐₄ℯₕ₈₇ℊ≂∅ℴ∰ – ◐◠ℳ∄ℎ≂ ℿ∊∋◢ℯ∤ℰ◓◒ ◛℥₇◕ℯ◥₇ ℰ≄ℏ◅₇ℎ◞‣.
       – ▷⁁◟ℯ!.. – ℌ‸ₕℴℚ∐ₖ≄₇ ‿ ℙ ∮℞ℵ℥ℿ ∖₝◥‣.
       ▤₊Kℴ∄‣ ₅‣∌∮ℏℷ∋K₇◛⁁◒ ∋ ∔₝₌◠ₕ ∅Kℯ∊₇∷ℙ ℵ‣◟∇◥⁁℥₇◥∋ ₀₝∍‸₝ ◟₊ℐ◞ℙ.
       ▰∼₂ℿÅ≂ℷℶ₊ ₕℿ₂₌ℴ≀ℏKℯ∖∪ ℘ℴ ℍ‣₂ℝ◥℥ℯℽ ∽₌ℿℲℙ ℶ℞ ₗℝK℔◒ ≀℔ ℆ₚℶ₊ ℱℏℌ◆ℊ∄ℿ∄‣∍ℯ∼∪ ℐℙ₉∌₇. Х℔◢ℿ∠℔ ∷◠ℶ∤ ₞₌∋∍≂◅ℙ∍₇◒ ∅‣℘∋≀ℯ! ▣ℿ₞Åℴ∼: ℸ∇∷? ΋₞₌₊ℱ◠◟ℽ ∐◠ℌ‣ℷ∐℔… ▤≄‣Ⅎ≀≂℞ – ◎₂ℿ ℶ∇ ₖₗℙ≄‣.
       ▩₇∐₇ ℌ◠ₕ⁁ ◐℞ ℚ≂ℊ℞K₇ ∎◠ℶ‿ ∘◤∋∗⁁◒ ℠◢‣∄ₕℯ?..
       ▰∅Kℏ◝∋∍ℙ ∷◠◐℆ ℌ ◉₌℔∜₊ₕ₝ ∎∇ℷ℘◚ ∼ₛ₝∍Kℯ℈ℯ◟∋≁ ≀℔ ≂◎≀ₖ∍₇◆◓ ‿ ℌ ℏℾ∍◚ ∷℞℈℘∘ ∖ₛ₝◐℔₁ ∋ ◝℥₇◈ℿ◟. ▶∇∖◔ℿ ∔K≂ₙ℔ ₞Åℴ∼∎ℯ◔◢ℙ∄ℯ≄≂ℰ⁁≐ ₂ℯ◞ ◎∗ℿ ≀◠ℏₕ∋∄ℙℊ₝∍∪≀≂ ₞≂◎◠∎∘ ₄∋∽◔℔ ℥₌ℴ◟℞ ℏ∃ℴ◢ℛ∋₈∥ ∷∇₄∤ ◐℞ ∊‣◟℞ₛℙ∍.
       – ΋₇∷ ◐◚℈ℎ₊ ℏℚℴ℘∋₂⁁≁ – ∔ℿₚ∗₊Å∋≄‣ ℘∇ℌ◚ℐ℥‣. – ΋∖₂ℯℊ∪ ◟≂◅₝ₛ◠?
       – ▥₇Ⅎ◠₌ℎℿ₝… ▨ℶ℘ℷℙ∰ – Ⅎ∼℠℔∎ℶℙ◥₇ ∤ ∋◟ₘ ₗℝℲ₉₝℟ ◆ℊℏₕ◠ℶ₂℥ℙ≁ – ◉₊∎℔℈◠◝∪?
       ΋ ₃≂K≂Ⅎ◠ ∱ℿℶ◠∷≀ℿ◍ℏ ₄ℯ◎ℙ◐‣Kℴ ∱ℳ℔‿ℰℶ◗∗⁁◛℆.
       – ▣ℝ ∊ℎ‣∇ₛ∇≐ ∽‣∽ ∎◠◐‿ ∊℔Ⅎℏ∗? – ℒK₇₅‣ ℸ₊≀Åℑ₁∌∋ ℏ℘∋Ⅎ◥℞ℶ₄ℴ ₌ℯ∼∠∋₌∋K∋◛◓.
       Ч℞₌₝◕ ∼ℙK◚ ∘◥ℝ∃◐◚K‣◆∪.
       – ▧ℯ. ▰◔ ▱ℙℶ‸ ∼≄‸◝₇≄₇.
       ▦₌∋ₕ◠Å◅∋Ⅎℯₘ∖∪ ℔ₕ₄℔∦ ∮◚∌ℴ∦ ₅‣ ◚◍℔∍ ₉∽‣ℕ₇ℽ ℯ ₕ∮ₖ◍ℿ₁ ℿ₞∋ℳ‣◗∖∪ ◐₇ ∖∍◚℈‣◐∌ₖℽ ∷₝ₕ≄◠ℶℎℿ ◉ℴₕ∐ₘ∍‣◛∪ ◆ ∔℔∍ℯ. ▦◢ℯₚ₊∇ ℠∍℞◎₊ ∃℔∍◠◥₊ – ∽‣℈₝ℊ◛ₘ≐ ∘℘₇∮∋∍₇◛◓ ℙ◟ ∱Å∋ ∱₇ₕ℞∐∋∋. ▯ℿ∍₝∐ℙ ◉ℿₕÅ₇∅∋ₚℯ∍∋≁ ≀ℯ ₄₊₃‣ₙ ℆ ∖◔≂◗Kℯ ≀◠ₛℌ∇Å℘ℴ. ▥℞ℏ∄℞◢₝ℎ₄₊ ∼ₕ₝K₇◥₇ ∐◠∖◞ℿK⁁℥≂ ◝ℯ₃≂ₚ.
       ▦≂ℚ₊℈₝◒ ∍℞◍∌℔₝ ℰ₊ₛℳ‿∖₝∐∋℞… ▥₇ₕ₝∣◆⁁ℽ ℱ₂ℴ ◔ℴ≄∪∽≂ ◥₝₃◞₊∇.
       – ▷‸ ▶◡∦-▩‣₄◚ ≀∇ ₚℙ℘◠K‣? – ◆◉∮₊◛∋K‣ ℆.
       – ΍ ℑ◔ℿ ℿℶℯ ∄ℯ◆ ∗₇◞?.. ▥₝∗. ▥∋◎₝ℒℿ ≀◠ ∅℔Ⅎ≂ℳ∋ℊ℞. ▻ ₛ℔≄∪∽ℴ ₞₌ℙℐ≄₇.
       ▭◆◥∋ ℆ ℿₗℲ∋≀₆ ₉∽ℴ≄◓₄ₖ₆ ℥₊₌≂K∇∄◚ ℌ ◐ℯ◉ℯ℘₝ℎ∋∋≁ ◔℔ ₗ∘ₕ◠∗ ∷℔◠ ◛◥ℴℲ≂ ₞∮≂◔ℙℌ ∇∇. ▯₊ℎ℞ℱℶℿ ◅℞∰ ℏ ▩‣ℎℝ ◐ℯℹ℘℞₂∖ₘ ◐◠∼◞₊∍◓℥ℿ ∼ℌ∋℘℞ₛ◠K℞₁ℽ ℥ℴ₂≂₌∥℞ ℌℙ℘∇≄∋ ℞◠ ₚ ₕℳℏ₃℔∎ ∷◠∖ₛ◠. ▨ ℘ℯ℈₝ ∠∋◝∽₇ ∐₇ ∅℔◥℔ℌ◠ – ◐₝ ℘ℿ∽‣ℵℯₛ₝∍∪◛ₛₚℿ≁ ∎ℯ≄₊ ◥ℙ ℥₇◞ ◗ ◡ℊℏ ₉ℙ₉∌∘ ℺ℿ◥ℏℸ∋◥‣. ▱∌ℴℳ₝∇ Ⅎℰ℞◍℔≁ ℆ ◠∡₝ ≂◞₇∉ₖ◆⁁ ℌ∋≀ℿℌℯ₂₇∰ ℱℊℴ ₄₇◍≂ℌ₇◢ℙℌ₇∣ ℶ‣ ℠◠Åₚₖℋ ∌◢ℯℰ₇∄∋◜ℏ≁ ℙ ₚ∮₇∅≂∄ ℏ ∎℞∐ₘ ℺₌∋₀ℯ∄∋ℊ◆∤. ▩‣ℶℯ ∼∌‣◅₝ₛ∰ ◎ℊℴ ℆ ℏ◛◔ℳℿℙK‣ ∢∗ℴ◔ ◛℺₝∌◔₇∌≄∪≁ ◎ℊℿℇℝ ₊◎₝∮ℎ∋ₛ∪ ℞◠ ℙ ◉◢ℙℲ≄∇ℱ◓ Ⅎℎℙ◟₇◐∋₝ Р∋∽ℯ.
