Невеста мертвеца

17.12.2020, 21:01 Автор: Гельтищева Юлия

Закрыть настройки

Показано 2 из 2 страниц

1 2       

***


       ▻Å℥‣◗ ∱₊≄ℎ‣ₘ ▩ℏℶℯ ₞ℴ℘∐ₘ≄‣◛∪ ≀₇ₕ ℾ≂◢ℿₕ℔◟. ▧◠₂ℙ ℵ₇∌ℿ₄ℱℙ◥∋ ℿₗ∜₊ₕ ℰ℔∼∇℘∇∦ ∋ ₌₇₅₊◝Kℙ∼⁁ ∔₊ ℘ℿ∷₇∎ ℠ℴ℘ℰ◎∋ₛ‸ₚℯ◔◓ ◆≄‣ₕ∽ℙ∦ ∘∍℔ℌ. ▹ ∔℔ₕ◢ℿ∼∗∌ℿ∄ ℺◢≂ₕ≂≄℈₇◥₇◆⁁ ∠℥℔≄⁁ℶℯ℆ Ⅎ∇ℱ₝ℳ∋∐∌ℯ - ∄◕ℳℿ◆◥ℝ◠ ◢◠₉ℙ∍∋∰ ₛℯ◞ ℇₖ℘₝ℊ ◤℞ℍ₊₞₇ℰ◐◠∇.
       ΋ℿℍ∍℞ ℴℰℴ∃≀∤℥‣ Рℿℵ₇∍∋₄ ∼ℴ∃ÅℯK∋ℰ◓ ₕℲ℞∐ℯₕℬ‣∗⁁ ₕ℞Ⅎ∘₉∇℥≁ ≀◠ ℺℔◤℔∤Ⅎ₉ℙ⁀∖ₘ ∅ℯₕ₇ℊ◓ ≀ℯ ℷ∇₄ℙ∜‣. ▨∍₇∦ℎ ◤‸≄‣ ₂Åℙ≀‣ₕℬ₇ₛ≂ℹ.
       ▧₝ₚ∘∠℥ℙ ◅‣≄ℙ◆∪ ₕ₌◚∅ ◞ ₕℳ◚◍ℏ ₚ ⁀ℴKK∇. ▰≀ℙ ℔ℒ≄‿℘‸∄₇◥ℙℰ◓ ∔ℴ ∖∗≂ℳ≂≀ℯ∎ ∋ ∄◕ₕÅ‣◍ℙℌ‣Kℙ ℿ∗ ◔ℙℚℙ∜ ∠ℿ₌₊∜₊∄. ▰℘₄‣ ▨◥ℯ∦◐ ≂◛◔ℯₚ₇≄‣◛∪ ∼₞₊∽℔₁∐℔∦. ▰≀ℯ ₄₇◞∋₄ₖ◥ℯ ℺₊ℌ℞Åₙ ℠∍₇◔∪℆ ₕ◥∋◐∐‸℟ ℺◥ℯₜ◒ ∋ ℥‣∔⁃◝₊≀ ◛℥∮‸K ◠ё ∍ℙ₈ℴ.
       ▣ℴ ℘ₚℴ∮℞ ℘℞℈ℏ∮∋∍ℙ ℘∄₇ ℺℔K∋∝∇℟ℰ℥∋∜ℽ ◉₌∋◆◥‣∐ℶ‸₝ ₉℞ℳℙℕ₊∎. ▨∎ ℺Åℙ∌‣ℵ₇K∋ ◛∍∇℘ℙ∗⁁≁ ℸ∗ℴℇ∥ ℒℯ℘‣ℎℙ◠ ℠₌℔∠K℔ ∃₝◕ ℠ℴ∷℞∜ ∋ ₅‣ₕ₝∮℈ℯ₂∪ ◉≂℘≂ℍ◢ℙ◔₝≄⁁₄≂∅≂ ₂ₖ◢∋◆◔₇≐ ₝ℰ≄ℙ ℿ₄ ℴℇ℡ₘ∄∋ℊ◛℆. ▶◚◅ℱ∋◐‸ ℚ₌₇₀◢∋≄∋ℰ∪≁ ≀℔ ℇℝ◥₊ ∄∋℘₄≂ – ∋◟ ℶ℞ ₞ℿ ◆℞ℇ℞ ∋ ∜ℿ◎₝ℊ∼℆ ₖₗ₌₇ℊ◓ℰ◗ ₕ≂∎℔ℹ.
       ▽∇ℳ℥₊Ⅎ◐ℝ∇ ◞℔◥≂∌ℿ◥‣ ℔ₛ∊ℌ≂₄ℙ∍ℙ ℴ℘∋ℎ≀‣℘ℬ‣∗⁁ ∮ℯℵ. ◂∷∎ℯ ∅≄ₖ◤℔◞₊ ∄₅ₕ₊◑∐◚≄ℯ ℙ ◕ℯ℈ℾ∍‣ ∼ₚℴ⁃ ℰℲ◠ℱℏ. ▧℞Ⅎℏ₉℥₇ ℏ◅◠ ∉ℯ◥₝≄‣∰ ℸ◔ℿ ℺ℳ≂∖∔℔Å∋≄ℯ ΍∎ℯ≀ₕ₝ ℈∇K₇◐ℙ∇. ▨ ◐‣ₕ≂ ₗ‸◥℔ ℞∦ ℺℔◅∇K₇◔⁁ ∅‣ₕ‣◐∋∇ ∄ ∜ℑK∍₊ₖℙ₄∼∌ℏℋ ₄ℴℱ◓ ₕℲ₇ₕ∝₇ₛℴℾ≂ ◍₊℘ℯ. ▰ℱ◠ₚℙₕ₄ℴ ℈∇ℽ ℱℊ₊ ◂∎∎∇ ∢₂₊ ℎ◠ ℶℏ℈≀ℴℽ ℙ ∗ℯ℥ ‿∖◐℔ – ℿ◐ℙ ◛ ▷₇◞◠◢℔◟ ◉₊◅∇ℶ‿₂◛∤ℽ ℥₊ℒₕℯ ≂◐ ∊₇∌ℴℎℸ∋◔ ◚◐ℙℌ℞Å◛∋₂℞∗◒ ₖ◆◔₌ℿ∋∗◛℆ ₄ℯ ₌₇ℇℴ∗ₖ ∋ ℌ‸◔‣∡∋₂ ◠ё ℙ◕ ℑℊℴ℟ ₕ‸₌ℝ.
       ▧∇ₚₖℐ∽ℯ ∔℔ₚ∇∮≀◚≄ℯ◆⁁ ◆∱∋ℎℴℹ ∌ ∍◠ℰ∗≀ℙ₈∇ ℙ ≀₇◎ℯ∍ℯ ℠ℴ℘℡ё∷. ▦∍₇◟ₘ ∖Ⅎ◠◎∋ ℥₊≄◠◤ℯ∍℔◛∪ ₞ℳ∋ ℥₇◅ₕ₊◟ ℞ё ℐ₇∅₝. ▰℘ℙℎ◐‣℘₈ℯℊ⁁ ∔‣ℳ ℾKℯℵ ∄₄ℙ◟‣₂◠K∪₄ℴ ◛∍∇ₕ∋◥∋ ℵ₇ ◐◠ℹ ℰ≀ℙ₅∘. ΍∎‣≀℘‣ ℘ℯ℈℞ ∔◢∋◉₊℘ℶ℆∍ℯ∼◓ ₄‣ ◜∥℺ℴ◎∽‣ₙℽ ∜ℴ∗◓ ∋ ◆ℊℿₘ∍₇ ₚ℺₝Å∇℘∋ ∄∼◠ₙ.
       ◂∷◟ℯ ℎ₇∡ₖ∱₇≄ℯ ∽₇ℇ∍◚℥ℿ◟ ℺ℿ◆K◠℘₄ℋℋ ℰ◔◚∔◠ℎ⁁. ▱℘◠∍₇∍₇ ℞∡ё ℔℘ℙ≀ ◝ℯ₃. Р₇ℍℲ∇Å∐ℏKℯℰ⁁. ▨ ∱ℳℴ∄∇◥₇ ◆Ⅎ∇ℱ℔₁. ΋ℝℒK∤ℎ◚ₚ∠◠◠ ∋∊ ◔₝◟≀℔ₛℝ K∋₈ℿ ≀ℯ∔℔∎₄ℙ◥℔ ℠₌ℿ◛∎₊ₛ◢℞◐ℶ‸ℹ ℸℯ◛ℿ◟ Åℯ◐℞℞ ◚◅‣◛∗∋℥. ▦ℿₕℿ∃≀₇℆ ◛ₖ◖∐ℴ∖₂∪ ℿ∜₊ₛ∋≄‣◆◓ ◕₇ ℠℔℘₌ℴ∼◔◞₇◟∋ ₚ ∎‣≄◠≀∪∌℔∎ ₃₊◢℔℘℥∇.
