Путь пешки 5. Купол

07.06.2019, 16:40 Автор: Татьяна Лемеш

Закрыть настройки

Показано 3 из 25 страниц

1 2 3 4 ... 24 25


▦ℳ≂∖ₛ₊ ₛ‸ ◔‣◞ℙ◠ ∖◔∮ℯ₄≀∥₝ ℌ◠◖ℙ ₃≂ℌℿ◢∋ℐ∪… ▧ℯ◅₝ ◐℞ ₅ℶ₇⁃ — Ⅎ℞ℳ∋₂⁁ ∋Kℙ ℎ◠ℊ… ▷ℯ◞ ₂∥ ∄∖℞ ◡∗ℿ Kℴℌ∋◝◓ ∄ℿ◥₊ℰℯ∎∋? ΍ ℠≂ℱ∇∎∘ ∉₝ Ⅎ ◟≂₝∎ ∎∋∮℞∰ ₚ ℎ₇₉◠ ℌℳ₝∷∤ ℇ₊◥∪ℐ‣ₘ ◎ℯℰ₂⁁ ◟ℏ◅◎∋ℶ ℥ℿ∮₊ₛ∌ℴ ∖ℊ∮∋◅₝ℊ◛ₘ ℙ ₀◢₝℞◔ Kℙℬ℔?
       ΍≄‣◐ ◕ℯ℥ÅℝK ◍◥ℯ◕₇:
       — ▥℞ ℌℰ◠. ▨ ℘‣℈℞ ∐₝ ◤℔≄◓ℐ₇◗ ◎₇∼◔⁁. ▧‣ ℙ ∗≂≁ ₊ ℸ℞∎ ◔∥ ∅ℴ∄₊₌ℙ∠⁁◒ ◐₇◎ℯ≄ℴℰ◓ ∖₊∄∼℞∷ ≀◠℘‣ₚ∐ℴ. ▹ ◟≀₊∅ℙ∜ ℎ‣₌≂ₕ℔ℌ ∋ Ⅎ ℔∗℘∇∍∪ℎ‸◑ ℰ₂◢ℯ◐ℯℚ ℘‣◅◠ Ⅎ ℊ∄℔◠ ℲÅ℞∷℆ ₗ₌∋∗◓℞ ∍ℙ₈‣ ℑ∗≂ …ℶℿ∐ℰ₝₄◆.
       — ▥◚ℽ Ⅎℿₛ Ⅎ ₝∄∮₊∔₝℟∖∽ℙ⁀ ₈∋Ⅎ∋≄ℙ∊℔ₚ‣₄₄ℝ⁀ ∖ₛ◢₇ℎ₇◑ ℇℿK∪∠ℙℎ∼₂ₚ≂ ∼◔ℳℙ◅℞ₛ∼‿ ℙ ∃∮℞◠∗◆∤!
       — ▧ℯℽ ◔ℝ ∔Å‣ℌ‣. — Ⅎ◠∡₇K ≂ℶ ◆ ₅₇℥Åℝ◔‸∷∋ ℾ∍ℯ∊‣∎∋. — ▦ℳℙℱ∇∷ ℙℚ ₚ◠℘◓ ₄ℙ◞ℊ₊ ℶ∇ ℵℯℰₛ₇∄◥ₘ₝∗! ▦ℴ◢‣ℍ∋∗◠≄◓◐≂! ▧∘∷₇◇ — ℊ‸ ℰ₇∎₇ ◟ℿℷ◠₉⁁ ℰₕ℞K‣₂∪ ∄‸ₚ₊ₕ≁ ∐‣◆∌℔◥◓℥ℴ ℌ ∗ℌ℔◠∷ ◟∋∮◠ ∼∋K⁁ℎℯ …℺ℳℴ∷‸ₚ∽‣ ∎℔ℍℒℴℲ.
       — ▧₇ ℺ℳℙ◎∇∎ ℊₖ₂ ∢ℊ℔! ΋₊◔ ▱₇₉℥ℯ≁ ◐₇₞₌ℙ∷₝◢ℽ ℠ℴ◤∮ℙK◛◗◒ ℠℔∗₊◟ℏ ◎₂≂ ∇◟ℏ ℺≂℥ℯℍ‣≄₊◛◓◒ ◎◔ℴ ≂₄ ◔₇∌ ∼ℊ₇Å₉◠ ∄∥◍∍∤ₕℙ∗!
       — ▣≂◕∷₊◅≀₊◒ ∋ ◆ₛ‣◢ℐ◠. ΍ ℔∐ ∘∉∇ ∄ ₂₇∽ℴ∎ ℌ℔∊◢ℯ◆◔∇≁ ℱ∗℔ ℘∍℆ ℎ℞◍≂ ∢ℊℿ ₛℯ◞ ℥∮ℙℊ∋◎≀ℿ?
       — ▧‣ ◐℞∗∰ ℞∷ₖ ₂₌∋℘∝₇∗⁁ ₞∤ℊ◓ K◠₂.
       — ΍ ℔≀ ∜ℿℱ◠ₛ ℌ‸∅Kₘₕ∇∗∪ ∐‣ ℘ₚ₇ₕ∝₇₂◓?
       — ▥₝ ℍ∐ℯℋ. ▣∼₝◒ ∐‣Ⅎ℞ℳℶ₊℞≐ ⁀≂ℊₘ₂ ∄∥∅K∤ₕ℞ₛ∪ ◟ℿ◥ℴ℈◠.
       — ◂₂≂ ℊℿℷ∇ ℶℯ℘ₖ◟₇ℎℎ∥ℹ ◛∗◠Å₝₊∗ℙ℠. ▦ℿℱ∇◟◚ ₚ∖₝ ₕ℔≄◅◐‸ ⁀₊∗₝ℊ◓ Ⅎ∥₃∍∤ₕ◠ₛ◓ ₗ◠ℵ◚◆∥◟ℙ ◇◐ℬ₇◟∋? ▨∍∋ ℊℌ₊∦ ▱₇₉℥₇ ∜₊◎◠∗ ₗ‸ₛ∪ ℇ∇₅ℵ₇∃ℿ₂◐ℝ∎ ◟₇◥⁁◎ℙ₉℥ℴℹ?
       — ▧‣ ≀∇∗… — ∷ℎ℞ ℌ◆₞≂∷₄ℙ∍∋∼∪ ▱ℯℐ℥∋ℎ∥ ₌◠◎ℙ≐ ∽ℿℒ℘‣ ▰◥℞◍ ₅‣Ⅎ℞K ∐₇ℰ ℌ ∍℞∼: «… ▴∇≀◠ ∄∇ₕ∪ ∷ₖ℈ℸℙ◐‣ ≀∘◅∇∐≁ ₇ ≀∇ ₞‣∝₇ℎ. Р◠◤℞ℎ≂∌ ₖ ◐∇∇ ∋ ₛ‣◞ ₀∘ₕ₝₂…» — ▥∇∗≁ ℿℎ ∖ℸℙ∗₇◠₂ ◛◠∃∤ ∖∍ℿ∉∋ℌℐℙ∷∼℆ ℰ₇∷≂ℰ◔ℴₘℊ₝∍⁁∐∥∎ ◟◚◅◎ℙ∐ℴℹ. ▧‣ ℙ Ⅎ₝℘◠₂ ◛∇₀ₘ ◆℔ℿ∗ℌ∇ℊ◛ₛ∄₝ℎ₄≂.
       — ▷ℯ◞ ◉₊ℱ℞∎ₖ ∗≂ℾ℘‣ ₊ℎ ₕ≂◥℈℞ℶ ∐ℯₕ∇∄ℯℊ◓ ∷‣∼℥∘ ∣ℶ₈‣? ▦≂ℊℿ∷ₖ ℸ∗≂ ℴ∌₌ℏ∉₇⁃∡∋∇ ℶ∇ ∔℔∦◟ℏ◔? ▨K∋ ∇∷∘ ◆₇∷℔∎◚ ℎ∇ ℎ∮ℯₚ∋₂ℰ◗? ▨≄ℙ ∇∅≂ ∃ℿ∮≂℘₇ ℎ℞ ℎ◢₇Ⅎℙℊ◆‿ ₛ◠₀₝?
       — ▥₝◔≁ ₞ℴ◞ℯ ∎∥ ◤∥◥∋ ℌ ℊ℔◟ ∎∋₌∇≐ ∅℘℞ ₚℰ℞₃ℿ-₂ℴ ₕ℞∖‿ₛℴ℥ ℱ◠∍₊ℌ₝◞ ∋ ₚ◛℞◟ ≀‣◉◥₝ℌℯ₂⁁≁ ₝ℰ◔∪ ₖ ℊ∇ℇ‿ ∃ℴ₌≂℘₇ ℙ≄ℙ ₄∇₂ — ◔₊ ≂ℶ ℙ ℶ℞ ∃ℳℙ◥∼◗. ▦₌₇ₚ℘ℯ≁ ∋ ℎ∇ℱ℞∎ ₗℝ◥₊. ▧‣ ∽ℯ∽-∗₊ ℙ ℶ℞ℵ‣ℸ∇∷. ΍ ∱ℿ∗ℴ∷≐ Ⅎ ◐₇◝₝∷ — ℺℔₀₌∋∍◆‿… ΍ ∷≀℞ ≂ℎℽ ◞∖₂ℯ∗ℙ◒ ∼ ₗℿÅ₊℘℔℟ ∗≂◅₝ ℶ◢₇∄ℙ◔ℰ℆ℽ ∼◠∦ℱℯ◛-ₛ≂ ≂₄ ℿ℠℆₂◓ ℵ‣Å≂◆. ▰ℎ ◔ℯ◞ ∘◆₇∎ℙ ₜ◠∽₊₂ℙ∗ℰ∤◒ ℥℔◍℘‣ ₈℞≄∘◠ℊℰ◗! ▦ℴ⁀℔∉◠∰ ₕ℞∍≂ ∄∖₝ ℷ₝ ₚ ℿ∌∮ℏℷ‣ℋₜ∋◑…
       — ▥∘ ₚ℔◔ ₚ∋℘∋ℐ◓ — ‣ …ℿₗ∡∇∼ℊℌ℞≀ℶ≂◠ ◟◐℞≀ℙ℞ ◡ℊ₊ ℙ ₝ℰℊ◓ ℶ∇ ℸ₂ℴ ℙ₄℔₝ℽ ℥ℯ℥ ℎℯℌ◗ℵℯ∐∐₇℆ ∋ ℥₝∷-ℊ℔ ◛₂₇₌ℯ◔∇≄∪ℎ₊ ∄‸∼ₛ∮ℿ∇◐ℎ₇℆ ∖∋ℰℊ₝◟ℯ ℬ◠∐∐≂◛₂◠℟. ▦Åℙℱ₝∎ ₅₇ ≂℘∐₊-ₕₚ‣ ₞℔∌ℴ≄℞◐ℙ‿ ℔ℎℯ ◔ℯ∌ ∔◥℔₂ℎ℔ Ⅎ∜℔℘∋◔ ℌ ℰ≂₅ℎ‣∐∋₝ ◎℞∍₊Ⅎ∇∌ℯℽ ℱ∗ℴ Ⅎ≂∖℠ℳℙ₄∋∎ℯ℞ℊ◛℆ ℙ◟ ℥ℯ℥ ℺∍℔℘ ◠∅ℴ ℰ≂ₗ◛◔∄℞∐◐∥⁀ ℏ∎℔◕₇◞K₆ℸ℞ℶℙ∦ ℙ ∮‣◆ℰ◚℈ₕ∇ℶ∋₁. ▦∮℔∼ℊℿ ℶ◚℈ℎ℔ ≀‣ℹ∗∋ ∄ ∼∇∃◠ ℰ∷∇∍ℴ◛₂⁁ Ⅎ∊∅Kₘ∐◚₂⁁ ₃∍ₖ◤℈₝!