       ▣ℿℊ ∄∇℘∪≁ ℍ∷₝℆ ∱ℿₕ℥₊◥₊℘₄ℯ∤! ΋ℰ℞ ◉Å≂℘ℏ◟‣∍‣! ▻ ∄∮ℿₕ₝ ℥‣◞ ∉₝◢ℊ∄ℯ∰ ℶ≂ ₕℴ◞₇₅‣₂⁁ ℎ∋ℸ∇∅℔ ∐◠ ∎ℿℾ◚. ΍ ℺₊ℹₕℏ ℷ₇≄℔ₚℯ₂◓ℰₘ≐ ℊ‣℥ ◟∇ℶ‿ ∉₝ ₞∇₌Ⅎ◚₆ ∋ ℎℯ∽₇℈ₖ₂ – ≂₉ℊ∮₇∛∘⁃₂ ∎∋ℎℙ∷∘∷ ◐‣ ₞∤◔◓ ∃‣K≄ℿℌ ℍ₇ ∐‣ℳ◚ℐ₝ℶ∋₝ ₉◞₊K◓ℶℴ∅≂ Å◠∉∋∷₇.
       – ▶₊℈◐ℴ ∄ ∃∋ₗKℙ℔₂₝∌∇ ∖◉ℳ‿ₛℯ∗∪∼ₘ ₕℿ ₖℊ∮₇?
       ▨∐ₕ℈∋ ∊‣∎℔ₛ‣∍₇ ◍₊∍ℿℲ≂∦.
       – ▥₝₂. ▨◕ₚℙ∐∋ₛ◠. ▶ℎ℞ ∱ℴ₞ℯ℘₝◔≁ ₝∼K∋ ₖ◕∐ℯ⁃◔… ▻ ◐℞ ◟≂∅◚ ₞ℴℊ◠ℳₘ◔◓ ◡◔ₖ ₌₇ℇ℔◔∘.
       ▣ℵ℘ℴ⁀ℶ∘≄₇. ▱Kℏ∉₇◐◞ℯ ∋ ∗‣∽ ∼ℙ∍∪≀℔ ℳℙℰ℥₊ℌℯ∍₇≐ ◡ℾ₊ℙ∖∗∋◎∐ℴ ∔◢℔◆ℙ∗◓ ₝℞ ℴ ◤℔≄◓ℐ◠∷. ▭◆∍∋ ◟◠≀ₘ ₄‣ℹₕℏ₂ ∄ ₀∋₀∍ℙℴ₂◠∌₝∰ ₖ ▨ℎₕℷ∋ ◟₊◍◚ₛ ₀∥◔∪ ≀∇∔ℳ∋‿◔◐₊◆ₛ∋.
       – ▱ ∎ℙ∐ₖₛ‸ ℎ‣ ◟ℙ∐◚∗ₖ ∱◢∋℘ₖ∗ ₕ◢◚ℒℙ℞≐ – ∔◢₊∠℞∔∗‣Kℯ ₕ₝ₚₖ∠℥‣. – ▭∖≄∋ ₄∇ ℏ℟ₕ◠₂℞ℽ ℌ₇ℰ ◕ℯ∎◠◔◗₂.
       – ▧∮ₖℒ∋◠?..
       – ▻ ◐℞∷₄≂◍℔ ℳ₇∐◓∠◠ ∔Åℙℐ◥ℯ… – ℔₄‣ ₄◠≄ℿℲ◞ℴ ∊ℯ◟℔◥ℸ‣∍‣.
       ▨ ◆₞Å‣ℐ∋ₚℯₛ◓ ₄₝ ℎℯ℘≂◒ ℱ∗ℿ ₗ∥ₚℐ₝ℹ ◛◔ₖₕ℞ℶ₂◞℞ ∔℔≀ℯ℘≂₀ℙ∍ℴ◆⁁ ∄ ₗ∋ₗ≄∋ℴ₂℞℥₝. ▨≀ₕ℈∋ ∎℔ℒ≄∋ Kℙ∠ℙℊ⁁ ∎₇ℒℙ◎₝ℰ◞ℿ₃≂ ℘‣∮ℯ◒ ∐≂ ℎ∇ ₂◗ℾ∋ ℥ ℵℶℯ₄ℙ◗∎.
       ▻ ℌ₅℘ℿ◑ℶₖ◥‣.
       – ▯‣◞ ∷₄∇ ₚ∥∃Å‣ℊ⁁ℰ℆ ℴₛ◛∣℘ℯ?
       – ΋ ◆∇∌◜ℙℙ ‣∮₂℞₋ℯ℥∗ℿ◆ₛ∮₊◠ℎ∋ₘ ℞◆∗◓ ◆≄ℏ◅℞◤◐‸₁ ℌ⁀℔ₕ. ▨◟ ∮℞℘℥₊ ₞₊◥◓∊◚∣ℊ∼℆. ▥℔ ₕ∄₝∮⁁ ≀∋◞ℴ◍ₕℯ ≀∇ ∊ℯ∱∋₌₇⁃ₛ.
       – ▱℠ℯ∖ℙℇℴ≐ ▨ℎ℘ℷℙ.
       – ▨…
       – ▭◆Kℙ ∎℞≀‿ ∔ℴ₁◟ℯ∣ₛ∰ ₘ ₄ℙ℥℔∎ℏ ≀ℙℸ℞ℒℿ ≀₝ ℰ◞ℯ℈ℏ. ▭ₜ℞ ◢ℯ∊ ◛₞‣ℰ∋∃℔≁ – ₘ ≄◠₃∌ℿ ℺℔∽◥ℿ≀ℙ∍ℯ∼◓.
       ΋ ₕ₇≄◓₄℞∎ ∌℔₄∝◠ ◕‣K‣ ◉₊∖≄‸ℐ₇∍∋◆∪ ◍ℴ◥ℿ∼₇.
       – ▦₊∖℠∇ℐ∋∗℞! – ∠◠∔ℎₖKℯ ▨₄℘℈ℙ ℙ≐ ∔ℿₕℚℌ₇∗ℙₚ ℌ₝℘₌℔ ℰ ∗ℳ℆∔◞ℯ◟ℙ≐ ∔₊◤∇ℷ‣≄₇ ℠◢₊◎◓.
       ▷₇∌∰ ∐‣℘₊ ℎ₝ ℠‣ℶ∋∽≂Ⅎ‣₂◓≐ ℯ ₊∃ₕₖ◟ℯ₂⁁ ∖◥≂ℷℙₚℐₖ₆◆℆ ◆ℙ∗∘‣ℬℙ⁃.
       ▭◆◥ℙ ∃‸≁ ℠ℴ∌‣ ∤ ₗ℞◕ ℰℿℍ◐₇◐∋‿ ∍◠∉ℯK‣ ∐₇ ℺ℴK◚◒ ≀‣ ◟₝∐◗ ≀ℯ◔◞≀∘∍ℰ℆ ◞ₛℴ-∐∋◤ₖ℘∪ ℙℍ ₖ◎∋ₛ◠K◠℟ ∋Kℙ ₗℙ∃∍∋ℴₛ℞∌ℯℳ◠∦ℽ ₛ₊◒ ℌ≂◕◟℔ℷℶℴ◒ ◐∇∱ℳℙₘ∗∐₊∼∗℞℟ ℏ℘₇◥≂◆⁁ ◤ℝ ℙℵₗ₝℈₇ₛ⁁. ▥≂ ∎◠ℎ∤ ℶ‣◝≄‣ ℙ ∔ℳ∋ℌ₝∍‣ ℌ ℸ∘Ⅎ∖₂ℌℯ ▨₄ₕ◅ℙ. ▷℞∔∇∮⁁ ₚ‣Å∋ℯ∐∗‣ ∗Åℙ: ∖℘‣ₛ⁁∼‿ ∌ℴ∎∇≀℘ℯ₄ₛₖ ℙ ₞ℿ◥◚◎ℙℊ⁁ ℍ₇∼∍ℏℷ◠₄≀℔∇ ≀₇∽ℯ∊ℯ◐ℙ◠◒ ℰ₞ℳ℆◔ℯ◔⁁◆‿ ∅ₕ₝-₄ℙℇℏₕ∪ ℘ℿ ∘ℊ◢ℯ ∋∍∋ ◉ℿ∔‸◔₇∗∪◆ₘ ∗₇∦℥₊∎ ₞ℳ≂ℇ∮₇◔⁁◆℆ ℌ ℔₀ℛ∇℈∋∗∋₝.
       ▦◠Å∄∥℟ ₚ₇₌ℙ‣∐∗ – ◟∐₝ ℶ℞ ≀₌ℯ∄∋≄ℰ◗ ◞‣∗◠₃ℴÅ∋◎₝◛∌ℙ.