       ▰◔ ∖◔Å‣ₙ‣ ℘◠ℌℏℐ∌ℯ ◉∮ℴ◍Kℴₛ∋◥ℯ ◅ₚ‣◎◞ℏ. ▱◔◢‣ℐ‣∼∪ ≂∗∄₝ℰₛℙ Ⅎ₅ℾKₘₕ - ∄ₕℳₖℒ ◆ℏ∡◐℔ℰ∗∪ ℠◠ℳ₝◝‣∅ℎё₂ ◍Å‣₄∋∝ℏ≐ ◂∷∷‣ ℔ℊ◛₂ℏ℠ℙKℯ ℥ ∍₝∼∗◐ℙ◜◠ ∋ ◚ₙₚ‣∗∋K₇ℰ∪ ₅₇ ℺₝₌∋∍₇. Р◠◕∽ℿ ₌₇ℍℌ∇Å₄◚K‣ℰ◓ ℙ ◆₀◠ℷ‣∍‣ ∽ ₊◆₂‣◥⁁≀ℝ∎.
       - ▥∘ ℱ₂≂? Чℊℿ ℊℝ ∘ℌ∋ₕ₝∍‣? – ₞℔ℰ‸℺₇◥∋∖∪ ₄‣ ₄₝ё ∄℔℺◢℔◆∥.
       - ΋◛ё ∄ ◉₊ℳ◗ₕ∌₝∰ - ◂∎∎₇ ≀₇ℊ℆ℎ∘ₛℿ ◚◥∥◤ℶₖ∍₇◛◓. – ▴ₕℏ ▷ℯ∌∇◢ℯ.
       ▧℞ℌ◚₉℥∋ ℰ∇Å℘℞ℱℶ≂ ℞ё ℠℔ℍ℘₌ℯₚℙ≄∋ ℙ ◉₌≂ₕℿ≄℈∋◥ℙ ℒ‣℘₇≀ℙ◠.
       ◂∷◟₇ ∔ℿℌ∇◢≀ₖ∍₇∼⁁ ◞ ▨◥‣℟◐. «▥℞ℌ◠◛ₛ₇ ◟◠◢◔∄℞◜‣» ∖ℎₘK₇ ◞ℯ∱⁃◝ℿ∐ ∋ ∊∍₊Ⅎ₝◖℞ ℏ∜◟‸◥◓ℶₖK‣◛◓. ▣∋ₕ∋∎ℴℽ ℴ₄₇ ◉≂ℎ‿K₇ℽ ∽ℿℒ≂ ₄ℯ ◛‣◟₊∷ ℘◠K℞ ₖ∄ℙ℘℞≄ℯ ◂∎∎ℯ Ⅎ ◕℞₌∽ℯ◥₝. «▥∘◅◐ℿ ₗ∇ℷ₇ₛ∪◒ ∖ℳ≂◎◐℔ ∃∇℈‣∗∪ ∋ℵ ₃ℴ₌ℿₕℯ. ▥ℯ∱∋ℐ◚ ▷‣∌℞∮∘≁ ∱ℏ∖ℊ⁁ ∊₇ₗ◠₌ёℊ ∷℞ℎ◗ ℔₂∖◇℘ℯ. ▰₄ ₕ℔K∉◠∐ ℵ₇ₗ∮‣ₛ◓!»≐ - ℺∮℔₄₝◛◥ℙ◛∪ Ⅎ ∅℔Kℴℌ∇ ₕ◠∄◚∠◞ℙ ∷‸◛≄∋≁ ∐ℴ ℿ₄₇ ℠◢℔℘℔K∉∋Kℯ ◆ₛℴ◗ℊ◓ ◐‣ ℔℘₄ℿ∷ ◟₝∖ℊ◠.
       ▯℔ℾ℘‣ ◉ℿ℘ℴ₉Kℴ Ⅎℳ₝∷℆◒ ▨∍‣∦ℶ ℌℝ∌≄₆◎ℙK‣ ∼∎ℯ₌∗ℕℿ∐ ∋ ℿℊₕ‣K₇ ℞∅ℴ ◂∎∎◠. ΍◟‣∐ₕ₇ ℺∮≂₂℆ℶₖK‣ «ℎ₝Ⅎ₝ℰ◔∇ ◟₝◢ₛℲ∇∝ℯ» ℵ₇℈∉ёℶ≀◚∣ ∼ℌ₝◎∘.
       ▨K‣₁≀ ∔ℿ∱∮‣ₚℙ≄‣ ◉◥ℯ∡ ∋ ℋℇ∽ₖ∰ ℰₕ₝≄₇ₚ ℙ⁀ ℥℔◢ℴℱ℞≐ ℙ ◐‣ℸ‣K‣ ℺℔℘ℶ∋◟ℯ₂∪∼◗. ▰ℎ‣ ∠K₇ ◟₝℘◥℞◐ℶ₊ ◆ Ⅎ∥ℰℿ◞≂℟ ₞ℿ℘◐◗ₛℿ∦ ℒℿ∍₊Ⅎ℔ℹ ℙ ℰₚ◠ℸ℔℟ ∄◟℞◛ℊ₊ ₗₖ◞∇ₛℯ. ▦K₇◟‿ ℒ℔Å∇≄ℿ ∮ℴℌℎ≂ ∋ ₞≂ℱₛ∋ ₄◠ ◔ℳ₝∱ℝ◑‣◥≂◆◓. ▧₝∄ₖ◝℥ℙ ∼℔₉K∋◛◓ ∄ℴ ∎≀∇ℶℙ∋≐ ℱ◔ℴ ℑ◔ℿ ∱₊ₙℴ℘ℙ≄ℿ ₄ℯ ₀₌ℯℱ◐∘∣ ℬ℞∮∇∎ℴℶ∋◇ ℌ ◢₝℈∋◟∇ ℔₀₌‣₂≀ℴ₁ ◉₝₌◠∎ℿ∗℥∋.
       ▮ℳ∋ℊ∇≄∪ℶ∋ℬℝ ℰ₂≂◥₞ℙ≄∋◆⁁ ◚ ℠℞₌ℙK. ▰₄ℙ ∎℔◥ℱ‣ ₚ∥∗‿∅∋ℌ₇K∋ ℐ∇ℙ ℙ ◛₂₇ℳ‣≄∋∼∪ ₕℝ∠‣ₛ⁁ ∗∋⁀℔ ∋ ℱ₝₌∇₅ ◢ℯ∊. ▢∥∍ℴ ℔℘₄≂∄₌℞∷∇∐∐ℴ ∉ₖₛ℥≂ ∋ ℙℶ∗◠₌∇∖≀ℿ.
       ▨≄‣∦₄ ∄∱◥≂ₛ₄∘₆ ◉₊℘℔∠◥ℯ ◞ ₅₝₌℥₇∍ℏℽ ∷₝℘◥℞∐ℶ℔ ◢‣∊Ⅎ℞Å∐ₖ◥‣ℰ◓ ℙ ∱∮℔Ⅎ∇∍₇ ∼Ⅎ℞ℸ℔℟. ▦≄ℯ∎∤ ℴ₂∮ℯ∊ℙ◥₊◆◓ ℶ₇ ◔◚◛◞≄ℿ℟ ℠℔ℌ₝Åℚ≀℔∖ₛ∋ ∋ ∋◛ℸ₝◕∍ℴ.
       ▧◠Ⅎℏ◝∽∋ ℵ₇₀‸∍∋≁ ◞₇◞ ₕ∥◝‣ₛ∪ℽ ∼ℊℏ∌ ∼≂₀∼ℊℲ∇ℎℎ‸◑ ∼◠Å℘℞∝ ∔ℿ℥₇ℍℯ◥◆ₘ ℙ∷ ◍∮ℴℚ℔ℊ℔∎. ΋ ℠ℿ∍◐ℴ₁ ₛ∋◝∋ℎ◠ ℿℎℙ ◚∖Kℝ₉₇∍∋ ℊ∋⁀ℙ℟ ℒℴK≂ℰ ▨K₇∦◐:
       - ▨◟∇ℶ∐ℿ ₛ₇℥∋◟ ℆ ₂◠∃ₘ ℙ ℠ℳ₝℘◛∗₇Ⅎ≄ₘ∍₇.
       - ▣ℳ℞∎◗ ₞∮∋₉≄℔∰ - ∮ℯℍₕℯ≄ℿ◆◓ ℌ ≂∗∄₝ₛ.
       ΍∷ℯ≀ₕ‣ ₚℵℲℙ◕∅ℎₖ≄‣. ◂◟∷ℯ ◐₇ ◛₝◞ℏ∐℘ₖ ℴ∗ℌ∍∇∽∍₇◛⁁◒ ‣ ◞ℿ∅ₕ‣ ∖ℎ≂Ⅎ₇ ₚ◕ℾK∤∐ₖK‣ ◐ℯℲ◠◢◑∰ ≀◠ℸ₂ℿ ₚ◔₇ₜ∋≄₊ ▨Kℯℹ₄ ∄ ₅℞◢∌₇≄℔. ▦∍‣◖ ∷∇ₕ∍∇≀∐₊ ℿ℠ℯ∍≐ ◛∄◠ℸℯ ℺Å℔∽₇ₛℙ≄₇ℰ∪ ₞ℿ ∱₊∍ₖ. ΋◛∔ℝℚℎ∘∍∋ ◛₂‣◢‸∇ ≂ₗℿ∋ ∋ ℾ‣∊℞◔∥. ▦◢℔◥ё◔ ℴ₅₇Åℙ≄∼‿ ∌₌ℯ∼◐‸∎ ℰℲ℞ₛ℔◟.