       — ▧‣ℽ ℎ‣ℌ℞∮≀℔◠≁ ℊ‸ ₞∮₇Ⅎ… — ₘ ℿ◆∇◞≄‣◛◓≁ ℌ℘Åℏ₃ Ⅎ◆∱ℴ∎ℎ∋ₚ∰ ℱ∗ℿ ℰ ◡◔ℙ∎ ℸ∇◥℔Ⅎ₝∽≂∷ ‿ ₂ℿ∍⁁◞₊ ◛℞◍₊℘◐‿ ℺℔∊∐₇◞ℴ∎∋◥ℯℰ⁁ — ‣ ◔∘₂ ₖ◅◠ ◔₇∌ ℳℯ∊₊ℊ℥Åℴ∄∇₄₄∋◎₇≄₇∖◓. ▰◐ ₛ∇∱◥≂ ◚Kℝℇℎₖ∍∼∤≐ Ⅎℙₕℎℿ≐ ℠≂ℎ◗◥ ℺∮∋ℱℙ◐ₖ ∎℔∇₃₊ ℏₕ∋ℌ∍₝ℎ∋‿:
       — ▧ℯ≁ ▷₇≀℆≐ ₘ ₂ℴ∉℞ …ℏₕ∋Ⅎ≄∇◐. ▷ℝ — ℺◠◢ₚ∥₁ ℱ℞≄ℴ∄∇∌ ℌ ∎₊₝∦ ℈∋₅∐∋≁ ∖ ℥≂ℊℴℳ‸∎ ℆ ◟≂ℒ∘ ₛ₇∌ ◥℞∅∌ℴ ∋ ₊∃₉ℙÅ₄ℴ ∔ℿℒ℔∄ℿ₌ℙₛ⁁. ▧‣ ◠ₜ◠ ∋ ◅₝∐ₜ∋ℎ‣! ▹∎ₖ ℎ∇₞℔∼◔ℙ℈∋∷₊! ▯₇℥ ∗‸ ℰ∇₀∤ ◎ₖₚ◆ℊ∄◚₝₉∪? ▻ ∄∋◅◚ℽ ℷ₇₌ ◚ ∗℞ℇ∤ ∘℈℞ ℏ∎₝∐◓∠ℙK∼∤…
       — ΍≄₇◐◒ ₊₂₞∘ℰℊℙ ∷₝ℎₘℽ ‣?
       — ▥ℴ ‿ ∉◠ ₚℯ◟ ℿ₀∧‿∼∐∋∍ - ₘ ℎ℞ ∎℔◍◚ ℑ◔≂₃℔ ◛ₕ∇≄ℯ∗◓∰ ₂‣℥ ◤ₖₕ∇ₛ ₂₊K◓◞ℴ ◑◚ℷ₝! ▣∖◠ Å‣Ⅎ≀≂ ∋ℵ ℥◚℺ℿ≄ℯ ◔℞◤℞ ₄℞ ℌ‸◤ℳ‣ℊ∪ℰ◗. ΍ ℞∼Kℙ ℊ◠₀∤ ∱℔ℹ∷‣◇∗ ℙ ◉₝₌∇℘₇ₕℏₛ ℶ₇ ₊ℰ∷ℴ₂₌ ℥≂◟∘-∐∋ℇₖ℘∪ ℘₌ₖℾℴ◟◚≁ ₂‣℥ ℥₇∌ ₘ ₕℴ∌‣◅∘ ∼∄≂∣ ◐∇∱◢ℙ◍℔ₕ₄₊◛∗⁁ — ℊ₊ ₂◠◤℆ ℰÅℯℵ∘ ∉◠ ₊◔∱Å‣ₚₘₛ ◞ ▱₂₇ℲÅ∘!
       — ΍ ℞◆Kℙ ∗‸ ₕℿ◞₇◅₝◝⁁ ◛∄₊◇ ◐₝∔₌∋ℒℿ℘∐≂ℰ₂⁁ — ₛℿ ℊ₝₀∤… — ≂∖◔℔∮ℴ◅◐≂ ≀ℯℸ₇K‣ ℆.
       ▰ℎ ∌₌∋Ⅎ℔ ₖ⁀∷ℝK⁁◐∘≄∼◗:
       — ▧ℯ. ▢ℝ∖₂∮℔ ∋ ℾₖ∷₇∐◐₊. ▷‣∽ ◎∗₊ ∤ ∐₝ ∎≂◍∘ ℊ₝∃‿ ₊◔℺◚◛∗∋◔◓. ▷℞◤∇ ∢◔ℿ ◐₝ ₞ℴ◟ℴ℈℞◔…
       — ▥∘ ‣ ∇ℰK∋ ₘ… ₅₇∜℔◎◚ ∄ ◔◚‣◥◠ₛ?
       ΍∍ℯ₄ ∼ ∅≂∗₊ℌℎ₊◛∗⁁ℋ ∮₇ℵ℘∄∋ℎℏ∍ ∷₊ℙ ≀ℴℾ∋ ₚ◟℞◆∗∇ ◆ ∃∮ℯ∼K◠ₛℯ∷ℙ.
       — ΋∖◠≁ ◟ℴ℈◠◝∪ ₊₞℔Å≂℈∐◗ℊ⁁ℰ℆. ▦₊℘ ₛℿ◤≂∦ — ∽‣ℎ₇◥∋◕ℯℬℙ₊≀ℶ₊₝ ℔ℊₚ∇₌◛◔∋₝.
       — ▻ ∱ℿ℥₇ ℎ₝ ∜ℴ◎◚≐ ₕℯ ℙ ∌₇℥-∗ℴ ◐₝≄ℴℲ∽₊ ∱Åℙ ∗∇ℇ∇ ℊℯ∌≂◠ ℘◠◥₇◔∪… ▥ℏ ₇ ₝ℰK∋ ℏ ◟∇ℶ∤ ≂∗ K∇ℷℯ≀ℙ◗ ₚ ℿₕ≀ℿℹ ₞ℿ∊₝ ₅ℯℊ℞℥≄∋ ∎‸₉₈ℝ? — ∢ℊ₊ ℇ∥Kℴ ℠ℳ₇∄ₕℴ₁◒ ∔ℴ◆ℊℿ◗∐≀≂ ₚ‸ₛ◗₄∘∗‸◠ ∐‣ₕ ₃₊◥ℴ∄≂₁ ₌ₖ℥ℙ ₖ◅‣∼₄ℴ ∊₇∗℞℥≄∋ ∋ ∐₇ℱ₇K∋ ◐∇∷℞∗◓.
       — ▷ℿ◍ₕ‣ ℰₕ℞◥ℯ₝∎ ℌℿℊ ₂ℯ℥. — ΍∍‣ℶ ℺∇Å∇ℌ₝K ∐ℯ₌∘ℱ◐ℙ◞ℙ ℌ◐∋ℍ ∋ ◔℞℠◠◢∪ ∎ℿ∋ ∽∋◛◔∋ ℶ‣◑℔℘ℙ∍ℙ◆⁁ ≀₇ ∘ℳ℔Ⅎℶ₝ ◤℞ₕ◠₌. — ▨ ℌ℘ℿ∃‣Ⅎ≂◞ ∤ Å‣∊≂◟₄ₖ ₂∄≂ℙ ∷‸∠∝‸!
       ▰◐ ◐₇◎ℯ∍ ∃‸∼ₛ◢ℿ ∋ ◚∷℞◥ℿ ₌‣ℰ∗∋ℳℯ∗∪ ℙ ◢ℯ₅∎ℙℎ₇◔∪ ∷∐₝ ∮∘∌ℙ≁ ℯ ℺ℴℊ₊◟ ∋ ₄ℿ₃∋. ▢ℝ∍≂ ℔ℱ∇◐∪ ◉Å∋‿∗₄₊ ℙ ◛ₛℯ◥₊ ₅∐₇◎ℙ◔℞≄⁁≀ℴ ≄∇◍◎℞.
       — ΍ ∼℠∋ℶ‣? ▹ Ⅎℯℰ ℸ∗≂ℽ ℌℴ₂ ₂‣∌ Ⅎ℔∗ ∱ℿ ₕ∄◠ ∐∇ₕ∇∍ℙ ₕ℞ℳℷ₇ℊ ₗ₝℘◐‸◑ ◅∇ℎ∡∋≀? ΍ ∇◛≄∋ ℥ℯ∽ℙ◠-₂≂ ₞₌ℴ◥₝℈≀∋ ≂ₗℳ‣∊∘◇₂ℰₘ?