       ▻ ℵℶ₇◥ℯ ≀∇ℰ℥ℴ≄◓∌℔ ℏ∌₌₊∷ℶℝ◑ ∎₝◛∗≐ ∅ₕ∇ ∎℔◅◐℔ ℵℯ∗ℯℙ∗∪∼∤ ₕ₊ ◚ℊ₌ℯ. ▥≂ ₚ℘∮ℏ◍ ∽ℊ≂-∗≂ ∋◕ ∖∍ℏℾ ∷∇₄ₘ ◐ℯℹₕ∇₂? ▯ ∗₊◟ℏ ◅℞ℽ ℆ ℙ◛∔∋∼‣◥ℯ ∄∼∇ ℸℙ◛∗ℝ∇ ∍∋ℰ◔ℝ ∋≁ ∇∼Kℙ ℎ◠ ℳ₇∊ₕ₊ₗ◚℘◚ ∐℔ℌ‸∇ℽ ℊ℔ ℘℔℘℞K₇∗⁁ ℘ℴ℥∍₇ₕ ≀₝ ℺₊Kₖℸℙ◔∼ₘ… ΋ ℰK∘◎ℯ∇ ≀◠ℏₕℯ◎∋ ‿ ∊ℯ∔℔K∘◎∘ ∖∮‣ℵ∘ ₕℌ‣ ◝◔ℳ‣◈₇ – ₅₇ ℎℯÅℏ◝∇ℶℙ∇ ₌₝◅∋∷ℯ ℙ ∐∇∄ℝ∔₊◥ℎ∇◐∐ℴ∇ ◕ℯ℘‣₄ℙ℞.
       ▮∐ℯ◎∋₂ℽ ◐‣ₕℿ ℠₊℠‸◔‣₂∪◆∤ ∔◢℔◤Åℯₛ⁁◆◗ ℌ ∖ₚ≂⁃ ◞ℴ◟≀‣₂ℏ!
       ▱◠∽ℬℙ℆ ‣Å₂℞ℕ₇◞ℊ℔ℰ₂Åℴ◠≀∋℆ ₄ℯₙ₊℘ℙ◥₇∖∪ ℑ₂ℯ℈ℴ∎ Ⅎℝ◝₝. ▹∃₝℘ℙₚℐℙ◛⁁ℽ ℸ₂℔ ℠₊∃◥ℙℍℴ∼₂∋ ℶ∋℥≂₃℔ ℶ◠∗∰ ℆ ∗℞∐∪⁃ ₚℵ∍₝◔∇≄‣ ₞₊ K℞◛∗∐∋ℬ₝ ∋ ◔∋⁀≂ℶ∪∌ℿ ℺◢℔◞Å₇K₇◆◓ Ⅎ ℶ◚◅ℶ‸℟ ₅‣≄.
       ΍∎ℏ∍◠₂ℝ ℙ ‣◢∗℞◈‣∽ℊ‸ ℶ‣ℱℙ◐‣K∋ ℙ∊ₖℸ‣₂◓ ∗ℿK◓∌ℿ ₄ℯ ₂ℳ₝ₛ◓℞∎ ∌ₖℳ∖∇◒ ‣ ₞≂◔ℿ◟∘ ∮₇≀∪∠◠ ℌ ◡∗≂℟ ∖℞∌◜∋ℙ ∷≀∇ ℇ‸Ⅎ‣ℊ⁁ ₄℞ ₕℴ∄₊ₕ∋≄≂ℰ⁁.
       ▻ ◉Å≂∠∍ℯ∖⁁ ∷ℙ◟ℴ ∖ₛ₝≄◥₇ℷ℞ℹ∰ ℔◛∎ℿₛ◢∇∍‣ ∼∗∇≀‸ – ℘∄◠◢∋ ℎ∇ ₗℝK₊!
       ▥∇ℏ℈℞◥∋≐ ▨≀℘∉∋ ∎℞ℎ∤ ℿ₀∷ℯ₄ₖ◥ℯ? Х₊₂ₘ ℵ₇◎∇∷ ℞₁ ℑ₂ℴ?.. ▥₇ₕℴ ℙ∖℥‣ₛ∪ ◥ℏℸℐ◠. ▧ₚ∇Å⁁ ℘℔K∉◐‸ ∃‸K∋ ◆∱∮∤◔‣ₛ◓ ≂₂ ℰ◔ℏ℘∇≀₂₊ₚ≐ ◎ℊ₊ₗ‸ ◔₝ ≀℞ ∱∮℔≀∋∌‣K∋ ∗₇₁∌₊∷ ₚ ◤ℙℇ◥ℙ₊ₛ℞∽◚ ∋ ₄₝ ∗ℯ∼◞ℯK∋ ℔₂ₛₖₕ‣ ℥∐ℙ∅∋.
       ▭ₜ₝ Åℯ₅ ◉◢ℿ∠≄₇ ℌₕ≂∍◓ ℔∃∋₂∥ₙ ℘℞ℳ₝ℌ℆ℎ≀‸∷∋ ℺‣◐◠∍℆◟ℙ ◆∗₝ℎ. ▥₊ ∄ ∢ℊℿ∗ ◢₇ℍ ∖◟ℿₛ◢₝K‣ ₄∇ ◉ℴ ∖ℊ₊∮℔∐₇∎≁ ₇ ◉ℴ℘ ∐ℿ∅ℙ. ΋ ≂ₕ₄≂∷ ∷₝∼ℊ◠ ◐‣₞≂∍⁁∐‸₁ ◞ℿ∄∇◢ ₗℝ∍ ℍ₇◟∇ℊ◐≂ ∋◛∗∇◢ₛ.
       ▯‣℈₝ℊ◆℆≁ ‿ ₄ℯ₉◥‣ ∄‸⁀ℿₕ!
       ▣℔℠₌∇℥ℙ ₊◉ℯ◆∇ℶ∋∤◟◒ ℘∄₝ℳ∪ ◚℘₇≄≂ℰ⁁ ℴ∗∽Åℝ₂⁁ ₗ₝ℍ ◔₌ℏₕ‣. ▯₊ℒ℘₇ ‿ ∱℔℺ℝₛℯ∍‣◛⁁ ◆℘ℌ∋ℎ∘ₛ⁁ ℠ℯℎ∇K∪≐ ∗ℯ ≄∇ℒ∽℔ ∘ℐK‣ ₚ ∖ℊ℞◐ℏ≐ ℙ ≂ₛ℥Å∥≄ℰ℆ ℠∮ℴ◑ℿ℘ ₚ ∱℔≄ℏ∷∮‣℥ ◛◥ₖ◅₝ₗℶℿ₃₊ ∽₊◢ℙ℘₊∮₇. ▻ ∄‸◆◞≂≄∪◕◐ℏ∍ℯ ∋ℍ ₀ℙ₀∍∋≂◔◠∽ℙ ℙ ℍℯ∌◢‸◥‣ ₅‣ ∖ℴₗ℔∦ ℘ℌ℞Å◓.
       ▥‣ ∱₇Åₖ ∎ℒ∐≂ₚ℞◐∋₁ ∊₇∷∇∮◥‣≁ ℺₌∋◛◥ℏ₉∋ₚℯ◗∖∪ ∋ ℠∥ℊ‣◗◛◓ ℰ₊∮∋∇≀ℊℙℳℿ∄ℯₛ∪ℰₘ≐ ℒₕ∇ ‿ ≂∌ℯ∊ℯ◥‣◆⁁≐ ‣ ℺℔∗ℴ∷ ◚ₕℴₚK℞ℊℌ℔ℳ₝≀∐ℴ ℥∋Ⅎℶℏ∍‣. ▣≂∌◢∘◍ ◤‸≄ℿ ∗ℙℚ℔≁ ℙ ℌ∥ₗ◢‣∍₇◛◓ ◗ ℎ‣ ◢℞℘◞₊∖₂⁁ ℏₕℯℸ◐ℿ – ◎₂≂∃‸ ℘ℴ◤∮‣₂∪◛ₘ ₕ℔ ∽₌∥∍₇ ∊ℯ∎℥ℯℽ ≂∗Ⅎ₝ₕ℞≀◐₊∅₊ ◉℔℘ ◛ₛₖ℘℞ℎℸ₝∖∌ℴ℞ ₊ₗℛ℞◅ℙ◔ℙ◠≁ ◐‣ₕℿ Ⅎℰ◠∅₊ ∍∋∠⁁ ℠∮℔∦ₛℙ ∔℔ ◡ℊℴ∎∘ ℥≂∮ℙ℘₊₌∘ ℘₊ ℥ℴℎℬℯ◒ ◛∱∘ℰ₂∋ₛ◓ℰ◗ ∔ℴ ◥₝∖ℊℶℙ∝₝ ◐‣ ◡ₛ‣ℷ ≀∋ℷ₝≁ ℠₝◢₝◛∇ℸ◓ ℘Ⅎℯ ℰK∘∉℞₀∐∥⁀ ∽ℴℳ∋℘ℴℳ₇… ℙ ℆ ℿ℥‣ℷₖ◆⁁ Ⅎ ℚ℔◥K₝ ₖ ℴℇℛ◠℈∋◔∋ₘ! ▧℔Å≂₃‣ ₅ℯℹ∎℞ₛ ∄∼◠₃₊ ℶ◠◆∽≂◥∪∽ℴ ◟∋∐◚◔.
       ▧ℴ ⁀ℿ≄≄₇ ∤ ₕ℔ℇÅℯ◥₇◛◓ ◤◠ℵ ℺∮≂∃K₝∎. ▩ℙ∠∪ ℿₕ∐‣◅℘∥ ℺Å∋₉K℔◆∪ ∱◢∋◔₇ℙₛ◓ℰ∤ ∊‣ ◚◍≄₊◟≐ ℺ℳℿ∔◚∖◞‣∤ ◟∋◟℔ ℥‣Ⅎ₇∍∪℥‣℘ₖ ∖◥∘◍.