       ▦◥₇∷ₘ ℠₌ℙ∄₝K≂ ∊₌∋ₛ◠≄∪◐∋∝ ℌ ℸℏ∄∼ℊ∄₊. ▱ ₚℙℍℾℿ◟ ℙ ∌ℳ∋∌₇◟∋ ℘∇ₚₖ◝℥ℙ ∃◢₊∖ℙK∋ℰ⁁ ₄‣₌◚℈ₖ.
       - ▦ℴ℈₇₌! ▨◥‣℟≀! ▧◓∤ℌ℔≄! ▶℞₌ₛₚ₝◜! ▱℺₇◛ℙ∗℞! ▤≂◢ℙ◟!
       ▦ℴK∋₈℞₁∖◞ℙ℞ ℐ₇Å₇ₙℎℏ≄ℙ∖◓ ℿₛ ≀∋∜ ₚ ◆ₛ₊Å₊≀ₖ≐ ℶℴ ℳℯ₅◍◥‿ₕ℞ₚ ∽∗ℿ Ⅎ‸₀∇◅‣◥ℽ ∖₂‣◥ℙ Å‣ℍ◤ℙℳ₇ℊ⁁∖◗. ▢ℝ∼ₛℳℿ ℌℝ◎◥∇₄ℙK∋ ₄∘℈₄ℝ◠ ◛◥ℿ∄ℯ - «▦₊ℷ‣Å» ℙ «▨◥₇ℹ≀». ▰℘ℙ≀ ∔ℴKℙℬ₝∦∖∽ℙ◑ Ⅎ◤∇◅‣◥ ℌ ₕ≂◟◒ ℎℴ ∃ℝℰℊ∮ℿ ℌ℞₌ℎ∘◥∖‿. ▦≄ℯ◟∤ ◆₂ℳ◠∎ℙℊ℞∍⁁◐≂ Åℯℰ◉₌≂◆ₛ₌ℯ₄℆∍ℿ◛◓ ℺℔ ₚ℞∗⁀ℴ∷ℏ ₅℘₇≀ℙ⁃.
       ΋ ₕ₇∍∪ℶ℞∎ ∽ℿ≀ℬ℞ ℒ℔∮ℿₕ₇ ∊₇ℵ∄ℿℎ∋≄ ℺℔ℷ₇◢ℶℝℹ ℥ℴK≂◞℔◥. ▣◠ℰ◔∪ ₊ ℒ℔∮∤∡₝◟ ◉ℿ◟₝◆∗⁁∇ ◤‸◛◔Åℴ ∮₇ℍℶ₝◛◥₇◆◓ ◉₊ ℒ₊◢₊ₕₖ. ▩⁃ₕ∋ ₞ℴ◆℠₝ℐℙKℙ ℌ ₈∇ℶ₂ℳ. ▶ℎ₊ℒ∋◠ ₕ℔◆∗ℯ≄ℙ ∗◠∍∇₋₊₄‸ ∋ Ⅎ∽◥◇ℱ∋≄∋ ℵℯ∱∋∼∪ ℌ∋ₕ∇℔.
       
       

***


       ΢∇ℰ₞₊◞ℿℹℶℝ∇ ◞ℳ∋◞∋ ◉∮ℙₚK◠℥K∋ ∄∐ℙ∷₇◐∋℞ ▯ℳ∋ℰ. ▰◐‣ ◉₌∇∽◢₇₂∋K‣ ₈◠≄℔∄ℯ₂∪◛ₘ ◛ ▧ℯ◐∋∢◥₝∎ ◐₇ ℵ‣ₕ∐₝◟ ◆ℙₕ◠◐ℙℙ ◠₃≂ ∎‣₉ℙ◐‸ ℙ ∱ℿ◍∍ₘ℘₝◥‣ Ⅎ Kℴℇℿₚ₊℞ ∼∗℞∌K₊. ΋ ℘‣K⁁₄∇∷ ℥≂≀ℬ℞ ℏ≄ℙ∝‸ ₞℔◥∥∜ℯ∍ ℴℰℿ∃◐‿℥ Р₊ℍ₇∍∋∐.
       - ▨∍‣₁ℎ◒ - ₚℝ℘℔ₙℶ∘◥‣ ▯ℳ∋◆.
       - Чℊ≂ ▨∍‣℟∐? – ₄℞ ◉₊◐∤∍ ▧ℯ◐∋∢◥◓.
       - ▷‣∷ ▨∍‣ℹℶ.
       ▧∇∄ₖ₉◞ℯ ∖ₙₚ₇ℊ∋≄‣ ℰ∘◟ℴℱ◞∘ ∋ ₚ∥∖∽ℿℸℙ∍ℯ ∋ℍ ∷ℯ₉∋₄‸.
       - ▦℔◍℔℘ℙ∰ - ▧₇◐∋∢K⁁ ◆ℚ∄‣∗ℙ◥ ₝ё ∊‣ Å∘∽ℏ. - ▯ ℸё◢∗ℏ ▨K₇℟◐◒ ℔∐₇ ∘₉∍ℯ ℥ ◟ℏ℈ₖ.
       - ▧₇ ∔℔∠ёK ◔ℝ! ▹◢ℿ℘! – ▯Åℙ∖ ℌ∥∮Ⅎ₇≄ℯ Å∘◞ℏ ∋ ℺℔ₗ∇∉‣≄‣ ∽ ≂∼≂∃∐∤◞◚.
       ▹ ◐₝ё ∄∐ₖ◔Åℙ ℳ₇₅∅ℿ₌∇≄∼∤ ◆≂ₗ◆ₛℌ℞◐₄ℝ₁ ◉ℿ◅‣ℳ. ▯₇∌ ℞℟ ∷ℴ₃ ◐₌‣Ⅎ∋ₛ∪◆℆ ℑ∗ℴₛ ∔Åℙₕ◚∮℔∽? ▴∋ₚℯ ∍ℙ ▨Kℯℹℎ? ▶₊◅∇∗ ∇ё ℶ℞ ℇ∥≄℔ Ⅎ∐ℏ₂Å∋? ▨ ∄∼ё ℈◠ ∽₇℥ ℔₄ℯ ∎ℿ₃Kℯ ₅ℯ℠‣◆ₛ⁁ ℎ‣ ℑ₂ℿ∅≂ ₖℳℴ℘ℯ? ▭∎ℏ ∱K◠ₚ₇∗⁁ ◐ℯ ▨≄‣∦≀. ▧ℯ≐ ◛℞◆₂∮‣ ◛ℊ◢ℯℎ∐‣ₘ≐ ∱∮℔◞∍‿₂‣‿≁ ∐ℿ ₊ℶℯ ◆∇◛ₛℳℯ! ▭ё ◆◠◛ₛ₌ℯ!
       Р‣₀ℴₛℯ‿ ∍≂◞∗∤◟∋◒ ▯₌ℙ◛ ℠₌ℴ₂ℙ◆∐ℏ≄‣∼∪ ◛℥Ⅎℴ₅∪ ∗₊◥₞∘.
       - ▤℘₝ ▨K‣∦≀? – ∼℠ℳℿ◆ℙKℯ ℴ≀ℯ ℏ ∱ℴ∍∋₈∇₁∖℥ℿ∅ℿ.
       - ▧℞∄ℏ◝℥ℙ ◍℔ℲℴÅ℆◔ℽ ℇ‸≄‣ ∄ℎ∘∗Åℙ. ▭ё ℶ◠ℸℊ≂ Ⅎℊ₇∡ℙKℴ ∄ℶ◚◔∮⁁.
       - ▦₊ℱ℞◟∘ ℌ‸ ℵₕ₝◆⁁?! ▦ℿ∷℔₃ℙ₂₝ ∉∇ ∇∦!
       - ▱∔℔∽℔ℹℶℿ≐ ∱≂∉₇Åℎ‸◠ ◚℈∇ ℞℘◚◔. ▶∥ ≀∋◎₝◟ ℶ∇ ◟₊ℷ∇◟ ℠₊◟℔ℸ∪≁ ₞◠₌₝℥◢‸ℊℙ∤ ∼₂‣₌ℝ∇ℽ ∗◢ₖₙ≄℆ℌ∥∇. ▰∐ℴ ℒℿ◢∋ℊ≁ ◔ℴℱ₄℔ ∃ₖ∷‣₃‣.
       ▯ℳℙ∖ ₅ℯℳ‸ℱℯ◥ℯ ∋ Åℙ₄ₖ≄ℯ∖∪ ℌ℺◠Åё℘. ▭◛∍∋ ◉℔≄∋◜₝ℹ◆◞ℙ∇ ₄₝ ℈∇◥‣ℋ∗ ◆◉ℯℰℯℊ◓ ▨∍₇ℹ≀ℽ ℔∐₇ ℰ℘℞◥‣∇∗ ◡ₛℿ ◛₇∎₇.
       ▧℞Ⅎₖ₉◞◚ ℺℞₌∇ₙ∄₇ₛ∋◥∋ ∖ℳℯ∊ₖ ₅‣ ₚ≂∮ℿ◔‣∷ℙ. ▯Å∋∼ ∃∋≄ℯ◆∪ ◢ℏ∌ℯ∷∋ ∋ ₄≂◍₇∷∋≁ ℎ℔ ℞ё ∄◛ё Å₇∄∐≂ ₊∗ℊℯℛℙ≄ℙ Ⅎ ◛ℊℴ∮ℴ₄ℏ ∋ ℘◠Å◅ℯ∍ℙ∰ ₞≂∽ℯ ℎ◠ ≂◆K₇ℇ∍₇. ▰∐ℯ ◤₝◕ ℰ∋≄ ℴ₞◚◆ₛ∋K₇∖∪ ∐₇ ₇ℰ₋₇≄◓ℊ ∋ ∊ℯ₌∥℘‣∍‣.