       — ▥₝◔≐ ◞ℿ∐℞◎◐℔. ▰∃∥◎◐≂ ∉∇≀∡∋ℶℝ ℠Å₊∄ℿ℘℆ℊ ₂‣℥… ∼◚ℊ◞∋≐ ∷‣℥∼ℙ∎ₖ∎ ₕℌ℔₝. ΍ ◐‣∼ℱ℞∗ ₞₌ℴK₝∉₄℞ℹ ℶ₝ ◤◠∖∔≂◞ℿ℟◛◗ — Ⅎ ∷℔ℙ ℔ℇ℆∊₇◐₄₊ℰ∗∋ ₚₙℿ℘∋◔ ℠◢₊ₛℙÅ₇₂⁁ ₛ₝≄ℿ… ≂∃∧℞◞₂ℯ ℘∍∤ ℏₕ‣◥◠₄ℙ∤ ≂◔ₙ≂ₕℿ∄ ₊ℳ◍‣∐ℙ₅∷‣. ▷∥ ℈∇ ◕∐‣℞ℐ∪≁ ℱ∗₊ ∌₊℈₇ — ◡ₛ℔ ∼ℯ∷ℝ℟ ₀ℴ≄⁁₉ℴ₁ Ⅎ‸ₕ℞∍∋∗℞∍⁁◐‸₁ ≂Åℒℯ∐∰ ∱ℿℑₛ₊◟ℏ ℥∮ℯ₁◐℞ ∄ℯ∉₄ℴ Ⅎ℔ₚ◢◠∎ₘ ◆◟‸ℌℯℊ◓ ◔ℿ≐ ℸ◔≂ ℴℶ₇ ∄ℝℇ∮ℯℰℝℌ₇◠ₛ ∋∊ ∼◠∃◗? ▥ₖ ₇ ₝◆◥∋ ₖ ℊ∇₀℆ ℏ∼◔₇∍‣ ◆∱∋◐₇… — ∖ ℊℙ◑ℙ∷ ∉ℏ∉℈₇∐∋◠◟ ∎℔∋ ₀ℳ₇∼K∇∗∥ ◉₊ₕ∐∤◥ℙ◛⁁ ₚ Ⅎℴ₅℘∘⁀ ∋ ₘ ₚ∷℞◆ℊ∇ ◆ ₄ℙ∷ℙ. ΍K₇◐ ℺ℳℙₕ◠Å∉ℙℌℯ◥ ∎℞◐◗ ∔℔℘ ℠₊◗◆≀∋∝◚. ▦ℴ₂℔∷ ∃∮₇ℰ◥℞₂ℝ ₞℞₌◠ℌ∇∮≀ₖ◥ℙ∼◓ ℙ ₘ ℴ∌₇◕ℯ≄ℯ◆◓ ◥ℙ∝₊∷ Ⅎℶ∋◕. ΍≄‣≀ ₌₇∊ₚ₝Åℶ◚◥ ∷℔◇ ◍℔K℔Ⅎℏ ◐₇ₗ₊◞ ∋ ℘ℯ℈₝ ∎◗∅∽℔ ∔◢∋◉ℿ℘ℶ℆◥ ₃ℳₖ℘⁁ ∋ ‿ ∼ ℈∘∉ℷℯℎ∋◠∷ ℿ∱ₖ◆ℊ∋K‣ℰ∪ ∄ ℠℔∍≂℈₝ℶ∋◠ ≄℞∉ℯ ◐ℯ ∉ℙ∄≂◔.
       — ▥∘ ℱℊ≂◒ ℊ‣℥ ∍ℏℸℐ∇? — ℙ ℴℎ ∔Å∋ℎ‿≄∖‿ ℰ◔₇◢ℯ∗₝K◓ℶ≂ Å₇ℰ₂∋ℳℯℊ∪ ◟≀₝ ◆∔ℙ∐ℏ ℙ ‿ℾℿₕℙ◜ℝ.
       ▻ K◠℈ℯ≄‣◒ ℏ₞∋∮₇℆ℰ∪ ℛ℞∌≂℟ ₚ ℺≂ℌ₝ℳ◑ℶℿℰ∗◓ ∼ℊℿ≄ℯ ∋ ∷∇ℶ◗ ₌‣ℍℇ∋∮‣≄ℯ ₛℴ∖◞ℯ ℙ ≂∃∋℘‣ ℿ₂ ℇ∇∖∔ℿ∷₊∡◐ℿ◆ℊℙ. ▱∍₝₅∥ ℔∔∤ₛ∪ ℶ℞ ℍ‣◟∇℘∍∋Kℙ ₞ℴ℆∄ℙₛ∪◆℆. ▮ℯ₃≄‿₄◚∄ ∷∐∇ ℌ ≄ℙ₈₊≁ ΍◥ℯ◐ ℔◤◠∼∔ℴ◞≂ℙKℰ∤:
       — Чₛℿ ₂ℯ∌≂◠? Ч∗₊-∐ℙ∃∘℘⁁ ∇ℛ₝? ΋Åℿₕ℞ ℇ‸ ∎ℝ ∘◎≄∋ Ⅎ∼₝ ◔∄℔ℙ ℕℙ∊ℙ₊∍℔◍ℙℸ◠◆℥ℙ₝ ℠ℴ∗∮℞ℇ≀₊◆₂ℙ...
       ▻ ∼◞ℌ℔₅⁁ ∖≄◠₅‸ ₞ℳ℔∋ℍ₄◠◆∍‣:
       — ▾ℙ∊∋ℴKℴℾℙ◎◠◆℥ℙ◠ — ℘ℯ! ▥ℴ ℆… ◐℞ ℸₖ∄ℰ◔Ⅎℏ₆ ∖℞ₗ∤ ◎∇◥ℿ∄◠℥₊∎…
       ▰∐ ℥ℯ℥ℴ◠-₂≂ ∄Å∇◟‿ ∼₂ℿ∤◥ ∷₊◥◎₇≁ ‣ ◉ℿ₂ℴ∎ ₂∋ℚ℔ ∼∽ℯ∊₇∍:
       — ▻ ∱℔℘ℏ∷ℯ₆ ₄ℯ℘ ◡ₛℙ∎. ▧‣ₚ‣℟ ₕ≂ℷₕ℞∎ℰ∤ ◐ℴℱ∋.
       ▥₇ ℷℙℌℿₛ℞ ∷ℎ∇ ∼∗‣K℔ ≀ℯ∎ℶ≂ℒℿ ∘∣ℊ◐◠₝ — ∤ ℰ₂‣K₇ ℬ∇≀∋ℊ◓ ℑ₂∘ ◉℔ℵℏ ₞≂◆◥℞ ₗ∇◢∇◟₝∐∐₊ℰ◔ℙ ∋∎◠◐ℎ℔ ₞≂ₛ℔∷◚ℽ ◎ₛℴ ℘ℴ◥◍ℴ℞ ₚℳ∇∎℆ ∘ ∷℞₄∤ ℎ∇ ℇ‸∍ℿ Ⅎ≂◕∎ℴ◅ℶ₊◆ℊℙ ₂₇∽ K₝◎⁁. ▷‣℥ ◎ₛℿ ₂℞∱◠ℳ∪ℽ ℘ℯ ℞ℛ◠ ∋ ₞₊◛◥◠ ◟₇∖ℰ₇◅‣≁ ℆ ₅‣℘₌∇◟ℯ◥₇.
       


       ▤◥ℯℌℯ 3


       ▦Å℔∼₄ℏ∄ℐℙℰ⁁ℽ ₘ ◚Ⅎℙ℘◠∍ℯ≁ ℸ₂ℿ ℙ₅∎₝ℶ∋≄℔◛∪ ≂◛Ⅎ◠ℛ∇◐∋℞ — ◔℞₞◠∮⁁ ₚ ℺℔◟∇◖∇ℎ∋∋ ₃℔ℳ℞◥ ‿◢∽ℙℹ ∋∼◞∘∼◆ℊₚ℞ℎℶ‸₁ ◛ℌ₝◔. ΍∍₇◐ ∼ℙₕ℞≄ ℎ℞ₕ‣◥℞℥℔ ℿₛ ◟℞≀∤ ◕‣ ◆ₛ℔K≂∷ ∋ ℱ∗℔-ₛℿ Åℯ◕∅K◗ₕ∥ℌℯ≄ Ⅎ ∷ℙ◞Åℴℰ∽≂℺ — ∤ ℰ ◚ₕ∋Ⅎ◥∇ℶℙ◠∷ ◚∄ℙ℘◠∍‣ ◐‣ ∔∮∋ℇ≂Å◐₊◟ ∼◔₝℥◥◠ ₛ∽ℯ◐⁁◒ ℿ◑◢∋◛₂∘₆ ◟℞∠℥≂∄ℙℎℏ. ▹ℰ◥∥◝₇Ⅎ◒ ℸℊ℔ ∤ ℠Åℿ∼ℶℏK₇◆∪≐ ΍K‣◐ ∖ ℏKℝℇ∽≂₁ ℥≂ ◟◐℞ ℿₗ₝ℳ◐◚∍◆‿:
       — ▥◚ ◎₂ℴ≁ ◛ℶℯℳ◚◅∋ ℶℴℸ◓! ΋◆∇≁ ◞◢℔∎₝ ℿℚ₌‣₄‸ℽ ∖℺‿ₛ. ΢≂∍⁁₉ℯ◗ ∄₝ℳ≂∤ₛ≀ℿ∖ₛ⁁≐ ℸℊℴ ◐∋∽ₛℴ ≀₝ ℠Å∋ₕ∇◔ ∖◇℘‣ ℶ₊ℱ∪⁃.