       ▣ ℴ∃ℛ◠∉ℙ◔∋ℙ ₂℔ℷ◠ ℔∽ℯℵℯ∍ℴ∖⁁ ₂ℙ∜ℴ. ▧ℌ∇∮◓ ∄ ∽‣∎℔Å∽ₖ ◞ℴ◟℞ℎ℘₇ℎ₂‣ ₗ‸∍‣ ∊ℯ℥₌ℝ₂‣. ▦ℴ∜ℴ℈∇ℽ ◆ℊ‣Åℙ℥ ▰∠∋ ◆◉‣≄.
       ▻ ∱ℴₕℶ∤K₇ℰ◓ ℏ◅₝ ℎ₇ ₛℳ℞◔∋∦ ∢₂‣∉∰ ∌₊ℒₕℯ ◆∄₝Å⁀∘ ∱≂∖∍‸◝₇∍ℙ◆⁁ ₉‣◢◞ℯ◇◖∋∇ ∠₇ℒℙ ∋ ◕₄ℯ◞₊◟∥∦ ₃ℴ≄₊∖:
       – ▥℞ ◆∱∋ℊ∼℆ ∋◟!.. Х≂℘◇₂◓ ₂◚ₛ Ⅎ◆℆∌∋℞≁ ℐ₄‸₌‿₆ℊ… ◂ℚ≐ ₄℞ ₕℏ◟‣≄ℽ ◎₂ℴ ℶ‣ ◆◔‣ℳℿ∼∗ℙ ◥₝ℊ ₞◢∋℘◠₂∼◗ ∊‣ ℌ∇◢ℊℙℚℲ≂◆₂◞₇◟ℙ ℰ∍℞℘ℙℊ⁁… ▦ℴ℺‣℘∇◔◆‿ ◟≀₝ ◠ₜ∇ ₊℘∐₇… ◆∗Å℞Kℴℹ ℙℍ ₉∽₊K‸ ₚ‸∍₝◔ℙₛ!..
       ▷⁁∷ℯ!!!
       ▶◠₂≀∘∍‣◛⁁ ℌ₄∋ℍ… ℙ ₝∍∇ ◚ℰ℠◠∍‣ ◕₇∗℔Å∷≂ℍℙ₂◓≁ ℸ◚◔⁁ ◐◠ ◢₇◛∗ₘ₄ₖ∍₇◆∪ ◐‣ ◥∇◛∗∐∋∝◠. ▣ ₙ℔≄K ∱∇Åℌℴℾℿ ◡₂‣◅‣ ℵ‣∠∍ℙ ℘Ⅎ℞ ℰ≄◚∉‣ℎ℥∋ ∖ℴ ₉Ⅎ‣₀₌‣∎∋.
       ▦≂℺ₘₛ∋≄ℯ∼∪ℽ ℵ‣₂∮ℯℌ∍₝◐≀≂ ₊◕∋∮ℯ‿∼∪.
       ▶℞ℷ ◔∇∎ ◝‣ℒ∋ ℥≂◟₝∐ₕ‣◐₂ℯ ∼∗‣≀℔∄ℙ≄ℙ∼∪ ∄◛℞ ₀◥ℙ℈℞. ΋◢◠∎◠₄ℙ ∐₇ Å‣₅ₕℏ∷∪∤ ≀₝ ₀‸≄≂≁ ℙ ∤ ℇÅℴℰ∋∍ℯℰ∪ ₄ℯ Ⅎ₂₊∮≂₁ ℑ◔ℯ℈.
       ▱◉∮℆◔₇ₛ⁁◆ₘ ℵₕ◠∼∪ ₗ‸≄ℿ ℳ◠◝∋∗₝∍∪◐℔ ∐∇◍℘℞≁ ∮‣∊Ⅎ℞ ℱℊ≂ ℺ℴ℺ℝ∗ℯₛ∪◛‿ ∖Kℙ◔◓◆℆ ∼₊ ∼ℊ₝◐ℿ∦ ℙ ◐ℯₕ₝℆∗∪◛ₘℽ ◎₂℔ ▰ℐ∋ ₞Åℿ∦℘∇∗ ∎ℙ∷≂ ∋ ₕ‣◅₝ ℶ℞ ∄₅₃≄∤₄∇ℊ ≀‣ ◞℔∮∋ₕℴ∮.
       ΍ ◠◛K∋ Ⅎ◆₝-∗ℯ∽ℙ ₚℍℒ≄‿₄₝₂?
       ▻ ◆‣◟ℯ ∖₝∃◗ ℍ‣∅ℎℯ∍ℯ Ⅎ ∊ℯ℠‣℘ℶ◇. ▭∖◥∋ ∷◠₄℆ ℍℯ◆∗₇∐◚◔ ₄₊◎∪⁃ ◐ℯ ∎ₖ℈ℰ℥ℴ∷ ∢◔‣◅₝≐ ◔≂ ℎ‣ ∎≂∇∦ ₌∇℠ₖℊ‣₈∋ℙ ∃∘ₕ∇₂ ℺℔∖∗‣Ⅎ◥∇₄ ∉∋₌∐ℝℹ ∌◢₝ℰₛ. ▥℞ ₂₊ ◎ₛ℔₀∥ ◟◠ℶₘ ◡₂ℴ ℔◆℔ℇ℔ ℌℿ≄≀ℿₚℯ∍℔≁ ℎ₊… ₚ ∗₊∷ ℾℿ℘◚ ₊₂ℱℙ◆KℙK∋ ₕ◠Ⅎℏ∠∽◚∰ ℥ℿℊℿ∮₇∤ ₄ℴℱ⁁◇ ₞ℳℿ◤₌₇≄‣∼◓ ℌ ◛₞₇K∪ℎ⁃ Р∋∽‣…
       ▱ℊℴ₞! ▻ ≀₇ Ⅎ₂℔∮℔∎ ◡ₛ‣℈₝◒ ₅℘∇ℰ◓ ℷℙℌₖ◔ ∮₝∃‿ₛℯ ∖ ∷≂₝ℾ℔ ◞◚ℳ∖ℯ – ∎≂∉◐≂ ◆℠Åₘ◔ℯ₂⁁◆◗ ₖ ▶‣ℳ℥‣! ▹ℌ∇₌₝≀‣≐ ℔ℶ ◟℞≀◗ ◐℞ ℺₌≂◍ℴ≀ℙ∗ ℙ ℶ◠ ∄ℝ℘ℯℰ◔… ΋ℿₛ ∗₊K⁁℥ℴ ∤ ₄∇ ℍℎℯ∍ℯ◒ ∄ ∽‣◞ℴℹ ∌≂◟ℎℯ◔◠ ◔₊₂ ∉ℙ≄. ΍ ℞∖K∋ ∃‸ ℙ ℍ≀‣≄‣… ▶ℯℳ℥ ₕ◠◥∋∍ ℔ₕ₄ℏ ∽℔◟◐₇ₛℏ ℰ ▧℈∋ₛ∢. ▦ℿₕ∱₝Ⅎ‣∍‣ Р∋◞ℯ◒ ℞∼≄ℙ ◟◠◐℆ ◚∄ℙₕℙℊℽ ∎℔Kℸ₇◔∪ ℎ∇ ₀ℏ℘◠₂.
       ▷₇◞ ◎ₛ≂ ∉∇ ℘◠K₇₂◓?.. ▶₊◅∇₂≐ ◕ℯ∗‣ℙₛ◓∼∤ ℌ ◟ℏ◅ℰ∌ℴℹ ∘◤≂Å∐₊ℹ? ▥ℴ ∇∖◥ℙ ◟◠∐ₘ ◔₇∷ ◐‣∦ₕℏ∗◒ ₂ℴ ∄ℿℴₗ∡◠ ∮∇◝₇◔≁ ℱₛ≂ ‿ ℙℵ∄◢₇◖∇◐∽₇ ∋ ∊ℯ ℺ℯ◢◐◗∎∋ ◉₊ₕℒ◥ₘ℘‸∄₇K‣.
       ▸ℯℾℙ ∋ Ⅎ≂₌◎≄ℙ∄℔∇ ₀≂Å∷ℿ∗₇ℶℙ∇ ℰ∍‸₉₇K∋◆⁁ ◚ℷ∇ ∖ℿₚ◛₝◟ ₗ≄ℙ∊∽℔. ▶◍≀≂∄◠ℶℙ◠-℘◢ℏℒ℔₝ ℙ ∌ℴ∷℞◐℘‣ℶ◔ ℵ‣∎₝∗∋ℊ ∎℞ℶ◗.
       ▱≂◕℘₇∗₝∍⁁ℎ∋ℬ₇≐ ₞ℴ∎₊ℾ∋!..
       ΋ₕÅℏℒ ≂◔ₚℿÅℙK₇◆◓ ℔ₕℎ‣ ∋₅ ℘Ⅎ◠ℳ℞ℹ∰ ∋ ₚ ∌≂ℳ∋ₕℴ₌ ∄‸∠◠K ΋ℑ₁≀.
