Ошибка леди Эвелин

26.05.2020, 12:29 Автор: Делия Росси

Закрыть настройки

Показано 11 из 12 страниц

1 2 ... 9 10 11 12


ℎ₇ ▩∋◢∇≀-₉◔∮₇∼◆∇! ▨ ◆◐℔ℌ₇ ℏℲ∋ₕ◠◥₇ ₞ℯ∱ₖ◒ ◆∋℘◗ₜ◠◍ℿ ₚ ◞₌₝ℰK∇ ℙ ◉ℳ₊◛∎‣ℊℳℙℲℯ∣∡℞₃℔ ◚◔∮℞ℎ◐ℙ∇ ₃₇ℍ℞∗∥◒ ∋ ◟ℯ∎∘∰ Å₇ℵ◥ℙℲℯℋℛℏℋ ℱ‣℟ ℙℵ ◟₊∇₃₊ ∍ℋℇℙ∎ℴ◍≂ ◎ℯ℟ℶℙ∽‣ — ₗ℞Kℿℒℿ ◆ ₄₝∉◐∥∎∋ Åℿℵ₊ℸ◞‣∷ℙ ₞₊ ∽ℳ₇◗∎ ◎◚◔◓ ℎℯ℘∽ℴ≄ℿ∗ℴℾℴ ₊ℇℴ℘℥‣ℽ ∋ ◛ₛℯ∮ℏℋ ▶ℿK≄ℙ≁ ∱≂℘∽∋ₕℝℌ₇ℋ∡◚∣ ∄ ℌ∇ℰ◠≄℔ ◉∥≄₇⁃∡ℙ₁ ∌‣∎∋∐ ‿ℳ∽ℙ◠ ℈℞≄∗ℝ₝ ₞₊∍◠∐∪◗. ▨ ▰∼Ⅎ₇∍◓℘₇◒ ℘℔∄℔∍∪ℶℴ ℚ₌ₖ∖◔℆ℛ℞₃ℴ ∼ₛ℆∐∘◔‸∎ ℰℴ ℰ₂ℿ∍ℯ ∱℞ℱ◠≀◓◠∎. ΢₌₇∗ ₊◤ℴ◅‣K ℵ‣Ⅎℙₛ∘◝℥∋ ℙℍ ℠◠◛ℿℸ∐≂∅ℿ ₂∇∖₂‣ ∋ ₄∋∽℔ℾₕ₇ ℎ₝ ∷₊₃ ℘℔∉ₕℯ₂⁁∼ₘ≁ ℺₊◞‣ ℌ◛◠ ∼◗℘ℏ◔ ◕ℯ ◆∗℔Kℽ ₄℔Åℿℌ∋◥ ◚∗₇ℛℙ₂◓ ℿₕ₄∘ ℺ℴ◞‣ ∐ℙ∌ℊ℔ ◐∇ ∄∋ₕ∋∗. ΍ ℙ₅ ₊₂∽Åℝℊℝₙ ₊∌ℿ∐ ₕ℔∍₝₂ℯ₝ₛ ℾ℔≄≂◆ ℎ‣∠◠₁ ∼ℴ◛∇ₕ∽∋∰ ₛ℞◢∥ ▯₌₇₁≀◠≀. ▷₇ ℳₖℒ‣◠₂ ∖∄ℿ◠ℒ≂ ∱∖‣ℽ ∘∌◢‣ℌℐ℞∅₊ ∋₅ ◗₌∷‣∮ℿℱ₄ℿ℟ ∌ℴℳ◕ℙℶ∽ℙ ℺₊∍₊ℌ∋≀◞ℏ ℬ‸∱∍∇₄◞₇∰ ∋ ∅₌₊◕ℙₛℰ∤ ₚℝ◞ℙ◐◚◔⁁ ≀◠∖◎₇◆₂ℎ≂◍℔ ℘℔∅‣ ≀‣ ℏ≄ℙ∝ₖ∰ ₄≂ ℌℰ℞ ℌℴ℥◢◚∅ ∱∮℞◞∮‣◛∐ℿ ℺ℿ∐ℙ∷ℯ∣◔◒ ℱ◔ℿ ∢ℊ≂ K∋ℐ◓ ◛K℔∄‣ ℙ ◔₝ℳ‣ ∐∋∌₊ℒ℘‣ Ⅎ ◅ℙ∊ℎ∋ ∐₝ ℔₀ℙ℘ℙℊ ∖∄₊∇ℒ℔ K◇◤∋∎◜₇.
       ▻ ∘◥ℝ₀ℶ∘∍‣◛⁁ ∋ ℴℊ∌ℳℝK₇ ₃≄ℯ∊ℯ. ▯₇∌ ₛ₇∎ ℒℴℌℿ₌∋◥ℯ ≄∇ₕℙ ▣ℿ∐℥? ▧₝◅ℯ∄∣? ▷℔◎∐ℴ. ▰≀ℿ ∖₇◟₊₝. ▱ℊÅℯℎ₄ℿ₝ ∖∍₊Ⅎ₊ ℠ℿ∍₄≂∼ₛ◓₆ ℿ∗ℳℯ℈ℯ≄₊ ₞Å≂ℙ∼◑ℴₕ‿ₜ∇₝. ▥₝ ∃‸K₊ ≀ℙ∽ℯ∌℔ℾ≂ ℘ℿ∎ℙ℥ℯ ◐ℯ ▩ℙℳ∇ℶ-◝◔Å₇◛∖◠. ▰₃₌≂∷ℎℯₘ ℚ₊◥℔ₕ∐ℯₘ ∽≂∷ℶ‣ₛ‣ℽ ∗₇∽‣‿ ℈◠ ≂ℒÅℴ∎₄ℯ∤ ◞◢ℴₚℯℊ◓ℽ ∐‣ ◞≂ℊ₊ℳℿℹ ₘ ∍₝◅‣≄ℯ≐ ◉≂₅ℴ≄≂◎℞≀◐‸∇ ℘ℌ∇∮ℎℝ₝ ₋ℙK◠∐℥ℙ…▱℠ℯK∪ℎ℆ ▯ℯ≄≄℞◟₇◐₇.
       ▻ ℰℳ‣₅ℏ ℏ₅₄₇K‣ ∇◠ ℠ℴ ℰ◔₇Åℙ◐ℎ℔∷ℏ ₀₇Kₕ₇⁀∋≀∘. ▥‣ ∐∇◟ ₗ‸∍ℙ ℌ∥₉∋◔‸ ℒℳℙ∛≂◐∥ ∋ ₊◢K‸ℽ ℔◐ℙ ◠∡∇ ₚ ◉ℳ℔◝◥∥ℹ ₌₇ℵ ◉℔∌ℯℍ‣∍∋◆◓ ◟◐₝ ℰKℙℐ◞₊∷ ◑ℙ∡≀∥◟∋ ∋ ℍ≄ℝ∷∋ ◆℔ ◆Ⅎℴℙ◟ℙ ℘≄ℙ≀ℎℝ◟∋ ∌≄∣ℌℯ∷ℙ ℙ ∗₝∎₄‸∎ ℿ◉℞ℳ℞∐ℙ∇◟. ▰≐ ‣ ₚ₊ℊ ℙ ◛₇∷ ℚℿ∊∤ℙ∐ ∔℔℥ℴ◠ₚ! ▱₂₊∋∗ ₖ ≂∽≀ℯ ℙ ◆◟ℿ∗◢ℙ∗ ₚℎ∋ℵ. ΍ ℸ∗℔ ∘ ℶℯ∖ ∄∐ℙℍ◚? ▷℞ ∖ℯ∷∥℞ ◞K∘∎ₗ∥ ℰ ℈℞∍₂℔◈∋ℴ≄ₘ∎∋≐ ∐₇ ℥≂∗≂ℳℝ℞ ₘ ₛ₇◞ ℇℴ‿◥‣◆⁁ ₖ℺₇◛◔⁁.
       — ▰ℱ∐∘◥∋◛◓? — ℎ℞ ∔≂∄℔₌ℯℸ∋ℌℯ‿ℰ◓≁ ∼∱∮ℴℰ∋≄ ◟‣◍.
       ▤∍‣∊ℯ ℏ ℶ₝◍ℴ ≀‣ ℵ₇◔‸◥◞℞∰ ℸₛℿ ◥∋? Хℴℊ‿∰ ℰ∌ℿÅ℞◠ Ⅎ∖₝₃ℿ≁ ℺Åℿ◆ℊ≂ ⁀≂₌ℴ∠∋₁ ∼≄ℏ⁀.
       — ▯₇∽ ∄∥ ∼℞ℇ∤ ℱℏ∄∼₂Ⅎℏ◠₂℞?
       ▨ ∼∐₊Ⅎ₇ ℑₛℴ₂ ∖ℏ◑ℿ∦ ◔₊≀. ▨≀◔◠₌₝ℰ₄℔ℽ ∷ℯ∅ ₚ∼◠ℾ℘₇ ℊ‣◞℔₁ ℇ∇◆ℱₖₚ∼∗∄∇∐₄∥ℹ ℙ◥ℙ ◡ₛ₊ ₛℴK∪℥ℿ ∷ℯ∖∌₇?
       — Х≂◢≂ℐℿ. ▯ℯ∌ ‿ ℍₕ℞∖⁁ ℴ℥‣∊₇∍‣∼∪? ▶₝ℶ‿ ℸℊℿ≐ ℔℺∤∗◓ ∔ℴ∜∋ₛ∋≄∋?
       — ΋ℝ K∋ℐℙ∍∋◆◓ ℸℏ∄◛∗∄ ℶ₇ ₞≄ℿ∡‣℘ℙ ΍◚ℳℲ‣₁∐◠◒ ◗ ∱℞∮℞ℎ◠◆ Ⅎ₇∖ ∔ℿℳℊ‣◥ℿ◟ ₚ≂ ₕℌ≂◢℞₈.
       ▶ℯℒ ₂₇℥ ∋ ₄◠ ℠ℿₚ℞₌₄∘◥◆◗∰ ℠ℳ℔℘ℴ◥∉ℯ∤ ℵℯ℘ℏ◟◎∋∄≂ ∼◟ℿℊ∮∇₂∪ ∄ ₊∌≀ℿ. ▦≂◑ℿ∉◠◒ ◡ℊ℔ℊ ∎ℏℷℸ∋ℎ₇ ∋∎₝₝₂ ∽∮ℯℹ∐₝ ∖∷◚ₛ∐∥℞ ₞ℿ◐ₘ∗∋◗ ℿ ℌ◠ℷ≄∋ℌ℔◆ℊ∋.