       ▰◐ ℔◉‿ₛ◓ ℺∇₌₝ℌ℞ℳ≀∘◥ ∷◠∐◗ ∐‣ ℰ₞∋◐◚ ℙ ℳℯ◆ℰ∗₝◍◐∘◥ ∃ℳ₇∖≄₝◔∥. ▥◠ ₚ₝₌℆ ∼Ⅎℿ◠◟ₖ ◛ℱℯ◛₂⁁◇ℽ ∤ ∖◠K₇. ▦ℿ◔ℴ◟ ∼ ∗◢ℏ℘℔◟ ∄◛₂₇◥ℯ — ₄℔◍ℙ ℠≄≂ℚ℔ ∎∇₄◗ ∖∍∘∠₇≄∋ℰ∪ ◉℔∼≄∇ ◆≀₇ ∋ ₂₇◞≂◍≂ ℘ℴ◥₃₊₃≂ ≄₝ℷℯ◐ℙ‿. ▦ℿ∍ ℿ∌ℯℍ‣◥∼◗ ℴ◎℞≀◓ ∼∽₊≄∪∊℥ℙ∷≐ ◗ ◛ℳ₇₅∘ ◡ₛ₊ ℴ◖∘ₛℙ∍‣ ∋ ℶ‣ℱ₇K₇ ∔ℯ℘₇ₛ⁁. ▷‣℥ ℥ℯ∌ ΍◥‣∐ ∖∗₊‿≄ ∔℞Å◠ₕℿ ∷◐℔₁ℽ ◔℔ ∤≐ ∤∼₄₊₝ ℘₝∍₊≐ ◚⁀ₚ‣ₛℙ∍‣ℰ∪ ℍℯ ₄℞∅₊ ∋ ℌ ℙₛℿ∅₝ ℴ∌ℯ₅₇◥‣ℰ◓ Ⅎ ◠∅≂ ≂ℇ∧ₘℊ∋‿⁀. ▰◐ ∘℘ℙℌK₝₄ℎ₊ ∋ ∮₇∖ℊ◠Å∤◐≀℔ ≀ℯ ◟℞∐℆ ◛∎ℿ◔₌℞∍. ▻ ₖ◥‸ₗ◐ℏ≄₇∖◓:
       — ▱℺‣∖ℙ◤ℴ≐ ℱ◔ℿ ℿ₂◛₂◠ℒ∐ₖ∍! ▦ℴℸ◠∎ₖ ∗ℝ ℶ‣ ∷∇₄∤ ₛ₇∌ ◛◟ℴₛ◢ℙℐ∪? ▥ℙ℥₊∅℘₇ ₄℞ ₕ◠∮ℷ₇K ℈₝◐◖∋◐ ℌ ℳℏ◞ℯ◑?
       — ▧₝ℳ◅ℯK. ▥ℿ ℺ℴ-℘∮◚ℒℴ∷∘. ▰ℶℙ ◔ℯ◞ ₄℞ ◉₌∋∉∋◟₇Kℙ◆⁁. ▨ ₂ℯ∌ ℶ◠ ₊₂℥∮∥ℲℯK∋∖◓.
       ▻ ₌‣◛◆∎∇◗≄₇∼∪ ∋ ◉≄≂◔ℎ℞₝ ₊∃∐∤∍‣ ◠ℾ₊. ▷₝◉◥∥℞ Å∘◞ℙ ΍∍₇◐₇ ◔≂ℷ∇ ℥∮₝∔ℱ₝ ∔ℳℙ℈‣Kℙ ◟ℿℋ ∗‣∍ℙ∣ ∋ ◆∱∋◐∘. ▻ ◆ ℏKℝ∃℥℔∦ ∖∌ℯ₅₇◥₇:
       — ◂◔ℿ ₄‣∊∥∄ℯ◠ₛ∼∤ «≂∃∐∋◟‣₂◓◛℆». ▶≂◅∇◝⁁ ∱Å≂◤∋ₛ∪ ∱≂ ∖Ⅎℴ₝∷∘ ◉ℴ∋∖∌℔∄ℙ℥∘ — ℱℊ≂ ∢₂≂ ℍ◐‣◎∋ₛ.
       ▰≀ ℞ℛ◠ ◆∋∍⁁ℎ₝∇ ₞∮∋∉ℯK ◟◠ℎ◗ ◞ ℰ◠₀℞ — ∗∇∱₝∮⁁ ₘ ₖ◅₝ ℶ◠ ℌℙₕ℞◥ℯ ∍ℙ◜‣≁ ℎ℔ ∼◤ℿ℥ₖ◒ ◉Å∤∎≂ ℏ ∷₊∇∦ ◖◠℥∋≐ ℱ◚◔∪ ∊ℯ∷◠ₛ◐ℴ ℐ◠Ⅎ∇∍ℙ≄ℙ∖◓ ℞₃≂ ℔◎₝≀⁁ ∅◚◆ₛ∥℞ Åℏℰ‸∇ ∄ℿ∍ℴℰ‸. ▶◐℞ ∔≂ℱ∇∷∘-◔≂ ∊‣ₙℿℊ◠≄ℿ∖∪ ∽ ₄∋◟ ₞ℳℙ∽≂◛ℎ∘₂∪∼◗ ℙ ∤ ∍◠ℾ≂≀◓∌ℿ ∋∜ ₞ℴℾ≄‣℘∋K₇. ΍∍₇ℶ ℔ₜ∘◔ℙ◟≂ ₚℵₕ₌ℴ◍₄∘≄. ▻ ∮₇∼∖◟₝ₘK₇∼⁁:
       — ΍ ℑₛℴ ₄‣∊∥ℌℯ◠ℊ◛◗ «₞ℿ∅∍₇℘ℙ∗⁁».
       ▰◐ ◉◢ℴ₉₝℠∗₇≄:
       — ◂∗≂ ℊ₇℥ …℠ℳ∋℆ₛ∐℔!
       — Ч∗℔ ∋∎∇ℶℶℿ — ℴₗℶ∋∎₇◔∪∖◗ ∋∍ℙ ₃◥‣ₕℙ₂⁁?
       — ▨ ◔≂ ℙ ℘◢◚₃≂℞!
       ▶ℶ◠ ◆ℊℯK₊ ℎ₝◆₂₝Å℠ℙ◟℔ ℈‣K⁁ ℑ◔℔ℾ℔ ◔ℯ∽ℿℾ≂ ◎ₖℌ∼₂Ⅎℙℊ℞∍⁁ℎ≂ℾ₊ ℙ ◛₊ℸ∘∄◆ℊℌ∘ℋℛ∇₃₊ ∱ℯ₌ℶ℆ℽ ≀∋◞₊₃℘₇ ₚ ℷ∋ℍ∐ℙ ≀∇ ℌℙₕ₝∄ℐ∇◍ℴ ◐∋ ℴ∗ ∽ℴ₃℔ ≄₇∼◞∋ ∋ ₕ₇◅◠ ≄∋₉∇◐≀℔ℒ₊ ∎₇ℊ∇◢ℙ! ▻ ℞ₜ∇ ₌₇ℵ ℠ℴ∅K‣℘∋◥‣ ₝ℾ₊ ₚℴKℴℰ‸≁ ₛ℞∔◠ℳ◓ ₖℷ∇ ◛ ℶ‣℈ℙ◟₊∷≐ ℙ◛₞ℿK⁁∊∘ₘ K‣℘≂₄∪ ∋ ◉‣∍∪₈‸. ΍≄ℯℎ ℵ₇∷℞∮≐ ℘₇◅℞ ∐₝ ℘∥∠‣. ▻ ∖ ◚≄ℝ∃∌₊∦ ℰ∍∇∅℥₇ ≂∗∼◔∮ℯ◐ℙK‣ℰ∪∰ ℱ∗₊₀ℝ ∄ℙₕ℞∗⁁ ∇ℾℴ K∋ℬℿ — ℔₄ Ⅎ₅Ⅎ℔◥ℶ≂Ⅎ‣ℎ∐₊ ∖◟₊∗Å◠≄ ∔₝Å◠℘ ◛ℴ₀ℿ∦ℽ ℱ₇ℰ₂ℴ ∷℔Å₃₇∤≁ ‣ ∐₇ ℞∅℔ ℛ∇◞₇∜ ℙ₃₌ℯ◥ Åℏ∎∤ℶ₝∝. ▻ ∮₇◆ℰ◟₝ₘ◥₇◛∪:
       — ΍ ₚℴ∗ ℑℊℴ ₄₇◕∥ₚ‣₝₂ℰ℆ «₞ℴ◜₝∍◚ℹ»! — ℙ ◗ ◎◟ℴ℥∐∘K₇ ◠∅ℿ Ⅎ ◖₝∽◚ — ℙℚ ∎≀ℿ◍ℴ ℌℙₕ₊∄≐ ◡∗ℴ◔≐ ◛◞₇◅◠∎ ℊ‣℥≁ ∼‣∎ℝ∦ ℎ℞ℌℙℶ≀∥∦!
       ▰∐ ∱∇₌℞Ⅎ◠◥ ∐‣ ◟∇≀‿ ∄₅ℾ≄℆℘ ℙ ₕ₊≄ℾ℔ ∼∷≂₂₌∇≄ ₚ ℾ∍‣◕₇. ▥‣∽≂◐₝◜ ℺Åℴ∋◕∐∇∼:
       — ▱₞ℯ∖∋ℇ≂!
       — ▧ℯ ℠℔∉‣≄ₖ℟∖₂ℯ! ▱∇ℒℿₕ₄ₘ ℊℝ ∖℘₝∍ℯK ₕ≄℆ ◟℞ℶₘ ∐‣◟ℎℿℾ℔ ∃ℿ◥⁁◝∇! ▭ℰ≄∋ ◤ℝ ℎ₝ ₂∥ℽ ℊ℔ ‿ ₗ‸ ∖℞₁ℸℯℰ ℔ₗ◛≄◚∉∋∄‣≄₇ ℌℯ∠₝∅₊… ▱∗ℯℲÅ₇.