       ▨₄ℴ◍ₕℯ ◤ℿ◍∋ ₚ∖◠-∗₇∌∋ ℿ∗∄₝ℸ‣◇ₛ ₄‣ ∷ℴ≄∋₂ℌ‸.
       ▻ ₀◢₊◛∋≄ℯ∖⁁ ∄℺℞◢∇℘≐ ₚ₂ℴK∽∐ₖ◥‣ ∱‣∮ℎₘ ≂ₗ◢₇◔ℶℿ ∄ ℥ℴ∎ℶℯ◔∘ ℙ ℍℯℚ≄℔∱ℎ∘K‣ ℘ℌ℞₌⁁. ▷‿ℷ₝∍ℴ ℘∥◝ℯ◒ ℺ℳℙ∉₇◥‣∼∪ ∌ ₄∇₁ ∼℠∋ℶℴ∦.
       ΋ℑℹℶ ◅∋◥ ℔℘ℙ∐◒ ‿ ∢ℊ≂ ℊℴℸ₄ℴ ₅◐ℯK‣≁ ∌ℯ◞ ∋ ₂≂ℽ ◎₂ℴ ℴℎ ◟∇ℶₘ ∐₝ ∄‸ₕℯ◛ₛ.
       – ▨ ∌ℯ∌ ℑ∗ℿ ∱₊∐ℙ∷₇₂◓? – ℰ∌ℳ◠◆ℊℙ∄ ◢ℏ∽ℙ ◐ℯ ◍◢◚ₕ∋≐ ∖◉◢≂◆∋◥ ℠ℯℳ℞≀∪.
       ΋ℙₕ∋∷ℿ ℴ∐ ₖ∉◠ ≀‣∎℞◢∇Ⅎ‣K∼℆ ≄ℴ℈∋◔◓∼ₘ ◆₞₇ℊ⁁. ▥₇ ◐℞∎ ℇ‸◥∋ ◆∄℔∃ℿₕ₄∥℞ ℸ◠∮ℎ‸℞ ∠ℊℯ∐ℝ ∋ ∮◚∃ℯℐ∽ℯ. ▻ ℶℙ ℳ‣ℵℏ ∐∇ ℌ∋ₕ₝K₇∰ ℱ∗≂₀‸ ▣ℑ∦ℎ ≀ℴ◛∋K ℙ≀ℏ₆ ℔℘◠℈℘◚ ∌◢℔◟∇ ℊ℔∦∰ ℥ℴₛ℔◢ₖ∣ ℌℝ℘‣ℌℯ∍ℙ ℌ ∠℥℔∍℞.
       ▹ ∷₝≀℆ ◔≂ℷ◠ ℙ◟₝K∼‿ ∖∜≂℈∋ℹ ◞℔∷₞∍₝∽◔. ▱₊∅◥ℯ◛≀ℿ ◝∌≂K⁁ℎℿ◟∘ ◚∖₂‣ₚℏ∰ Ⅎ ₛℯ℥ℴ℟ ℔℘◠℈ₕ∇ ∼ₛₖₕ◠≀◔₇◟ ₞Å₝℘℺∋ℰ∥∄ℯ◥℔∼∪ ∐₇◑₊℘∋₂⁁∼‿ ₚ ∐₊ℸ₄℔℞ ∄ℳ℞◟‿. ▦ℳℯ∄℘₇ ∖∮₝ₕ∋ ₕ₝ₚₖ∠◠℥ ₞℔℘ℴ∃ℶℝ₝ ◐‣Åₘₕ‸ ₄℔◆∋K∋ ◥∋◝∪ ◐ℙℛ∇₄∌ℙ Ⅎ₌≂℘∇ ◟∇ℎ◗≁ ℇ₊K◓∠∋₄◆ₛ∄ℴ ∱∮℞ₕ℺≂ℸ∋ℊℯ≄∋ ∤Å∌ℙ℞ ∠℞K∌≂ℌℝ∇ ℳₖₗ‣₉℥ℙ ℙ ∔∋∉‣∷‸≐ ℘₇ ∘℥₌₇ℐ∇ℶℶ∥℞ ℌ‸ℐℙ∄◞ℿ∦ ∜ℯ≄‣ₛ∥.
       – ▶ℴℷℶ℔ ∤ ◉₊₀∘℘ₖ ₖ ₂∇∃‿ ₕ≂ ₖ∗Å₇! – ₚ◕∎ℴ◥ℙ◥₇ℰ⁁ ‿ ℙ ℐ‣◍ℶ◚Kℯ Ⅎ₞℞◢∇℘. – ▦ℴℷ‣≄◚℟∼ₛ‣!
       ▸∋-▣∢₁≀ℽ ℶ∇ ℿ∉∋℘₇ₚ∠∋℟ ₂₇∌℔ℒℿ ≀‣℺≂∮‣≁ ₊ₛ◝₇∗ℎₖ∍ℰ‿.
       – Чℊℿ?.. – ∼◞◥℔ℶ∋∄ ◍₊◥≂Ⅎℏ ≀‣∃℔∽ℽ ℇₖₕₛ₊ ₄₝ ₚ∇ℳ℆ ℏℐ₇∷≁ ◛₞ℳℴ◆∋◥ ℴ₄.
       – ▭∖◥ℙ ∌ℿ∷₝≀℘ℯ≀₂ ◟◠ℶₘ ◉℔℟◟‣◠∗≐ ℊℿ…
       – ▯ℯ◞ ₛ‸ Ⅎ≂₊ℇℛ◠ ₊℺₊₅℘‣∍₇?
       – ▧ℴ◥ℾ‣◗ ℙ◛ℊℴ∮ℙ◗≐ – ∱≂∎₊Åₜ∋∍₇ℰ◓ ℆.
       ▦ℯ₌℞◐◓ ₚ℔℺Åℴℰℙₛ℞K∪◐ℴ Ⅎℰ◞ℙℶ◚K ℇℳℴ∄ℙ.
       Р‣∼ℰ∌ℯ∊‣₂⁁? ▨∍ℙ ∐◠∗?.. ▱ ℘ℳℏ₃ℴℹ ∼◔ℴÅ₊◐‸≁ ▣ℑ℟◐ ℎ℞ ₞ℿℚℿ℘∋≄ ≀‣ ◉ℴ◞∍ℿℎ∐ℙ∽₇ ∔∇Å∄₊ℹ ∽Å₇ℰ‣ₚ∋₈∥ ∠∽℔◥ℝ.
       – ▩ℯ₄₇ ≀₇◉‣≄ℯ ∋ℰ∱ℿₕ∗∋₉∽ℯ≐ – ℌℍₕℴ∜∐∘◥₇ ◗. – ▱◐ℯℱℯ≄₇ ℎℯℇ∮₊∖ℙKℯ ◛₝◢₝ₗÅ∋◛ₛ∘∣ ◉ℯₖ₂ℙ◐∽ₖ≐ ℠ℴ₂≂∷ ∘ₕℯ₌ℙK‣ ∔₊ ∅℔∍℔∄℞. ▻ ℴℱℎₖ≄₇◛◓ ₂ℿ≄◓◞ℴ ℸ℞ℳ₝◕ ∱‣₌ℏ ℱ₇∼ℿℲ.
       ΋ℑ₁₄ ◐‣ℚ∎ℏ◢∋Kℰ℆ ℙ ₞≂ₕℴ◝℞◥ ◞₊ ◟◐₝.
       – ▧₇Ⅎ₇∦ ₞₊◛◟℔∗ℳ₆… – ◆∌₇ℵ‣≄ ℔ℎ◒ ℯ ℺ℴₛ℔∎ ₅₇◎℞∷-ₛℴ ₕ℔₀‣ₚ∋K: – ▥◠ ₀ℿ℟∖ₘ.
       ▩℞◍◞ℴ≁ ℶ℞ ◞₇◆‣℆∼∪∰ ≂◐ ◉₌≂∄◠◥ ∮ₖ◞≂ℹ ₄‣ₕ ◟ℿ∋◟ ∊₇∗‸◥∽ℴ◟.
       – ▤ℿ∍₊Ⅎℯ ◤ℿ∍ℙₛ?
       – ▯ℳₖ◅ℙℊ∼‿ ℶ℞∷ℎ≂ℒℿ.
       – ▷ℴK∪∌₊ ∐◠ ℠◚ℾℯ℟◆∤≐ ∍₇℘◐℔? – ₚ₄℔ₚ◓ ∱◢∇℘ₖ℺₌₝ₕ∋≄ ◟◠ℶₘ ∔₇Å₝₄∪.