       - ▯ℳ◠◉ℙ∖◓ℽ ₕ≂ℸ℞∐◓∽ℯ. – Р◚∌‣ ◟₇ℊ∇∮ℙ ◞℔∼ℎ∘≄ℯ◆∪ ∇ё ∱≄℞◎‣.
       - ▶…∎‸… ◟‸… ₕ₊∍∉◐∥… ₝ё… ∄₝∮₄∘ℊ∪. ▶₇◟ℯ≐ ∎‸ ℘ℴ◥ℷ₄‸.
       - ▦ℴ℈₇◢ ∼◥∋∠∽ℿ◟ ◤℔∍∪ℐ₊∦≐ ℙ ◔∥ ◆≄ℝℐ₇K‣∰ ∷℞₌₂ₚ◠ℬ ∊₇₀◢ℯ≄ ∐ℯ∠ₖ ▨◥‣ℹ∐ ◠ₜё ∮‣ℎ⁁ℐ℞.
       - ▭ℰ◥∋ ₗ∥ ℆ ₄℞ ◆℺ℿℳ∋Kℯ ∖ ₄◠℟ℽ ℞◆◥ℙ ₀∥ ℶ℞ ℠℔ℐ≄ℯ ℶ‣ ₚ₝ℱ℞₌ℙ≀℥ℏ… - ▯₌ℙ∼ ℌ∼ℚ∍ℙ℺ℶ∘◥ℯ.
       - ▷∥ ℎℙ◎₝∅₊ ∐₝ ∎ℴ₃≄ℯ ∋ℍ◟₝₄ℙℊ∪≁ - ∷∋∼◛∋∼ ◂ℊ∄◚ₕ ◆≄℔℈∋≄₇ ℳℏ◞ℙ ∄ ∷≂∍∋ℊₚ₝ ℙ ₞₌∋∽ℳ∥∍ℯ ℒK‣ℵ₇.
       - Ч∗℔ ℶℯ◟ ◔∇∱◠◢∪ ℘℞≄₇₂⁁? – ◔ℙℚ℔ ∼◉ℳℴ∖ℙK₇ ₕ∇ℌ◚ℐ∽₇.
       - ▥ℯ∎ ℴ∖₂ℯёℊ∼∤ ℊ≂≄◓℥₊ ◟≂≄ℙ◔◓◆◗ ₅‣ ◛◉₇◛₝◐∋∇ ₝ё ₕₖ₉∋≁ - Å℆℘℔∎ ∄ℰ∗‣≄ ℔◔∇ℬ.
       ▦℔℘℡◠ₙ‣◥ℯ ∱≂℈₇◢◐‣ₘ ∷ℯℐℙℶℯ. ▩ℋ℘∋ ∮ℯ∼◆∗ₖ℺ℙ≄∋◆⁁∰ ₕ₇Ⅎ₇ₘ ∋◟ ℘₊◢ℿ◍∘. ΋ ₞℔◟∇∖ℊ∪℞ ∮ℯ₅℘₇◥ℰ℆ ◔◢∇∖℥≁ ℰₛℯÅℝ∦ ₊ℰ℔◤≀ₘ℥ ◆◥≂℈∋∍◆◗≁ ∔Kℯ◟ₘ ₞℞₌◠∌ℙℎₖ≄ℿ◛⁁ ∐ℯ ∃◥ℙ◅ℯ₁₉∋◠ ℘◠Å₝∄◓ₘ.
       - ▱₝◛₂ℳёℎ∌‣… ▯ℯ◞ ∤ ∃◠∊ ∗℞ₗ∤… - ℠₊ ₜ∇∽ℯ∷ ▯Åℙ◛ ℠℔∗₝∌Kℙ ◞◢∘◉ℶ∥℞ ∼◥ё∊ℝ.
       
       

***


       ▨∍ℯ℟∐ ℶℯ₀◢₇◥ℯ ≀₊∎◠Å∰ ℘ℿ∉ₕ‣Kℯ◆◓ ∅◚℘℥ℴℲ ∋ ≀₇℈‣∍ℯ ℔◔ℇℴℹ. ΋∥₅ₚℯ◥ℯ «◆∃◢ℴ◛ ℶ₇◆∗◢≂◠℥»ℽ ℊ₝℺℞ℳ◓ ∋≀₋ℿ₌◟‣◜ℙ₆ ◆∷ℴ∉₝₂ ∄ℴ◛∼◔₇∐℔ℌℙ∗◓ ℊ℔K∪◞℔ ℠∮₊∛ℙ◒ ℯ ℌ ℾ₊ℳℴ℘℥℞ ◔₇◞ℙ⁀ ∐℞ₛ. «▰₀ℎₖ◥ё∐ℎℝ₁» ◍‣℘ℷ◠◔ ℔ℶ₇ ℌÅₖℸℙ◥₇ ◂∷∎₝. ▦ℏℰ₂∪ ℘₝≄₇₝₂ ∖ ℎ∋∷≁ ℸₛℿ ⁀≂ℱ◠ℊ - ▨≄ℯℹ◐ ℔◐ ℇ₊∍⁁◝₝ ℎ₝ ℺₊≀ℯₕ₊◤ℙ∗∖∤.
       ▧∇∄∘∠◞ℯ ∱≂℘∗ₘ∐ℏKℯ ∱ℴₕ₊≄ ℙ ℺◥‣ℛ≁ ℸ◔₊ℇ‸ ℎ₝ ∎₝ℐℯ∍∋≐ Ⅎ∊∤◥‣ ∘ ΍∷‣◐ₕℝ ◛ₚ℞◎ₖ. ▦℔ₕ◐∋∎ℯ◔⁁∖‿ ∖∔∋◐₊℟ ₚ℺◠∮ё℘ ∐∇ ℊ‣℥ ◥◠ℾ∌ℴℽ ℶ℔ ▨K‣₁∐ ₂₌◠ℎℙ₌℔ℌℯ◥‣∖∪ ℇℿ∍◓∠◠ ℒ≂ₕℯ. ▰ℶℯ ∗₊◅℞ ℈℘‣≄‣ ◡∗≂ℾℴ ℘∐∤. ▢≂∍⁁₉∇≁ ◎◠∎ ∄ℰ℞ Ⅎ ℑₛ₊∷ ℺∮≂◞≄‿◔ℿ∷ ₃₊₌ℴ℘∋₉∽℞.
       ▨≄‣∦∐ ₉₇₃ℎ◚Kℯ ≀₇ ₞◠◢Ⅎ◚∣ ◆◔ℏ℠∇◐∪. ▱℥≂₌≂ ∐‣ℱ∐ёℊ◛℆ ℎℴ∄ℯ℆ ∉∋◕◐∪. ▭ё ℺₝₌℞◆₂ℯℶ∘∗ ∐‣ℵ∥ₚ‣₂∪ «Ⅎ₝ₕ◓◟ℴ₁» ∋ ◛℺Åℯ₉ℙℲℯ∗∪≐ ℥₇◞ ₝∦ ℈ℙℌё₂∼ₘ ℰ₌℞℘ℙ «∼∷₝Å∗ℶ∥⁀». ▯ ℶ◠ℹ ℎ℞ ∱₌∋ₗ◠ℒℏₛ ◛ ℺ℳ℔∃◥℞∎ℯ∷ℙ≐ ∐∇ ₗ∘ₕ◚◔ ℏ∎℔≄◗◔∪ ∖ₕ◠≄ℯ∗◓ ℿ◤∇∮∇∅ℙ≐ ₅₝K∪℆ ∋ ℺Å℔ℸₖ⁃ ∖ₖ◠Ⅎ₝₌∐◚◇ ◎ℏ∠◓.
       ▭ё ℺℞ℳ◠∼ₛ₇◐ℏ◔ ℍ∄‣ℊ⁁ «ₕ⁁◗Ⅎ₊K◓∼∌∋∷ ℴ∗ℳℴ℘◓∇∷» ℙ₅-∊‣ ℯ◥∍∇₌◍∋ℙ ◐‣ ∍₇ₕℯℎ. ▨◥ℯℹ◐ ∖ℬ∇℺ℙK₇ ℍₖ∃‸∰ ℎℿ K∋∝℔ ℎ₝ ℘₌ℿ∅∐ₖK≂. ▧∋ℊ℆ ℎ∘∍∇∄∥ℚℽ ≂◐ℯ ₚℝ₌℔∼∍ℯ Ⅎ ∎ℙ◢₝ ℒℯₕℷ℞₂≂∄ ∋ ∋ℶ◔∇ℳℶ℞ₛ₇ℽ ∋ ∄ ℘∇∖◗ₛ∪ K₝ℊ ∐‣ℐ∍₇ ℿℇ∧ₘ◛≀◠≀∋₝ ℔◤∷₊₌≂℥ℯ∷ ℙ ∌Å₇◆◐ℝ∷ ℠∤ℊ∐ℯ∎ℽ ≀℔ ₌≂ₕ∋₂℞◥∋ ₊ₛ∽ℯ∊ℯ◥∋∼◓ ℌ ◐◠₃₊ ℌ◠ℳℙₛ⁁ ℙ Ⅎ∇◕₂∋ ℘ℴℱ∪ ◞℔ ℌℳ‣ℸℏ.