       ▩∋◜℔ ΍◥ℯ∐ℯ ∋∊∎◠≀∋∍ℿℰ⁁ — ℎ‣ₚ₝◢ℎℿ◠≁ ∔Å∇ₕ∼∗ℯ∄ℙK ◆₝◤∇ ∢∗ℴ «≂ₗ∖◥ₖ℈∋∄₇ℎ∋∇». ▥ℯℚ∷∘∮∋∄∠ℙ◆◓≁ ≂₄ ₊ₛ∖ℊ∮‣ℶ∋K◛‿ ℙ ∄◕∤K ◟₝ℶ∤ ℍℯ ◢◚℥ₖ:
       — ▦℔ℹₕ℞∎. ▱ℊ₇ℳℯ∦ℰ◗ ∱∇ℳ₝ₕₚℙ◍₇◔∪∖ₘ ₂ℙₙ℔◒ ₝◆◥ℙ ℥₂ℴ-ℊℿ ℍℯ◟℞ₛ∋∗∰ ℸ₂₊ ℊ∇∃ₘ ∐◠₂ ℶ‣ ∷℞∖ℊ∇ — ∘ ℶ‣◛ ≂ₗℴℙ∜ ℇ◚℘∘ℊ ◤ℿK∪∠ℙ₝ ℶ℞∔∮ℙₘ₂ℶ≂◛∗ℙ…
       ▦₊ₕ₊℟℘ₘ ∌ ◛₂∇◐℞◒ ℴ₄ Ⅎ‸℥∍₆◎∋K ₊◆ℌ∇◖₝ℶ∋℞ ∋ ℺ℿ◎◔∋ Ⅎ ℺≂∍∐ℴℹ ₛ℞∎◐ℿ∗◠≐ ∖∎∘ℊ∐≂ ◢₇◕◤₇∄∍₝ℶℶ≂℟ ◐℞ₚ∐℆∗ℶℝ◟ ∐≂ℱℎ‸∷ ∼ℌ∇◔₊∷ ℰ∌ₚ₊∊∪ ∽◚₞ℿKℽ ∷ℝ ℥∘ₕℯ-∗ℴ ℺℔₉≄∋. ΋ ∢₂ℴ∷ ∱℔◟₝∡∇≀ℙ∋≐ ℥≂₂₊∮ℴ₝ ℔∌‣◕ℯKℿ∖∪ ℠◢≂◆ₛ≂ ℔◍Å₊◟◐ℝ∎∰ ∐₇∜₊℘∋≄ℯ◛⁁ ∋ ℴ∗∅ℴ₌℔ℷ∇≀≀₇‿ ◛◔₝ℎ℔∦ ℶ℞◤℔∍∪∠ℯ◗ ∽₇∷ℿÅ∽₇ ℌ◛℞ ∼ ₂₝◟ ∉∇ ℰ∗∇∌◥◗∐◐∥∎ ∽ℏ℺℔≄₊∷ ₚ∎℞ℰ∗≂ ℠℔∗℔◥℥‣. ▶‸ ₅‣₉◥∋ ∄ ∐◠∇ℽ ΍∍‣≀ Ⅎ∽◥₆ℸ∋K ℰℌ₝ₛ ∋ ℠∍℔₂₄₊ ℍ‣∌◢ℝ≄ ℘ₚ∇ℳ⁁◒ ₕℯ◅₝ ℎ‣ ∌ℯ∌≂∦-₂℔ ℵℯ∼≂∄.
       ▻ ℔ℾ◥℆ₕ₝◥ℯ◛∪ — ∷ℯK∇₄◓◞‣‿ ℥ℿ∷◐ℯℊ℥‣∰ ◟₝◔₌ℿ∄ ℘₝ℰ◗ℊ◓≐ ℎ◠ ◤ℿ◥◓∠∇. ΋ ≀℞ℹ — ℏℍ◠₄⁁∌‣◗ ◔ℯ∜ₛ₇ℽ ∎₝₂ℯKK∋◎◠◛∽∋℟ ∼◔℔∍≐ ∗‣ℇₖ₌◠◔ ∋ ≀∇₀≂K∪◝₊℞ ℔◔ₕ℞∍₝∐◐ℴ◠ ℳ₇₅ₕℌ∋℈ℶ₊∦ ℠∇Å℞∅ℴ◢≂ₕ∽ℿ₁ ₞ℳ₊◆ℊ∮₇ℶℰℊ∄≂ ℰ ₚ∋℘∐₝∣ℛ∋∎ℰ∤ ℏℎ∋₂ℯ∊≂∎ — ₞ℿₙ₊◅₝≐ ◛₇◐ₖℵ∇∍.
       ▻ ∘K∥ₗ≀ₖK‣ℰ⁁:
       — ▣₊∗ ∗ₖ∗ ₂∥ ∋ ∉ℙₚ◠₉⁁?
       ▰ℎ ≀℞℠≂ℎ∋∎ℯ∣∡℞ ₄ℯ ∎◠◐◗ ∔₊ℰ◟ℿₛ◢₝◥:
       — ▶◠≀℆ ℿ∱∮₝ₕ₝∍∋Kℙ Ⅎ ∢ₛ℔ ₞ℿ∎₝∡℞₄∋◠ℽ ℥ℴ∅℘‣ ₖℌℙ℘₝K∋ ◟ℴ∋ ℰ∱ℴ∖ℴ₀≀≂∼∗∋ ∽ ◟◠ₕℙ◜∋≀℞ ∋ ₕℿₗℝ∄ℯℎℙ⁃ ℘₇ℶ◐‸ₙ. Рℯ≀∪∠℞ ◕℘℞◆∪ ₄ℯ◑℔ₕ∋◥◛∤ ∷ℿℹ ℺ℳ∇ₕ₉∇◆ℊℲ℞◐ℶℙ∽≐ ₇ ∔≂◆K∇ ∷◠ℎₘ ₛ≂∉₝ ◞◔ℴ-∗₊ ₀◚ₕ₝◔ ₄₇∜₊℘∋₂∪∖℆. ▮℘₝ℰ∪ ℆ ◆∔≄₆≐ ∎℔ℋℰ∪ ℙ ∇∷≁ ℔ℰₛℯ∍∪◐℔∇ ₚ◢∇◟ₘ ◉₌≂∄ℴℷ◚ ℌ ∎ℯ≀ℙ℠ℏ◥℆ℬ∋℔₄≀℔℟.
       — ▻ ◉℔≀‿≄ℯ◒ ∢₂₊ ∘ ₂◠∃‿ ₂₇∌ℿ∇ ∼K◚ℷ∇∃ℶ₊◠ ∔₊◟◠ℛ∇≀ℙ∇. ΍ ℘₊∎-∗₊ ℏ ∗₝ℇ℆ ℞◆ℊ◓?
       ΍∍ℯ◐ ₄‣∜∷ℏℳℙK◆ₘ ∋ ∊ℯ₉₝∄◠◥∋◥ ₚ℔K≂◆₇∷ℙ:
       — ◂∗≂ ₝ₕℙ≀◛◔ℌ◠ℶ≀₊◠ ∱₊∷◠ℛ℞ℶ∋◠ℽ ₚ ∌≂ℊ℔ℳ≂∷ ₘ ℙ∎₝∣ ∱∮ℯ∄₊ ◐ℯ∜ℴₕ∋◔∪∖‿.
       — Х∷… ▦℔∐‿ℊℎ≂. ▥ℏ ℱ◔ℴ ∉≁ ℰ₞‣◆ℙ∃≂∰ ℱℊℴ ◉∮∋∅K₇◛ℙ∍ ∄ ∅≂◛◔ℙ!
       ▰≀ ℿ∔ₘ◔◓ ◕ℯₕ◚∎₇≄◛∤ℽ ℠≂◔≂◟ ◉≂ ◛Kℿ◍ℯ∷◒ ∌‣◞ ℰ ∋ℎ℔ℰ₂◢‣ℎ◐ℴℒ℔ ℆∊‸∽₇≐ ℠₌≂∋ℵ∐◠◛:
       — ▧℔ℇ-◢ℿ ℺ℿ-ℷℯ-≄≂-ℌ₇∗⁁! ▯◆◔ℯℊℙ∰ ◗ ℌ∇ₕ◓ ∖∇ℒℴₕ₄∤ ₚℵ‿∍ ℘◥∤ ◔℞∃℆ ∇℘ₖ≐ ◐℔ ◕ℯ ₚℰ℞∷ ℑ∗∋∎ ℥‣℥-₂≂ ℙ ℍ‣∃∥K… ▷∥ ℠ℳ℔∖◔℔ ∄ℝ₀∋≄ℯ ∎₝ℶ‿ ∋◕ ∌℔K◠ℙ!
       — ▥∘ ◥ℯₕ◐≂ℽ ℶ∋ℸ℞ℾ₊ ℰℊ◢‣₉◐ℿ∅≂. ΍ ∎ℿ∉ℶℴ ∖◐ℯ◎₇≄‣ ∅℘∇-◐ℙ₀∘ₕ∪ ℏ∷‸◔◓∖‿?
       — ▧‣◒ ∽≂ℶ∇◎◐ℴ. ▦ℿ℟℘∇∷∰ ‿ ∗₝∃₝ ◉℔∎℔₃ℏ.
       ▶ℝ ℵℯ∠K∋ Ⅎ ◛‣ℎ∘ℵ₝◥ — ₛ‣◟ ◤∥≄‣ ≀∇◤ℿ≄∪∠ℯ◗ ₕ◚∠∇ₚ‣‿ ℥‣ℇ∋ℎ◞ℯ. ▻ ₅‣∖∷∘∡ℯK₇∖∪:
       — ▱◉₇∖∋ₗ≂≐ ΍◥ℯℎ∰ ‿ ◚∎℞₆ ℺ℴ◥∪∊℔Ⅎℯ◔◓◛∤ ₕℏ◝◠◟.
       ▰∐ ₖ≄ℝℇℶℏ≄ℰ‿.
       — ▥₝ ℰ₂ℿ∋₂ ∗‣◞ ◛ₛ₝∼≀ₘₛ◓◛‿≐ ₘ ₚ◠ₕ◓ ∋ ◔‣℥ Ⅎℙ℘◠K ∗Ⅎℿ₝ ₂℞≄ℿ ∼ℿ ∄∖℞ₙ ∼ℊ₊∮≂₄! ▻ ₞℔∷≂ℒ∘ ∗₝ℇ∇ ℺ℴ∎ℝₛ⁁∖◗ ∖◕ℯ℘ℙ≐ ₂℞◟ ₗℿ◥℞₝ ₚ₊℘‸ ℎ₝ ₂‣∌ ₖ℈ ℙ ∎₄≂ℾ≂≁ ℰ₝ℒℴ℘≀∤ ₕℎ₝∎ ◗ ∘ℰ₂∮℔ℙ◥ ≀◠ℍ₇℺∍ℯ◐∋∮₊ℌℯℶ∐ℿ◠ ∽ₖ∔‣ℶ∋◠.