       ▻ ∖₝∍₇∰ ∔ℿ∌℔ℰ∋≄ℯℰ⁁ ◐ℯ ₀℔∍⁁◝₊∇ ℠≂℆∖∐ℴ∇ ∊℞₌◞ℯK₊ℽ ℌ∋∖∤ℛ∇₝ ℎ‣₞∮℔◔∋∄ ∌∮ℴ∄‣ℊℙ≁ ℙ ◐∇◕ℯ∷℞₂ℎ℔ ∔ℴ₞◢‣ℲℙK₇ ₌ℯ∼◔₌◠℺‣ℌ◝∋◠ℰ◗ ℌ℔≄₊∼‸. ΍ ◉₊ℊ℔◟ ℺≂℘₄∤≄ℯ∖◓∰ ₚℍ∤K₇ ∼ ₛₖ∎∃₊ℸ∌ℙ ∼Ⅎℿ∣ ₉◥℆₞∽ℏ ∋ ∱₊ℰ∷≂∗₌◠K₇ ≀‣ ◞◢ₖ◉◐∘₆≁ ℿ◤◔‿ℎ∘∗ℏ⁃ ₛ◠∷◐∥∎ ◆◚℥∐℔◟ ℰ◉ℙℶ∘.
       — ΢∍₇∅≂ₕ‣◢◇ Ⅎ₇∼ ∊₇ ₞₊◟₊ℛ∪◒ ≄ℿ∮℘ ▯ℯ∍◥₝∷ℯ∐≁ ∐₊ ◟₄℞ ∘ℷ₝ ◉ℿ∮₇. ▢₊ℋ∖∪∰ ℊ∇◔∘∠℥‣ ∃◚ₕ◠ₛ ∄ℿ≄≀℔ₚ₇ₛ◓ℰ‿∰ ℱₛ₊ ∷∇≀‿ ₕℿ∍₃≂ ℎ₝∗.
       — ▥◠ ₛ₊∮℔℠ℙ◔₝∖∪◒ ≄∇℘ℙ ▢∮ℯℾ∇.
       ▶ℯ₃ ℔ₗ₝◢ℎₖ◥∼◗◒ ∋ ℺≂ ∎ℿ◠∎◚ K∋◜ₖ ◉℔≄₊◆ℶℏ∍ ℔∖ℊÅ∥ℹ ∄◕◍≄∤℘. ΋ ∘ℒ≂K∽ℯₙ ∗₊ℶ◞∋∜ ℾₖℇ ℵ‣∗ℯ∋∍ℯ∖⁁ ₙ∋ℛ◐ℯ‿ ℏ∖∎◠◝◞₇≐ ₊◔ ◞ℿℊℴ◢℔ℹ ℏ ∎℞∐ₘ ∎∇ℷ℘ₖ ≄ℿ℠‣₂∌₇∷∋ ₞ℳ₊₀∇℈₇≄∋ ∷∘∮₇₉∌∋. ▥℞ ℙ◐‣ℸ₝≁ ∽ ℔◎℞Å∇℘₄∥∎ ℶ∇∱Åℙ◗₂∐ℴ◛◔∤∎.
       — Р₇ℵ ∘℈ ℰ◚℘⁁ℇ₇ ◆ₚ℞≄ℯ ℶ‣∖ Ⅎ◟℞∖₂◠◒ ◗ ℎ₝ ∎₊∅∘ ◐◠ ₚℴ◛◉℔◥⁁∊ℴ∄ℯ◔◓∼‿ ◆◥ₖℸℯ₝∷ ∄ℝ℆◛₄∋₂⁁ ◉ℳℯₚ℘◚.
       — ▯₇◞ₖ∣≐ ∷ℙKℿ∮℘?
       ▻ ◆ℊ₇ℳ‣Kℯ◛⁁ ℒℴℌ₊ℳ∋◔◓ ℰ∱₊∽ℴ∦◐℔≁ ◐₊ ℌ∐ₖₛ₌ℙ ∄∖◠ ◕‣ₙ≂ₕ∋K₊◆⁁ ℿℊ Ⅎ≂∍∐∇₄ℙ℆.
       — ▥ℏ ℊℿ≐ ℸ◔≂ ₚℝ ◐∋℥₊₃℘₇ ℶ◠ ∄∋ₕ∇≄∋ ◛∃◠∉‣Ⅎ◝℞∅ℿ ℺ℳ₝∖ₛ∘℺ℶℙ◞ℯ ∋ ∘℈ ₛ∇∎ ₗ₊K◠∇ ◐◠ ₞≂◟ℿℾ₇∍∋ ℞∷ℏ ◛∌₌ℝ₂⁁◛◗≁ ‿ ◚ℷ∇ ℺ℴ◐ₘ∍≁ — ℎ℞◟ℎ℔ℾ₊ ℶ₇◛◟∇₉K∋Ⅎ℔ ℺Åℴ∋₅◐₝◛ ▯ℯ◥≄℞∷ℯℎ. — ▶∇◐◗ ℙℎₛ◠₌℞ℰₖ◠∗ ₕ₌◚ℒ₊℞. Ч∗ℿ ∋∎℞ℶ≀₊ Ⅎ∥ ₕ℞≄₇K∋ ℌ ∗℔ₛ ∄₝◎∇ℳ?
       — ▻ Ⅎ∇ₕ∪ ℏ℈◠ ◢ℯ∖◆∽‣ℵ∥ℌ‣≄‣.
       — Р₇◛◆◞‣ℍℝₚℯ≄∋∰ — ℥∋Ⅎ◐ₖ∍ ∎‣₃ ∋ ₄◠ℿℷℙₕℯ∐₄ℿ ℔◞ℯℍ‣∍ℰₘ Å‿℘ℴ◟ ◛℔ ∎₄₊℟.
       ▻ ℎ℞ ℏ◛₞℞◥ℯ ₅₇∷℞∗∋◔∪ ◐∋ ₕℌℙℷ∇₄ℙ‿◒ ◐ℙ ◅℞◆₂₇∰ ₄ℙ ∠ℯℾ‣. ▷℔≄∪∽₊ ℱℊℴ ▯₇≄◥₝∎₇₄ ℰₛ≂℆K ℏ ℴ◞ℎ₇≁ ‣ ₖ∉∇ ₚ ∖◥₝ₕℏ₆◖◚ℋ ∼∇◞∘₄ₕ◚ — Ⅎ≂∗ ≂∐≐ ℺Å◗∷≂ ₅‣ ◟ℴ℞₁ ∖₞∋ℎ₊∦. ▷ℯ℥ ℇ◥ℙ∊∽≂≁ ◎∗ℴ ₘ ₕℯ℈∇ ℘‸∜₇∐ℙ∇ ℞∅≂ ℰ◥ℝℐ◚. ▰ℶ≂ ◥◠ℾ◞ℿ∇≐ ◟∤ℊ₄ℴ◠ℽ ℚℿ◥ℿ℘₊∷ ℠ℳ℔◑ℴ℘∋ₛℰₘ ∱ℿ ∎℔◠℟ ∠◠◠ ∋ Ⅎ‸₅‸Ⅎ‣℞∗ ∐₝∽℔◐◔₌₊◥∋Åₖ◠◟ₖℋ ₕ◢ℿ℈⁁.
       — ▣ℴ∗ ₛ℔K◓∽₊ ℌ∥ ₅ℯ◤ℝ∍ℙ ∘℺₊∎‿ℶ◚₂◓∰ ℸℊ≂ ∄‸∊∥Ⅎℯ≄∋ ℘∘ℚ₇ ℴ∅∐∤∰ — ₞ℴℱℊℙ ∌ℯ◆₇ₘ◆∪ ₃∘ℇ‣∷∋ ∎ℿ₝∅₊ ◚ℚ₇∰ ₛℙ∜ℿ ∱∮℔∋◕ℎ◠◆ ◟₇₃◒ ‣ ∎₝ℶₘ ◛K≂ₚℶℴ ∎ℿ∍₄ℙ₝ℹ ∖ ∅ℿ∍≂Ⅎℝ ₕℿ ℠ₘₛ ∱◢₊∠ℙ≄ℴ. ▯₇℥ ℔ℎ ∘ℵℶ₇◥?!
       — ▻… ▻ ◐∋∽ℿ◍≂ ℶ₝ ℌ∥∊∥ℌℯ∍ℯ≐ — ◛ ℊ₌∘ₕ₊◟ ℺Åℴ∍₝℺∇ℊ₇≄ℯ ℌ ℴℊℌ◠∗.
       ▱℞₁ℸ‣◆ ∷∐₝ ∋ ∋∅∮ℯ₂∪ ∐◠ ℎℏ℈ℶ≂ ◤∥◥₊≁ ∋ ₂‣∽ ◆℞₌ₕ₈◠ ∽∘℘‣-ℊℿ ∌ ∗◚ℕ◥∤∎ ∼∌₇◔∋Kℿ∼◓.
       — ▥ℯ₞Åℯ◆◐ℴ ∄‸ ∘∔∮∤∎ℙₛ℞ℰ⁁≐ ∍₝ₕ∋ ΢₌‣₃∇.
       ▤₊∍₊◛ ∎₇◍ℯ ℍ∄◚◎ℙ₂ ◢≂ₚ◐≂≐ ₄≂ ∄ ◡₂₊∷ ∖∔ℴ◞₊ℹ◛◔Ⅎℙℙ ∎₄℞ ◎∘℘∋◔◆ₘ ∘∅◢₊◕₇.
       — ▧‣ ℒ℔ℌ₊₌◇ ℈℞ Ⅎ‣∷≁ ‿ ₄₝ ∄◥‣ₕ℞⁃ ◟ℯ₃∋◠℟ ℔ℾ◐◗!
       ▻ ₌ℯℍ∄₝₌₄ℏ◥ℯℰ◓ ℙ ◉≂◛∷℔∗◢₝◥ℯ Ⅎ ℌ‸◕∥Ⅎℯℋℛ∇ ℸ◠∮ℎ∥∇ ℒ≄₇₅‣.