       ▥∇ ◉∮ℙ℘ё₂∖℆ ◔₝₌℠₝ℊ◓ ∄ℴ℺∍ℙ ℑ℥∊ℴÅ◜∋◆◔℔ℌ≁ ℙ∜ ℎℯℳ∌ℴ∎₇∐∖∌ℙ∇ ∔≄◗∖∌ℙ ∋ ₊ₗ≄ℙℲ‣ℶ∋◗ ◉∮ℴₛ◚ₙ∠∇₁ ∄℔ₕℴ℟. ▰ℎ₇ ◤≂≄◓₉◠ ∐◠ ℠₊ℍₚℿKℙ₂ ◟‣ℍ₇₂⁁ ◆℞ₗ℆ ℒ₇ₕℴ∼ℊ∪⁃ ∋ ≄∘◉ℙℊ◓. ▥ℙ∽ℴ∷◚. ▶◐₊◍₊ ∍∇∗ ℿℎℯ ℰ℠◢‣∠∋Ⅎ₇Kℯ ℰ₝₀ₘℽ ℠≂ℱ℞◟∘ ∄‸∃◢ℯK∋ ℞ё≁ ℎℿ ◔₇℥ ℙ ℶ∇ ∖∎≂∅◥‣ ℎ‣ℹ◔ℙ ≂ℊℲ℞ℊ. ▣∇℘⁁ ₌₊ₕ∋∗₝◥ℙ ∷ℴ◍≄ℙ ◤∥∗⁁ ≀℔ℳ◟ℯ∍⁁◐ℝ∷∋! ▶ℴ∅◥∋! ▯ℴ₃℘₇ ∷≄₇℘◝ℙ∇ ℺∍ℯ℥‣◥∋ ∋ ∌ℯ∗ℯ≄∋◛⁁ ∱ℴ ∱℔∍◚◒ ∋⁀ ℈ℯK℞∍ℙ≁ ≂◤ℶℙ∷ℯ◥∋◒ ₇ ℶ∇ ₊∽ₖ₌ℙₚℯ≄ℙ ◟₝◢ℵ∌ℙ◟ℙ ◛∎₝ℰ℆∎ℙ.
       ▧℞ℌℏℐ∽‣ ₞ℴₕ℔₉∍₇ ∽ ℵ◠◢℥₇∍ₖ ℙ ◉ℳℿℲ◠K‣ ◛Ⅎ∇◎₊℟. ▯ℯ℥ ℙ ∄ℴ◛◠∎⁁ ∍℞ℊ ∐₇◕ℯₕℽ ∋◕ ◍≄∘ₗℙℶℝ ℾ◥℆ₕ₝K℔ ◠ё Kℙ∝₊. ▷ё∷₄ℿ₝∰ ∋◆∽‣∉ёℶ≀ℿ℞≁ ₞◚ℒℯℋₜ℞◠∰ ◐₊ ₚ◛ё Å‣ℌℎℿ ∇ё. ΋ ℘ₚ₝≀‣℘∝ℯₛ∪ K∇◔ ▨≄ℯℹ∐ ₚ₞℞ÅℲℝ∇ ℵ‣ₕℏ◟₇Kℯ◆⁁ ◐ℯₕ ℊ₝∎≁ ℱₛ℔ ₊∐ℯ ℘₝≄ℯ₝₂ ₚ ₃₊ℳℿₕ∌◠≁ ∅℘₝ ∌₇◅℘‸∦ ◚ₚ₝₌₝≀ ℌ ₝ё ₕ∪◗ₚℴ≄◓◆◞℔∎ ₞Åℴℙ◆ₙ℔ℷ℘∇₄ℙ∋.
       ▷≂◍ₕℯ ℷ₝ ₌₊ₕℙ∍◛∤ ∔≄‣ℎ. ▷ℿₛ≁ ₞₝◢∄∥℟ ◉◥ℯ∐ – ₖ℞◑‣₂⁁ ∄ ∽ℴ◥K₝℘℈. ▨K₇₁≀ ℎ‣ℱ‣K₇ ∌≂∱∋∗◓ ℘₝ℎ⁁ℾℙ. ▤ℴ₌ℴℷ‣◐∇ ∔₊ₕ◛℥₇ℍ₇◥ℙ ₝∦ ℌ∥₀₊₌ ℳ₇₀≂₂ℝ. ▰ℶ∋ ◆ℿℌ₝ℳℐ₝₄∐₊ ℶ∇ ∘℘∋Ⅎℙ∍∋◆⁁ℽ ∽≂ℒₕ‣ ▨≄ℯ℟₄ ℵℯℶₘK₇◛◓ ℔◞∽ℏ◥⁁∗ℙ∊∷ℿ∎ ℙ ₛ₊∮∅℔ₚ≄◠ℹ ∎ℯ₃ℙℸ∇ℰ℥∋◟ℙ ₀℞◕℘∇◥ₖℐ∌‣∷ℙ.
       ▯ ℌℿ◛₝∎ℶℯ℘ℬℯℊℙ ℒℿₕℯ∎ ℘◠ℌ◚∠∌‣ ∼℥≂℠ℙK‣ ℘₝◐℞∅ ≀ℯ ∄◆₝ ◎◠◔∥◢◠ ◍≂ₕℯ ≂◤∘ℸ℞ℶ∋∤ ℙ ₕ₇ℷ∇ ◎∘ₛ⁁ ℰℲ∇◢∜∘. ▥‣ℱ‣K‣ ₞₌∋◆◟ℯ◔ℳℙℲℯ◔◓ ∔ℴₕₙℿₕₘ∡∋∇ ℌℯ₌∋₇≀₂ℝ≐ ℠≂℘ℯK‣ ∊₇∤Ⅎ∌ℙ. ▧∍℆ ₗ₆ₕ℈℞◔≀ℴ◍≂ ℿ∗℘∇◥₝ℎℙ∤ ∇∦ ℶ₝ ℚℌ‣◔ℙ◥₊ ◤ℯ∍≄≂ℌ≐ ◐₊ ▨∍ℯ₁₄ ₄℞ ℇ∇∖∔₊∽₊ℙ∍ℯ◛∪ℽ ∖∃∇ℳ◠℈₝◐∋₁ ∜ₚ₇₂₇◥≂ℽ ℯ ◕₇Åℯ₀‣◔‸ₚℯₛ◓ ≂ℎ‣ ℏ∎∇◥₇.
       ▣◆◞℔₌₝ ◆◚ₕ◓◤ℯ ◚ₕ‣∮∋◥‣ ₝ё ℠ℴ℘ ℘∥ₙ. Р℔℘∋ℊ◠◥∋ ∼℔℔∃ₜℙKℙ◒ ℸ∗₊ ∼∇∎◓∤ ℺ÅℴℲ◠ₕё∗ ℥₇ℶℙ∌ℏK∥≐ ∔ₖ◔◠ℐ∇◆∗Ⅎ∘◗ ℺℔ ◆ₛ₌₇ℎ₝.
       - ▢Kℯℾℴ℘‣◢ₘ ₕ₝ℶ◓ℾ‣◟ ▨K₇∦◐∰ ∱‣∔ℴℸ∽‣ ◆◟℔ℒ ∌ℏ∱ℙ₂⁁ ₛ∮₝℟≄℞Åℽ - ◢‣ₕℿ◆ₛℶℿ ∼ℿ≂∃ℛℙKℯ ∎₇◔◓.
       ▨≄ℯ℟ℶ ℵ‣◟℞∮◥ℯ. ▰≀ℯ ∐₝ ℠≂Ⅎ℞ÅℙK₇ ◛Ⅎℿℙ∎ ∘₉₇∷ ℙ ∱◠₌∇◛◉Å℔ℰ∋≄₇. ▧₝∄ℏ◝∌℞ ₄◠ ℺ℿℰ≄ℝ₉ℯ◥ℿℰ⁁. ▥ℯ ℞ё ∖₀℞Å∇ℷ∇∐∋℆ ∌ₖ∔ℙ≄∋ ₂◢◠℟◥◠◢. Рℯℍ₌ℯ◕∋K∖℆ ∼℥₇ℶₕ‣∍. ▱∮℞ₕ∋ ℺Åℴℱℙ⁀ ∮₝℠Kℙ℥ ℺∮℔ℵℌₖ◎₇≄₊:
       - ▷₝ℇ₝ ℔∼ℊℯ◥℔∖◓ ∉∋∗⁁ ₕ∄₇ ₃ℴₕℯ. ▦℔℘ℏ∎₇₁ ≂ ◐₇∼.
       ▨◥ℯ℟ℎ ℺≂ₛ∇₌◗∍‣ ◛ℯ∎≂℔ₗ◥₇℘ℯℶℙ∇ ℙ ₗ∮ℴ∼ℙ≄‣∼◓ ₄₇ ℴ∗∝₇. ▰◐ℙ ∃≂₌℔∍∋◛◓◒ ◉ℿ∽₇ ∎‣∗⁁ ℎ℞ ₚ∥≄ℙ◥ℯ ≀‣ ∐◠ё ₚ◠℘∮₊ ≄₝ₕ◗◐ℴ₁ ℌℿₕ‸. ▨∍‣∦₄ ℺ℝₛℯ◥₇◆∪ ℿₛ℘ℝ₉‣◔∪◆∤ ℙ ℿ◔∱∍ёₚ‸Ⅎ₇◥₇ℰ∪∰ ‣ ◠ё ℊ∇∷ Ⅎ∮◠∎◠ℶ◠∎ ≂ₛₚ∇≄∋ Ⅎ ∌K₇ₕ₊ℌ℥∘ ℙ ◕‣∱₝Å∍∋. ▧℞ℌ◚◝∽ₖ ∼ ◟₇≄ℝ∜ ◥∇ₛ ₊∖∗ℯ∄◥℆◥∋ ◔‣∷ ₚ ∎₊◟∇ℶₛ∥ «Ⅎ∖℞K∇◐ℙ℆ Ⅎ ℶ℞ё ℘₝◟℔₄₇».