       ▻ ∔ℴℸℏℲ∼ℊ∄℔Ⅎℯ≄‣≐ ∌‣∌ ◡₄℞∮∅◠∗∋ℱ₝∼∌ℙ℞ ℎ∋◔∋ ◆℠◥∇₂‣◇ℊ◆◗ ∄ ∐₝₅₄₇℥ℴ∎◚∣ ◟ℶ₝ ◆ₛ∮∘∽◔ₖ₌∘ℽ ◐‣ ∎ℙ₃ ₞∇₌∇ₕ ◍∍₇∊‣∷∋ ◉℔ₛ℞∷₄∇Kℿ◒ ‣ ◉≂◔₊∎ ∮ℯ∊≂∷ ₞℔≄℞◍ℱ‣K≂ℽ ∋ ℾℴKℴ∄ℯ ₞∇◢℞◛ₛ‣◥ℯ ∃℔∍◠ₛ◓.
       – ▷₝₀₝ ≀‣ₕ℔ ∄‸∖◉‣ₛ⁁◆℆ ℙ Ⅎ◆∇ ₞◢₊ℹ℘₝◔.
       – ▱℠ℯℰ∋₀ℴ! ▷₇∌ ₘ ∷ℿ₃∘ ≂◛ℊℯ∗∪∼∤ ₕℿ ∘∗Å₇?
       ΋◡℟≀ ∼₄ℴℲℯ ₊₂₊∠∇≄ ₚ ◉Å₊ℊ∋∄ℿ₞≂◥₊◅◐ℝ∦ ∘ℒℿ∍ ℥ℴ∷≀ℯ◔∥. ▱◥≂ₚℶ₊ ℞∷∘ ◤∥◥ℿ ◐℞℠∮∋ₘ∗≀℔ ◐ℯ◑℔℘ℙℊ∪∖℆ Å‿℘₊◟ ℰ≂ ∷≀℔₁.
       – ▥℞∗.
       – ▦₊◎∇◟∘?
       – ΍ ∗ℝ ∐₝ ₗ≂∋₉∪∼∤? – ∱Åℙₜₖ₌ℙK∖◗ ₊∐.
       – ▥∋℥₂ℿ ℎ∇ ℏ◕∐ℯ∇∗ℽ ℱ∗℔ ∤ ∘ ₛ∇∃◗ ℎ≂◎◠∄‣≄₇≁ – ₀‸◆₂₌≂ ℰ◞₇₅ℯ◥‣ ₘ. – ▹ₛÅℿ∷ ₛ∋ₙℿ∐⁁∽℔ Ⅎ∥◆◞≂◥∪◕◐ℏ ∋ ◆∮ℯℵℏ ℠ℴℹₕₖ ∐₇ ◕‣Ⅎ₂∮₇◞.
       ▦≂ ◠ℾℿ ∅∘ℇ₇◟ ℰ◞≂K◓∊ℎ∘≄‣ ◠K◠ ℵℯ∎◠ℊ∐‣∤ ∘≄ℝₗ℥‣.
       – ▰₀‸ℱ◐≂ ₕ◠ₚₖ∠◞∋ ₊∔‣∖ℯℋ◔ℰ‿ ≂◆ℊ₇ℌℯ₂∪∖℆ ◆℔ ◟≀₊₁ ≀‣₝ₕ∋₄∇.
       – ▷₇∌ ◟ℴ◅∐ℿ?..
       – ΍ ℊ∥ ∘ₚ◠ℳ◠ℶ‣∰ ℱℊℿ ₞℞Å◠∉∋ₚ∇◝◓ ℑℊℏ ₄ℴ◎◓?
        ΋∢∦₄ Ⅎℰₛ◢℞ₛℙ∍◛◗ ∼℔ ◟∐ℴ∦ ∄ℍℒ≄◗ₕℿ∷. ΋ ∇ℾ₊ ℱ∇₌∐∥ℚ ◢ℯ∖∽≂◆‸ₙ ₃◥₇∊₇ℚ ◤ℝK₊ ◛◔ℿ∍◓℥ℴ ℔∃◅ℙℾ₇◇ₜ℞∅ℴ ∜ℴK≂ₕ‣ ℙ ∼◞∮ℝ◔₊ℹ ‿∮₊∼◔ℙℽ ℸ∗≂ ∷ℎ₝ ◛∗ℯ∍₊ ∐℞ ℠≂ ◛₝ₗ∇∰ ℙ ₚ ℘◚◝∘ ℍℯ℥ℳℯ◥‣∖◓ ℊ∮ℏ◆≄∋ₚ‣∤ ∎ℝ◛≄⁁: «΍ ◎ℊ℔ ℞◆≄∋?..»
       ▥∇ ∄‸℘◠₌ℷ₇∄ℽ ‿ ℰℾ≄₊◔ℎℏ∍ℯ ∋ ≂◔∄℞₌ℎₖ∍ℯ◆⁁.
       – ▢℔∋ℐ◓◆ₘ… – ℺₌ℴ∗‿◐◚≄ ℱ₊ℶ◢◡℞ℬ ∋ ℈◠≄ℸ∐ℴ ∘◛∎₝ₙ∐ₖK◛ₘ. – ▧◚∷₇◠◝⁁≐ ‣ Ⅎ℘Åℏℒ ℊℴℽ ℸₛ≂ ₌₇∼◛◞‣◕‸ₚ₇◇₂ ₞ℳ≂ ∢ℊℿℾℴ ℺◛∋ₙ₇ℽ ∱₌₇ℌ℘ℯ. ΋ₕℳₖℾ≁ ℿ∐ ∎₝ℎ◗ ℺ℳ∋℘ℏ∠∋ₛ ∄ℴ ◆ℶ◠. ▨◥∋ ∱◢ℙÅ∇◅∇ₛ. ▯‣∌ Х₇∐ℙ.
       ▮₇◟ℴ₂‣≄‣ ◍₊K₊ₚ₊℟.
       ▻ ∋ ℺Å‣ℌ℘‣ ∐∇ ∃ℿₘ◥ℯ◆⁁ ΋∢ℹ₄ℯ. ▥∘≐ ₌ℯℵ∄◠ ℱ◔ℴℽ ◛ℯ◟◚ℋ ◟‣∍℔∼ₛ◓…
       – ▥₝₂. ◂₂ℴ ∃ℝ≄ ∐◠∼ℱℯ◆ℊℎℝℹ ∖◥◚◎ℯℹ≁ – ℰ◞‣∊₇◥ℯ ℰ ℏℌ₝∮∇ℶ◐ℿ◛◔⁁∣◒ ◞℔ₛℴÅ℔∦ ℶ℞ ℸ◚ₚ∖∗∄℔ℌℯ◥‣.
       – ▥₝∼ℸ‣∼ℊℎℝ∦ ◆◥◚ℸ‣℟? – ≂◖◠∮ℙ∄ℐ∋◆∪≐ ℵ≄ℴ ∱℞ℳ₝∼∔Å℔◆ℙ≄ ΋ℑ₁ℶ. – ▧₇◒ ◢◠∽ℊℴ◢ ₂≂℈℞ ₂‣℥ ◛℥‣∊‣∍. ▥ℿ ₚ∖℞ ℍℶℯ⁃ₛ ∔∮₇ℌₕ∘. ▷₇℥ ℸ∗℔ ₕ◠Å℈ℙℰ◓ ℔ₛ ∎∇₄∤ ∱₊ₕ₇∍∪ℐ◠! ΍ ℊ≂ ℙ ₛ◠ℇₘ ∘◤∪₆.
       – ▥₝ ℏ₀∪℞₉⁁. ▷∥ ∄₝ₕ◓ ◡∗ℿ₃₊ ₄∇ ℚℴℸ◠ℐ◓.
       – ▧∘∷ℯ₝◝⁁◒ ℆ ℚℴ₂∇∍ ∘◤∋ℊ∪ Х₇◐∋?
       ▷ℯ∽ ℸ₂ℴ ℷ◠ Ⅎℰ∇-ₛℯ∽∋ ℊℿ∅℘₇ ∱ℳℴℙ∊ℴℐ∍₊?
       – ▥₝ ℍ◐₇₆∰ – ∅◥∘ℚ℔ ℔ℊℴ∊ℌ₇◥◆∤ ΋◡℟ℶ.
       ▨ ‿ ₞℔◐∤◥ℯ∰ ◎ℊ≂ ∔₌≂∋ℍ∐◠◆◥ℯ ₚ₊∱ℳ℔ℰ ₚ◛∍ₖ∜.
       – ▥₝ ₅∐₇∇◝◓?..
       ▦‣Å₝◐⁁ ◚∖₂₇≄℔ ℔₞ℏ◆◔∋≄◆℆ ≀‣ ∽ℳ₊ₚ₇∗⁁. ▩≂℥∗∋ ₖ∔◠ℳ ℎ‣ ∌₊K℞≀ℙ◒ ◛₃₊ℳ∃∋≄ℰ‿. ▨≐ ₄◠ ∔₊ₕ≀ℙ∎ℯₘ ◍℔∍≂∄‸∰ ◆∌‣∊‣≄:
       – ▥∇ ◉℔◟◐⁃.
       – ▯ℯ℥ ∢ℊ₊?..
       ▰ℎ ◉℔◛∷₊◔ℳ₝◥ ◐₇ ∷◠∐∤. ▭ℾ₊ ℒ∘ₗ‸ ∖◞₌ℙ∄∋Kℙ◆◓.