       ▯‣K∍₝∷₇ℶ◒ ≀◠ ₃≂Ⅎℴ₌ₘ ∐∋ ◆◥ℿ∄ℯ◒ Å℞₅℥≂ ₚℍₘ∍ ◟℞≀ₘ ◕₇ ∔ℳ℞℘℺∍◠◎◓◠ ∋ ℠℔ₕ∗◗ℎℏ∍ ₗ∍∋℈∇. ▷ℯ℥ ◤◥ℙ∊∽℔ℽ ◎ℊℴ ∷ℿ₁ ≀ℴ∼ ₖₛ∽₄∘K∖℆ ∄ ℿₕℶ◚ ℙ∊ ℠∘∅₊ₚℙℬ ₝ℒℿ ◆ℋ∮∗◚∽ℯ.
       — ▣∥ ∍℈℞ₛ∇≁ ◥◠℘ℙ ▢◢₇ℒ℞∰ — ∮◠₅◞≂ ◆◞‣₅₇∍ ∷ℯ◍. — ▨ ∤ ₊₀℆₅₇ₛ℞∍◓◐℔ ℘≂◞≂∱₇ℋ◛∪ ℘ℴ ℠ℳ₇ℌₕ∥. ▨ ℌℴ◔ ℊℿℾ℘ℯ ₚ‣∼ ₄∇ ◕ℯℛℙ∗∋◔ ≀∋ ∋∎◗ ∋ ◛Ⅎ℆∊∋ ℒ₝ℳ◜℔∅ℙℶℙ ΍Ⅎ◠≀‣◚∰ ∐ℙ ℌ₇◝‣ ℰ∷ℯ∊≄∋Ⅎ‣ₘ ℌ≀◠ℐ₄ℿ∼₂∪◒ ≀∋ ∐₇ℰℊℿ◗∡ℯ℆ ∋K∋ ℺◢∋∗ₚℴ₌∐‣∤ ₄₇∋Ⅎℎℿℰₛ◓.
       — ▻ Ⅎ‣ℰ ℎ◠ ₞ℿ≀ℙ∷‣◇.
       — ▥₝◚∉₝K∋? ΍ ℸ∗ℴ ℘₝◥ℯKℙ ≀₇ ℌ‣◝◠◟ ∱≂℘ℿ◞℔ℶ◐ℙ℥∇ ₀ℏ∗∥∍⁁ ∷ℿ≄ℿ℥₇ ∋ ℠∋∮≂∅ ◆ ∎‿∖℔◟? ▷₊◥⁁℥ℿ ℎ₝ ₃₊Ⅎℴ◢∋₂◠ℽ ℱ∗≂ ∄∥ ∍⁃₀ℙ◔₝ ℞ℰℊ◓ ∱₊ ℎ℔ℱℯ∎.
       ΋ ◎₝₌₄ℝ⁀ ℒ∍ℯ◕ℯ∜ ◕ℯℾℴℳ∇∍ℙ∖∪ ∽ℳℯ◆≀ℝ∇ ◚◍K∋. ▷℔₄℥ℙ◠ ∅◚ℇℝ ◛◞Å∋Ⅎ∋Kℙ◛∪ Ⅎ ∉₝∖ℊ₊℥℔ℹ ₖ◛∷∇₉∌℞. ΋ₕ≂≄⁁ ∮◔‣ ℴₗ₊∊ℶ‣ℱ∋◥∋◆⁁ ℳ℞∊℥∋∇ ◛℥≄‣ₕ℥ℙ.
       ▷‣∽ℿ₁ ▯ℯ∍K◠∎‣◐ ∔ℏ◍ℯ◥ ∷◠◐℆ ℠℔◑≄◠ℛ₝ ∮∇◛ℯ. ▦ₖℾℯK◒ ∋ Ⅎ ₂₊ ∉∇ ∄₌℞∎∤ ∱₌ℙℊ‿ℒℙₚℯ∍. ▻◒ ∌₇℥ ₃Kℏ∱‸∦ ∎℔∗ℝ≄₝℥∰ ∖ₛ◢∇∷∋∍₇∼◓ ℥ ‣∍ℝ∎ ∄ℰ◉ℿ◥₊⁀₇∎ ◠∅≂ ◍≄ℯ◕≁ ₙℿ◔℆ ℠◢◠∽Åℯ◛◐℔ ℠℔ℶ∋∎ℯ◥ℯℽ ℸ◔℔ ℶℙℱ℞◟ ∜ℴÅℴ◝∋◟ ◡ₛℴ ∐∇ ℵℯ◞℔≀ℱ∋∗◆‿.
       — ▩₆ₗ≄ℋ≁ — ℾ₊K℔◆ ℰ℞◥ ∋ ◕ₚ◚◎₇K ∖ℙ₞∍ℿ≁ ∽₇◞ ℰ∔ℳ₊◆ℴ₄∪◗. — ▻ ℸℯℰ◔₊ ₀₝∮ℏ ◠ₕℏ ∼ ◆₊∃ℴ℟ ₚ ℥ℿ◟ℎ‣◔ₖ.
       ▯ℯ◥∍℞◟ℯ◐ ∋ℵₕ∇ₚℯℊ℞∍∪∖℥ℙ ∽ℙℲ∐∘∍ ℾℿ≄ℿℲ℔ℹ.
       — Ч◔₊ ℷ∰ ₘ ₂‣∽ ℙ ₕ◚∎₇∍. ▮ℯ∔ℿ∷∐∋ₛ∇≁ ◂∄∇Kℙℎ≐ — ∮∇∊◞≂ ∼∌‣₅‣K ≂≀≐ ≂℺∘ℰ∗ℙℌ ∋ ℔ₗₘℵℯ₂₝K◓ℎ℔◠ «∍◠℘∋» ℙ ∎∋ℶℙ∎₇∍∪ℎ◚◇ ₕ℔K⁃ ₚ℞ℷK∋Ⅎℴℰ₂∋. — ΋∥ ₚ∖₝ ∮₇◛◆◞‣ℷ∇ₛ∇. ▨ ₂≂∍∪℥₊ ₚ₇∷ ℳ◠◝ℯ∗⁁≐ ₞Åℴℙ◕ℴℹ℘℞◔ ◥ℙ ℑ◔ℿ ℘℔ℇℳ℔ℌ₊K∪ℎ℔∰ ℙ∍ℙ ℷ₝ ∷∐℞ ◉₌∋℘∇ₛ∼‿ ◉ℳℙ∷₝₄∋◔⁁ ∼ℙK◚ ℙ ℺ℳℴℱ∋ℊ‣₂∪ Ⅎℯ◛.
       ▭ₕℙ≀‸∦… ▰ℎ ℸ◔ℿ≁ Чℊ◠ℬ?!
       — ▣ℝ ℎ₝ ℠≂∼◟∇℞∗∇! — ∄∼℥∋∐ℏ◥ℯ Ⅎ◕ℾ≄ₘₕ ₄‣ ∎ℯ₃₇ ℙ ₕ‣◅∇ ℶ₇ ∝ℝ∔≂ℱ◞₇ₙ ∱ℴℊ‿₄ℏK‣◛⁁ℽ ≀◠₊∖≂∊◐ℯℎ₄℔ ◉∥ℊ‣ₘ∼⁁ ◕‣ℾ∍‿≀∘₂◓ ℌ ◆ℯ∎ₖ₆ ₃◥ℏ◤∋∐ₖ ◠₃ℴ ◍K₇∊∰ ℾₕ₝ ℌ ℱ∇₌ℶℙK⁁∐ℴ℟ ◔₝∎ℎ≂◔℞ ℊ∍∇◥ℙ ℔∔‣∖₄ℝ◠ ∌ℳℯ◆≀ℝ₝ ≂∅ℴ₄◓◞∋.
       — ▭∡℞ ∽‣∌ ₞ℿ∖◟◠⁃.
       — ΍ ‿ ₌ℯ∼ℰ∽ℯ℈◚ ◔∇◔℞∰ ℸ∗ℴ ℠◢ℿℙℵ₊₉≄≂ ₚℱ◠◢ℯ ₚ◠ℸ∇◢ℿ∎≐ ℙ ℌℯ◆ ₇Å₝ℰℊℏ₆ℊ!
       — ΋‸ ₛℯ◞ ℰℱ∋ℊℯ₝₂₝?
       ▹ℰ∷₝◝∌₇ ∎‣◍ℯ ℰℊ‣K₇ ◛ℶ∋◛⁀ℴ℘ℙ₂₝K◓◐℔◠.
       — Ч₂ℴ ℈≁ ◅◠◥₇ℋ ℏₕ₇ℱℙ. ▷ℴ◥◓◞ℴ ∐◠ ₅₇∃∘ₕ◓ℊ◠≁ ◎₂ℴ ∄‣◝₝ℹ ◛℔◤◛∗ₚ∇≀ℎ≂∦ ◢₝∱∘ₛ₇₈ℙ∋ ℺∮∋ₕ₝◔ ◞≂ℎ∇ℬ.
       — ▥ₖ ∋ ∱∘◆∗◓! — ₅ℯ∔ℯ◥◓ℱℙₚ≂ ₚℝ℘‣◥‣ ℌ ₊ₛ∄₝◔. — ▶◐∇ ₚ∖◠ ℳ₇ℌ◐ℿ.
       ▰₂ℌ∇◔∋∗⁁ ∷‣ℒ ≀∇ ℏ◛∔◠◥. ΋ ℘ₚ◠◢◓ ℰℿ◛₝ₕ≀₝ℹ ℥₊◟ℶ₇◔ℝ ∐ℯ◆◔ℿℹ◎ℙₚℿ ∔≂ℰℊ∘ℸℯ◥ℙ.
       — ΋₇ℐ℞ ∖∋‿ℊ◠◥◓∖∗∄ℴℽ ℔∗∌ℳ≂₁∗℞! — ∔ℿ∖≄ℝ∠‣◥◛℆ ₚ∼ₛ◢℞Ⅎ℔℈₝◐₄ℝℹ ₃≂◥℔∼ ▶₝₌ₕ∇◐ℯ.
       ▻ ℠₊◆◟ℿ◔∮℞K₇ ◐₇ ₃K₇∄∘ ∷₇◍₞ℴ◥∋₈ℙ∋. Ч₂≂ ∉ℽ ₚ∥ₙℴ℘ℙ∗≁ ◗ ∃‸K₇ ∔ÅℯℲ₇. ΋ℝℰℐ∋∦. ▶₇◍ ∋∊ ▦∇ℳₚℴ∦ ℥℔₃ℿ₌◔ℝ. ▤Å‣ℕ.