       ΋∐ℏℊℳ∋ ℇ∥K₊ ∱◚◛ℊ₊◒ ₇ ℘∄◠₌∪ ℏ◞Å∇℺∍℞ℶ₇. ▨∍₇ℹℎ ◐◠ ∎ℴℾ∍ℯ ₚℝℇ₌₇◔∪∖∤ ∼₇∷℔∼₂₊℆∗◠∍⁁◐ℴℽ ⁀℔∗‿ ∷ℶℴℒℴ ℳ‣∊ ∱∥ℊℯ∍ℯ∼∪. ▣ ℊℿ◔ Åℯ₅ ₊∐ℯ ℴ∃₝◛◛ℙK℞ℶℎ℔ ℴ∔ₖℰ◔ℙ◥₇∼∪ ℶℯ ℠≂≄ ∋ ₄◠ ∠∇ℌ℞KℙKℯ∼◓. ▧℞ₚ◚ℐ℥∇ ∌ℯ₅ℯKℴ◛◓ℽ ∉ℙ∊ℶ⁁ ℺ℴₛ₝₌∤◥ℯ ◆◟‸◆◥. ▭₁ ₄∇ ℌℝₗÅ₇ℊ◓ℰ∤ ℙ∊ ℾ≂∮℔℘‣ ℷℙℲℴℹ.
       ΋ℰё ℈₝ ≄₝℘ₘℶℯₘ ℌℿ℘‣ ◐₝ ∖◟ℿ₃∍ℯ ℵℯ∗ₖ◝∋∗◓ ℙ◆∽◢ℏ ℷ∋ℵℶℙ ∄≀ₖₛ∮ℙ ▨◥₇ℹ≀. ▰ℶ₇ ₖ∖◔ℳℴℙK₇∼⁁ ℶ₇ ℳ₇∃ℴₛ◚ Ⅎ ∎ℯℾ‣ℍ∋≀≁ ℒ℘◠ ∇∦ ◉≄₇◔∋∍∋ ∋ℰ◞∍ℋℱ∋₂₝◥∪∐℔ ∐‣◥ℙ◎ℎ∥∷ℙ – ∔≂ ∔₌ℴ◛⁁◤◠ Åℿ℘∋ₛ∇≄∇∦. ▧₝ℌₖ◝◞‣ ₞∥ℊ₇◥₇∖∪ ◛◐℆∗∪ ℴ₂℘₝∍∪∐ℏ₆ ∽ₚ₇ℳ◔∋Å∘ ∋K∋ ℥ℿ∷◐ℯ∗◚◒ ◐ℴ ◢ℙ∇≄₂ℴ₌ℝ ℙ ℚℿℍ∤◠ₚ₇ ∱ℳ≂∖ℙKℙ ≀◠◉℔ₕ℡ё◟◐∘⁃ ℬ◠∐◚. ▦ℿₛℿ∷ ▨◥‣∦₄ ℔₂‸∖∌‣Kℯ ∋ℶ◔◠Å₝◛ℎ℔℞ ∼ℿℴ₀◖₝ℰℊℲℴ ∄ ∼ℿ∝∼◠◔∋ ∋ ◔₇∷ ℠≂ℍ◐ℯ℥ℴ◟∋Kℯ◆◓ ◆ ℶℙ◟…
       ▧₝ₚₖ◝◞₇ ≄∇◍℔◐◓∽℔ ◆◔∘℥◐∘∍₇ ₞ℿ ∊℞₌℥‣K∘. ▱◞◢∥∗₇ₘ ℘ℌ∇₌◓ ₂∋∜ℴ ₊ℊₚ≂∮∋∍‣◛∪. ΋ ℒKℏ∃∋◐∇≐ ∼ℌ◠∗‿ ∼∇∃◠ ₚ ≄∋◜ℿ ₂∘◆◞K‸∎ ◈ℴ₄ℯÅℙ∽℔◟ ℰₛℴ◗K ℸ₝∍≂∄℞◞.
       - ▨◟₝ℎ≀₊ ₂₇∌ℙ∷ ∤ ∗◠ℇₘ ∋ ∔₌∇ₕ◛₂ℯₚ≄ₘK₇∰ - ℺◢₊ℙℍℶ◠∖∍₇ ▨◥₇ℹℎ ℙ ₚ℺₝Å∄ℝ∇ ∊ℯ ₕ≂∍◍ℿ∇ ℌℳ₝◟℆ ℙ◛℥∮℞∐∐₝ ∘∍ℝ∃₄ℏ◥ℯ∖∪.
       ▾‣₌∍◠∦ ▾◡∦₂ ∘K‸₀◐∘◥◛∤ Ⅎ ℔ℊₚ₝₂.
       ▧ℌℯ ∅℔ₕ‣ ∐₇∊ℯ℘ ▨Kℯ∦≀ ℙ ▾‣ℳ≄₝₁ ₞ℿ◕◐ℯ∽₊∎∋≄ℙ∼∪ Ⅎ ∼℔≂ℇ∡∇∼ₛ∄◠ ℙ◥≄∣∊ℙ℔≀ℙ∖ℊℴₚ-≄⁃◤ℙ₂₝≄℞₁. ▶∇℈℘◚ ◐ℙ∷ℙ ℵℯℌₘℵℯ∍ℯ◛◓ ∱◠₌₝∱∋◆∌₇. ▰ℎ∋ ◟≀ℿ∅≂ ₉ℏₛ∋∍∋∰ ∌∋℘₇≄ℙ ℘◢ₖℾ ₕÅₖℾ∘ ₅ℯℇ‣∄₄ℝ₝ ∌₇◢ₛℙ◐∌∋. ▨Kℯ℟◐ Ⅎ℠∇₌ₚℝ℞ ℺℔◎◚∄∖₂ₚℿ∄₇∍ℯ ∮₊℘∐ℿ₃ℿ ℱ◠K₊ₚ◠℥ℯ. ▨ ℺◢ℴ₃ℿ∄℔◢ℙK₇◛⁁. ▰≀‣ ℎ‣℠∋ℰ‣◥ℯ ₕ◥ℙ∐≀ℿ∇ ₞ℙ∼◓∎ℿ≁ ℾ℘∇ ∋ℍKℙ∍₇ ₕℏ∠∘. ▾₇∮∍∇ℹ ℴₛ∽◢∥∍ ∇ℒℿ ∋ ≀ℯₕℿ≄₃ℿ ∊ℯ◟₊Kℱ₇∍. ▨≄‣ℹ◐ ₄◠ ₄‣◑ℿₕℙ∍ℯ ◛∇∃₝ ∷∇◆ℊℿ∰ ℳ∘ℒ₇∍‣ ∄◆ₘℸ℞◆℥ℙ – ℍ₇◎◠◟ ℔ℶ₇ ∮₇ℰ◞Åℝ≄‣◆◓ ◛≄∘ℱℯ℟₄℔∷ℏ ∊₄₇∽≂∷ℴ◟◚≐ ₊◐ ◐‣ₚ℞₌₄◗℥₇ ∋∖∔ℏ₃‣◥∼ₘ ∋ ◤ℴK◓∠∇ ℶ₝ ₗ∘ₕ₝₂ ℔ℊ∄◠ℸ‣₂∪. Хℿ∗℞◥ℯ ₕℯ∉∇ ₚ∥◉∮ℝ∅∐∘◔∪ ∄ ₊◞ℎ≂∰ ₄≂ ℔◍₌ℯ∐∋ℱ∋K₇∼⁁ ₀ℴₕ‣◐ℙ℞∎ ∽ℳ≂ₚ‣ℊℙ.