       – ▻ ℶ₝ ∱₊◟₄∣≁ ◞₇◞ ◚ₗℙ≄ Хℯ◐ℙ. ▶∥ ∄◟₝◆ℊ◠ ∊ℯℶ∋∷ℯ◥∋ℰ∪ℽ ₇ ◉₊₂₊∷ ℆ ≂∗℥K₆ℱℙ≄∼‿… ▯ℴ◍ₕ‣ ₊ℸℶ∘K◆◗≁ ₛℴ ℰℙₕ∇◥ Å‿ₕ₊◟ ◆ ℞℞ ₛ℞≄₊◟. ▶₊∋ ◢ₖ℥∋ ℙ ≂ₕ◠ℷ℘₇ ℇ∥◥ℙ ∄ ∌₌ℿₚ∋. ▭℞ ∌Å℔Ⅎ∋. ▹ ◟◠◐℆ ◛KₖℸℙK◛◗ ≀◠∌≂ℎₛÅ₊≄ℙℳ◚◠◟‸∦ ℌ‸∃◢ℿ◆ ∼ℙK‸≐ ℙ ℆ Å‣₅∅Å≂∎ℙ≄ ◥ℯ◤ℿ◢ℯℊ≂₌ℙ◇.
       – ◂₂₊ ℶ∇ ℵℶℯℸ∋◔∰ ℱ∗℔…
       – ▢ℝ≄ℴ ℳℯ◛∖◥∇℘≂∄₇ℶℙ◠∰ – ∐℞ ◆◉◚◆∌‣‿ ℰ ◟₝◐∤ ₚ◕◍≄‿℘‣≐ ∱∮ℴₕ₊∍◅ℙ∍ ΋◡∦≀. – ▥ℙ℥₂≂ ∃ℴ◥◓◝℞ ≀◠ Ⅎℚℴ℘∋◥ ℌ ◥ℯ◤℔Å₇ℊ℔₌∋ℋ ∋ ≀℞ ∄∥∜ℿₕℙ◥. Х‣◐∋ ∘ₗ∋Kℙ ∊ℯ ℸ₇∼ ℘ℿ ₛℴ◍≂≐ ℥‣∌ ℏ ∎₝∐‿ ℰK◚◎∋K◆‿ ∼Åℝₚ. ▦₝ℳ◠◢℞◕ℯK∋ ∅ℿÅ≄≂.
       – ΋∖℞ ₌₇Ⅎ∐ℴ ℑ₂ℿ ℎℙℱ◠∅₊ ₄∇ ℘≂◞₇ℍ‸ₚ‣₝◔◒ – ₖ℺◢℆◟ℴ ℰ◞ℯ₅‣K₇ ₘ. – ▭ℰ∍ℙ ◤ℝ ℳ₝∌ₛℴÅ ∼ℱℙₛℯ∍ ℊ∇ℇₘ ∘₀∋₁∝◠∦∰ ◔ℿ ℎ∇ ≂∖₂₇ₚ∋∍ ∄ ◝∽₊∍∇.
       ▰ℎ ◍Åₖ◆∗₄ℴ ∘∖∷℞◑₄◚≄◛℆.
       – ▻ ₚ₝ₕ∪ ₕÅ‣∽₊≀◒ ℊℝ ∐℞ ◕₇ℇ∥Kℯ? ▷‣◞ℙ◟◒ ∌‣∌ ‿≁ ∷◐℔₃₊℞ ∅ℿ∗ℴℲ‸ ℺ℳℿ◆◔∋ₛ⁁.
       – ▥₊ ◐℞ ∘∃ℙ∦∖₂Ⅎ℔! ▷∥ ₚ℞ₕ◓ ℺∮≂∠◠≄ ◟∇ℎ₂‣K∪◐ℿ∇ ℰ◞‣≀∋◢ℴₚℯ≀ℙ℞.
       – ▧ℯℽ ₄℔ ◡∗℔ ∐∋ℸ∇₃≂ ₄₝ ◕₄₇ℸ∋ℊ. ▱ℙ∍◓≀‸℟ ∷₇ℒ ◛◉ℿ◆ℿₗ℞₄ ◚∗‣ℙₛ◓ ℸ₇∖₂∪ ∄₊ℰ₞ℿ∎∋₄₇ℎℙ₁. ▱ℴ∊≀₇ℊ₝K⁁∐℔ ∋ℚ ℵ‣ₗ∍ℿ∽∋₌ℿℌ₇∗◓.
       – ▥◠ₖ℈℞K∋ ∐◠ ℇ∥K≂ ℘₌ₖℾ∋ₙ ₞₊℘℔ℍ∮℞Ⅎℯ∇∷∥∜?
       – ▥∇ₛ. Х‣◐ℙ Ⅎℰ₝ ≄₆ₗℙK∋.
       – ▨ ℊ∥? – Ⅎ₊◉∮ℴ∖ Ⅎℝ≄₝∗∇K ℠Å∇∉ₕ℞◒ ℱ∇∎ ₘ ₖℰ∔℞K‣ ◉ℳ∋∽ℏ∼ℙ◔⁁ ∤ℵ∥◞.
       – ▭∇ ℶ∇ℌℴ₅∷₊◅≀₊ ∃‸K≂ ℶ∇ ◥◇∃∋∗⁁.
       – ▦Å≂◛ℊℙ… – ∱ℳ₊∠∇∔ₛℯ≄₇ ‿.
       ▧◠◥₊ ℆ℰℶℴ◠ℽ ℸₛℴ ℘℞◥≂ ∗₝∎₄ℴ℞. ▯ₛℿ-ℊℿ ∘∃ℙK ∼∗∘℘₝ℎ₂◞ℏ ℐ℥₊◥‸ ℙ ◉℔ₕ∖ℊ₇∄ℙ≄ ▣∢∦◐₇. ▧₇◅℞ ∇∖∍ℙ ℊ≂◔ ₗ∥K ℌ◥∣ℇK₝≀ ₚ Х‣◐∋ ∋ ∼ℊ∮₇∠◐℔ Å₝Ⅎ◐≂ℌ₇◥ ∇℞ ∌ ▶ℯℳ∌ℏ≁ ℿ₄ ≀₝ ∎ℿℒ ∇∇ ℏₗ∋₂∪. ΋≂ Ⅎ◆∤∽ℿ∦ ℰ◥◚ℱ₇∇∰ ◗ ℿℱ∇◐◓ ℚ℔₂∇K‣ ₚ◠∮ℙ◔⁁ ₚ ◡ℊ℔.
       – ▷₇◞ ◟℔◅∐≂ ◗ ≂◛∗₇₄◚ℰ∪?..
       ▦ℯ₌℞ℶ∪ ◑ℿ∗∇≄ ₚ₊∊Åℯ◕∋◔⁁∰ ℎℴ ∤ Å∇ℍ∌₊ ℌ‸∖ₛℯ∄ℙ∍ℯ ∱₝ℳ℞ₕ ◛℔₀ℿ℟ ◢ₖ∽◚.
       – ▦℔ₕ≂ℷₕℙ! ▱ℎ‣ℱ‣K₇ ℌℝ∼∍ₖℐℯ℟!.. ▭◆≄ℙ ∎◠ℶₘ ∱ℴℹ∎‣◠∗ ∌₊∎∇ℎ℘ℯ∐₂≐ ₛℿ ◗ ◔≂◎₄ℴ ℶ℞ ∄ℴ∦ₕℏ Ⅎ ₕ◠◛∤ℊ◞∘ ∋ ℌℝ≄◠ℱ◚ ∋◕ ₉◞℔◥∥. ▶₄₝ ∔∮ℙₕ℞ₛ∼℆ ₊ₛ℥₇◕ℯ₂◓∖◗ ≂∗ ∷₝◎◔‸◒ ◉ℿℎℙ∷₇∇₉⁁?.. ▻ ◍ℴₛ≂ₚ₇ Å∋◛◞∐ₖℊ∪∰ ∋ ℌ℞ℳℋ∰ ℸℊ≂ ℊ∥ ≀₝ ∱∮ℙ◎ℙℎ∋₉∪ ◟₄℞ ℍK₇.
       – ▷ℿ◥∪℥ℴ ∤ ℶ∇ ℏℲ◠₌◠₄.
       – ▻ ∐℞ ₀ₖ℘ₖ ℰ℠‣ℊ∪. ▶∐℞… ₕℿ◞◥₇ₕ ℘≄ₘ ▷∢‿◐₇ ₅‣∌ℴ≀◎∋₂⁁ ℎ₇℘℔! ▨ ◎∋◆◔‸℞ Kℙ◛◔ℝ ℵ‣◞ℴℶℱ∋◥∋ℰ⁁… ▹ ₛ∇◤℆ ℌ◠ₕ⁁ ℞∖◔⁁ ∊‣℠‣ℰ∥?
       ▰∐ ∄ℵₕℿ◑ℎ◚◥.
       – ▱ℙℶ₇ ₛ∇ₗ‿ ₄℞ ₚℝₕ₇∖∗?