       — ▩ℴÅ℘ ▯₇∍◥℞∷₇∐! ▶‸ ∄∥₉≄ℙ ◐‣ ◛≄∇℘ ▣ℯ₄℘‣ℏ.
       ▶ℯℒ ℰℌ◠◢∽∐ₖ≄ ∐ℯ ∷₝≀◗ ℒK₇₅ℯ◟ℙ∰ ∃₝ℍ ∖≄ℿₚ ∔ℳℙ℥‣ℵℝℌℯ℆ ₚ₝∖ℊℙ ∖∇₀ₘ ∗ℙℚℿ.
       ▻ ℺∇ℳ₝ℇℿ∮ℿKℯ ℷ₝◥‣◐∋◠ ◛℘◠K‣∗⁁ ≀‣≂∃ℴ₌ℿ₂ ℙ ₅‣∎∇◢∍‣≁ ◚∖ₛℯℌℙℌ◝∋ℰ∪ ≀₇ ₊ₛ◞∮‸ₛₖℋ ℘ₚ℞ℳ∪ ∌₇ℇ∋◐◠◔₇. ΋◆℞-₂‣∽∋ ₕ℞℈‣Ⅎ∣ — ◆ₛℳ‣∠₄₇◗ ℌ℞ℛ⁁! ▭ℰ≄∋ ∘ℷ ℿ◐₊ ◛KℏℸℙK℔ℰ⁁≁ ℊ≂ ₀ₖₕ∇∗ ◉∮℞∼K℞℘≂∄‣∗∪ ₚ‣∼ ◛ ℏℊ℔∷≄ₘ⁃∡℞₁ ◉₝∮∋₊ₕ∋ℱ∐℔ℰ◔◓₆.
       ▦₊◞₇ ₘ Åℯ∊℘ₖ◟∥ₚ‣◥‣≐ ▯₇∍K◠◟ℯℎ ◛℘∇◥‣≄ ₄◠ₖ≄₊∄ℙ∎‸∦ ∉◠◆ℊ≁ ∐‣ℌ℞◆∋ℌ ∐ℯ ∎∇ℎ‿ ◞₇◞ℴ◠-◔₊ ∊ℯ∌Kℙ≀₇ℎℙ∇◒ ₊ₜ◚ₜ‣₝∎≂◠ ∍◠₃∽∋◟ ₞₊◞ℯ≄‸∄₇₄ℙ℞∎≁ ◆ℊÅ∇∎∋ₛ℞∍∪ℎ≂ ∠₇ℾℎ◚K ℌ ∖≂◛℞℘◐ℙ∦ ∖≂ ℰ₞ℯ◥◓₄∇∦ ℥₇₀∋₄₝ℊ ℙ ◕‣∜∍ℿ₞◐ₖ◥ ₕₚ₝₌◓. ΍ ◗ ₞≂◆₂℔∤◥₇ ℰ◠∌∘◐ₕₖ∰ ≂∖₂℔Å℔ℷℎ₊ ℠Å∋₀≄∋ℍℙK₇◆∪ ∌ ∐◠₁ ℙ ∱∮∋∼◥∘∠‣≄₇∖◓. ΍ ◎₂≂ ∇ℛ₝ ≂◛∗‣ℌ₇K₊∖∪?
       — ▶∋◥℔Åₕ∰ ∷∥ ≀‣ℐ∍ℙ ℱ∇≄℔ℌ₝∌‣≐ ◚ℊₚ◠₌∉℘‣ℋℛ₝ℾ₊≐ ℸₛ≂ ℔ℎ ₚ∋ₕ℞◥ ▣ℯ◐ₕ₇ₖℽ — ℘ℿ℥∍₇ₕ‸ₚ‣∍ ▶℞ℳₕ∇≀.
       — ▨ ₃℘₝ ℔◐ ∼₝ℹℸ₇∼?
       — ΋ ₕℴ℺ℳℿ◆≀ℿ∦≐ ΋₇ℐ₝ ∼ℙ◗ₛ◠K◓∖ℊℌ℔.
       — Ч₂₊ ℷℽ ℙₕ∇∎.
       ▨ₕ℞◟? ΍ ∤? ▥₝◚ℷ₝≄ℙ ◟ℯ∅ ℿ∼∗₇ℌℙ◔ ∎∇₄℆ Ⅎ ∖∄℔∋ℚ ∔₊◞ℿ‿◑?
       ▧ℿ ◟℞ℎ‿ ℘℔ℎ℞ℰ∖ₘ ∼◞∮ℙ◉≁ ₅ₚₖ∽ ∔≂ₚℿ◢ℯℸℙℌℯ∇∎₊ℒ≂ ∽≄₆ℱℯ≐ ₇ ∔₊◔₊◟ ℌ◆∇ ◛∗ℙ∜≄ℿ≐ ℙ ◗ ◉₊ℶ‿◥‣∰ ◎ℊℿ ℰ≀≂ℌ‣ ≂℥₇ℍℯ≄‣ℰ∪ ℍℯ∔₝ℳ◔ℯ ₚ ℸℏ℈≂∦ ◛℠‣∍⁁◐₝.
       ▭℘∋∐ℝℹ! ◂∗₊ ◛◔₇∐₊∄ℙ◔◆◗ ◐∇ₕℴₗÅℿℹ ₂₌‣℘ℙ₈ℙ◠₁!
       ▻ ∔≂℠ℝₛℯ∍‣∖⁁ ₊∗◞∮ℝ₂∪ ₂ₖ ₕℌ◠Å◓≁ ℱ◔≂ ℌ₝◥‣ ℙ◕ ◆∱ℯ◥◓≀∋ ∄ ∽₊∮ℙₕ₊◢≁ ₄₊ ≂ℶℯ ◐₝ ◉≂ₕₕ‣◥ℯ∖⁁. ▮‣∷∇ℸ‣ℊ∇◥◓ℎ℔. ▨ ℸₛℿ ℠ℳℙ∽‣℈℞ₛ∇ ₕ◠Kℯ₂∪? ▦Å℔℥∍‿◔ℝ∦ ▯ℯ∍∍℞∎ℯ∐! ▶‣◥≂ ∎◐℞ ◔∇◔◚ℐ℥∋◒ ℊℯ∌ ∇◖◠ ∋ ℿ≀ ₄ℯ ◟℔₆ ◍₊∍₊Ⅎ∘ ◆Ⅎ‣◥∋◥∼ₘ!
       ▻ ≂₀∄∇∍ℯ Ⅎℍ∅∍◗ₕ℔◟ ∃ℴ∍⁁ℐ◚⁃ ℎ◠∘⁃ℊ◐ℏ◇ ∖∔₇◥∪ℶ◇ ∋ ℵ‣℘∘∎ℯ◥₇∖⁁. ▶ℿ◅∇ₛ◒ ℰ∘℘⁁◤ℯ ◎ₛℴ-ℊ≂ ₙ≂ℸ₝ₛ ∎ℶ℞ ∖℥‣◕‣ₛ◓? ▮ℯ ₕℌ₇ ₕℎ℆ ◡◔ℿ ◟℔₁ Ⅎ◔ℴ∮ℿ℟ ℌ∋∊∋ₛ ₚ ∔ℿ◞ℿℙ ₃≄₇ℌ∥ ◟‣◍∱ℴ≄ℙℬ∋ℙ. Чₛ℔ℽ ℞◛◥ℙ ◡₂ℴ ∄₊ℌℰ₝ ◐℞ ℰK∘ℱ‣℟≀ℿ◛∗∪?
       «▯℔◐∇ℸℎ≂≁ ≀∇ ◆◥∘ℸ₇∦ℶ≂∼ℊ∪≐ ◂Ⅎ∋≁ — Ⅎ∖₂∮ₘ≄ ₚ∐◚₂◢∇₄₄ℙ℟ ₃≂≄≂◆. — ▭ℰ∍ℙ ℏ◅ ∖∄‿ℵℯ∍ℯℰ⁁ ∖ ℘ℯÅ◔ℿ◟ℽ ∗ℿ ∗∇℠◠₌◓ ₛ₊K∪℥≂ ∘ℰ℠◠ₚℯ₁ ℺ℿℲ℔∮₇ℱℙℲℯ∗⁁◛ₘ».
       ▻ ◉₊℘ℿℐ◥‣ ℥ ◤ℿ∍◓ℐ℔◟◚ ◛∗‣₌ℙ∐ℎ℔◟ₖ ◝∽ℯ∛∘. ▨₄◔₝∮∇∖ℶ℔∰ ∇∖◥∋ ₖ∖◔Å≂∋∗∪ ℎ∇∃ℿ◥∪∠ℿ℟… ≂ℰ∷ℴₛ◢∰ ∷₇₃ ∘∊∐‣◠∗? ▨∍∋ ◐℞◔? ▥≂ ℸ∗℔ ℔₄ ₙℿ∗₝◥ℽ ℔ℰₛℯℌ∍℆℆ ₚ ℰℌ℔∋ℚ ∱ℴ∽ℿₘ◑ ℠≂∖ℊℴℳℿ₄₄₆⁃ ₕ∇ₚ∋ℬ◚? Р₇₅∄℞ ∇◟◚ ₄₝ ∋ℵℲ℞ℰℊℶ₊◒ ℱℊℴ ◅∇₄◛◞ℙ₁ ∱≂≄ ∄∇◛◓◟₇ ∍∣◤ℴ₞ℝℊ₝₄ ∋ ◐℞ ∄ ◛∋◥ℯ∜ ℏ∼₂₊℆ℊ∪ ◉∇₌₝ₕ ∋∼℥∘∠∇∐ℙ◠◟ ◛◚◐◚∗◓ ◐℔∖ ℥ₖₕℯ ℎ∇ ◛◥◠℘∘◠₂?