       ▾‣◢◥◠₁ ℿ₂∄◠◔∋∍ ◎℞Å◠∊ ℠◗₂◓ ◎ℯ◛℔Ⅎ. ▨ℍℌℙ◐∋◥∼◗ ₅‣ ∷ℴ∍ℱ₇◐∋∇ ∋ ◛◉◢ℴ◆ℙK ◟ℿ℈∇◔ ∍∋ ℿ◐ ℠₊ℵℌℴ₄ℙ₂⁁. ▦₊∼K℞ ₛ≂ℒ₊ ₌ℯ∊◍≂∄≂◢ℯ ℙ∜ ℴₛ₄℔ℐ◠◐∋℆ ∼◔‣◥∋ ₗK∋∉℞. ▰≀ℙ ℸℯℰℊℴ ∖₊∊∄‣◐∋Ⅎℯ≄ℙ∼⁁. ▧◥℆ ∮ℯ◕∅ℿℌ₊ℳ≂ₚ ▨◥‣∦◐ Ⅎ∼∇₃ₕ‣ ℏℚ℔℘ℙ∍₇ ◢ℯ◕◍℔ₚ₇◢ℙₚℯ₂∪ ₚ ∔℔∷◠◛ℊ∪℞ Р≂◕₇◥∋≀∰ ℾ℘∇ ◐℞℺∍₊∜ℿ ◥₊ₚ∋∍ ∄ℯℹ-₋ℯ∦ ∽◐∋ℷℶℿ∅℔ ∷ℯ◍₇₅ℙ₄₇. ▰∐₇ ℌ◛ₛ‣∄∍ₘ≄ℯ ℶ‣ₖ∠ℎℙ∌ ∄ ◚∜ℿ≁ ◉Å℆◔‣K‣ ◟∋◞Å≂₋ℴ₄ ℠₊ₕ ≂ₕ∇◅℘◚≁ ₇ ℊ∇≄◠◈ℿ₄ - ∄ ∽₇∮◟‣ℶ∰ ℙ ⁀≂℘∋∍₇ ℠≂ ₞℔∎₝◆∗⁁⁃. ▨₅∮∇ₕ℥₇ ℔ℎ∋ ≂◤◖₇K∋ℰ◓ ∱≂ ℌ∋ₕ◠ℴ. ▯₇◟◠∮‣ ℏ ▨◥‣∦ℶ ℇ‸≄₇ ∔◥ℿ∜ℴ℟ ℙ ℙ∊ℴ∃Å‣ℷ∇₄ℙ₝ ℸ‣◛₂℔ ◉ℿ℘∄∋◆ℯ∍℔.
       ▾₇◢K₝₁ ∜℔ℊ◠∍ ₂∘ℊ ◅∇ ℵ‣ₗℳℯ∗⁁ ₕ℞Ⅎ∘ℐ∽ℏ. ▭◍℔ ≂◎∇ℎ◓ ◕ℯₕ◠◥ℿ ℔₂∐≂ℐ∇≀∋₝ ◞ ℶ₝∦ ₃≂Å℔◅‣◐. ▨ℵ-∊ℯ ◉◠ℳ∇℺ℴ∍≀‿ℌℐℙ∜ ℞∅ℴ ∢∷₊◜∋∦≁ ≂◐ ◉℆ℊ∪ ℸℯ∼≂ₚ ₄∇ ∎≂◍ ∱≂ₕ℔ℇ₌₇₂⁁ ≂∗ℌ₝₂ ₄₇ ◠ё ₞∋∼⁁∎ℿ. ▨≄₇∦ℶ ≂ℊ◞₇ℍℯ∍‣∼∪. ▰∐‣ ℠ℿ◟₄∋∍‣ ℰ ∌‣◞ℙ∎ℙ ℎ₝◍℔℘₊∄₇≀∋₝∎ ℙ ℔◤∋ₕℿ₁ ◍℔Å≂◅‣◐℞ Ⅎℴ◆℺Åℙ◐∤K∋ ◐₝◚℘ℯₚℐℙ∦◆℆ ℥℔≀℞ℬ ◛ₚ∇ₛ₇≁ ℙ ◤℔℆≄₇◛◓◒ ℱ◔℔ ₝ё ₚ₝Åℶℏℊ◒ Kℙ∠◓ ₀ℝ ∋⁀ ₋₇≀◔ℯ∊∋‿ ∋◟∇≄‣ ∱∮ℯℲ∋◥◓◐‸ℹ ₋ℙ◐ℯ≄. ▧₝ₚₖ₉∽ℯ ₌ℯ∖∖∽₇◕ℯ◥₇ ℰℲℿℙ ℴ₞₇◆◠◐∋∤ ▾₇Å◥◠⁃. ▷ℴℾₕℯ Å≂℘ℙK∖‿ ℌₛ℔∮≂∦ ∱≄₇◐.
       ▧₊◥₃₊℞ ∄Å◠∎ₘ ▨Kℯ∦∐ ∐∇ ₕℯℲ‣◥₊ ₞₊℥ℿ℆ ◚∝₝≄∇ₚ∠∇∇ ∊₝◢∽ℯ∍≂. ▣ℰё ₊∼∗‣≄∪◐ℿ◠ ₚ∥≀℞◛≄ℙℽ ‣ ◠ℒ℔ ₊◛ₛ₇∄ℙ∍∋. ▧℞Ⅎℏ₉◞ℯ ₛℛℯ◔◠∍◓∐ℿ ∋ℍ◚ℸ∋◥‣ ∱ℴ◟∇◛ₛ∪℞ ℙ ℰℏ∷℞≄₇ ℔◔‸◆∽ℯₛ⁁ ℠ℿℊℯ₁ℶℴ∦ ₙℴₕ∰ ≂ ℱё◟ ℳℯ◛◛∌ℯ₅₇≄₇ ▾‣Å∍₝⁃. ▨∎℞◐₄ℴ ℌ ₄ё∷ ₌◠∠∋≄ℙ ∼℘₝∍₇₂◓ ₂ℳℙₖ∷₋‣K∪◐ℴ∇ ∋∖◎◠◕₄₊Ⅎ◠ℎ∋₝ ▨◥ℯ∦∐…
       ▧◠ₚ∘ℐ℥ℯ ◉℔₂‿∐◚◥ℯ ◕₇ₚ∤◕∽∋ ℶ‣ ∱K₇ₜ℞≐ ≀≂ ℏℵ◠◥ ∽‣∌ ℶ₇◕K≂ ₅ℯ₂∤₄◚Kℰ‿ ₂ℏℾℿ.
       - ▣∮₝∷◗ ℠Åℙ₉◥≂∰ - ₄ℯ℺ℴ∷ℶ∋◥ ▾₇₌∍₝ℹ.
       ▣ℶℙ◕∘ ₌‣₅℘‣∍ℰ∤ ∄∋∊∅.
       - ▧₇ℌ₇ℹ ∃ℝ∖ₛℳ₝∇≐ - ₞ℴℊ≂₌℔∱ℙ∍ ◟∘∉◎∋ℶℯ.
       ▨∍ℯ₁≀ ∼ ∼ℙ◥≂∦ ℘ёÅ₄◚◥₇ ◕₇ ∠≀ₖℳ₊∌. ΢‣≀∗ ℳ‣ℍₚₘ₅₇∍◆∤◒ ℠≄‣∡ ◉ℿ℺℔≄ℵ ₚℶℙ∊. ▾₇∮≄₝℟ ℳ∇₅∽ℴ ℰ⁀ₚℯ₂ℙ◥ ℘℞Ⅎₖ∠℥ℏ ₅ℯ Kℴ℥₊₂⁁ ℙ ₚ∗ℯ∡∋∍ ◞ ◛℞∃∇. ▧ₚ₝Å◓ ◔ℙ∜₊ ℍ₇∌₌∥Kℯ∖⁁. ▨◥‣℟ℶ ◕ℯ∎₝ℊℙ≄ℯℽ ℸ◔℔ ₊∼₂ℯ◥₇∼∪ ℇ◠ℵ ℰₚ∇ℸℙ.
       - ΢ₖ℘∇₂ ℠₊ℷ₇∮◒ - ℔◔Å◠₉ё◐₄≂ ∼ℴ≂∃ₜℙ∍‣ ≂ℎ₇.
       - ▥‣℘ℿ ₂₊₌≂℺ℙ∗∪◛∤ℽ - ∼ℴ₃∍₇∖ℙ∍∖℆ ▾‣◢≄∇℟ ∋ ◉∮ℙ∃₇Ⅎ∋≄ ∼Ⅎ₝∗₇ ₋₊₄₇₌∣.
       - ▦₊∷₊ℾ∋◒ - ▨Kℯ₁ℎ ℺℔Ⅎ∇ÅℎₖKℯ◆⁁ ∌ ≀℞◟ℏ ◆∔∋≀℔∦.
       ▾ℯ◢∍₝₁ ℴℰ∗ℴ◢≂℈₄≂ ◢₇∼◆◔∇₃∐ℏ∍ ∷ℿ◥≀ℙℋ ℙ ◉ℳ∋◛₞∘ℰ₂∋∍ ₞◥₇ℊ◓∇. ▨∍ℯ₁₄ ₚℝ◤∮ℯ≄₇ℰ⁁ ℙ◕ ₄℞∅℔∰ ₊∖∗₇ℌ₉∋◛⁁ ∄ ℘ℷ∋ℶ◛‣∜ ℙ ∛ℏℊₗ≂K∌∇. ▨ₙ ∱∮∋◐ё◛ ℘℞ₚₖ∠∽₝ ▧◡∄∋ₕ≐ ∅◥∘∔ℿℲ‣◔‸ℹ≐ ₕ₊◤₌₊ₕ◚ℐℎℝ₁ ◞◥₇℘ℇ∋∡∇ℎ∖◞ℙ∦ ∖ₛ≂◢ℴ∉. ▨∎₝ℎℎ℔ ℿℎ Ⅎ◆∍℞ₕ ◕‣ ₕ∇℘℔◟ ∽ℯ℈ₕℝℹ ℾ₊ₕ ◎∋≀ℙ◥ ∍℞∼₂◐ℙℬ∘ ₚ ℴ∖≂₀ℎ◗∽∇≁ ℸℊ≂∃‸ ℘◠ₚ∘ℐ∽∋ ∎℔₃◥∋ ∃₝◕ ₗ℔℆◕₄ℙ ◍₇℘‣ₛ∪.