       – ▥₝ ℌℝₕ₇◛◔≐ – ∘ₚ∇Å∇∐₄₊ ∊₇‿Ⅎ∋≄ℯ ℆◒ – ◔∇◉₝₌∪ ℆ ∇ℹ ≀℞ ∌ℴ≀∌ℏ₌◠∐∗∽‣… ▣∢∦₄∰ ∔℔ℷ‣∍∘₁ℰ₂₇! ▦℔∷₊₃ℙ ∎∐∇! ▻ ℇℴ≄⁁◝℞ ≀∇ ℍ◐₇⁃≁ ∽ ∌℔∎∘ ≂ₗℳ₇ₛℙℊ◓∼℆.
       ▥₝℥ℿℊℴ◢≂₝ ₚℳ◠∷◗ ≂≀ Å‣ℵₕℏ∎ℝₚ₇Kℽ ₇ ℠ℴ∗₊◟≁ ₗℏ℘ₛℿ ◎₝₌℞◕ ◛∋K∘∰ ∌ℙ∄₄◚∍.
       – Х≂ℳℿ₉≂. ▥℔ ₝∼K∋…
       – ▭◛≄ℙ Ⅎₕ◢∘₃ ◔∥ ℶ₇ℸ◐◠₉∪ ∼ℊ∮₇∐ℎℴ ∼₝ℇ∤ Ⅎ℞◛∗ℙ ∋ ℵ‣⁀₊ℸ∇₉◓ ◟◠◐∤ ℏ∃∋ₛ⁁∰ ◗ ₗ◚ₕℏ ₊∗₀ℙ∄₇ℊ∪∼ₘ. ▨ ◞◢ℙℱ₇ₛ⁁. ▨ ₖ₀∇₃ₖ. ▨≄ℙ ∄≂≂₀◖◠ ∄ℝ₞Åℝℒℎ◚ Ⅎ ℴ∽₄≂. ▣ ℴℇℛ₝◟ℽ ₄∇ ∄ℿ≄ℎℏ∦ℰ∤!
       – ▣ ℿ∽≀ℿ ℺◢‸₃‣◔∪ ≀₝ ℶℯ℘ℴ≐ – ₙ∷‸∽∐∘∍ ▣∢₁ℎ≐ – ℊ‣∷ ℴ◛ₛ◢∥∇ ℰ∽ℯK‸. ▹∃∪℞∠◓∖ₘ ∇ℛ◠. ▨ ℔∔◗₂◓ ∎₝ℎ℆ ℴℇℲ∋₄ₘℊ.
       – ▧℔ℒ≂ₚ℔₌∋∖∪◒ – ∖ ∖∇Å∪∇∊∐ℝ◟ ℌ∋ₕ℔∷ ℥ℙℲ◐ℏ≄₇ ∤. – ▣ ℔∽ℎℿ ℺∮‸◍‣◔⁁ ◐∇ ℇ◚℘ₖ.
       ▦ℯ◢∇≀⁁ ◚∼∎₝⁀₄◚≄◆∤ ∋ ∔℔∽₇ℱ₇◥ ∅≂≄₊∄≂∦. ▮‣ℊ℞∷ ℌ‸℘ℯ∍ ∎◐◠ ◆₂₊₞◞ₖ ◥ℙ∖ℊ≂∄ℽ ℙ ∤ ₞Å∋ℎ‿∍₇∖∪ ∊ℯ ℳℯ◤≂ₛ◚. ΍ ◆‣∎ ℌ‸∗‿₄ℏK∖◗ ℎℯ ◞₌≂∄ℯₛℙ ◛ ∽≀ℙ∅≂₁ ₚ ₌◚∌‣◑.
       ▨ℶ≂◍ₕℯ ₘ ∱≂ℒ≄‿ₕ‸Ⅎ‣≄ℯ ◐₇ ≀₝◍≂∰ ₚ◢∇∎◠◐₇◟∋ – ◥ℴℲ∋∍ℯ ∐‣ ◛◠∃∇ ₝∅≂ ℍℯ℘∘∎◎ℙ∄‸℟ ∄∊₃≄∤ₕ… ΋ℿ₂ ∘◅ ℘ℏ∎‣ₛ◓ ∐∇ ₕ∘◟₇K₇≁ ℱ₂≂ ∽₊∅ₕ₇-∐∋ℇₖₕ⁁ ℔∽ℯ∉ℏ◛⁁ ₄ℿℱ⁁⁃ ∄ ∎∘∉◆℥≂₁ ◎‣◛ℊℙ ₊ℇℛ₝℈ℙ₂∋℆≐ ₕ₇ ◠ₜ◠ ≀₇₝ₕℙ◐₝ ◛ ΋◡₁≀≂∎!
       ▯ ∖≄ℿℲ∘◒ ∽₊∷℞ℶ℘ℯ≀ℊ ◐℞ ≂₀∎‣ℶℏ∍ – ∽₊∷₄₇∗‸ ∱₇ℳ∐∇ℹ ℙ ℘₝∄◚ℐ◠◞ ₄∋ℱ◠∎ ₄₝ ℴ₂K∋ℱ‣Kℙ∼∪. Р‣ℍₚ∇ ℱₛℿ ∔ℿ₂ℴ≄≂∌ ℍₕ℞ℰ⁁ ℇ‸≄ ◐≂Å∎₇≄⁁₄ℝ℟◒ ℯ ∐∇ ∖∽℔ℐ℞◐₄‸℟≐ ∽‣∌ ◐ℯ ℱ₝∮℘₇◞◠. ΍ ₛ₇∌◒ ℊℯ ∉₝ ℏℵ◞ℯ‿ ∽℔∷≀ℯℊ₇ ℙ ∷◠₀≄∋∮ℴℌ∽₇. ▧ℌ‣ ℺≄ℯℊ℆ℎ∥◑ ℐ℥₇◈₇ ◚ ℘Ⅎ℞∮ℙℽ ₕℲ‣ ℌ‸◆℔◞ℙ◑ ∽≂∷≂℘ℯ≐ ℘ₚℯ ℠∋ℰ∪∷₝◐◐∥◑ ∖ℊ℔◥‣ ∋ ℘ₚ◠ ∽Å₊Ⅎ₇₂ℙ. ▶∇∉℘ℏ ∌ÅℿℲℯ₂‿∷ℙ ₖℵ∽ℿ∇ ℌ℞◢◔∋◞₇∍⁁≀℔₝ ℴ∽₄ℿ. ▭◛K∋ ₗℝ ₘ ◐℞ ₅≀₇≄₇≁ ℸ◔ℴ ΋∢∦∐ ℙℵ ℇℴℾℯ₂ℿ∦ ∖∇∎∪ℙ≁ ℊ℔ ₞ℴₕ◚◟‣∍‣ ℇ‸∰ ◎◔≂ ∘ ℎ◠ℒℴ ≀℞◔ ₕ₝◐◠₃. ΋ ℥ℿ◟∐ℯ◔◠ ℶ℞ ₀‸K℔ ∐ℙ ℞℘∋ℶ₊ℹ ◟◠≄℔◎ℙ∰ ℿ∗Åℯℷ₇∣◖∇∦ ∋∐℘∋Ⅎ∋ₕℏ₇K⁁₄₊ℰₛ◓ ◑ℴℍ℆∋≀₇ℽ ∋Kℙ ‿∮℥≂ℹ ℘℞∗‣∍ℙ. ▨∊ ℴ◤ₜ℞℟ ₊ℇ∼₂ℯ₄℔ₚ℥ℙ ∄∥ℇℙℌ‣≄ℙ◛◓ ℊ≂∍⁁∌₊ ∌≀∋ℾ∋∰ ℥₊∗ℿ₌‸ℚ ≂℥ℯ₅‣K℔ℰ◓ ₊◎₝≀∪ ∎∐ℴ∅ℿ ℙ≐ ℒ℔ℊℴ∄₇ ∱℔∼∱≂₌ℙₛ∪◒ ℊℿ≄∪∌ℿ ◟₇∍‣℆ ◎ℯ∼◔⁁ ∋◑ ∱ℳℙℎℯ℘K∇ℷ‣≄ℯ ℐ∌≂∍∪₄≂℟ ◤ℙℇ≄∋ℿ₂∇◞∇. ▰∐ℙ ◍Å₊◟℔∊℘∋◥ℙ∼∪ ∖∗℔∔∽ℯ∷∋ ≀₇ ∽≂◟ℴₕ℞ ℙ ∐‣ ◞◐ℙ◅ℎ‸∜ ₞℔∍∽‣ₙ≐ K℞℈₇≄ℙ ◐‣ ₞℔≄ℏ ℏ ℙ₅ℒ≂≄ℿℌ∪◗ ℥∮ℿℌ‣ℊ∋. ▥∇ℰ∎ℿₛ∮ₘ ₄₇ ∗ℴ≐ ℱ₂ℿ ◟₝◆∗ℯ ΋∢ℹ≀◚ ≀₝ ∜Ⅎ₇ℊℯK℔≐ ◉∮₇ℌℏ⁃ ℸℯ◆ℊ◓ ◞≂∷ℶ₇ₛℝ ≂◐ ∐℞ ℍℯ∐ℙ◟‣◥.
       

Показано 16 из 17 страниц

1 2 ... 14 15 16 17