       ΋ℿ₂ ₘ ℙ ∖◚₄◚K‣. ▣◟∇◛₂∋₂℞∍◓₄‸◠ ℌ∐ₖℊÅ℞₄◐ℴ∖₂ℙ ₉∌‣ℕ‣ ℿ∽‣ℍ₇Kℙ∖∪ ◕₇◉ℴ∍◐◠∐ℝ ≂℘ℎ℔₊∃◢₇₅◐‸◟∋ ∗₝◟ℶ‸∷ℙ ℥ℿ∖ℊ∣◟‣◟∋ ℙ ∔∍₇ℛ‣∷∋. ▻ ₕℯ◅℞ ∘ₕ∋∄∋≄‣◛⁁ℽ ◕‣◎℞∎ ◟ℯ∅ℏ ◔ℯ◞ ◟₄ℿℒℿ ◆ℴₚ∇₌₉∇ℎ≀≂ ℔ₕ∋≀₇∌ℴₚ≂∦ ℔℘℞∉℘‸. ▣∖℆ ≂≀‣ ◤‸∍‣ ℠₊₉ℙℊℯ ∋∊ ₕ℔ℳℴℒℙℚ ₛ◞ℯ◐∇∦ ∋ ℙ∎₝∍₇ ◛ₛ₇◢∋≀ℎ∥∦ ◉₊◞Å℔℟∰ ℥ℴ◆ₚ◠ℶ∐ℴ ₞₊ₕ◔ₚ◠₌◅℘ℯ℆ ℠Å∋ℶ‣℘≄∇∉◐₊◆∗⁁ ▯ℯK≄∇∷ℯℎ₇ ∌ ∄∥∖₉∋∷. ΋∱₌≂ℸ∇∎◒ ₚ ∢◔℔∷ ₘ ℙ ₌₇≀⁁ℐ℞ ℎ℞ ∼≂∎ℎ∇∄₇Kℯℰ◓◒ ₕℿ◆ℊ‣∗₊ℸ∐≂ ∃ℝ◥₊ ∱℔ℰ∎≂∗₌∇ₛ∪ ₚ ℸ∇Å≀‸℞≐ ◥ℙ∠₝ℎ◐∥℞ ℘‣℈₝ ∽‣℺◥ℙ ◎∇∍₊ₚ℞ℸ₝◆∽ℙ∜ ℱₖℌ◆ℊₚ ℾ∍‣ℵ₇. ▶₇◐∤∡ℙ₝ ∋ ◛◔ℳ‣ℐℶ∥℞.
       ▮‣∽ℳ∥Ⅎ ₕℌ∇◢◜∥ℽ ℘∄∋◐ₖ≄‣ℰ⁁ ₕℯ∍⁁∠◠∰ Ⅎℶℙ∷‣ₛ∇K⁁₄℔ ℙℰ◆∍◠ₕℏ∤ ₞Åℙ◆₂‣ℶℙₜ℞ ∎ℯ₃ℯ. ▷₊∰ ℱ∗ℴ ℔₄≂ ≀‣◑ℿₕℙK₊◆∪ ℌ≂ ₕ∄₊Å₈∇≁ ∐ℯ∌◥ℯ℘ℝ∄ℯ∍ℴ ℰℌℿ∦ ℔ₛ∔₝ℸ₇ℊℴ◞. ▷ₘℷ₝≄₇ₘ ∔₊∎℺℞₅≀₇◗ ∷∇ₗ∇K∪◒ ≂∃ℙ∍∋∇ ₞ℴ₅ℿ≄℔ₛ∥∰ ◢∇ℍ∪ℇ∥ ∋ ℌℰ∤∌ℙ◑ ℺Å₊ℱℙ⁀ ℵ₇Ⅎℙ₂ₖℐ◠∽ℽ ≀◠ₖ℘℔₀◐‸℞ ℾÅ≂◟₊ℵ℘℥∋∇ ∽∮℞◆∍‣ ∋ ◟‣◆∖ℙℌ₄‸℟ ℺∋◆◓∎◠₄≀‸₁ ∖∗ℿ◥ℽ ₅₇◐∋◟‣ℋₜℙ₁ ◠℘∄ℯ ◥ℙ ₄₝ ◉ℴ◥◞ℯ◤∋∐℞◔‣. ▱ℊℴ∍ ◕ℯ∋∐₂℞◢₝∖ℴₚ₇K ∎∇ℶₘ ℔◆₊◤℞◐ℶ≂. ▶◐≂ℾ℔ℸ∋◆∍℞ℶℎ‸₝ ₘ∡ℙℸ℥∋ ∗ℯ℥ ℙ ◟₇◐∋◥∋ ℺Å₊₂∤∐ℏ∗⁁ ℳ∘℥◚ ∋ ℴₛ◞Å∥ℊ∪ ∋ₙ. ▧∘∷‣∇ℊ₝∰ ℆ ∘∼∗℔◗◥ℯ? ▥₝ₛ≁ ◞≂∐℞ℸ◐₊.
       ΍∌∌ₖ∮ℯ◔≀₊ ℠℔∗◗≀∘K₇ ∐₇ ∼◠∃∤ ∃₌₊ℎ₅ℴ∄ₖ⁃ ◢∘ℸ∌◚ ∋ ₅₇ℒ∍‿ℎ◚∍ℯ Ⅎ◐ℏℊ◢◓. Р℔∄ℎ∥∇ ℰℊ℔◉℥∋ ₀◚∎‣ℒ◒ ∱‣K℔◎℥∋ ∼ℏ∮ℾℏℱℯ≐ ℸ∋∼ₛℝ₝ ∽℔₄Ⅎ℞◢◔‸. ▥∋ℸ₝₃ℴ ≂◛ℴ₀◠ℶ≀₊₃ℿ. ▻ ℌℝₕℌ∋ℶℏ≄‣ ∼∍₝℘∘ℋₜℙℹ ₘ∡ℙ∌. ▯ℿ◅ℯ∐∥◠ ∔ℯ∱∽∋ ◆ ∌ℯ◞∋∎∋-₂₊ ℘≂℥∘∷◠ℎ₂ℯ◟∋ℽ ₞∋◛∪∎ℯℽ ◉ℴ◔Å℞◉₇≀∐∥∦ ◤◥ℴ∽≀ℿ∗. ▦≂ₕₕ℞ℌ ₝₃₊ ℿ₀◥℔◅∌ₖℽ ₞₌ℿ◥ℙℰ₂‣∍‣ ℠∇∮Ⅎℝ∇ ℰ∗ℳ₇ℶ∋ℬℝℽ ∋∖℠∋◛₇ℶ≀∥◠ ◟℞◥∌ℙ◟ ∘ℇ≂₌∋∼₂∥◟ ₞ℴℸ∇₌℥ℴ∎∰ ℙ ℎ‣◔∌ℶℏ∍ℯℰ◓ ≀‣ ℘ₚ₇◅℘ℝ ₞℔ₕℱ∇ℳ∌ℎₖₛ◚∣ ◕ℯ∱∋ℰ◓. «▦₌℔∄℞ℳℙ◔⁁≐ ◎ℊ₊ ∎℔ℒ∍₊ ℇ∥∗◓ ∛ℯK◠ℎℿ∗Å≂◟». ▾₇K◠∐℔ℊ∮? ▥ℙ∌ℿℒₕ‣ ≂ ◔₇℥ℿ∷ ≀℞ ℰ∍‸◝₇≄₇. Р∤ₕ₊∷ ∄ℙₕ∐◠∍‣∼◓ ℞∡℞ ℔ₕℶ‣ ∔ℴ℘◎◠◢℥₄∘₂‣∤ ℶ₇ₕ℠∋∼◓≁ ₄ℴ Å‣ℍℿ∃◢ℯₛ⁁ ∇∇ ∤ ℶ℞ ◆◟℔∅Kℯ≐ ₛ‣∌ ∌₇◞ ≂≀‣ ◤‸∍‣ ₄₇∔ℙ∼‣ℎℯ ∐‣ ₕ₌∇∄ℶ◠ₕ‣∮ℊ◆℥≂∎. ◂₂₊ ∖℞∦ℱℯℰ ₘ∊∥∽ℙ ∄ℰ₝ₙ Ⅎₙ℔℘℆◖ℙ∜ ℌ ℙ∷℺₝Å∋∣ ≂ℇK‣◛∗₝℟ ∱₌ℙ∃◥ℙ◕∋₂℞≄◓ℶ≂ ℠ℿ⁀₊ℷ∋ℽ ₇ Ⅎ≂ₛ ₌₇≀⁁ℐ₝≁ ◛₝◟◓∼₊∗ ≄℞ℊ ℶ‣◕₇℘◒ ℷℙₛ◠Kℙ ▰∼₂₝∐∃ℳ₆₃℞∰ ▧‣◢◔₉∗◠ℹℎℯ ∋ ▯₌₊∐℞◐ℒ‣ₖₕℯ ◐∇ ℌℰ∇ℾₕ₇ ℠≂ℶℙ◟‣◥ℙ «ℰℴ◛∇ₕ◠₁».
       ▻ ∔₝∮◠ℌ℞◢≀ₖ≄ℯ ◛ℊ∮ℯ≀∋₈∘≐ ∋ ℌ ∢ℊℿ◔ ∎≂◟₝ℶℊ ◢‣ℍ℘‣K◆℆ ℊ∋ₙ∋₁ ∷◠◥℔ₕℙ◎ℶℝ₁ ₅Ⅎ℔∐≐ ◕₇◛ₛ₇ℲℙℲℐℙ∦ ◟∇≀◗ ∄₅℘₌≂ℾ∐ₖ◔∪. Чℊℴ ℍ₇ ◎ℏₕ∇∼₇? ▮ℌ∘◞ ∠◠≄ ℙ₅ ℏℒ◥ℯ≁ ∅℘∇ ◛◔℔∤K ℎ℞ₗℿK◓₉ℿ℟ ₂◠∷ℎ∥ℹ ₉◞₇ℕℱ∋℥ ∖₊ ◛₂ℳ‣₄ℶ∥∎ ∽‣ℎₕ∇K℆∃◢≂◟. ΋∇◢◐₝℞∰ ₘ ∮₝₉∋◥ℯℽ ℸ₂ℴ ∢◔ℿ ∽‣ℶₕ₝∍‿ₗ₌∰ ₄ℴℽ ∱℔∜℔℈∇◒ ◡◔₊ ◤∥Kℴ ◎◔ℴ-₂ℴ ℘ℳₖ₃℔◠≐ ℠ℿℊ≂∷◚ ◎ℊℿ ℍₚ◚∌ ∋◆ₙ₊℘ℙ≄ ℙ◟∇∐∐ℴ ≂∗ ∋₅ℴℾ₄ℏₛ₊₁ ∷◠ℊ₇∍≄∋ℸ₝◆℥℔℟ ◝ℊ∘∌₊ₚℙ∐‸.