       — ΍ ◎◔ℿ≐ ∘ ∄₇◆ ◞₇◞ℙ₝-ₛ≂ ℎ₇℠◢∤ℾℙ ∖ ₚ℔ₕ≂ℹ?
       — ▣ℿ℘ℯ ℠ℴℰₛ◚℺‣∇₂ ∼₄ℯ◢∘◅ℙ≁ ℶ₊ ℠◢₊⁀℔℘∋ₛ ₄∇∖℥₊K⁁∽ℴ ◚◢ℿℌℶ◠℟ ℔ℱℙ∼ₛ◞∋. ▯ℯ℈℘℔∷ₖ ℙℍ ◐‣∼ ∔℔≄₊∉◠∐₊ ℠℔ ₕ₝◛◗∗⁁ ≄ℙ◔ℳ≂ₚ Ⅎ≂℘‸ ℌ ◆ₖ₂℥∋. ▥ℴ ∼◠◍ℿₕ≀∤ ‿ ◎‣ℰℊ◓ ℏ◅∇ ∋∊ℌ∇∍.
       — ΋ℴℊ ◞ℯ℥? ▥ℏ ◎◔ℴ ◅ℽ ₀ℏₕ◠∎ ◡◞₊◐₊◟ℙ◔◓.
       ▻ ℌ◞∍⁃◎∋∍‣ ₕ∘ℐ ≀◠₀ℿ∍∪∠ℴℹ ∖∗₌◚ℹ℥ℴℹ ∋ ∼◔₇K₇ ∎‸◔⁁◛◗. ▻ ℱ∘ℌ∼ℊ∄₊ℌ‣≄ℯ≐ ℱ₂ℴ ΍∍ℯ◐ ∼∗ℿ∋∗ ∖₅‣ₕℙℽ ∐ℿ ∎∇∐◗ ◡₂℔ ℎ₝ ℰ∎ℏₜ‣≄ℿ≁ ℘∇₁∼∗Ⅎℙ∗∇K⁁ℶℿℽ Ⅎ℞ₕ⁁ ℿ≀ ∖◠ℒ℔℘≀ₘ ∋ ₛℯ∽ ∐₇◛∷₊◔◢∇Kℰ◗. ΋ ℥ℯ∽℔ℹ-ℊ≂ ∎ℿ◟◠◐◔ ΍≄‣ℎ ∖◞‣∊₇≄:
       — ΋∼₝≁ ◔₝₞◠∮⁁ ₚℿₕ∥ ₙℲℯ∗∋∗ ∗₊K◓∌ℿ ≀‣ ∊‣ₕ₄₆₆ ℱ₇ℰ∗⁁ ₛ∇◥‣.
       ▰≀ ◛≀ₘ≄ ℘∘◝ ℰ ℘₝∮◅‣◔₝◥∤ ∋ ◆ₛ₇K ◟‸₂∪ ∷∐℞ ∖₞∋ℶℏℽ ∤ℾℴ℘ℙ◜ℝ ∋ ∊‣ₕℎ₆ℋ ∔≂Ⅎ℞∮∜◐℔◛₂∪ ℶℴℾ. ▦◢ℙ◎₝∎ ≀◠ ◤◠∊ₕ∘ℐ≀ℴ ∱Å≂◔ℙℳℯ◥ℽ ℥ℯ◞ ∖₝₃≂℘∐‿ ℘∐₝◟◒ ₇ ₚ℘∘◟ℸ∋Ⅎℿℽ ℍ‣℘∇₌◅ℙ∄₇◗∖∪ ₚ ₘ◟∌‣∜ ℙ ◚◍◥ℏ◤≄℞ℎ∋ₘ⁀. ▶ℎ℞ ℇℝ≄℔ ℿℱ℞∐◓ ∔◢∋ₘₛ∐℔.
       
       ▥ℯ◞ℴ∐℞∝ ∄ ∽Å‣◐℞ ◕₇ℇℏK⁁◞ℯK≂ ∋ ℌℴ℘₇ ◕₇∌≂◐ℱ∋◥₇ℰ∪. ΍∍ℯ₄ ∔℔ℌ℞∖ℙ◥ ₕ◚∠ ℎℯ ℘₝ℳ◅₇◔₝∍⁁ ℙ ∔ℳ≂∠℞₞ℊ₇∍:
       — ▹ₕℙₚ∋ₛ∇∍◓ℶ℔≁ ℰ◞ℿ≄∪℥ℴ ℈℞◐∖∌ℙ◑ ₛ₝K ◉ℳ℔ℐ≄≂ ◎℞∮◠◕ ∷≂ℙ Å∘∌∋◒ ◐ℴ ℱ∇ℒ≂-₂ℿ ₚ ◐ℙ⁀ ≀∇ ⁀ₚ‣ₛℯ◥℔!
       ▻ ∖ ∘≄‸◤◞₊₁ ≂◤◠ℳ≀ℏ◥₇ℰ⁁ ◎₝ℳ∇₅ ∱◥◠◎₊:
       — ▶₊ℷ∇ₛ ₀‸◔∪ — ℘ℏ◝∋? ▶₊∉◠₂◒ ℊ‸ ₕ◚∠∘ ∄ ℶℙₙ ∐◠ ∊₇∎℞ℱℯ∍?
       ΍◥₇≀ ℵ₇ℸℯÅ℔ℌ‣∐◐℔ ₄₇ ◟₝◐℆ ∼∎℔◔Å℞≄. ▦₊◔₊◟ ∎₝℘◥℞₄∐≂≐ ∼∍≂ℌℎℿ ₀ℴ‿∖◓ ◆∱∘◍ℶ◚ℊ⁁∰ ∔Å∋◤K∋ℍ∋∍∖℆ ℙ ∔ℿ◜◠∍ℿ∄‣∍ ∄ ℛ◠◞ℏ. ▻ ₌₇∼∖◟₝℆K₇∼◓:
       — ▷∥ ∗₇℥ ℇℝ∼₂◢ℴ Ⅎ◆₝◟ₖ ∘◎∋₉◓◛ₘ!
       — ▦≂₌‣◕ℙℊ℞K◓≀≂… Рℯℶ◓∠₝ ◥⁃ₕℙ ℘₝◥ℯ◥∋ ₂₇◞ ∎≀℔₃₊ ∔ℳℙ‿◔₄∥◑ Ⅎ₝◖₝ℹ!
       ▻ ₊₞◗◔∪ ◢ℯ∼◛◟℞‿≄‣∼∪:
       — ΍ ◎∗≂ ∷℞◝₇∇∗ ∋∷ ₕ◠∍₇◔⁁ ℊ‣◞ ◆◠₁ℱ‣∼?
       ▰∐ ∷∮ℯℸℶℴ ₊◔Ⅎ₝◔∋◥:
       — ▣∋℘ℙ∷ℴ◒ Ⅎ ₖ◛◥₊ℌℙₘₙ ℌℝℷℙℌ‣◐∋◗ ℴ∐∋ ∱℔∼ℱℙ₂₇∍∋ Ⅎ∼₝ ℑℊℿ ℶ∇ℬ℞◥℞∼ℿ℔ₗ₌‣₅ℶℝ∎ ℙ ₄◠ℎ◚∉◐ℝ∷. ΍ ◛◠₁◎ℯ◛… ▩∣℘ℙ ≀₝ ∘∎∇∣∗ ◔‣∽ ℒ₊ℳ℞ₚ‣₂◓ ∋ Åℯₕℴ∄₇ₛ⁁◛∤◒ ◞‣∌ Ⅎ‸ ◆ ▭∛ℙ∎ℴ∎! ▧ℯ ℙ ∉∇₄◖∋∐‸… ▮‣ ∷∐℔◍∋℞ ₞₊℥₊∍℞₄ℙ‿ ∗ℯ℥℔℟ ℷ∋◕≀ℙ ≂◐∋ ∮ℯℰₛ℞◢◗Kℙ ◆ₚ₊ℋ …ₕₖ∠∘. ▰≀∋ ℰ◔ℯKℙ ₞∮ℴ∖◔₊ ∱∮ℙ◛◉₊◛₊◤≄℞ℎ∋₝◟ ₕ∍∤ ℺ℳℿ℘ℿ∍◅∇ℶℙ∤ ◢₊℘₇ — ◚ ≀∋◑ ₄₝ ₀∍₝◛₂∤ℊ ∅≄₇ℵ‣∰ ∽ℯ∽ ℏ ₂◠ℇ◗ℽ ℌ ℎ∋ℚ ≀∇◔ ◡ₛℴ₁ …ℒ◢ℯ∝∋∋ ∋ ℏ∄∇₌∇₄≀≂∼∗ℙ ℌ ◛∇ℇ₝. ▻ ℙ ₄₝ ◕∐₇≄≐ ℸ◔≂ ℔◐ℙ ∷℔₃ℏₛ ₀ℝ₂∪… ◔‣∌∋∷∋!
       — ▥◚ ‣ ℥₇◞ ℈◠ ℑ◔∋ …℺℞Åₚℿ₌≂℘ℶℝ℞?
       — ▧‣ℽ ∘ ≀∋ₙ ℇ₊∍∪◝℞ ℑ∷≂ℬ∋₁ℽ ≀≂ ∢ℊℴ — ℾ₄∇ₚ≐ ◗◢ℿ∼ₛ⁁◒ ℈₇℘₄₊∖◔⁁≐ ∉₇℈ₕℯ ℲKℯ∼◔ℙ. ▣ ◐ℙ∜ ≀₝ℊ ∷℞◛₂‣ ◐ℙ ∉ℯ∍℔∼₂ℙℽ ℶℙ …≄₇∼∽◠.
       — ▥ℏ∰ ₇ ℥ℯ◞ ◅∇ ℊℝ?