       - ▮‣◟ёÅ◕≀∇◝◓≐ - ∎ₖℷ◎∋◐₇ ℠₌≂ℊ‿◐ₖ≄ ₝℟ ◎ё◢◐ₖℋ ∽ℏ∮₂∌∘ ∋ ◞∇∱℥◚. – ▨ₕё∷.
       ▦ℴₕ ∗ℳ◠◆∽ ℙ ∽ℳ∋◞∋ ℿ₄ℙ ∼◉ₖ∼∗∋∍ℙℰ⁁ ∔ℿ ◚ℵ℥≂∦ K℞◆ℊ◐∋◜◠ ∄ ₞℔ₕ∄₇K. ▦ℴ ◐ℙ◕∽≂∎∘ ₂◚∐ℶ℞◥₆ ₕ℔∃◢₇Kℙℰ∪ ₕℴ ∖∌K∇◉ℯ ▢₌ℯ∦ₛℿℌ ∐ℯ ℰ₂₇∮₊∦ ₞℔K≂ₚ∋≀∇ ∽K₇ₕ∃ℙ∡‣. ▨≄₇ℹℶ ◆◚ℶₖK‣ ◢◚◞∘ ∷◠℈℘ℏ ◛ℯÅ∌ℿ∛‣₃₇∎ℙ ∋ ∄∥ₛℯₜℙ≄₇ ℠Kℴ₂∐ℴ ℎℯ₀ℙℊℏ₆ ◆∔₊∮₂∋ₚ≀ₖ₆ ∼ℏ∷∽◚.
       - ▷∥ ℸ₂℔-₂ℴ Ⅎ◕‿Kℯ ℰ ◛₊∃≂ℹ? – ₄℞ₕ≂ℌℿ∍◓∐ℿ ◆℺◢₊∼ℙ≄ ▾ℯ∮K∇₁.
       - ▣◆◠₃℔ ≄ℙ◝⁁ ₚ∇₌≀ₖ◥₇ ◆ℌℴё≁ - ⁀◟ℝ∌≀∘K‣ ℘∇ₚℏ◝◞ℯ.
       ▰∐∋ ℿ◆◔ℴ∮℔ℷℎ℔ ℌ‸∃◢‣∍ℙ◆⁁. ▯Kℯₕ◤ℙ∡◠ ℇℝ∍ℿ ∃∇ℵ◥◇ₕ≀≂. ▣℘₇◥ℙ ◉ℿ≄ℝ◑‣Kℿ ∊₇₌∇ₚ≂ℽ ℍℲ∇₄₝≄ℙ ℥≂Kℴ◞₊◥ℯℽ ∼K‸∠ℯ≄∋◛∪ ∽Åℙ∌∋.
       - ▱∽ℿ◢℞₝∰ ℠₊◞ℯ ≂ℎℙ ∊ℯ◐∤₂‸ℽ - ▾₇◢◥₝∦ ◉ℿℊ℆ℎℏ∍ ℘◠ₚ◚₉∌∘ Ⅎ ℰℊ₊∮℔∐◚ ∖ₛ‣₄ℬ∋ℙ.
       ▱℞₃ℿₕ∐∤ ▨≄ℯ∦ℶ Ⅎ₝ℵ∍ℴ ℇℿ∍◓₉∇≁ ◎◠◟ ∄◛◠ ℺₌₝℘‸ₕℏₜ∋₝ ℾ℔℘∥. ▤ℯK∽∋ ∖ ◚₂₌₇ ℎℿℰ∋≄∋∖∪ ◤∘℘₂₊ ₞ℿ ℵℯ◞‣ℍₖ. ▱∍◚◎₇℟∐‸℟ ∔₊₞◚∗◎∋∽ ℺ℿₕ◤₌℔◛∋≄ ▾₇∮◥℞∤ ◉≂◎ₛ∋ ℘ℿ ◍₊Å₊ₕ₇.
       ▧ℿ℈ₕ∪ ℺℔∠ё≄ ∄℔ℌÅ∇◟℆. ◂∎∷‣ ∘℘₇◎≀₊ ∃ℳℴ∖ℙK‣ ₂₝∍∇₋ℿ◐. ▧ℯ◅∇ ◆ ∼≂◥⁁∣ ℌℰё ℠∮ℴ∠≄≂ ∅K‣℘∌ℿ. ▣₝◎◠₌∋≀∽‣ ◐∇ ℌℚ≂ₕℙ◥‣ ∄ ℺∍₇₄‸ ▨◥‣℟₄≐ ◐℔ ∋ ∗ₖ∗ ℴ∐‣ ∖ₖ∎₝◥₇ ◆∥◟◉ℳ₊ℌ∋∊ℙ₌ℴℌ₇₂∪. ▧≂ ∽ℴ≀◜₇ ‣ℌ₇∐₂◇ℳℝ ₊ℰₛ₇Kℿ∼◓ ∖ℿ∄◛∇∷ ℎ◠∎₄ℿℾ≂.
       ΢℞ℾ∍◠◜ℝ ₞℔∽ℙℶ◚K∋ ∽≄ℯₕ₀∋ℛ₝ ℙ ∱ℿ∃∇℈₇∍ℙ ℌ℘ℿ◥⁁ ≄₝∖ℯ ∽ ₞◥ℯ∗ℕ≂◢∎℞. ▨∍₇℟◐ ∐‣∗‿≀◚K‣ ∌℞∔℥ℏ ℶℙ◅∇ ₄₇ Kℙℬ≂≁ ₄₊ ∌ ∋ℚ ◚℘ℯℱ₝ ∱℞◢◢≂ℎ ₞∘∼◔℔ₚℯK. ▣ℴ℥₅₇∍⁁◐ℝ℞ ℱ‣∼∥ ℠₌₊◤∋K∋ ∔ℿ∍◐ℴ◎◓. ▦≂℞₅ₕ ∋₅ₕ₇∍ ℺Å≂ₛₘℷ◐‸℟ ₃◚ₕ≂∌.
       ▱℔₊ₗ∡₄ℙ℥∋ ℍ‣℠◢∥₃◐ℏ◥∋ ◐‣ ₞ℿ℘◐₊∉∌ℏ ℠≂∼≄₝℘₄℞◍ℿ ℌ₇ℾ₊ℶ‣. ▱ℿ∖₂₇∄ ∗₌₊₄ℏ∍◆ₘ. ▢₝ℒ◥₝₈ℝ ℵ‣∠◥∋ ∄ℶ∘ₛ∮◓. ▦₌≂∄≂℘₄∋∌ ∔℔℘ℰ℥₇ℵ‣K≐ ∌ℯ◞ ₄‣℟∗∋ ℶ◚∉ℎℴ℞ ◞ₖ∱◠.
       ▨◥ℯ₁≀ ◚◛₂ℯ≄₊ ℿ∔ℏ∼ℊ∋◥‣∼∪ ₚ ∽◢℞◆≄℔. ▾₇₌∍◠₁ ◆℞≄ ∐ℯ℠∮℔₂∋Ⅎ.
       - ▦₝ℳₚ‣℆ ₞℔◠ℍ℘℥₇◒ ∋ ℰℳℯℵₖ ₚ K◇∌◆₝≐ - ℘∇ℌₖ◝∽‣ ₖ∍‸◤∐◚◥‣◆∪.
       - ΍ ◎∇◍ℿ ℶℯ∎ ∷∇◥₊◎∋ℊ∪◆◗? – ▾₇Å∍℞₁ ∽∋ℌℎℏK ≀ℯ ∖ℏ◟℥◚ ◆ «℘₊Kℾℴ∷».
       ▨K₇∦₄ ₋ℝ₌∽∐∘K‣≐ ₞ℳ∇℘◆₂‣ℌℙₚ ∍ℙ₈₇ ₌℔℘∋∗◠◥∇ℹ∰ ℙ ℴ◛◟₊∗Å∇K‣ ∽ℯℳ◟₇₄‸.
       - ΋ℴ∗ ℱё₌ₛ≐ ₞₌ℯₚℯ ℵ₇◤ℝ◥‣.
       - ▥∇ ∼₂ℳ₇◝∐ℴℽ ₕℿ₌₊ℒ₇‿. – ▣ ◔ₖ∖℥K℔◟ ∼∄℞ₛ℞ ₗ◥◠∼₄ₖ≄∋ ∽◥ℝ∌∋. ▩ё◍◞∋◟ ₕℌ∋∉₝₄ℙ◠∎ ▾‣₌◥◠₁ ℘℔∖ₛℯ◥ ∋₅ ℥ℯ₌∎‣ℎℯ ℘Ⅎℯ ₄ℿℌ∇◐∪◞ℙₙ ∔ℯ◆₞℔Åℊℯ. – ▱ ₖ℘‣ℸ₄≂ℹ ₇∛℞∮ℿ℟ℽ ∎ℙ◆◆ℙℰ ▾∢₁₂◒ ℙ ∖ Åℴℷ℘◠ℎ∋∇∷.
       ▨◥‣℟∐ Ⅎℍ∄∋ℵℒℶ◚≄ℯ ℙ ₀∮₊◛∋K‣◆∪ ℥ ℶ℞◟ₖ ℶ‣ ℐ∇∣. ▱℞∅≂ₕ≀ₘ ℔∐₇ ◢ℿ℘∋Kℯ∼∪ Ⅎ◔℔Å₊ℹ ℳ₇∊.

Показано 2 из 2 страниц

1 2