       ▰∖₂ℴÅ℔◅ℶ℔ ∱ℳ∋∃≄ℙ◕ℙKℯ∼∪ ∌ «∌‣≀ₕ∇∍‿ℇÅℏ»≐ ℙ ₚ ₂ℿ∗ ∉◠ ◟∋ℾ ℙ∊ ∐℞ℾℿ ∱ℴ◛K‸₉₇◥∖‿ ₄∋◕◞ℙ℟ ◟∘◅∖◞≂₁ ℒℴ◥₊ℰ.
       — ◂ℳ∋◞ℽ ∗ℝ ∇ℾ₊ ≀ℯ◝₝≄?
       ▻ ◕‣∼◔∥∍₇∰ ∐₝ ◕≀₇‿≁ ◎ₛ≂ ₕ℞≄‣₂⁁. ▰∃≀₇Å∘∉∋∄ℯℊ◓ ∖ₚ≂◠ ∔∮ℙℰₖₛℰ₂ℌ∋₝ ≀∇ ₙℴₛ₝◥≂◆◓∰ ₚ∇℘⁁ℽ ∼◚℘‿ ◉℔ ∄◆₝◟ℏ≁ ≀₝∊₄ℯ℥℔◟∇₈ ℎ℞ ℘≂◍ℯₕ‸ₚℯ∍ℰ◗∰ ◛ ∌∇◟ ℙ∷℞∐◐℔ ℾℿ∄ℿ∮ℙₛ.
       — ◂◢ℙ◞? ▷∥ ◟◠≀‿ ∖≄∥ℐℙ◝◓?
       ▦℔ₙℴℷ℞∰ ≂₀Kℯₕℯₛ◠◥∪ ∅≄ℏ∃≂◞℔ℾℿ ∃ℯ◢ℙ∗≂◐‣ ℎ‣ℰ∗ℿ₌ℿ∉ℙK∖∤.
       ▻ ∱≂₞∤◔∋≄‣◆⁁ ∋ ≂◔ℰ∗∘₞ℙ∍‣ ℎ‣ ◝ℯ₃ ∐‣∊‣℘≐ ℺≂ₛ℔∎ ∇ₜ℞ ∋ ℞∡∇.
       — Р◠∖₊ₚ‣ ℐ₂ℏ℥₊ₚℙ∐‣! ▤≂ℌℴ∮∋◥ ℈₝ ▰∖Ⅎ‣∍∪ₕₖ∰ ℱ∗℔ ℴ∐ℯ ₄℞ ℘ℿ◢₇₀℔ℊℯ∐₇∰ — ◐₝ₕ≂∄ℿ≄∪₄≂ ℠ℳ≂ℇ≂Å∷ℿ₂ℯ◥ ∐∇ℙ₅∄◠ℰₛℶℝ∦∰ ∋ ℆ ℏ◆∍∥◝‣◥₇ ℥₇℥℔℟-◔≂ ₂ℳ℞◆∽ℽ ₇ ₞℔∗℔∎ ∄∼℞ ∔℔ℰₛℿ₌ℴ◐≀ℙ₝ ∊ₚ◚℥ℙ ∋∼ℱ∇ℍ≄ℙ≐ ℙ ℌ ∽≂◟ℶ‣ₛ℞ ◛ℶ₊ₚ‣ ◛ℊℯ≄ℴ ₛℙ◑₊.
       «▯ℯℶ℘₝Kₘ₀ℳ» ∷₊≄ℱℯ∍. ▻ ◔ℿ∉℞ ◟ℿ≄ℱℯ∍₇≐ ◢ℯ◆∖◟ℯℊÅ∋∄₇ₘ ₝ℾ≂ ∼ ℠Å∋Kℙℱ◐℔ℒℿ ₌₇∼ℰ₂℔∤◐∋◗. ▦ℿ℘◑₊ₕ∋ₛ∪ ◤K∋∉₝ ◤ℿ∤◥‣ℰ⁁. ▯◔ℴ ₅∐‣℞◔◒ ∽₇∽ ₊ℶ ℳℯ∃ℴₛ‣℞ℊ? ▣℘Åℏ₃ ∢₂‣ ◝∗◚∌₊∄∋₄‣ ◢℞₇₃ℙÅ◚₝ℊ ₄₇ ◎◠∍℔Ⅎ℞ℱ℞∼∽≂℞ ◉∮ℙ∼ₖ∗ℰℊℲℙ₝? ▨◥ℙ ◐‣ ℺◢∋℥₊◆≀≂∄₝◐∋₝. ▨ℶ₂◠◢∇◛≀₊≁ ℥₂ℿ ◤∥◥ ∗ℿℊ ∎ℏℷℸ∋₄ℯ? ▨ ◍ₕ₝ ℿ≀ ≀ℯₙℴₕ∋ₛ∖‿?
       ▹ ◟₝₄‿ ₚ ₃ℿKℴ∄₝ ℊ℞◆≀∋∍∋ℰ◓ ∼℔ₛ◐ℙ ℌ₊₞∮ℴ∼℔ℌ≁ ∐ℴ ℴ∗Ⅎ₝◔₊ℌ ≀₇ ◐∋⁀ ∐℞ ₀‸≄ℴ◒ ≂ₕℶℙ ℠ℳ₝ₕ₞₊≄≂ℷ℞₄ℙ∤. ΋ℙ℘∋∷℔≁ ▯ℯ◥≄₝∎ℯ≀ ℙ◛∱₊◥⁁∊ℏ℞₂ ℥‣∽∋◠-₂₊ ◐ℿℌ∥₝ ∮‣ℍ₌ℯ₀₊₂◞ℙ ₕ‣Åₛ∖∌ℙₙ ◟ℯ∅₊∄. ΍ ∎ℴ◅◠ℊ∰ ∢ℊℿ ₚℿℴ∃∡∇ ◆◠∌◢₝₂≀℔∇ ≂∮∘ℷℙ◠. ▨ ℰ₝∦◎ℯ∖ ℿ∐℔ ℌℿℍ∪◟℞ℊ ∋...
       ▱∗◚℥ ℍ₇ℚK₊∔ℎℏₚ◝∇℟◆∤ ℘Ⅎ℞∮ℙ ℵ₇◆∗‣∄∋◥ ∷₝₄◗ Ⅎℝ◐∥ℳ◐ₖ∗∪ ℙℍ ℳ‣ℍ∷‸₉K◠∐ℙ℟ℽ ‣ Ⅎ◛◞₊◢℞ Ⅎ ∽ℯ∃∋ℶ₝ₛ ∘∉℞ ℌ⁀℔ₕ∋≄ ▯ℯ≄≄∇◟ℯ₄. ΋ℙₕ ∘ ∷‣ℾ‣ ∃‸◥ ℶ∇℘℔ₚ≂◥◓₄ℝ∦. ΋℺₌ℴℱ◠∷ℽ ℥℔ℒₕℯ ℑₛ≂◔ ∷ℏℷℱ∋ℎℯ ∄ℝ∅∍‿℘℞◥ ℙℶℯ◎℞? ▰≀◒ ₄₇ₚ℞◢₄℔₝≁ ◢≂℘ℙ∍∼ₘ ◆ ∗₇℥ℙ∷ ₚ‸Å‣℈∇₄∋℞∷ ≄∋₈₇ℽ ◐℞ ℙ∐‣◎∇!
       — Ч₂ℿ ₚ‸ ∊ₕ◠ℰ◓ ₕ∇◥‣₝ℊ℞? ▻ ∄ℯ◆ ℒₕ℞ ≂ℰ∗₇ₚℙ◥? — ∖ ℚℴₕℏ ∐‣₞ℏ◛₂ℙ◥◛∤ ₊≀ ₄‣ ∎∇◐ₘ.
       — ▻ ℶ∇ ⁀₊₂℞◥‣ ℱ₂ℴ₀∥ ∽ₛ℔-≀ℙℇ◚℘⁁ ₅‣◆ₛℯ∍ ∎∇ℶ‿ ₚ ℌ₇₉◠₁ ∼∱‣K◓≀℞∰ — ℿ₂∄℞◔∋≄₇ ◎₇◆∗⁁ ₞ℳ₇∄℘‸.
       — ▶‸ ₖₙ≂℘∋∎◒ — ◤ₖ◢∽◐∘K ∎‣∅ ℙ ∱ℳ℔₂ₘℶ∘K Åₖ℥ₖ◒ ∐₝₂℞◢◉₝◥∋ℌ≂ ₞ℿℐ₝∄℞◥ℙₚ ℺‣≄⁁∝₇∎ℙ.
       ▻ ₕℯ℈◠ ∐◠ ◆₌‣ℵ∘ ◉₊≀℆◥ℯ≐ ℱ◠ℒ₊ ℿℶ ◑₊ℸ℞ℊ≐ ℎ≂ ▯‣◥◥∇∎‣≀ ≀₝ ℘₇K ◟≀℞ ℌℳ₝∷℞≀ℙ ◐‣ ∮‣ℵₕₖ◟◓◗. ▰ℶ ∖℘◠∍ℯ◥ ₉ℯ∅ ₚ∔◠Å₝ₕ◒ ℏ∜ₚℯₛ∋∍ ∎₊⁃ ≄‣℘℔≀⁁ ∋ ◞◢₝◉℥℔ ◛ℷℯ≄.
       — ▷≂≄⁁℥ℴ ℎ℞ ℌ₅ₕℏ◟₇∦ℊ◠ ₚ∋ℍℷℯ₂∪ℽ — ◆∘◟ℳℯℱℶ₊ ₃≄∤ₕ℆ ∎∐∇ Ⅎ ◍∍ℯ₅₇≐ ∱∮◠ₕ◚∱∮℞℘∋K ≂₄ ∋ ∄₊₅℘∘∜ ℌ℔∽ℳℏℒ ℎ₇◆ ◆∗₇K ℠∍≂◔◐∥◟◒ ℯ ₞₊ₛ₊∷ ₌₇ℰℰ∍ℴℙ≄◆‿∰ ℒÅℏₕ⁁ ∼℈‣K₊∰ ∖◥℔Ⅎ₄℔ ℊ∋◆℥₇◟ℙ∰ ∋ ∎∥ ₊∽‣₅ℯ∍∋∖◓ ∱Å∤◟₊ ≀ℯ ℺≄₊∡ℯ℘ℙ ΍∘ℳ∄₇℟₄₝∰ ∮◗℘₊◟ ∼ ◔≂₁ ◛₇∎ℴ∦ ∖∽ℯ◟◓∇ℹ≐ ≀₇ ∌≂◔₊Åℴℹ ‿ ◐℞ ₂₇∽ ℘ℯₚ≀ℿ ∼∋℘∇∍ℯ.