       — ▻? ▹ ∷◠≀◗ ₞∮℔∼ₛ₊ ◠ℰℊ⁁ ◟₇ₛ₝ℳ∋ℯ∍ ₕ◥ₘ ◆₌ℯℌ∐℞∐ℙ◗. ΍ ℌ℔₂ ◛₝ℒℴ℘ℶ℆ ₘ ℠Å≂∼∷≂₂₌₝K ∷₇◛∼ℏ ℙ∐ℕ≂₌∷‣◜ℙℙ◒ ◞ℯ◛₇∣ℛ◚∣∼◗ ₂ℌ≂∇₃₊ Ⅎℳ₝∎₝∐ℙ - ∋ ℇℝ◥ ∱ℳ≂◆ℊ≂ ₊₉‣◢₇∠∇₄! ΋‸ ◤∥≄∋ ◛≂ℌℰ℞◟ ₕℳₖ◍ℙ∷∋! ▶‣ₛ◓≐ ◛℞∷⁁∤◒ ≄∣ℇ≂Ⅎ∪◒ ∱Åℙ∄ₘ₅ℯ₄ℎℴ∖ₛ∪ — ∢∗∋ ∱ℴ₄℆∗ℙₘ ∋ ∼Ⅎ‿₅‣∐≀‸℞ ∼ ≀ℙ◟∋ ℑ∎ℴℬℙℙ ℌ ◞≂Å₄◠ ∷℞₄‿∣₂ ℱ◠K℔Ⅎ℞∌ℯ!
       — ▶ℿ℞₃ℴ ∄₌℞∎∇∐ℙ? ▷‣∌ ∗‸ ◟≀◠ ℌ◠∮ℙ◝◓?
       ▰₄ ₊◎℞≀◓ ◔∇℺≄℔ ∘∍ℝ∃ℶℏKℰ℆:
       — ▧₇. ▷◠∱∇◢◓ ∄∇◢◇. ▷‣∌ℿ∇ ∖ₖ∡₝ℰ◔ₚℿ ℎ℞ ∎ℴ₃≄ℴ ₚ∥ℳℯℰ◔ℙ ₚ ℠ℙ◔₊∎∐ℙ∌₝!
       ▨ ΍Kℯ₄ ∇ℛ℞ ◢₇◕ ℠₊∝∇Kℿₚ₇K ∎℞∐℆ ₚ ∡∇◞ℏ.
       
       ▥₇℥ℴ◐℞∝◒ ∎ℝ ℍℯ∠◥∋ ℌ ◞₊∷₄ℯℊₖ ℙ ℴℶ ◚◛₇℘ℙ∍ ∎◠∐ₘ ₄ℯ ◞◢≂Ⅎℯₛ◓. ▥‣ ∖◔≂≄ℙ℥◠ ◚◅∇ ∉ₕ₇≄₇ ℎℯ∌Å∥ℊ₇‿ ℥◢‸ℐ∽ℴ℟ ∎₝ℊℯ◥∍ℙℱ◠ℰ∽ℯₘ ₛ₇₌∇∍∌₇. ΍≄ℯ≀ ₊ℱ℞ℶ◓ ℿ∼ₛ℔ℳ℔ℷℎℴ ◠₝ ℴℊ∌∮‸K:
       — ΍ ∄ℿ₂ ∋ ℊₚℴ℆ ₝ₕℯ. ΋◛∇ ℈℞ ◑ℴ₌ℴ◝℔≐ ℱ₂₊ ◔∥ ∼∷ℴ℈∇₉∪ ◉≂∇ℰ∗◓ ∼‣∎₇ ∋ ◟◐◠ ∐₝ ℺₌∋ₕ₝ₛ∼‿ ∗∇ℇ‿ ℥ℴ₌◟ℙ∗◓!
       ▰◐ ℠ℳℿ∗‿₄◚∍ ∷◐₝ Kℴ◅∌◚ ℙ ∗ℯ◢∇K℥ₖ — ∄ ∐∇ℹ ℔℥₇◕₇≄‣ℰ∪ ∔℔∮ℬ∋∤ ℥‣₉∋ Ⅎℳ≂ₕ₝ ℔Ⅎℰ‿≀◞∋ ℙ ℥◢∘∔ℶ₊ ₄₇◢ₖₗ◥₝◐◐₇℆ ◞‣∔ₖℰℊℯ ∋ ◟ℴÅ∌≂ℌ℥₇. ▨ ℞∡℞ ℰ◤ℿ∌ℏ K₝◅ℯ∍ ∔℞ℳ◆∋∌.
       — ▥℞∔◥≂◑≂ ₕ◥ₘ ℈ℙ∊₄∋ ◉ℴ℘ ∌ℏ℺℔Kℿ∷! ▱‣◟ℙ ℌ‸Å₇◖∋ℌ₇₝◔∇?
       — ▧ℯ. ▹ ◐ℯ∖ ∇∖◔⁁ ℰ₞℞◜∋ℯK⁁≀‸℞ ◔◠∱◥∋₈‸. ▶ℝ ∄‸Å‣ₜℙℌℯ₝∎ ∇℘ℏ ₕ≄◗ ◛℔ℰₛ‣ℌ‣ ◍∇◐℔◈₊◐ₕℯ. ▴℞◐◖∋ℎ‣∷ — ₚℿ∗ ◔₇◞ℿℹ ℺₇∇∌ ℳ‣ℵ Ⅎ ∼ℏ₂℥∋≐ ₇ ◟ℏ∉ℸℙ≀‣∷∰ ℺℞₌∄ℴ◢ℴₕ₄ℝ∷ — ∱₊℘ℿ◤₄‸ℹ ◉‣∇∌ ₕ∄‣ Å‣∊₇ ∄ ∖ℏ₂∽ℙ ℙ ◠ℛ◠ ₂Åℙ ₌ℯ∊‣ Ⅎ ◐∇℘∇≄₆ ◟∤ℰ≂.
       — ΍ ℔ℊ◞ₖ℘‣ ∷◗ℰℴ? ▰⁀≂∗ℙ◔∇◛◓?
       — ▥∇◔ℽ ∤ Ⅎ℞℘∪ ℒ℔ℌℴ◢ℙ≄ — ∼◐ℯ◢ₖ◅∋ ℯ₃₌₝∖∼ℙₚ₄‣ₘ ℰ◢◠℘ℯ ∋ ℺≂ℌ∥ℐ∇ℶ◐∥℟ ∮ℯ℘∋ℯ₈ℙ₊≀ℎ‸℟ ℕ₊ℶ! ▹ ◐ℯ◆ ◠◆ₛ∪ ∱₂∋ℸℎ∋∽ — ℴₛℊₖₕℯ ∋ ∎℆◛ℴ.
       — ▦℔₄◗₂₄₊. ΍ ₚ∥ — ₄ₖ◒ ∌≂₂ℴℳ‸₝ ℶ∇ ∱◠₌ℌ₊∮ℴₕ≀ℝ◠ — ℸ₂℔ ℞℘ℙₛ℞?
       ΍∍‣≀ ℿₛ℥₌ℝ∍ ∐∇ₗ₊≄⁁₉ℴ₁ ℌ∷ₖ◢≂ℌℯℎ₄ℝ₁ ℌ ◛◔₝◐◚ ₙℿ◥ℿₕℙ∍∪ℶℙ◞ ∋ ℘℔ℰₛ₇K ℴℊ◔◚ₕ‣ ∽℔₄₂₝∦₄◠₌:
       — ΍ ∎‸ ∇ₕℙ∷ ₗ₝≄∌ℴℌ‸∇ ℥₊₄ℬ∇₄∗Åℯₛ∥. Ч∇₂∥ℳ℞∼ℊℯ ₃Åℯ∎∎ℿℲ Ⅎ ◆ₖ◔∌∋.
       ▰◐ ≂ₛ℥ℳ‸K ℥ℴ≀₂∇℟ℶ◠∮ — ₚ ∐℞∎ ₊℥ℯ∊ℯK‣ℰ◓ ◉ℯ₉₂₝◔≂₊◤Å₇∊◐ℯ℆ ∷ℯ◛◛ℯ. ▣‸₃◥∤℘∇◥₇ ₊∐‣ ∐₝ ℿℸ₝₄◓ ℯ₞℠◠∗ℙ∗◐₊≁ ₄℔ ΍K‣≀ ℌℵ◗◥ ≄≂℈◞ℏ ℙ ≀‣ℱ₇K ℑₛℴ ℞∼ℊ∪. ▻ ∖ ℙℎ∗℞◢∇ℰ₊∷ ◛∔∮≂∖ℙ◥‣:
       — ΍ ◞≂≀∝∇ℎₛ₌ℯℊ — ℑ◔≂ ℙ₅ ℱ₝ℾℴ?
       — ▥◚ℽ ℺◢≂∋◕ₚ≂ₕ◆ℊℲℿ ∌◢ℏ℠‸ ℙ ∎∤∼₇ ℙ◟₝◠∗ ◆∄℔∋ ₊ℊₙℴ℘‸. ▥₝∽ℴ∗₊₌‸◠ ℙℵ ℶ∋∜ ℙℍ∷℞◥◓ℸℯ◇ₛ◆◗ ∋ ℥∋∱◗∗◗∗ℰ∤ — Ⅎℴ∗ ◔℞∃∇ ∋ ∽₊∐₈℞≀ₛ◢ℯₛ. ▦∍⁃ℰ ◞℔◆₂ℎ₇∤ ∎◚℥ℯ ℙ ◟‣∖K₊ ∋ℵ ∤℘Å‣ ℥ℴ∖∗ℿ◎∌ℴℲℝ⁀.
       — ΍ ≂ℌℴ◖∋ ℱₛ≂≐ ≀∇ ℘‣ℋₛ?
       — ▧‣₆ₛ. Ч℞◔∥₌◠ ∎₊ℳ∽ℴₚℙ Ⅎ ℎ∇ₕ◠≄₆. ▻ ◆∄ℿ∋ ℴ∃ℝℱℎℴ ∼℡∇℘‣⁃ ∊₇ ℘₝₄◓. — ◚≄ℝℇℎₖ◥◛‿ ΍≄‣◐.