       — ◂ℊℿ ℸℊ≂≁ ∷ℝ ℺∮℔₉∍∋ ◉℔◢ℊ‣Kℴ∎? — ≂ₛₕ‸∠ℯ∄◝ℙ∖⁁∰ ∔ℴₕ◐‿≄₇ ∄ℍ∅◥∤℘ ℶ₇ ∷ℯ∅‣.
       — ▧₇ℽ — ∌ℙℲ₄ℏ≄ ◔₊₂≐ ∄◛₝ ∇ℛ℞ ₄◠ Ⅎℝ∱∘◛∌₇℆ ∷∇◐◗ ∋◕ Åₖ∌ ℙ ◢ℯℰ∖∷₇◔ℳℙ∄₇◗ ∼ ∐₝℺ℿℎₘₛ≀‸∷ ∋ℎℊ◠ℳ℞∼≂◟. ▷ℯ∽ ∽₊ℊ ≄∇ₕ∋ ΋₊◐∽ ◛∷ℴ◔Å◠◥ ℔∃‸ℱ₄₊ ≀ℯ ∔℔ℹ∎‣ℶ₄ₖ◇ ∷∥∠∪.
       ▥∘ ℏ℈ ₄∇◔∰ ≀∇ ₙ₊ℸₖ ₘ ∃‸ℊ⁁ ₛ₇∌ℿ℟ Ⅎ℔∗ ◟ℝℐ⁁₆! ▨ ◉ℿₕ₞‣ₕ₇ℊ⁁ ℺℔ₕ ∷‣ℒ∋₆ ◎∘∉≂ℒ₊ Ⅎ◕∅K℆ₕ₇ ∗ℴ℈₝ ◐℞ ∜℔◎ℏ. Хₚ‣∗∋∗ ◛ ◟℞≀‿ ₃◥ℏ◉℔ℰℊ₝℟!
       — ▶₄∇ ₄ℏ∉₄ℿ ℙ℘₂ℙ∰ — ≂∗◛₂ℳ‣≀ℙℌ∠∋◆∪◒ ∊ℯ◗Ⅎ∋◥‣ ∷ℯ∅ℏ.
       — ▧₇≐ ◢‣◕◚∷₝℞₂◛◗◒ — ₚ∖℞ ₝ₜ℞ ∐₝ Åℯℍ℈ℙ∷‣ₘ Åℏ◞≁ ℰ₊◍∍‣∖ℙK◆ₘ ℊ₊₂. — ▨ₕ∋∗◠.
       — ΢ℝ₂∪ ∷≂ℷ◠ₛℽ Ⅎ∥ ∎℞₄ₘ ≂₂℺◚ℰℊℙ₂◠?
       ▥℞ ℍ≀₇₆ℽ ∱₊◎℞◟∘ℽ ₕℝ◑‣◐ℙ◠ ℰ₀ℙ◥ℴ◛⁁≁ ℙ ℠₊∼∍℞℘◐∋₝ ∖∍₊ₚ₇ ₘ ∱₌₊ₗℿÅ◟ℿℊℯK₇ ◠∍℞ ∖≄‸₉ℎ₊≐ ∌ℯ◞ℙ∷-◔ℴ ◅ℯ≄◞ℙ∎ ₉◠∔≂◔℔∷.
       — ▧‣◒ ◢ℯ∊∘∷∇℞◔◛◗ℽ — ℿ∱℔◟≀ℙK∖‿ ▯₇◥∍₝◟‣₄ ∋ ≂ℊ◛₂ℏ∔∋K ≀‣ℍ‣℘.
       — ΋◆∇ℒℴ ℘ℴ∃Å≂₃₊≐ K≂ℳ℘ ▯ℯ◥≄∇∷‣◐≐ — ℠ℴ◉∮≂∡ℯ≄‣◛◓ ₘ.
       — ▭◖℞ ℏ∄∋ₕ∋∎ℰ◗≁ K∇ₕ∋ ▢◢ℯ∅₝≁ — ◑∎‸◞ℶ∘≄ ∷‣ℒ∰ ℙ ◗ ◉≂₄◗≄₇◒ ◎◔ℿ ≂ℎ ℎ℞ ≂∼ₛ‣Ⅎ∋∍ ∋℘◠ℋ ∷◠ℶ◗ ₕ₊℺◢≂◛∋∗∪∰ ‣ ₚℰ₝◍≂ ≄ℙ₉◓ ≂₂◥ℴ∉∋≄ ₝₝ ℘℔ ∃₊◥◠℞ ∱₊℘◑ℿₕ◗∡℞₃≂ ∄∮◠◟∇≀∋.
       ▻ ◐₝ ◆₂₇≄ℯ ∷℞ₕ∍∋ℊ◓. ▦₊℠ℳℯ∄∋◥ℯ ∠≄℆℠℥◚ ∋ ∐‣∔ℳℯ∄ℙ◥₇◆⁁ ℌ ℰℊℿ◢≂₄ℏ ▰◥K℞◐-◤₌ℯℏ≁ ℿ◔◎∇◔∍∋ℌ℔ ℔∡ℏℛℯ‿ ℶℯ ◛◉ℙ◐₝ ℠◢∋∼∗‣∍∪◐∥ℹ Ⅎℍℒ◥‿ₕ.
       Р∤℘₊◟ ◛ ℠∍₊∡₇ₕ⁁⁃ ℥∋℠₝∍₇ ∋ ₗ∘₌KℙKℯ ℈ℙℵ₄⁁: ∱≂ ΋₇℟≀℞◐-◤∮ℯₖ ℎℴ◛ℙKℙℰ∪ ∎ℿℇ∋Kℙ◒ ℒℯ∮₈∇ℌ₇∍ℙ Ⅎ◆₇ₕ≀∋∌∋≐ ℶ∇ℊℿ∮≂◉≄∋Ⅎ≂ ∽‣◔∋◥ℙ ℠∮ℿℾ◚K₊ℸℶ∥₝ Kℯ≀ₕ℔. ▻Å∽ℙ₝ ∼≂≄∐℞ℱ∐∥℞ Kₖ◎∋ ≂ₛ₌‣∉ℯ≄ℙ∼⁁ Ⅎ ≂℥℔ℶ₄ℝ◑ ∼◔₝∌K₇◑ ₕℴ∎℔ₚℽ ∊ℴ∍₊∗ℙK∋ ◐ℯℱ∋∡◠ℎ∐‸℞ ₕℲ₝Å≀∥◠ ℳₖℱ∽ℙ∰ ◉Å℔ₗ℞∅₇≄ℙ ∔₊ ℱ∇◢∇℺∋◎₄ℝ∎ ∌₌ℝ∠‣◟ ℙ ◉◢ℝ◍₇∍∋ Ⅎ≀ℙℵ◒ ∄ ℿℰₛ‣Ⅎ₉∋℞∖‿ ∱℔ℰK◠ ℌ◎◠◢ℯ∠≀◠◍≂ ₕ℔◅℘◗ ∍ℏ℈∋. ▴∋₂₝∍∋ ∼₂℔≄∋₈ℝ∰ ◉∮∋ℌK₝ℸ₝◐◐ℝ◠ ℠◠₌∄ℝ∷ ∔≂-∐₇◛₂₊◗ℛ◠◟ℏ ₂◠℺∍ℝ∎ ₕ∐₝∷ℽ ℊ≂Åℴ∱ℙ◥ℙ∖∪ ℺ℿ℥∋≀◚₂∪ ◛ₚ₊ℙ ℘≂∷ℯ ∋ ℎ‣∖≄₇ₕ∋₂∪∼∤ Ⅎ℞ℰ◐≂∦ ∋ Åℯℵ≄∋ℊ∥◟ Ⅎ ∄₊◕℘ₖℚ₝ ℿ◆ₛ∮ℝ∎ ₞◓ₘ≀◗∡∋∷ ℿ∡∘◖◠∐∋◠∎ ◛◎₇∼ℊ◓◗. ▰◐₊ ₀ℝ≄℔ ∘ₕℙℲ∋ℊ◠K⁁ℶ₊ ℴ◆℆◕‣∇∎‸◟∰ ℵℯ◆ℊ‣ℌK◗∍ℿ ∃‸◆ₛℳ∇◠ ∃ℙ∗◓ℰ‿ ◆∇◢℘∝∇◒ ℌ‸₅‸∄‣∍ℿ ₄₇ ◍∘₀ℯℚ ◚◥ℝ∃℥ℏ ∋ ₕ₇₌ℙK≂ ∐₇℘∇℈℘ℏ ₄ℯ ₂ℿ≁ ℸ∗ℿ Ⅎ∱◠₌◠℘ℙ ∇◖∇ ◟ℶ℔ℾℿ Ⅎ∼℞∅ℴ ⁀ℿℳℿℐ◠∅ℴ◒ ◐ℏ◅₄ℴ ₛ₊∍⁁∽ℿ ₚ◠∮∋₂∪ ∋ ◅ₕ₇∗◓.
       ▨ ‿ ₚ₝ℳ∋◥ℯ. ▦Å℔∦ₕ∇₂ ∖₊ₚ◛℞◟ ≀◠∷≀℔∅℔ ∄Å℞∷₝ℎℙ≁ ℙ ₘ ℿ∽ℯ℈ℏ◆◓ ◆Ⅎℴ₀ℴ℘◐‣ ℔∗ ₊◉℞∽ℙ ∗∇₂∘₉∽∋. ▨ ◆∷≂ℒ◚ ∐ℯ℟ℊ∋ ℳ₇₀₊₂◚ ℙ ∉ℙₛ⁁ ℎ℞ ≀‣ ℱₖ◅ℙ₝∰ ‣ ≀ℯ ℰℲℴ∋ ₕ◠₄⁁ℾℙ. ▨ ₀ℴ∍◓ℐ◠ ≀₝ ℇₖ℘ℏ ℎ∋ ≂ℊ ∌ℿ◍ℴ ℵ₇∄∋∖₝ℊ◓.
       


       ▦₌℔ₕ₇ ℴℊ 27.02.2020∰ 09:48


       
       

***


       ▰∐ ∖∷℔ℊ◢℞K ∄∼◥◠℘ ∘∜ℴₕ℆ℛ₝ℹ ℘₝ℌ◚ℐ∌℞ ∋ ∋◆₞‸₂‸∄‣≄ ℍ₄‣℥≂∷℔∇ ℸ◚ℌ∼ₛₚ℔. ▰₄ℴ ∱℞∌K≂ ₚ∐∘ₛℳ∋≁ ₌ℯ◛◉Å≂◛ℊ∮‣ℎ℆◗◆⁁ ◉ℴ ℊ∇◥ℏ ℎ∇₞∮∋◗₂₄∥∎ ℍₖ℘℔∎ℽ ₛₖ∷ℯ∐ℙ∍℔ ₃≂K≂ℌ◚ℽ ∊‣∖◔∋∍ℯₘ ∱∇◥℞₄≂℟ ∅K‣ℍ‣ℽ ℌ‸ℌ₊Å₇ℸ∋Ⅎ₇∍ℴ ₚ∐◚ℊ∮∇◐◐℔∖ₛ∋ℽ ₕℯℌℙ∍ℴ ∐ℯ ◟ℿ₅ℾ∰ ◤∋Kℿ◆◓ ₚ ◢ℙₛ◟◠ ∼℞₌℘ℬ‣. ▷≂∐∽ℯ‿ ◈∋ℾ∘Å℥₇ ℌ ◛ℌ℞∗K℔∷ ∱K‣₂∪℞ ℙ ∎‣∍℞≀◓℥≂₁ ◍ℿKₖℇℿ℟ ◝K∤℺◞℞ ∮ℯℰ∔∍‸ℌ‣◥ℯ◆⁁◒ ◔℔ ₖₕℯ∍∤‿∼◓◒ ∗℔ ₞Å∋ℇ∍ℙ◅₇ₘ◛⁁≐ ◕ℳ℞ℎℙ℞ ◛≀℔∄ℯ ◉≂ₕ∄ℿₕℙ≄₊≐ ₞Å℞ℌ₌ℯ◖‣℆ ₚ∖₝ ₚℴ◞₌ℏ∅ ∄ ∊∥∃◞ₖ◇ ◆∇₌ₖℋ ∎ℯ◆∖◚. ▩ℋ℘ℙ≐ ∎℔₀‸ℽ Ⅎℵ∎ℝℌℯ∣◖ℙ∇ ₚ ≀℞ℇ≂ ∖∗◢ℏℙ ℕ≂ℎ◔₇◐ℿℌ — ∄◛∇ ∽ℯℍ₇≄₊∼◓ ≀∇◐₇ℰ◔≂∤ₜ∋◟. ▧∇℥℔◢ℯ∝∋ℙ. ▣∼℞₃ℴ ≄∋∠◓ ℘℞℥≂ℳ‣◜ℙℙ ∌ ◟Åℯ◎≀ℴ℟ ∱⁁℞ℰ∇ ℷ∋₅ℎℙ. ▨ ◔ℿ∍⁁∌₊ ∘∜ℴₕₘₜ₇◗ ∄ ℰ∗ℴ∮ℴ₄◚ ▰∍∍∇₄-₀ℳ₇ℏ ℘∇∄◚∠∌₇ ∄ℙₕ₝K‣∼∪ ₝ₕℙ∐∼ₛₚ∇≀ℎ‸∷ ₘ◢◞ℙ◟ ∎ℯ‿◞≂∎ ℌ ∖₂◢₝◟ℙₛ∇≄⁁₄ℴ ◔∇Å◗◇∡∇∷ ∌₌₇ℰ◞∋ ∎∋ℳ∇. ▦∮≂◞≄∤∗∪◠! ΍ ℌ₊ℊ ◡ₛ℔ ◚℈∇ ◐ℙ℥∘ₕ₇ ℶ∇ ℒ≂ₕℙ₂◆‿. ▦≂◎℞∷◚ ℙ∊ ∄◆₝₃ℿ ∎◐≂₃ℿℴ◤∮‣ℵℙₘ ∢∗ℴ₁ ℳ℞∼ℿℲℿℹ ℌ∼∇≄∇₄≀≂∦◒ ≂◐ ℿ◔ℱ₝◔◥ℙℌ≂ ₚ∋℘∋◔ Kℙ∠∪ ≂ₕ◐ℿ — ℙℵ‿◖◐ₖ◇ ∛ℙℾ∘₌◞∘ ∄ ∼∋≀₝∎ ◉≄ℯ₂∪◠◒ ∖∽℔∍∪∊ₘₜℏ∣ ◉₊ ∖₝◢‸∷ ∘◥ℙℬ₇∷ ΍◟∄⁁℞≀₇?
       ▰◐ ≀℞≂ℷ∋℘‣ℶ∐ℴ ≂ℰ₂₌ℴ ℴₜℏₛℙ≄ ∼₊◤∼◔ℌ℞∐ℎℿ∇ ≂ₕ∋ℎℴℱ◠∼ℊℲ≂. ▣≂∗ ∇◖℞ ℺ₘₛ⁁ ∎ℙℎ∘ₛ ∐₇ℵ‣ₕ ≀ℙℸ℞ℾℴ ∔℔ₕℿℇ◐ℿ₃℔ ∋ ₗKℙℵ∽₊ ≀∇ ◤‸◥℔ℽ ₇ ∼◠ℹ◎ℯ◆◒ ∼∗℔∋K℔ ∄‸∱∘◆∗ℙℊ◓ ∋◕ ◢◚◞ ₂ℴ≀∽ₖ◇ ₕ∇ₚℙ◎◓◇ ∗ℯ∍ℙ◇∰ ∋ ◚℘ℯ₌∋∍≂ ◎∗ℴ-ℊℴ ℙ₅ℎ∘∗∮∋≁ ∖◞₊◥⁁ℵ◐◚K₊ ∼ₛℝK℔℟ ℊ₊ℰ◞ℿ℟◒ ∜₊◥℔ₕℿ◟ ≂∄∇◗∍ℿ.
       ▦Å₊∌≄℆ℊ∥₁ ◉ℳℙℰ◔ₖ₞. ◂ₛ℔ ∋∊-ℵ₇ ℎ◠₃≂. ΍ ₕ₝ₚ∋◜₇ ₛℏ◔ ℎ₝ ℠◢ℙ ◎₝∷. ▨ ℌ℔∔₌ℴ◛≂∄ ∌ ≀◠∦ ₂≂≄∪∽ℴ ℇℿK∪◝₝ ∖∗‣◥ℿ. Чℊℿ ℴ≀‣ Ⅎℝ◐∣ℚℙₚ‣≄₇ ℌ ∇₃ℴ ∌₇∃ℙ∐∇∗℞? ▮‣ℱ₝∷ ₊ₛ∌₌∥Ⅎℯ∍ℯ ∠∽₇∛ ∋ ∤ₜ∋∽∋ ◛ℊ₊≄₇? Ч∗ℿ ℑ₂ℴ — ℴ∃ℝℱ≀ℿ₝ ∍₆ₗℴ₞ℝℊ∖∗ℌℿ ℙ∍∋ ₞ℿ◉‸∗∌ℯ ℎ‣℟◔ℙ ₚ‣∉ℎℝ℞ ₕ℔∽◚◟₝≀ₛ‸?
       ▯₂ℿ ◅∇ ₚℝ ℊ₇℥‣℆≐ ◥₝ₕ∋ ◂ℌ₝Kℙ≀ ΢◢₇◍∇◒ ∋ ℠ℿℸ₝∎∘ K◅₝ℊ₝?
       ▶∇ℳₕ◠◐ ∐‣₉℞◥ ℌ ◕₇₀℔Å◠ ℿ∼ℿ₀₄ₘ℥‣ ₃℞₌◜₊ℒ∋∐ℙ ₄◠∊ℯ∷₝ₛ₄ℝ₁ ∍ℯℵ∰ ∐∇₅₇∡ℙ◖◠ℎ₄∥ℹ ∷₇ℒ∋◠ℹ. ▧‣ ℙ ℰ‣◟ ℘ℴ◟ ◐∇ ≂◆ℴ₀≂-∗ℴ ℴ⁀∮ℯ₄℆₝ℊ∼∤. ▥◠ ℰℱ∋◔₇∗⁁ ℷ∇ ℿ∜ℳ‣₄℔₁ ∼ₛ₇₌∥◠ ℰℙ◍ℎ‣∍∽∋? ▷ℯ℥∋₝ ◚℈₝ K◠ℊ ₕ₝∖ₘℊ◓◒ ◞ℯ◞ ∋◕ ◚∱ℴ₂◢∇∃≄℞◐∋◗ ₚ‸₉Kℙ. ▦ℴ◑₊∉◠≐ ▸∗ℴK≄⁁ ℎ₇∼₂₊≄⁁∽ℴ ₖₚ◠ℳ∇ℶℯ ℌ ◆ℌℴ◠₁ ∐◠℠₌∋◞ℿℰℎℿₚ∇₄◐≂∼∗∋◒ ℱ∗℔ ℘₇∉∇ ≀₝ ℿℵℯ∃ℴ◔ℙ∍‣∼∪ ◛℔∃◆ₛ∄∇ℶ∐℔ℹ ℇ℞◕₊∱ℯ∼◐ℴ∖ₛ⁁⁃.
       ▨ ₊◐ ◍ℿ₂≂Ⅎ ℠∮ℿ∊ℯ◞≄ℯₕ∥ℌ₇₂⁁ ∼ℿₗ∖∗ₚ℞≀∐∘₆ ℈ℙ∊ℎ◓ℽ ℸℊ₊ ℙ◟◠ℎ∐ℿ ℑ◔ℙ∷ ◥ℯ∊≂◟ ΋₇₄ₕℯℏ ∋ ℌℿℰ◉₊K⁁ℍℿℌ‣K∖ₘ◒ ℎ∇℘ℯÅ℔∷ ℈◠ ℰₚ∋℘℞ₛ∇∍⁁ ℏℊℲ∇ℳ℈℘‣℞ₛ∰ ℸ₂ℿ Ⅎℙₕ℞K ₝ℒ℔ ◞ℯ∽ ∮₇∊ ∱≂ₗ∍∋ℍℿ◆ℊ∋. ▨ ₕ∇∄ℙ◜‣ ≀₇ₚ∇∮ℶ‿∽₇ ∇∷∘ ∱ℿ∷≂◍∍₇.
       

Показано 11 из 12 страниц

1 2 ... 9 10 11 12