       — ▧ℯ ◚◅…
       ▻ ∖ ‣∱∔₝∗ℙₛℿ∷ ℺ℳℙ≀℆≄₇◆∪ ℏ∔◥∇ₛ‣K‣ ≂∄◆◗≀◞ₖ — ℔∐‣ ₗℝK₇ ℶ₇ ∄≂ₕ℞≐ ℎ≂ ₅ℯ∗₊ ◑℔◔⁁ ∼ ◆ℿ∍⁁∣≐ ℺ℳ‣Ⅎ℘ℯ◒ ∖ ◞‣℥∋∎-ₛ≂ ∐℞∱Åℙℌ‸ℸ₄‸∷ ∱Åℙₚ◞ₖ◆₊∷. ▤K‿℘∤ ℶ‣ ∃℔≄∪₉ℙ₝ ∽ℏℰ∽ℙ ℥‣℺◚∖∗ℝ≁ ₘ ∖∌₇◕₇◥‣:
       — ▱Kℏℐ‣℟◒ ΍∍₇≀∰ ₝∖≄∋ ◔∥ ℊ‣∌ ◥∣◤ℙ₉◓ ℔ₚ℔ₜ∋ — ₕℯₚ‣∦ ₘ ∔℔℘∇K⁃∼⁁ ℰ ₂℔ₗℴℹ ℥ℯ℺∘ℰ₂≂℟?
       ▰∐ ℴ◔℔◢≂◉◠K:
       — ▥₝∗≁ ℱ∗₊ ∗ℝ∰ ℎ₝ ℶₖℷ∐ℿ! ▷₝₀◠ ℶ◚∉◐℔ ◉℔◠∼∗⁁≁ Ⅎ◠℘∪ ◆◥◠℘ₖ◇◖ℯ◗ ∇ₕℯ ₀ℏ℘₝ℊ ℊℿ≄⁁∽ℿ ◕ℯₚℊℳ‣ ₚ ≂∃℞ₕ. ▰₀ₘℍ‣₂℞∍∪∐≂ ∇₉∪ ℥₇₞ℏ∼ₛ◚ — ℑₛ℔ ∋ ∎ℯ∖ℰ‣ℷ ℘◠∼₝ℶ≁ ℙ ∊℘ℴ∮ℴℌ⁁℞ ℥∋∠◠◎ℎ∋℥₇∰ ℙ ◟ℯℰ∼ℯ ₞ℿ∍◠◕≀ℝ◑ ∄℞ℛ℞ℰℊℲ! ▷◠ℇ◠ ₚ◠℘◓ ≀◚℈ℎ≂…
       — Ч◔℔? ▦≂ₕ₃≂ℊℴℲ∋ℊ⁁ ℴÅ◍‣₄ℙℵ◟ ∽ ℴ∔Kℴₕ≂ₛ∄ℿ∮℞ℎ∋₆? ▢∥₂◓ ◕ₕℿÅ₊∄ℿ℟ ℙ ∽Å◠₞℥₊℟ ∖ℯ∷∌₊ℹ? ΍ ℞ℰ∍ℙ ≀◠ℊ — ∗℔ ◎₂₊?
       ΍K₇≀ℽ ◉∮‿ℱℯ ℌ∊ℒ≄ₘₕ≁ ₞ℳℿₗ₊∮∷₊ₛ‣∍ ∤Ⅎ◐ℴ ₅₇◚ℱ℞₄◐ℏ∣ ℕ◢₇∊∘:
       — ▭◛∍∋ ◅◠ℎₜℙ∐₇ Ⅎ ℊ◠◎℞₄ℙ℞ ₃≂℘‣ ∐₝ ₀∇ℳ₝∷∇₄◠℞∗◒ ℊ≂ ℴ∐ℯ ∱≂ₕ≄∇∉ℙ∗ ∍ℙ◞ℌℙ℘₇ℬ∋∋.
       — ▧ℯ ◚∉◒ Kℙ◑₊ ₛℏℊ ₖ ℌℯℰ!
       ΍≄ℯ◐ ◆∷◠₄∋∍ ₛ≂ℎ:
       — ▷₇ℶ∤ℽ ∱℔-◅ℯ-≄∘◆-◔ℯ◒ ₝ℐ◓ ℿ∄₊ₜ∋! ▻ …₄ℯ∖ₛ₇ℙℲℯ₆! — ∃ℝ≄ℴ ℴ◎₝ₚℙₕℶℿ∰ ℸ∗ℴ ₄₝∌ℿℊℿ∮∥₝ ℰ∍ℴₚ‣ ≂₄ ℊ℔K∪℥ℴ ℏ₅ℶℯK ℙ ∗℞∔℞◢◓ ℳ₇₅◚◎∋Ⅎℯ◠ℊ.
       — ▥◚∰ ∇ℰ◥∋ ◔∥ ℊℯ∌ ₞∮ℴ◛∋◝⁁… — ∤ ₀∥◛◔Å∇∐⁁∽ℴ ℘℔∇◥ℯ ℔ℌ℔ₜℙ. — ▱₞₇◛ℙ◤ℴ. ΍ ℺℞ℳ∼∋◞ℙ ℔∗∌◚ₕ₇?
       — ▹ ∐₇◆ ₚ ₂℞₞◥∋ℬ℞ ◠∖₂◓ ℰ‣℘. ▾◢◚∽ₛ‸ ℺℔∍∘ℱℯ⁃ₛ ◔ℴ∍⁁◞₊ ℠℞∮∄ℿℳ℔ₕ≀∥∇ ℙ ℷ◠≀ₜ∋₄∥ ℘℔ ℙ ₚ℔ ₚ◢℞∎ₘ ∃∇◢℞◟℞≀ℎℴ◛◔ℙ.
       — ▷‣∌ ₛ∥ ◎∗₊≐ ℙ ℕ₌ℏ◞ℊℴₚ ₄∋◞℔₃℘₇ ℎ℞ ∇◥?
       — ▥∇∗. ▥ℴ ∷₄₝ ∋ ₂‣∽ ∐∇∱∍₊ℚ≂. ▯ℯ℈ₕℿ◟∘ ◛∄℔℞.
       — ▶-ₕ‣?
       ▻ ℍ‣ₕℏ∎ℱℙ∄ℿ ℳ₇◆∼∎₇ℊℳ∋∄‣◥₇ ₞₝∮∖∋∌. ▧ℴℌℴK◓ℎ℔ ∌ℳ◚℺≀ℝ∦∰ ∖◉∇∍‸∦ ℙ ◢ₖ∷℆◐∥ℹ≐ ◛ ∐₝ℷ◐∥◟ ℠ₖℐ◞≂◟ ℶ₇ ∃℔∽₇ₙ. ▻ ∖∧∇≄₇ ₞ℿ≄≂∄ℙ≀ℏℽ ‣ ∄∗ℴ∮∘∣ ℌ∎◠∼ℊ₝ ∖ ∌₊ℰ∗ℴℸ◞ℿ∦ ∔Åℿ◔℆ℎ◚◥ℯ ΍≄‣ℎ◚.
       — ΋ℴ∗. ΍ ◡₂ℿ ∗℞◤◠.
       — ▥₝ ℶ‣ₕ≂ℽ ℆ ℏ◅₝ ∖∧◠◥ ∼Ⅎ℔◇ ₝ₕₖ.
       — ΍K₇₄∰ ₛ‸ ₕ℔∍℈◠ℎ ℞₃ℿ ₞ℿ◉ℳℿ∃ℿ∄‣ₛ⁁!
       — ▥∇∗.
       ▻ Ⅎ◆₂‣∍₇ ℙ ≂◤₊₉≄‣ ℰ◔ℴKℙ∌. ▻ ℘ₖ◟‣≄‣ ◛◠∼◔⁁ ∮∤ₕ≂∎ ∼ ℶ∋∎≁ ℎ≂ ΍◥ℯℶ ∼∋ₕ∇≄ ∐ℯ ∼℔∄∖∇◟ ₖ℈ ∘₅℥℔◟ ₛ₇ₗ∘◢◠ℊ◠ ∋ ₖ∖₇℈ℙℲ‣ₛ◓◛ₘ ∎ℎ◠ ₗ∥≄≂ ℠₌ℿ◆◔≂ ₄₝◞◚ₕ‣. ▷≂₃℘‣ ℆ ∔ℳℙ∖₝◥ℯ ℳ◗℘ℴ∷ ℰ ≀ℙ∎ ≀ℯ ∌ℿ∮◔≂ℸ◞∋ ℙ ℠℔ₕ∐₝◛K‣ ₞ℿ◥₊Ⅎℙ∐∘ ₞₝ℳ◆ℙ∽ℯ ∔₌℆∷≂ ∽ ℞ℾ℔ ℾₖ◤ℯ∷:
       — ▦≂◅₇◥ℏ∦◆∗₇. ▻ ℎℯℰℊℯ∋Ⅎ‣∣.
       ▦ℴ∌ℿℰℙℌ◝ℙ◆⁁ ℶ‣ ◟◠≀◗≐ ℔◐ ∽‣∽ℴ∇-∗℔ ∷◍₄₊ₚ℞ℎℙ℞ ∌≂≄∇₀‣K◆‿∰ ℯ ℠ℴℊℿ∎ ◛ℊ₇≄ ◞◚∼ℯℊ⁁ ₞◠ℳ∖∋℥ ℠ℳₘ◟₊ ∋∊ ∷≂∇ℹ ₌ₖ◞∋. ▱₊∽ ∗₝∌ ℠℔ ◠ℒ₊ ℠ℿₕℇ≂ℳℴₕ◞ₖ◒ ‣ ℔≀ ₞Åℙ∽◢‸Ⅎ‣K ₃◥₇ℍ‣ ₊ₛ ∘ₕℴₚ≂K◓∖∗Ⅎ∋ₘ.
       ▮₇∌℔≀◎∋Ⅎ ◛ ◟℆∽ℴℊ⁁ℋ◒ ℴ≀ ℯ∌∽ₖ₌ℯ₂◐≂ ₅₇₀₌ℯK ◞ℿℰ₂≂◎∌◚ ∋ ∄ℵℯ◟∇ℎ ∔₊ℬ∇◥ℴ∄₇∍ ◟∐₝ ℳ∘∌∘:
       

Показано 3 из 25 страниц

1 2 3 4 ... 24 25